Pakkausseloste

PANADOL HOT pulver till oral lösning 500 mg

Tilläggsinformation

Panadol Hot 500 mg/dos pulver till oral lösning

paracetamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1.  Vad Panadol Hot är och vad det används för
 2.  Vad du behöver veta innan du använder Panadol Hot
 3.  Hur du använder Panadol Hot
 4.  Eventuella biverkningar
 5.  Hur Panadol Hot ska förvaras
 6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Panadol Hot är ett läkemedel mot feber och värk med smärtstillande och febernedsättande effekt.

Panadol Hot preparat används vid tillfälliga värk- och febertillstånd vid förkylningssjukdomar, vid influensa, huvudvärk och muskelvärk.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Panadol Hot

 • Om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • Om du har hjärtsvikt, en lever- eller njursjukdom eller alkoholproblem ska du inte använda Panadol preparat utan läkares föreskrift.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Panadol Hot.

 • Panadol Hot är avsedd för tillfälligt bruk. Om symtomen fortsätter länge eller ofta återkommer ska läkare kontaktas.
 • Innehåller paracetamol. Om man tar för mycket paracetamol kan det orsaka allvarlig leverskada.
 • Om du tar några andra receptbelagda eller receptfria läkemedel som innehåller paracetamol för att behandla smärta, feber, symtom på förkylning och influensa ta inte detta läkemedel.
 • Om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb och ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.
 • Inga andra smärtstillande medel får användas samtidigt utan läkarordination.

Rådfråga alltid din läkare innan användning av Panadol Hot om du

 • har lever- eller njurproblem
 • är underviktig eller undernärd
 • regelbundet dricker alkohol.

Du kan behöva undvika att använda produkten helt och hållet eller begränsa mängden paracetamol som du tar.

Andra läkemedel och Panadol Hot

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Läkemedlets effekt kan förändras vid samtidig användning av andra läkemedel.

Om du använder metoklopramid, kolestyramin, kloramfenikol, domperidon eller probenecid innehållande preparat, antikoagulantia (t ex warfarin) eller antiepileptika rådgör med läkare om samtidig medicinering med Panadol Hot preparat.

Andra paracetamol innehållande läkemedel får inte användas samtidigt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Panadol Hot användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Du kan använda detta läkemedel vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panadol Hot preparat påverkar varken förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

Panadol Hot innehåller natrium, aspartam (E951), sackaros och azofärgämnen (E110, E122, E151)

En dospåse innehåller 118 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt). Detta motsvarar 5,9 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av en eller fler dospåsar dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.

Detta läkemedel innehåller 50 mg aspartam (E951) per dospåse. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri, en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin av kroppen.

Panadol Hot innehåller 2 g sackaros per dospåse. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Kan vara skadligt för tänderna.

Panadol Hot innehåller azofärgämnen (E110, E122 & E151) som kan ge allergiska reaktioner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

För vuxna:

1 - 2 dospåsar var 4 - 6 timme högst 3 gånger i dygnet.

Den högsta rekommenderade dygnsdosen av paracetamol är 3 g (= 3000 mg).

Ta inte oftare än med 4 timmars mellanrum. Överskrid inte doseringsanvisningen. Använd alltid lägsta effektiva dos och använd den under kortast möjliga tid för att lindra dina symtom. För kontinuerlig användning i mer än tre dagar endast enligt läkarens föreskrift.

Lös påsens innehåll i ett glas hett vatten och drick medan drycken är varm.

Användning för barn

Ej för under 18 åringar.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

Om du har använt för stor mängd av Panadol Hot

Överdosering av paracetamol kan leda till livshotande leverskada.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Panadol Hot

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA att ta denna medicin och kontakta omedelbart läkare:

 • om du upplever allergiska reaktioner inklusive hudutslag och klåda, andningssvårigheter eller svullnad i läppar, tunga, hals eller ansikte.
 • om du upplever hudflagor eller hudutslag eller blåsor.
 • om du upplever sår i munnen.
 • om du har upplevt tidigare andningsproblem vid användning av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska värkmediciner och du upplever samma reaktion vid användning av denna produkt.
 • om du har förändringar i blodet, inklusive oväntad blödning eller blåmärken.

Ovannämnda biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).

I anslutning till omfattande alkoholkonsumtion kan paracetamol preparat ha skadlig effekt på levern.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras torrt, i rumstemperatur (15—25 C).

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om dospåsen är trasig vid inköpstillfället.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol varav det ingår 500 mg i en dospåse.
 • Övriga innehållsämnen är sackaros 2 g/dospåse, aspartam (E951), mentol, vinsyra, vattenfri trinatriumcitrat och svart vinbärarom. Färgämnen är paraorange (E110), carmosin (E122) och briljantsvart BN (E151).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Panadol Hot är ljust purpurrött pulver, som innehåller vita kristaller och smakar svart vinbär och mentol. När pulvret löses upp i hett vatten bildas en mörkröd lösning.

10, 12 och 30 dospåser i förpackningen.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Tanska

Tillverkare

SmithKline Beecham S.A.

Alcala de Henares

28806 Madrid

Spanien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PB 24

02231 Esbo

Tel.: 0800 77 40 80

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast 25.08.2020

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas webbplats http://www.fimea.fi

Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen. ©2020 GSK-koncernen eller dess licensgivare.

Texten ändrad

25.08.2020