Pakkausseloste

OZEMPIC injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 0,25 mg

Ozempic® 0,25 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
semaglutidi

Lisäseuranta

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Ozempic® on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ozempic®-valmistetta
 3. Miten Ozempic®-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ozempic®-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ozempic® sisältää vaikuttavana aineena semaglutidia. Se auttaa kehoasi alentamaan verensokeriasi vain silloin, kun verensokeri on liian korkealla, ja voi auttaa ehkäisemään sydänsairauksia.

Ozempic®-valmistetta käytetään:

 • yksinään, jos verensokeriasi ei pystytä riittävästi alentamaan pelkän ruokavalion ja liikunnan avulla etkä voi käyttää metformiinia (toinen diabeteslääke) tai
 • muiden diabeteslääkkeiden kanssa silloin, kun ne eivät riitä alentamaan verensokeritasojasi. Näitä muita lääkkeitä voivat olla: suun kautta otettavat diabeteslääkkeet (kuten metformiini, tiatsolidiinidionit, sulfonyyliureat, natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2:n (SGLT2) estäjät) tai insuliini.

On tärkeää, että jatkat lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan ohjeistamaa ruokavaliota ja liikuntaohjelmaa.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ozempic®-valmistetta

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä.

Tämä lääke ei ole insuliini, eikä sitä saa käyttää jos:

 • sinulla on tyypin 1 diabetes – tila, jossa kehosi ei tuota lainkaan insuliinia
 • sinulle kehittyy diabeettinen ketoasidoosi – diabeteksen komplikaatio, jossa verensokeri on korkealla, hengittäminen on vaivalloista ja voi esiintyä sekavuutta, kovaa janoa, makeaa hajua hengityksessä tai makean tai metallin makua suussa.

Ozempic® ei ole insuliini eikä sitä näin ollen pidä käyttää insuliinin korvikkeena.

Vaikutukset ruoansulatuselimistöön
Tämän lääkehoidon aikana sinulla voi olla huonovointisuutta (pahoinvointia), oksentelua tai ripulia. Nämä haittavaikutukset voivat aiheuttaa elimistön kuivumista (nestehukkaa). On tärkeää, että ehkäiset kuivumista juomalla runsaasti. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla on munuaisvaivoja. Käänny lääkärisi puoleen, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.

Kova ja jatkuva vatsakipu, joka saattaa johtua äkillisestä haimatulehduksesta
Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla on kovaa ja jatkuvaa vatsan alueen kipua, sillä se voi olla merkki akuutista haimatulehduksesta (pankreatiitista).

Hypoglykemia
Tämän lääkkeen käyttäminen yhdessä sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa voi suurentaa matalan verensokerin (hypoglykemian) riskiä. Katso matalasta verensokeriarvosta varoittavat oireet kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset. Lääkärisi saattaa pyytää, että tarkistat verensokeriarvosi. Se auttaa lääkäriäsi päättämään pitääkö sulfonyyliurean tai insuliinin annosta muuttaa matalan verensokerin riskin pienentämiseksi.

Diabeettinen silmäsairaus (retinopatia)
Jos sinulla on diabeettinen silmäsairaus ja käytät insuliinia, tämä lääke voi johtaa näkösi huononemiseen, mikä saattaa vaatia hoitoa. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on diabeettinen silmäsairaus tai jos sinulla ilmenee tämän lääkehoidon aikana silmävaivoja.

Lapset ja nuoret
Tätä lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, koska sillä ikäryhmällä turvallisuutta ja tehoa ei ole vielä varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Ozempic®
Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös rohdosvalmisteita tai muita ilman lääkemääräystä saatavia lääkkeitä.

Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos käytät lääkettä, joka sisältää jotain seuraavista:

 • Varfariini tai muut samankaltaiset suun kautta otettavat veren hyytymisen estolääkkeet (suun kautta otettavat antikoagulantit). Tihennettyä verikoeseurantaa voidaan tarvita veren hyytymisalttiuden määrittämiseksi.
 • Jos käytät insuliinia, lääkäri kertoo sinulle, miten pienennät insuliiniannosta, ja kehottaa sinua seuraamaan verensokeria tiheämmin, jotta välttäisit hyperglykemian (korkea verensokeri) ja diabeettisen ketoasidoosin (diabeteksen komplikaatio, joka ilmenee, kun elimistössä ei ole riittävästi insuliinia glukoosin hajottamiseen).

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tätä lääkettä ei tule käyttää raskauden aikana, koska ei tiedetä, vaikuttaako se syntymättömään lapseen. Siksi tämän lääkkeen käytön aikana tulisi käyttää ehkäisyä. Jos haluat tulla raskaaksi, lopeta tämän lääkkeen käyttäminen vähintään kaksi kuukautta aikaisemmin. Jos tulet raskaaksi tätä lääkettä käyttäessäsi, kerro asiasta lääkärillesi välittömästi, sillä hoitoasi täytyy muuttaa.

Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät, sillä ei tiedetä, erittyykö se äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Jos käytät tätä lääkettä yhdessä sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa, seurauksena voi olla verensokerin lasku (hypoglykemia), joka voi heikentää keskittymiskykyäsi. Vältä ajamasta tai käyttämästä koneita, jos sinulla ilmenee mitä tahansa matalan verensokerin oireita. Katso tiedot matalan verensokerin riskin suurenemisesta kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä "Varoitukset ja varotoimet" ja matalasta verensokerista varoittavat oireet kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset. Pyydä lääkäriltäsi lisätietoja.

Natriumpitoisuus
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Miten paljon lääkettä käytetään

 • Aloitusannos on 0,25 mg kerran viikossa neljän viikon ajan.
 • Neljän viikon kuluttua lääkäri suurentaa annoksesi 0,5 mg:aan kerran viikossa.
 • Lääkäri voi suurentaa annoksesi vielä 1 mg:aan kerran viikossa, jos verensokeriasi ei saada riittävän hyvälle tasolle 0,5 mg:n annoksella kerran viikossa.

Älä muuta annosta, ellei lääkäri kehota niin tekemään.

Miten Ozempic® annetaan
Ozempic® annetaan pistoksena ihon alle (subkutaanisena injektiona). Älä pistä sitä verisuoneen tai lihakseen.

 • Parhaat pistoalueet ovat reiden etuosa, vyötärön etuosa (vatsa) tai olkavarsi.
 • Ennen kuin käytät kynää ensimmäisen kerran, lääkäri tai sairaanhoitaja näyttää, miten sitä käytetään.

Tämän pakkausselosteen toisella puolella on yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

Milloin Ozempic®-valmistetta käytetään

 • Tätä lääkettä käytetään kerran viikossa, mahdollisuuksien mukaan aina samana viikonpäivänä.
 • Voit ottaa pistoksen mihin tahansa aikaan päivästä – aterioista riippumatta.

Jotta muistaisit ottaa tämän lääkkeen kerran viikossa, sinun olisi hyvä merkitä valitsemasi viikonpäivä (esim. keskiviikko) koteloon ja kirjata siihen myös päivämäärä joka kerta kun otat sen.

Voit muuttaa tämän lääkkeen viikoittaisen ottamispäivän tarvittaessa, kunhan edellisestä pistoksesta on kulunut vähintään 3 päivää. Kun uusi antopäivä on valittu, jatka kerran viikossa tapahtuvaa annostelua.

Jos käytät enemmän Ozempic®-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos käytät enemmän Ozempic®-valmistetta kuin sinun pitäisi, kerro asiasta heti lääkärillesi. Sinulle voi kehittyä haittavaikutuksia, kuten huonovointisuutta (pahoinvointia).

Jos unohdat ottaa Ozempic®-valmistetta
Jos unohdit pistää annoksen ja:

 • unohtamastasi annosteluajankohdasta on 5 päivää tai vähemmän, ota Ozempic®-annos heti, kun muistat. Pistä seuraava annos normaaliin tapaan aikataulun mukaisena päivänä.
 • unohtamastasi annosteluajankohdasta on yli 5 päivää, jätä unohtunut Ozempic®-annos väliin. Pistä seuraava annos normaaliin tapaan aikataulun mukaisena päivänä.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Ozempic®-valmisteen käytön
Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä keskustelematta asiasta lääkärin kanssa. Jos lopetat sen käytön, verensokeritasosi saattaa nousta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Yleinen: voi esiintyä yhdellä ihmisellä kymmenestä

 • diabeettisen silmäsairauden (retinopatian) komplikaatiot – kerro lääkärillesi, jos sinulla ilmenee tämän lääkehoidon aikana silmävaivoja, kuten näköhäiriöitä.

Melko harvinainen: voi esiintyä yhdellä ihmisellä sadasta

 • pankreatiitti (akuutti haimatulehdus), joka voi aiheuttaa voimakasta ja jatkuvaa maha- ja selkäkipua. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee tällaisia oireita.

Harvinainen: voi esiintyä yhdellä ihmisellä tuhannesta

 • vakavat allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot, angioedeema). Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon ja kerro asiasta omalle lääkärillesi, jos sinulle kehittyy hengitysvaikeuksien, kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turvotuksen ja tähän liittyvien nielemisvaikeuksien tai nopean sydämen sykkeen kaltaisia oireita.

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleinen: voi esiintyä useammalla kuin yhdellä ihmisellä kymmenestä

 • huonovointisuus (pahoinvointi) – tämä haittavaikutus yleensä häviää ajan kuluessa
 • ripuli – tämä haittavaikutus yleensä häviää ajan kuluessa

Yleinen: voi esiintyä yhdellä ihmisellä kymmenestä

 • pahoinvointi (oksentelu)
 • matala verensokeri (hypoglykemia), kun tätä lääkettä käytetään samanaikaisesti jonkin toisen diabeteslääkkeen kanssa

Matalasta verensokerista varoittavat oireet saattavat tulla äkillisesti. Niitä voivat olla: kylmä hiki, kalpeus ja ihon viileys, päänsärky, sydämentykytys, huonovointisuus (pahoinvointi) tai kova nälkä, näköhäiriöt, uneliaisuus tai heikotus, hermostuneisuus, ahdistuneisuus tai sekavuus, keskittymisvaikeudet tai vapina.
Lääkärisi kertoo sinulle, miten matalaa verensokeria hoidetaan ja mitä sinun tulee tehdä, jos havaitset itselläsi hypoglykemian oireita.
Matalaa verensokeria voi esiintyä todennäköisemmin, jos otat myös sulfonyyliureaa tai insuliinia. Lääkärisi voi pienentää näiden lääkkeiden annosta ennen kuin alat käyttää tätä lääkettä.

 • ruuansulatushäiriö
 • vatsatulehdus (gastriitti) – oireita ovat vatsakipu, huonovointisuus (pahoinvointi) ja oksentelu
 • refluksi tai närästys – kutsutaan myös gastroesofageaaliseksi refluksitaudiksi (GERD)
 • vatsakipu
 • vatsan turvotus
 • ummetus
 • röyhtäily
 • sappikivet
 • heitehuimaus
 • väsymys
 • painon lasku
 • ruokahalun väheneminen
 • ilmavaivat
 • suurentuneet haimaentsyymien (kuten lipaasi ja amylaasi) arvot.

Melko harvinainen: voi esiintyä yhdellä ihmisellä sadasta

 • makuhäiriöt
 • nopea pulssi
 • pistospaikan reaktiot – kuten mustelmat, kipu, ärsytys, kutina ja ihottuma
 • allergiset reaktiot, kuten ihottuma, kutina tai nokkosihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kynän etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ennen avaamista:
Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä. Älä säilytä lähellä jääkaapin kylmälevyä. Herkkä valolle.

Käytön aikana:

 • Voit säilyttää kynää 6 viikon ajan alle 30°C:n lämpötilassa tai jääkaapissa (2°C - 8°C), ei liian lähellä kylmälevyä. Ozempic® ei saa jäätyä, eikä sitä saa käyttää, jos se on jäätynyt.
 • Pidä kynän suojus paikoillaan, kun et käytä kynää. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että liuos ei ole kirkasta ja väritöntä tai melkein väritöntä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ozempic® sisältää

 • Vaikuttava aine on semaglutidi. Yksi millilitra injektionestettä sisältää 1,34 mg semaglutidia. Yksi esitäytetty kynä sisältää 2 mg semaglutidia 1,5 ml:ssa liuosta. Jokaisessa annoksessa on 0,25 mg semaglutidia 0,19 ml:ssa.
 • Muut aineet ovat: dinatriumfosfaattidihydraatti, propyleeniglykoli, fenoli, injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumhydroksidi/kloorivetyhappo (pH:n säätöön).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Ozempic® on kirkas ja väritön tai melkein väritön injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä.
Jokaisessa kynässä on 1,5 ml liuosta, ja kynästä saa neljä 0,25 mg:n annosta.

Ozempic® 0,25 mg injektioneste, liuos, on saatavilla seuraavana pakkauskokona:
1 kynä ja 4 kertakäyttöistä NovoFine Plus® -neulaa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Tanska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 03/2021

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

Ozempic®, NovoFine® ja NovoTwist®
ovat Novo Nordisk A/S:n (Tanska) omistamia tavaramerkkejä

© 2021
Novo Nordisk A/S

Ohjeet käyttäjälle

Käyttöohje: Ozempic® 0,25 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä

Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät esitäytettyä Ozempic®-kynää.
Älä käytä kynää, ennen kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on opettanut sinulle kunnolla sen käytön. Käytä kynässä olevaa lääkettä vain niin kuin reseptiin on kirjoitettu.
Tarkista aluksi, että kynä sisältää varmasti Ozempic®  0,25 mg -valmistetta. Tutustu sen jälkeen kynän ja neulan eri osiin katsomalla alla olevia kuvia.
Jos olet sokea tai sinulla on heikko näkö etkä pysty lukemaan kynän annoslaskuria, älä käytä tätä kynää ilman apua. Pyydä apua sellaiselta henkilöltä, jolla on hyvä näkö ja joka on saanut opastuksen esitäytetyn Ozempic®-kynän käyttöön.
Kynäsi on esitäytetty kynä, jolla annos on helppo valita. Se sisältää 2 mg semaglutidia, ja voit valita vain 0,25 mg:n annoksia. Kynäsi on suunniteltu käytettäväksi enintään 8 mm:n pituisten, kertakäyttöisten NovoFine®- ja NovoTwist®-neulojen kanssa.
NovoFine Plus® -neuloja on pakkauksessa.

1. Kynän käyttöönoton valmisteleminen uudella neulalla

 • Tarkista kynäsi nimi ja värillinen etiketti varmistaaksesi, että se sisältää Ozempic®-valmistetta. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät useampaa kuin yhtä pistettävää lääkettä. Väärän lääkkeen käyttäminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydellesi.
 • Ota kynän suojus pois.
 • Tarkista, että kynässä oleva liuos on kirkasta ja väritöntä. Katso kynän ikkunaa. Jos liuos näyttää samealta tai värjäytyneeltä, älä käytä kynää.
 • Ota uusi neula.
  Tarkista, ettei suojapaperissa tai neulan ulommassa suojuksessa ole vaurioita, jotka voisivat vaikuttaa steriiliyteen. Jos havaitset vaurion, käytä toista neulaa.
 • Repäise suojapaperi irti.
 • Työnnä neula suoraan kynään. Kierrä, kunnes se on tiukasti kiinni kynässä.
 • Poista neulan ulompi suojus ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Tarvitset sitä pistoksen jälkeen voidaksesi turvallisesti poistaa neulan kynästä.
 • Vedä sisempi neulansuojus pois ja hävitä se. Jos yrität laittaa sen takaisin, saatat vahingossa pistää itseäsi neulalla.

Neulan päähän voi ilmestyä pisara liuosta. Tämä on normaalia, mutta sinun on silti tarkistettava virtaus, jos käytät uutta kynää ensimmäistä kertaa. Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Tarkista virtaus”.

Älä kiinnitä uutta neulaa kynääsi, ennen kuin olet valmis ottamaan pistoksen.

image10.jpeg Käytä jokaiselle pistokselle aina uutta neulaa.

Näin vähennetään neulan tukkeutumisen, kontaminoitumisen, tulehdusten ja väärän annostuksen riskiä.

image10.jpeg Älä koskaan käytä taipunutta tai vahingoittunutta neulaa.

2. Tarkista virtaus

 • Tarkista virtaus jokaisella uudella kynällä ennen ensimmäistä pistosta. Jos kynäsi on jo käytössä, siirry vaiheeseen 3 ”Annoksen valinta”.
 • Kierrä annosvalitsinta, kunnes annoslaskurissa näkyy virtauksen tarkistuksen symboli 
  (image11.jpeg).
 • Pidä kynää neula ylöspäin.
  Paina annospainiketta ja pidä se alas painettuna, kunnes annoslaskuri palautuu numeroon 0. Numeron 0 on oltava annososoittimen kohdalla.
  Neulan kärjessä pitäisi näkyä pisara liuosta.

Neulan kärkeen voi jäädä pieni pisara, mutta se ei tule mukaan pistokseen.
Jos pisaraa ei näy, toista vaihe 2 ”Tarkista virtaus” enintään 6 kertaa. Jos pisaraa ei edelleenkään näy, vaihda neula ja toista vaihe 2 ”Tarkista virtaus” vielä kerran.
Jos pisaraa ei edelleenkään näy, hävitä kynä ja käytä uutta.

image10.jpeg Varmista aina, että pisara ilmestyy neulan kärkeen ennen kuin käytät uutta kynää ensimmäistä kertaa. Näin varmistetaan, että liuosta virtaa ulos.
Jos pisaraa ei näy, et voi pistää lääkettä, vaikka annoslaskuri liikkuisikin. Tämä voi olla merkki neulan tukkeutumisesta tai vahingoittumisesta.
Jos et tarkista virtausta aina ennen kuin otat uudella kynällä ensimmäisen pistoksen, et ehkä saa sinulle määrättyä annosta, ja Ozempic® ei ehkä vaikuta toivotulla tavalla.

3. Annoksen valinta

 • Kierrä annosvalitsinta valitaksesi 0,25 mg.
  Kierrä, kunnes annoslaskuri pysähtyy ja siinä näkyy 0,25 mg.

Vain annoslaskuri ja annososoitin näyttävät, että 0,25 mg on valittu.
Annosvalitsin naksahtaa eri tavalla silloin, kun sitä käännetään eteenpäin, taaksepäin tai 0,25 mg:n ohi. Älä laske kynän naksahduksia.

image10.jpeg Tarkista aina annoslaskurista ja annososoittimesta, että 0,25 mg on valittu, ennen kuin pistät tätä lääkettä.

Älä laske kynän naksahduksia.
Annoslaskurissa olevan 0,25 mg:n on oltava täsmälleen annososoittimen kohdalla, jotta saat varmasti oikean annoksen.

4. Pistoksen ottaminen

 • Työnnä neula ihon alle siten, kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut.
 • Varmista, että näet annoslaskurin. Älä peitä annoslaskuria sormillasi. Tämä saattaa keskeyttää pistoksen.
 • Paina annospainiketta ja pidä se alas painettuna, kunnes annoslaskurissa näkyy numero 0. Numeron 0 on oltava annososoittimen kohdalla. Saatat silloin kuulla tai tuntea naksahduksen.
 • Pidä neulaa ihon alla sen jälkeen, kun annoslaskuri on palannut nollaan, ja laske hitaasti kuuteen. Näin varmistat, että saat koko annoksen.
 • Jos poistat neulan aiemmin, saatat nähdä liuosvanan valuvan neulan kärjestä. Jos näin käy, et ole saanut koko annosta.
 • Poista neula ihosta. Jos pistoskohdasta tulee verta, paina sitä kevyesti. Älä hankaa pistosaluetta.

Voit nähdä neulan kärjessä pisaran liuosta pistoksen jälkeen. Se on normaalia, eikä sillä ole vaikutusta juuri saamaasi annokseen.

image10.jpeg Tarkasta aina annoslaskuri, jotta tiedät kuinka monta milligrammaa pistät. Pidä annospainike alas painettuna, kunnes annoslaskurissa näkyy numero 0.

Tukkeutuneen tai vahingoittuneen neulan tunnistaminen

 • Jos numero 0 ei tule näkyviin annoslaskuriin, vaikka olet painanut annospainiketta yhtäjaksoisesti, neula voi olla tukkeutunut tai vahingoittunut.
 • Tässä tapauksessa et ole saanut yhtään lääkettä, vaikka annoslaskuri on liikkunut määrittämästäsi alkuperäisestä annoksesta.

Tukkeutuneen neulan käsitteleminen
Vaihda neula kohdan Valmisteen säilyttäminen ”Pistoksen jälkeen” ohjeiden mukaisesti ja toista kaikki toimet vaiheesta 1 ”Kynän käyttöönoton valmisteleminen uudella neulalla” lähtien. Varmista, että valitset tarvitsemasi kokonaisen annoksen.

Älä koskaan kosketa annoslaskuria, kun pistät lääkettä. Se saattaa keskeyttää pistoksen.

5. Pistoksen jälkeen

 • Vie neulan kärki ulompaan neulansuojukseen tasaisella alustalla koskematta neulaan tai ulompaan neulansuojukseen.
 • Kun neula on suojassa, paina ulompi neulansuojus varovasti kokonaan neulan päälle.
 • Kierrä neula irti ja hävitä se huolellisesti paikallisten suositusten mukaisesti. Kysy terävän jätteen hävittämisestä lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekkihenkilökunnalta.
 • Laita kynän suojus paikalleen jokaisen käyttökerran jälkeen liuoksen suojaamiseksi valolta.

Hävitä neula aina jokaisen pistoksen jälkeen. Näin varmistat pistosten sujuvuuden ja estät neulan tukkeutumisen. Jos neula on tukossa, et voi pistää yhtään lääkettä.
Kun kynä on tyhjä, hävitä se ilman neulaa lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekkihenkilökunnalta saamiesi ohjeiden tai paikallisten viranomaisvaatimusten mukaisesti.

image10.jpeg Älä koskaan yritä laittaa sisempää neulansuojusta takaisin neulaan. Voit pistää itseäsi neulalla.

image10.jpeg Poista aina neula kynästä välittömästi jokaisen pistoksen jälkeen.
Näin vähennetään neulan tukkeutumisen, kontaminoitumisen, tulehdusten, liuoksen vuotamisen ja väärän annostuksen riskiä.

image10.jpeg Tärkeää lisätietoa

 • Pidä aina kynä ja neulat poissa muiden, erityisesti lasten, ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Älä koskaan anna kynää tai neuloja kenenkään toisen käyttöön.
 • Hoitajien on käsiteltävä käytettyjä neuloja erittäin varovaisesti ehkäistäkseen neulojen aiheuttamia vahinkoja ja risti-infektioita.

Kynän huoltaminen

Käsittele kynää varovasti. Kynän kovakourainen käsitteleminen tai väärinkäyttö voi johtaa väärään annostukseen. Tällöin tämä lääke ei ehkä toimi toivotulla tavalla.

 • Jäätynyttä Ozempic® -valmistetta ei saa pistää. Tällöin tämä lääke ei ehkä toimi toivotulla tavalla.
 • Suoralle auringonvalolle altistunutta Ozempic® -valmistetta ei saa pistää. Tällöin tämä lääke ei ehkä toimi toivotulla tavalla.
 • Älä altista kynääsi pölylle, lialle tai nesteelle.
 • Älä pese, liota tai voitele kynääsi. Puhdista se tarvittaessa mietoon pesuaineeseen kostutetulla kankaalla.
 • Älä tiputa kynääsi tai kolhi sitä kovia pintoja vasten. Jos kynä putoaa tai epäilet, että siinä on jotain vikaa, kiinnitä siihen uusi neula ja tarkista virtaus ennen pistämistä.
 • Älä yritä täyttää kynääsi uudestaan.
 • Älä yritä korjata kynääsi tai purkaa sitä osiin.

Tekstin muuttamispäivämäärä

22.03.2021