Package information leaflet

CERAZETTE tabletti, kalvopäällysteinen 75 mikrog

Cerazette 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen

desogestreeli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Cerazette on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cerazette-tabletteja
 3. Miten Cerazette-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Cerazette-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cerazette-tabletteja käytetään raskauden ehkäisyyn. Cerazette sisältää pienen määrän naissukuhormoni desogestreelia (progestiini), siksi Cerazette-valmistetta kutsutaan myös progestiinipilleriksi. Toisin kuin yhdistelmäehkäisyvalmisteet, nämä pillerit eivät sisällä lainkaan estrogeenia progestiinin lisäksi.

Useimmat pelkästään progestiinia sisältävät pillerit vaikuttavat pääasiassa estämällä siittiöiden pääsyn kohtuun, mutta ne eivät aina estä munasolun kypsymistä, mikä taas on yhdistelmäehkäisytablettien pääasiallinen vaikutus. Cerazette eroaa muista pelkästään progestiinia sisältävistä pillereistä siten, että sen sisältämä hormoniannos riittää useimmissa tapauksissa estämään munasolun kypsymisen. Valmisteen ehkäisyteho on sen vuoksi erittäin hyvä.

Toisin kuin yhdistelmäehkäisytabletit, Cerazette sopii myös naisille, jotka eivät voi käyttää estrogeeneja, ja imettäville naisille. Cerazette-valmisteen käytön haittana on mahdollinen vuotojen epäsäännöllisyys. Vuodot voivat myös jäädä kokonaan tulematta.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Cerazette ei suojaa HIV-tartunnalta (AIDS) eikä muilta sukupuolitaudeilta, kuten eivät muutkaan hormonaaliset ehkäisyvalmisteet.

Älä käytä Cerazette-valmistetta,

 • jos olet allerginen desogestreelille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on tromboosi. Tromboosilla tarkoitetaan verihyytymän muodostumista verisuonen sisälle [esim. alaraajoissa (syvä laskimotromboosi) tai keuhkoissa (keuhkoembolia)].
 • jos sinulla on tai on ollut keltatauti (iho kellertyy) tai vaikea maksasairaus ja maksan toiminta ei vielä ole normaali.
 • jos sinulla on tai epäillään olevan syöpä, johon sukupuolihormonit vaikuttavat, kuten tietyt rintasyövät.
 • jos sinulla esiintyy tuntemattomasta syystä johtuvaa verenvuotoa emättimestä.

Kerro lääkärille ennen kuin alat käyttää Cerazette-tabletteja, jos sinulla on jokin yllä olevista sairauksista tai tiloista. Lääkäri voi ehdottaa sinulle ei-hormonaalisen ehkäisymenetelmän käyttöä.
Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin yllä olevista sairauksista ensimmäistä kertaa Cerazette-tablettien käytön aikana.

Varoitukset ja varotoimet
Kerro lääkärille ennen Cerazette-valmisteen käytön aloittamista, jos:

 • sinulla on tai on ollut rintasyöpä.
 • sinulla on maksasyöpä, koska Cerazette-tablettien mahdollista vaikutusta ei voi sulkea pois.
 • sinulla on tai on ollut tromboosi.
 • sinulla on diabetes.
 • sinulla on epilepsia (katso kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Cerazette”).
 • sinulla on tuberkuloosi (katso kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Cerazette”).
 • sinulla on kohonnut verenpaine.
 • sinulla on tai on ollut maksaläiskiä (kellanruskeita pigmenttiläiskiä ihossa, varsinkin kasvoissa). Vältä tällöin liiallista auringonottoa ja ultraviolettisäteilyä.

Terveydentilasi huolellinen seuranta saattaa olla tarpeen, kun käytät Cerazette-tabletteja näiden sairauksien tai tilojen yhteydessä. Tarkemman selvityksen saat lääkäriltä.

Rintasyöpä
Tutki rintasi säännöllisesti ja ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian, jos tunnet kyhmyn rinnoissasi.

Ehkäisytabletteja käyttävillä naisilla on todettu rintasyöpää hieman useammin kuin samanikäisillä naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja. Jos tablettien käyttö lopetetaan, riski vähenee asteittain kunnes 10 vuoden kuluttua riski on sama kuin naisilla, jotka eivät ole koskaan käyttäneet ehkäisytabletteja. Rintasyöpä on harvinainen alle 40-vuoden iässä, mutta riski lisääntyy iän mukana. Siksi ylimääräisten diagnosoitujen rintasyöpätapausten määrä on suurempi, jos tablettien käyttö jatkuu korkeammalle iälle. Ehkäisytablettien käytön kesto on vähemmän merkittävä.

Jokaista 10 000 naista kohden, jotka ovat käyttäneet ehkäisytabletteja 5 vuoden ajan, mutta lopettaneet käytön 20-vuoden iässä löydetään vähemmän kuin 1 ylimääräinen rintasyöpätapaus 10 vuoden sisällä tablettien käytön lopettamisesta. Normaalisti tässä ikäryhmässä diagnosoidaan 4 tapausta. Jokaista 10 000 naista kohden, jotka ovat käyttäneet ehkäisytabletteja 5 vuoden ajan, mutta lopettaneet 30-vuoden iässä, löydetään 5 ylimääräistä tapausta 44:n normaalisti diagnosoidun tapauksen lisäksi. Jokaista 10 000 naista kohden, jotka ovat käyttäneet ehkäisytabletteja 5 vuoden ajan, mutta lopettaneet 40-vuoden iässä, löydetään 20 ylimääräistä tapausta 160:n normaalisti diagnosoidun tapauksen lisäksi.

Rintasyövän riskin uskotaan olevan pelkästään progestiinia sisältävien pillerien, kuten Cerazette, käyttäjillä samaa luokkaa kuin yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä. Tätä ei ole kuitenkaan pitävästi osoitettu.

Ehkäisytablettien käyttäjiltä diagnosoidut rintasyöpätapaukset ovat useammin paikallisia kuin ehkäisytabletteja käyttämättömiltä diagnosoidut tapaukset. Ei tiedetä johtuuko ero rintasyöpäriskissä ehkäisytableteista vai muusta syystä. On mahdollista, että ehkäisytabletteja käyttäviä naisia on tutkittu useammin ja rintasyöpä on sen vuoksi todettu aikaisemmin.

Tromboosi
Ota yhteys lääkäriin välittömästi, jos huomaat mahdollisia tromboosin merkkejä (ks. myös kohta ”Säännölliset lääkärintarkastukset”)
Tromboosi tarkoittaa verihyytymän muodostusta, joka voi johtaa verisuonen tukkeutumiseen. Tromboosia esiintyy joskus jalkojen syvissä laskimoissa (syvä laskimotromboosi). Jos verihyytymä lähtee liikkeelle suonesta, jossa se on muodostunut, se voi kulkeutua keuhkoihin ja tukkia keuhkovaltimon aiheuttaen ns. keuhkoembolian. Tila voi johtaa kuolemaan. Syvä laskimotromboosi on harvinainen. Se voi kehittyä riippumatta siitä, käyttääkö ehkäisytabletteja vai ei. Se voi kehittyä myös raskauden aikana.

Syvän laskimotromboosin riski on ehkäisytabletteja käyttävillä naisilla suurempi kuin naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja. Riskin uskotaan olevan pienempi käytettäessä pelkästään progestiinia sisältäviä ehkäisytabletteja, kuten Cerazette-tabletteja, kuin käytettäessä myös estrogeenia sisältäviä ehkäisytabletteja (yhdistelmäehkäisytabletteja).

Psyykkiset häiriöt
Jotkut hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, myös Cerazette-valmistetta käyttävät naiset ovat ilmoittaneet masennuksesta tai masentuneesta mielialasta. Masennus voi olla vakavaa ja aiheuttaa toisinaan myös itsetuhoisia ajatuksia. Jos koet mielialan muutoksia ja masennusoireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jotta voit saada neuvontaa.

Lapset ja nuoret
Kliinisiä tietoja turvallisuudesta ja tehosta alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Cerazette
Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä tai kasvirohdosvalmisteita. Kerro myös muulle sinulle lääkkeitä määräävälle lääkärille tai hammaslääkärille (tai apteekkihenkilökunnalle), että käytät Cerazette-valmistetta. Näin he osaavat kertoa sinulle, tarvitsetko lisäehkäisyä (esim. kondomia) ja kuinka kauan, tai onko muuta sinulle annettavaa lääkehoitoa muutettava.

Jotkut lääkkeet

 • saattavat vaikuttaa Cerazette-tablettien sisältämän vaikuttavan aineen pitoisuuteen veressä
 • voivat heikentää sen raskaudenehkäisytehoa
 • voivat aiheuttaa epäsäännöllisiä vuotoja.

Tällaisia lääkkeitä käytetään:

 • epilepsian hoitoon (esim. primidoni, fenytoiini, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, felbamaatti, topiramaatti ja fenobarbitaali)
 • tuberkuloosin hoitoon (esim. rifampisiini, rifabutiini)
 • HIV-infektion hoitoon (esim. ritonaviiri, nelfinaviiri, nevirapiini, efavirentsi)
 • C-hepatiittiviruksen hoitoon (esim. bosepreviiri, telapreviiri)
 • muiden infektiosairauksien hoitoon (esim. griseofulviini)
 • keuhkoverisuonten verenpainetaudin hoitoon (bosentaani)
 • masentuneen mielialan hoitoon (mäkikuismaa sisältävät kasvirohdosvalmisteet)
 • tiettyjen bakteeri-infektioiden hoitoon (esim. klaritromysiini, erytromysiini)
 • sieni-infektioiden hoitoon (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, flukonatsoli)
 • korkean verenpaineen (hypertensio), rintakivun tai tiettyjen sydämen rytmihäiriöiden hoitoon (esim. diltiatseemi).

Jos käytät lääke- tai kasvirohdosvalmisteita, jotka saattavat vähentää Cerazette-tablettien tehoa, on sinun lisäksi käytettävä ehkäisyyn myös estemenetelmää. Koska muilla lääkkeillä voi olla vaikutuksia Cerazette-tablettien tehoon jopa 28 päivää lääkityksen lopettamisen jälkeen, on lisäehkäisyn käyttöä jatkettava siihen saakka. Lääkäri kertoo sinulle tarvitsetko lisäehkäisyä ja kuinka kauan.

Cerazette voi myös vaikuttaa muiden lääkevalmisteiden tehoon, aiheuttaen niiden tehon lisääntymistä (esim. siklosporiinia sisältävät lääkkeet) tai tehon vähenemistä (esim. lamotrigiini).

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Älä käytä Cerazette-valmistetta, jos olet tai epäilet olevasi raskaana.

Imetys
Cerazette-valmistetta voi käyttää imetyksen aikana. Cerazette-valmiste ei näytä vaikuttavan rintamaidon eritykseen tai laatuun. Markkinoille tulon jälkeen on kuitenkin tullut harvakseltaan ilmoituksia siitä, että rintamaidon eritys on vähentynyt Cerazette-valmistetta käytettäessä. Pieni määrä Cerazette-valmisteen vaikuttavaa ainetta kulkeutuu äidinmaitoon.

Lasten, joita rintaruokittiin seitsemän kuukauden ajan ja joiden äidit käyttivät Cerazette-valmistetta, terveydentilaa seurattiin aina 2,5 vuoden ikään asti. Vaikutusta lasten kasvuun tai kehitykseen ei havaittu.

Jos imetät ja haluat käyttää Cerazette-valmistetta, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Cerazette-valmisteen ei ole todettu vaikuttavan reaktio- eikä keskittymiskykyyn.

Cerazette sisältää laktoosia
Cerazette sisältää laktoosia (maitosokeri). Ota yhteys lääkäriin ennen kuin aloitat Cerazette-valmisteen käytön, jos lääkäri on kertonut sinun sietävän huonosti joitakin sokereita.

Säännölliset lääkärintarkastukset
Cerazette-valmisteen käytön aikana sinun tulee käydä säännöllisesti tutkimuksissa lääkärin ohjeen mukaan. Tutkimusten tiheys ja luonne vaihtelevat yksilöllisesti.

Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin jos:

 • sinulla esiintyy kovaa kipua tai turvotusta alaraajassa, selittämätöntä rintakipua, hengenahdistusta, epätavallista yskää, erityisesti jos yskiessä tulee verta (voi olla merkki tromboosista);
 • sinulla esiintyy äkillistä, voimakasta mahakipua tai keltaisuutta (voi olla merkki maksan toimintahäiriöstä);
 • tunnet kyhmyn rinnassa (voi olla merkki rintasyövästä);
 • sinulla esiintyy äkillistä, voimakasta alavatsakipua (voi olla merkki kohdunulkoisesta raskaudesta);
 • joudut vuodepotilaaksi tai menet leikkaukseen (ota yhteys lääkäriin vähintään neljä viikkoa aikaisemmin);
 • sinulla esiintyy epätavallista, runsasta verenvuotoa emättimestä;
 • epäilet olevasi raskaana.

Miten valmistetta käytetään

Milloin ja miten otat tabletteja?
Cerazette-pakkaus sisältää 28 tablettia. Pakkauksen etupuolelle tablettien väliin on merkitty nuolia. Jos käännät pakkauksen ympäri, näet kääntöpuolella folioon merkityt viikonpäivät. Yksi päivä vastaa yhtä tablettia.

Kun aloitat uuden Cerazette-pakkauksen, ota tabletti aina ylärivistä. Älä kuitenkaan aloita mistä päivästä tahansa. Jos esimerkiksi aloitat tablettien käytön keskiviikkona, sinun on otettava ylärivistä tabletti, jonka kohdalla lukee (kääntöpuolella) KE. Ota yksi tabletti päivässä edeten nuolten osoittamaan suuntaan, kunnes pakkaus on tyhjä. Pakkauksen kääntöpuolelta voit helposti tarkistaa, oletko jo ottanut päivittäisen tablettisi.

Ota tabletti joka päivä suurin piirtein samaan aikaan. Niele tabletti kokonaisena veden kera. Cerazette-tablettien käytön aikana voi esiintyä verenvuotoa emättimestä, mutta sinun tulee jatkaa tablettien käyttöä normaalisti. Kun pakkaus on tyhjä, aloita uusi pakkaus seuraavana päivänä, ilman taukoa ja odottamatta kuukautisia.

Cerazette-tablettien käytön aloittaminen

 • Jos et ole käyttänyt hormonaalista ehkäisyä viimeisen kuukauden aikana:
  Odota kuukautisten alkamista. Ota ensimmäinen Cerazette-tabletti ensimmäisenä vuotopäivänä (kierron 1. päivä). Lisäehkäisyä ei tällöin tarvita.
  Voit myös aloittaa tablettien ottamisen 2. – 5. kierron päivänä, mutta tässä tapauksessa sinun tulee käyttää jotakin estemenetelmää lisäehkäisynä ensimmäisen kierron 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.
 • Vaihtaessasi Cerazette-tabletteihin yhdistelmäehkäisytabletista, emätinrenkaasta tai ehkäisylaastarista:
  Aloita Cerazette-tablettien ottaminen aiemman ehkäisyvalmisteesi viimeisen tabletin ottoa seuraavana päivänä tai päivänä, jolloin emätinrengas tai ehkäisylaastari on poistettu (ei siis pidetä taukoa tablettien ottamisessa eikä emätinrenkaan tai ehkäisylaastarin käytössä). Jos nykyisin käyttämääsi valmisteeseen kuuluu myös tabletteja, jotka eivät sisällä vaikuttavaa ainetta, aloita Cerazette-tablettien käyttö viimeisen vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän tabletin ottamista seuraavana päivänä (jos et ole varma, mitkä aiemman valmisteesi tableteista sisältävät vaikuttavaa ainetta, kysy lääkäriltä tai apteekista.) Seuratessasi näitä ohjeita et tarvitse lisäehkäisyä.
  Voit aloittaa Cerazette-tablettien käytön myös viimeistään tavallista tablettien, ehkäisyrenkaan tai -laastarin käytössä pidettävää taukoa seuraavana päivänä tai edellisen yhdistelmävalmisteen lumetabletteja seuraavana päivänä. Näissä tapauksissa sinun tulee käyttää jotakin estemenetelmää lisäehkäisynä ensimmäisen kierron 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.
 • Vaihtaessasi toisista pelkästään progestiinia sisältävistä ehkäisytableteista Cerazette-tabletteihin:
  Voit lopettaa toisen valmisteen käytön milloin tahansa ja aloittaa heti Cerazette-tablettien käytön. Lisäehkäisyä ei tarvita.
 • Vaihtaessasi injektiosta, implantaatista tai progestiinia vapauttavasta kohdunsisäisestä ehkäisimestä Cerazette-tabletteihin:
  Aloita Cerazette-tablettien käyttö seuraavana suunniteltuna injektiopäivänä tai implantaatin tai kohdunsisäisen ehkäisimen poistopäivänä. Tällöin et tarvitse lisäehkäisyä.
 • Synnytyksen jälkeen:
  Voit aloittaa Cerazette-tablettien käytön, kun synnytyksestä on kulunut 21-28 päivää. Jos aloitat tätä myöhemmin, sinun on käytettävä jotakin estemenetelmää lisäehkäisynä 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan. Kuitenkin, jos olet jo ollut yhdynnässä, raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen Cerazette-tablettien käytön aloittamista. Imetyksen aikaiseen käyttöön liittyvää lisätietoa löydät kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Raskaus ja imetys”. Myös lääkäriltä saat lisäneuvoja.
 • Keskenmenon tai abortin jälkeen:
  Kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos unohdat ottaa Cerazette-tabletteja

 • Jos tabletin unohtamisesta on kulunut alle 12 tuntia, Cerazette-tablettien ehkäisyvarmuus säilyy. Ota unohtunut tabletti heti kun muistat ja ota seuraava tabletti normaaliin aikaan.
 • Jos tabletin unohtamisesta on kulunut yli 12 tuntia, Cerazette-tablettien ehkäisyvarmuus saattaa heiketä. Mitä useampi tabletti unohtuu peräkkäin, sitä enemmän ehkäisyteho heikkenee. Ota viimeisin unohtunut tabletti heti kun muistat ja ota seuraavat tabletit normaaliin aikaan. Käytä lisäksi jotakin estemenetelmää lisäehkäisynä seuraavien 7 tablettipäivän ajan. Jos olet unohtanut yhden tai useamman tabletin ensimmäisen käyttöviikon aikana ja ollut yhdynnässä unohtamista edeltäneen viikon aikana, raskaus on mahdollinen. Kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos sinulla on ruuansulatuselimistön vaivoja (esim. oksentelu, vaikea ripuli)
Noudata yllämainittuja tabletin unohtamisesta annettuja ohjeita. Jos oksennat 3 - 4 tunnin sisällä Cerazette-tabletin ottamisesta tai sinulla on vaikea ripuli, vaikuttava aine ei ehkä imeydy kunnolla.

Jos otat enemmän Cerazette-tabletteja kuin sinun pitäisi
Cerazette-tablettien käytön yhteydessä ei ole ilmoitettu vakavista liika-annostukseen liittyvistä haittavaikutuksista. Oireina voi esiintyä pahoinvointia, oksentelua ja nuorilla tytöillä vähäistä emätinverenvuotoa. Kysy lisää lääkäriltä.

Jos lopetat Cerazette-tablettien käytön
Voit lopettaa Cerazette-tablettien käytön milloin tahansa. Raskauden ehkäisyteho lakkaa siitä päivästä lukien, kun lopetat tablettien käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Cerazettekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Cerazette-valmisteen käyttöön liittyvistä vakavista haittavaikutuksista löydät tietoa kohdan Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cerazette-tabletteja” kappaleista ”Rintasyöpä” ja ”Tromboosi”. Lue tämä kohta ja ota tarvittaessa pikaisesti yhteyttä lääkäriin.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat allergiaan viittaavia (yliherkkyys)oireita, kuten turvotusta kasvoissa, huulissa, kielessä ja/tai nielussa, jotka aiheuttavat hengitys- tai nielemisvaikeuksia (angioedeema ja/tai anafylaksia).

Cerazette-tablettien käytön aikana vuodot voivat muuttua epäsäännöllisiksi. Vuoto voi olla vähäistä tiputtelua, joka ei edes vaadi sidettä, tai runsaampaa vuotoa, joka muistuttaa niukkaa kuukautisvuotoa ja vaatii kuukautissuojan käyttöä. Vuoto voi myös jäädä kokonaan tulematta. Vuotojen epäsäännöllisyys ei merkitse Cerazette-tablettien ehkäisyvarmuuden heikkenemistä. Yleensä se ei vaadi mitään toimenpiteitä, vaan voit jatkaa Cerazette-tablettien käyttöä. Jos vuoto on runsasta tai kestää pitkään, käänny lääkärin puoleen.

Cerazette-valmisteen käyttäjillä on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Yleiset: voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä

 • mielialan vaihtelut, masentunut mieliala, sukupuolisen halukkuuden (libidon) väheneminen
 • päänsärky
 • pahoinvointi
 • akne
 • rintojen arkuus, epäsäännöllinen vuoto tai vuotojen poisjääminen
 • painon nousu

Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta

 • emätintulehdus
 • vaikeus käyttää piilolinssejä
 • oksentelu
 • hiusten lähtö
 • kuukautiskivut, nestettä sisältävien rakkuloiden (kystien) muodostuminen munasarjoihin
 • väsymys

Harvinaiset: voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta

 • ihottuma, nokkosihottuma, kivuliaat sinipunaiset kyhmyt iholla (kyhmyruusu) (nämä ovat ihoreaktioita)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • allerginen reaktio.

Näiden haittojen lisäksi voi esiintyä myös vuotoa rinnoista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA 

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tabletteja pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä läpipainopakkaus alkuperäisessä pussissa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle. Käytä kuukauden sisällä pussin avaamisesta.

Vaikuttavalla aineella on ympäristöriski kaloille.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cerazette sisältää
Vaikuttava aine: desogestreeli (75 mikrogrammaa).
Muut aineet: vedetön kolloidinen piidioksidi; all-rac-alfatokoferoli; maissitärkkelys; povidoni; steariinihappo; hypromelloosi; makrogoli 400; talkki ja titaanidioksidi (E 171); laktoosimonohydraatti (ks. myös kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä kappale ” Cerazette sisältää laktoosia ”).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Yksi Cerazette läpipainoliuska sisältää 28 valkoista, pyöreää, kalvopäällysteistä tablettia. Tablettien toisella puolella on merkintä KV, jonka alapuolella 2, ja toisella puolella ORGANON*.
Yhdessä kotelossa on 1, 3, 6 tai 13 läpipainoliuskaa, jotka pakattu yksittäin pusseihin.

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Alankomaat

Valmistaja
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.4.2021.

Tekstin muuttamispäivämäärä

30.04.2021