Pakkausseloste

VISCOTEARS ögongel 2 mg/g

Tilläggsinformation

Viscotears 2 mg/g ögongel

Karbomer

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Viscotears är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Viscotears
 3. Hur du använder Viscotears
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Viscotears ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Viscotears innehåller den aktiva substansen karbomer som ersätter tårvätskan vid fall av torra ögon. Viscotears fuktar ögonen och bildar en skyddande film, som kan kvarstå i upp till 6 timmar.

Viscotears är receptfritt.

Karbomer som finns i Viscotears kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Viscotears ögongel

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Viscotears.

Om du får ont i ögonen, synförändringar, irritation i ögonen, röda ögon (som inte går över) eller om tillståndet förvärras eller inte går över, ska du sluta använda Viscotears och rådfråga din läkare.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras, så han/hon kan säkerställa att ingen annan sjukdom som kräver behandling ligger bakom symtomen.

Om du tar andra läkemedel bör du även läsa avsnittet ”Andra läkemedel och Viscotears”.

Barn och ungdomar upp till 18 års ålder

Säkerhet och effekt vid användning av Viscotears till barn och ungdomar, med samma dosering som rekommenderas till vuxna, har fastställts genom klinisk erfarenhet, men inga data från kliniska studier finns tillgängliga.

Andra läkemedel och Viscotears

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Viscotears kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du får tillfällig dimsyn efter att ha använt Viscotears bör du inte köra bil eller använda maskiner förrän synen har klarnat.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viscotears innehåller cetrimid

Om du använder kontaktlinser:

Ta ut kontaktlinserna (hårda eller mjuka) innan du använder Viscotears och vänta i minst 15 minuter innan du sätter in linserna igen.

Viscotears innehåller ett konserveringsmedel (cetrimid) som kan orsaka ögonirritation och som missfärgar mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är

1 droppe 3–4 gånger dagligen i varje öga eller efter behov.

Viscotears ska bara användas för att droppa i ögonen.

Barn och ungdomar upp till 18 års ålder

Säkerhet och effekt vid användning av Viscotears till barn och ungdomar, med samma dosering som rekommenderas till vuxna, har fastställts genom klinisk erfarenhet, men inga data från kliniska studier finns tillgängliga.

Så här använder du Viscotears på rätt sätt

 1. Ta fram tuben med Viscotears.
 2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel, om möjligt.
 3. Skruva av hatten på tuben.
 4. Luta huvudet bakåt och dra ned det undre ögonlocket med ett rent finger.
 5. Håll spetsen på tuben nära ögat. Använd en spegel om det underlättar.
 6. Undvik att låta tubspetsen röra vid ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller något annat. Det kan förorena gelen i tuben.
 7. Håll tuben lodrätt med spetsen nedåt (se bilden). Då rinner det ut en liten droppe i spetsen som du sedan droppar i ögat (i mellanrummet mellan det undre ögonlocket och ögat).
 8. Om du använder Viscotears i båda ögonen upprepar du steg 4–7 för det andra ögat.
 9. Skruva på hatten på tuben så snart du är klar.
   

Om droppen missar ögat prövar du igen.

Om du använder andra ögondroppar, ögonsalva eller ögonläkemedel i gelform ska du vänta i minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor och geler (Viscotears) ska användas sist.

Om du har använt för stor mängd av Viscotears

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Inga oönskade effekter förväntas vid användning av en större dos än vanligt av Viscotears.

Om du har glömt att använda Viscotears

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos kan du hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Viscotears orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du kan få följande reaktioner i dina ögon:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Dimsyn.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Obehag i ögonen, skorpbildning i ögonlockskanterna, ögonirritation.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Svullna ögon, smärta i ögonen, klåda i ögonen, röda ögon, ökad tårproduktion.

Eller reaktioner i andra delar av kroppen:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Hudinflammation.

Ytterligare biverkningar med okänd frekvens som har rapporterats efter godkännandet för försäljning:

Allergi (överkänslighet).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Detta läkemedel kräver inga särskilda temperaturvillkor vid förvaring.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Kassera tuben 4 veckor efter öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är karbomer. Varje gram gel innehåller 2 mg karbomer.
 • Övriga innehållsämnen är cetrimid (konserveringsmedel), natriumhydroxid (för pH-justering), sorbitol (E420) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Viscotears är en klar, färglös gel som tillhandahålls i tuber om 10 g.

Förpackningsstorlek: 1 x 10 g och 3 x 10 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH

Berlin

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 13.03.2017

Texten ändrad

13.03.2017