Pakkausseloste

VISCOTEARS silmägeeli 2 mg/g

Viscotears 2 mg/g silmägeeli

Karbomeeri

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Viscotears on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Viscotearsia
 3. Miten Viscotearsia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Viscotearsin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Viscotears-silmägeeli sisältää vaikuttavana aineena karbomeeriä, joka toimii luonnollisen kyynelnesteen korvikkeena kuivissa silmissä. Se kostuttaa silmiä ja muodostaa silmän pintaa suojaavaa kalvoa jopa kuuden tunnin ajan.

Viscotears-silmägeeli on saatavissa ilman lääkemääräystä.

Karbomeeriä, jota Viscotears sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Viscotears-silmägeeliä

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Viscotears-silmägeeliä.

Jos kärsit silmäkivusta, näkökyvyn muutoksista, silmien ärsytyksestä, jatkuvasta silmien punaisuudesta tai jos tilasi pahentuu tai ei häviä, lopeta käyttö ja käänny lääkärin puoleen.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity, jotta voidaan varmistua ettei oireiden taustalla ole jokin muu lääkärin hoitoa vaativa sairaus.

Jos käytät muita lääkkeitä, lue myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Viscotears”.

Lapset ja enintään 18-vuotiaat nuoret

Aikuisille suositellun Viscotears-annostuksen turvallisuus ja teho lapsilla ja nuorilla on arvioitu kliinisen kokemuksen perusteella. Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Viscotears

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Viscotears-silmägeeliä voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos näkösi sumentuu hetkellisesti Viscotears-silmägeelin käyttämisen jälkeen, älä lähde ajamaan tai käytä koneita, ennen kuin näkösi on palautunut normaaliksi.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana.

Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Viscotears sisältää setrimidiä

Jos käytät piilolinssejä:

Ota piilolinssit (kovat tai pehmeät) silmistä ennen kuin käytät Viscotearsia ja odota vähintään 15 minuuttia ennen kuin laitat piilolinssit uudelleen silmiin.

Viscotears sisältää säilytysainettta (setrimidiä), joka voi aiheuttaa silmä-ärsytystä ja jonka tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. Vältä kosketusta pehmeiden piilolinssien kanssa.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on

Yksi tippa kumpaankin silmään 3-4 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan.

Käytä Viscotears-silmägeeliä vain silmään/silmiin.

Lapset ja enintään 18-vuotiaat nuoret

Aikuisille suositellun Viscotears-annostuksen turvallisuus ja teho lapsilla ja nuorilla on arvioitu kliinisen kokemuksen perusteella. Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla.

Viscotears-silmägeelin käyttöohje

 1. Ota Viscotears-tuubi esille.
 2. Pese kätesi ja istu peilin eteen, jos vain mahdollista.
 3. Kierrä tuubin korkki auki.
 4. Taivuta päätäsi taaksepäin ja vedä alaluomea puhtaalla sormella alaspäin.
 5. Vie tuubin kärki lähelle silmää. Käytä tarvittaessa peiliä apuna.
 6. Älä kosketa tuubin kärjellä silmää, silmäluomea, silmää ympäröiviä alueita tai muita pintoja, jotta tuubissa olevaan geeliin ei pääse epäpuhtauksia.
 7. Pidä tuubia pystysuorassa niin, että kärki osoittaa alaspäin (katso kuva). Näin kärkeen muodostuu pieni tippa, joka tippuu silmääsi (alaluomen ja silmämunan väliin).
 8. Jos käytät Viscotearsia toiseenkin silmään, toista vaiheet 4–7 toiselle silmälle.
 9. Sulje tuubi heti käytön jälkeen.

 

image1.png

Jos tippa ei osu silmään, tiputa uusi tippa.

Jos käytät muita silmätippoja, -voiteita tai -lääkkeitä, odota kunkin valmisteen käytön jälkeen vähintään 5 minuuttia ennen toisen valmisteen käyttöä. Silmävoiteet ja -geelit (Viscotears) on annosteltava viimeiseksi.

Jos käytät enemmän Viscotears-silmägeeliä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Haittavaikutuksia ei ole odotettavissa tavanomaista suuremman Viscotears-annoksen käytöstä.

image2.png

Jos unohdat käyttää Viscotearsia

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos seuraavan annoksen aika on pian, jätä seuraava annos väliin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Silmissäsi voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä):

näön hämärtyminen.

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

epämukava tunne silmässä, silmäluomen reunan karstoittuminen, silmän ärsytys.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

silmän turvotus, silmäkipu, kutiseva silmä, punertava silmä, lisääntynyt kyyneleritys.

Seuraava on mahdollinen haittavaikutus kehon muissa osissa:

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

ihotulehdus.

Lääkkeen markkinoille tulon jälkeen on lisäksi ilmoitettu seuraava haittavaikutus, mutta sen yleisyys on tuntematon:

allergia (yliherkkyys).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alta). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Hävitä pullo 4 viikkoa avaamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Viscotears sisältää

 • Vaikuttava aine on karbomeeri. Yksi gramma geeliä sisältää 2 mg karbomeeriä.
 • Muut aineet ovat setrimidi (säilytysaine), natriumhydroksidi (pH:n säätämistä varten), sorbitoli (E420) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Viscotears on kirkas, väritön geeli, joka toimitetaan 10 g:n tuubeissa.

Pakkauskoko: 1 x 10 g ja 3 x 10 g.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH

Berlin

Saksa

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.03.2017

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

13.03.2017