Pakkausseloste

PANADOL HOT jauhe oraaliliuosta varten 500 mg

Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1.  Mitä Panadol Hot on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panadol Hot -valmistetta
 3.  Miten Panadol Hot -valmistetta käytetään
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Panadol Hot -valmisteen säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Panadol Hot on särky- ja kuumelääke, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta.

Panadol Hot -valmistetta käytetään vilustumissairauksien yhteydessä tilapäisten särky- ja kuumetilojen hoitoon, influenssaan, päänsäryn ja lihassäryn hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi kolmen päivän jälkeen.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Panadol Hot -valmistetta

 • Jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • Jos sinulla on sydämen vajaatoiminta, maksa- tai munuaissairaus, tai alkoholiongelma, Panadol-valmisteita ei saa käyttää ilman lääkärin määräystä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Panadol Hot -valmistetta.

 • Panadol Hot on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jos oireet jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, ota yhteys lääkäriin.
 • Sisältää parasetamolia. Parasetamolin liiallinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa maksalle.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos käytät kivun, kuumeen, vilustumisen ja influenssan oireiden hoitoon jotakin muuta parasetamolia sisältävää resepti- tai itsehoitolääkettä.
 • Jos sinulla on vaikea infektio esim. verenmyrkytys, sillä tämä voi lisätä metabolisen asidoosin riskiä. Metabolisen asidoosin merkkejä ovat: syvä, nopea ja raskas hengitys; pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat yhdistelmän näistä oireista.
 • Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.

Keskustele aina lääkärin kanssa ennen kuin käytät Panadol Hot -valmistetta, jos

 • sinulla on maksa- tai munuaisongelmia
 • olet alipainoinen tai aliravittu
 • käytät säännöllisesti alkoholia.

Saatat joutua välttämään valmisteen käyttöä kokonaan tai rajoittamaan ottamasi parasetamolin määrää.

Muut lääkevalmisteet ja Panadol Hot

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä.

Jos käytät metoklopramidia, kolestyramiinia, kloramfenikolia, domperidonia tai probenesidia sisältäviä valmisteita, verenohennuslääkkeitä (esim. varfariini) tai epilepsialääkkeitä samanaikaisesti, neuvottele Panadol Hot -lääkityksestä lääkärin kanssa.

Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa Panadol Hot -valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteys lääkäriin, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene, tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Voit käyttää tätä lääkevalmistetta imetyksen yhteydessä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Panadol Hot ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Panadol Hot -valmiste sisältää natriumia, aspartaamia (E 951), sakkaroosia ja atsoväriaineita (E110, E122 ja E151)

Yksi Panadol Hot -annospussi sisältää 118 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa). Tämä vastaa 5,9 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle. Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät tätä valmistetta vähintään yhden annospussin päivässä pitkäaikaisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.

Panadol Hot sisältää 50 mg aspartaamia (E951) per annospussi. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.

Panadol Hot sisältää 2 g sakkaroosia per annospussi. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Voi olla haitallinen hampaille.

Panadol Hot sisältää atsoväriaineita (E110, E122 & E151), jotka saattavat aiheuttaa allergia reaktioita.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuisille: 1 - 2 annospussia 4 - 6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Suurin suositeltu vuorokausiannos on 3 g (= 3000 mg) parasetamolia.

Ei saa ottaa useammin kuin 4 tunnin välein. Älä ylitä annosteluohjetta. Käytä aina pienintä tehokasta annosta ja käytä sitä mahdollisimman lyhyen aikaa oireiden lievittämiseen. Yli kolmen päivän yhtäjaksoiseen käyttöön vain lääkärin määräyksellä.

Annospussin sisältö liuotetaan lasilliseen kuumaa vettä ja juodaan lämpimänä.

Käyttö lapsille

Ei alle 18-vuotiaille.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi kolmen päivän jälkeen.

Jos käytät enemmän Panadol Hot -valmistetta kuin sinun pitäisi

Parasetamolin yliannostus saattaa johtaa hengenvaaralliseen maksavaurioon.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Panadol Hot -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

LOPETA valmisteen käyttö ja kerro asiasta välittömästi lääkärille:

 • jos saat allergisen reaktion, kuten ihottumaa ja kutinaa, hengitysvaikeuksia tai huulten kielen, kurkun tai kasvojen turvotusta.
 • jos ihosi kesii tai saat ihottumaa tai rakkuloita.
 • jos saat suun haavaumia.
 • jos olet saanut aikaisemmin hengitysvaikeuksia käyttäessäsi asetyylisalisyylihappovalmisteita tai muita tulehduskipulääkkeitä ja saat samanlaisen reaktion käyttäessäsi tätä valmistetta.
 • jos sinulla on vereen liittyviä ongelmia, kuten epätavallista verenvuotoa tai mustelmanmuodostusta.

Yllämainitut haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta).

Runsaan alkoholin käytön yhteydessä parasetamolivalmisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti maksaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto:www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä kuivassa, huoneenlämmössä (15—25 C).

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos annospussi on rikki lääkettä ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Panadol Hot sisältää

 • Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on 500 mg yhdessä annosjauhepussissa.
 • Muut aineet ovat sakkaroosi 2 g /annospussi, aspartaami (E951), mentoli, viinihappo, vedetön trinatriumsitraatti ja mustaherukka-aromi. Väriaineet ovat paraoranssi (E110), karmosiini (E122) ja briljanttimusta BN (E151).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Panadol Hot on vaalean purppuranvärinen, valkoisia kiteitä sisältävä mustaherukan- ja mentolinmakuinen jauhe, joka liukenee kuumaan veteen tummanpunaiseksi liuokseksi.

10, 12 ja 30 annospussin pakkaus pahvikotelossa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Tanska

Valmistaja

SmithKline Beecham S.A.

Alcala de Henares

28806 Madrid

Espanja

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PL 24

02231 Espoo

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.08.2020

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta http://www.fimea.fi

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille. ©2020 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja.

Tekstin muuttamispäivämäärä

25.08.2020