Package information leaflet

PANADOL EXTEND säädellysti vapauttava tabletti 665 mg

Panadol Extend 665 mg säädellysti vapauttava tabletti

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Panadol Extend on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panadol Extendia

3. Miten Panadol Extendia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Panadol Extendin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Panadol Extend on särky- ja kuumelääke, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta. Tabletti on ainutlaatuinen kaksikerroksinen säädellysti vapauttava tabletti, joka sisältää kerroksen nopeasti ja kerroksen hitaasti vapautuvaa parasetamolia. Panadol Extend -valmiste on tarkoitettu erityisesti pitkäaikaisten kiputilojen hoitoon, sillä tabletin vaikutus kestää jopa 8 tuntia.

Panadol Extend säädellysti vapauttavia tabletteja käytetään lääkärin ohjeen mukaan särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Valmiste on tarkoitettu erityisesti nivelrikosta johtuvan kivun hoitoon. Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää muiden särkytilojen hoitoon kuten lihassärkyyn, päänsärkyyn, hammassärkyyn, kuukautiskipuun sekä kuumeen alentamiseen ja särkyihin vilustumissairauksien yhteydessä.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Panadol Extendia

 • Jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • Jos sinulla on sydämen vajaatoiminta, munuais- tai maksasairaus tai alkoholiongelma, Panadol Extendiaei saa käyttää ilman lääkärin ohjeita.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Panadol Extendia.

 • Ole varovainen, jos käytät Panadol Extendia pitkäaikaisesti, ja etenkin, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus.
 • Sisältää parasetamolia. Parasetamolin liiallinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa maksalle.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos käytät kivun, kuumeen, vilustumisen tai influenssan oireiden hoitoon jotakin muuta parasetamolia sisältävää resepti- tai itsehoitolääkettä.
 • Jos sinulla on vaikea infektio esim. verenmyrkytys, sillä tämä voi lisätä metabolisen asidoosin riskiä. Metabolisen asidoosin merkkejä ovat: syvä, nopea ja raskas hengitys; pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat yhdistelmän näistä oireista.
 • Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää ilman lääkärin määräystä samanaikaisesti.

Keskustele aina lääkärin kanssa ennen kuin käytät Panadol Extend -valmistetta, jos

 • sinulla on maksa- tai munuaisongelmia
 • olet alipainoinen tai aliravittu
 • käytät säännöllisesti alkoholia.

Saatat joutua välttämään valmisteen käyttöä kokonaan tai rajoittamaan ottamasi parasetamolin määrää.

Muut lääkevalmisteet ja Panadol Extend

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät metoklopramidia, kolestyramiinia tai probenesidia sisältäviä valmisteita, verenohennuslääkkeitä (esim. varfariini) tai epilepsialääkkeitä, neuvottele samanaikaisesta Panadol Extend -lääkityksestä lääkärin kanssa.

Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

Panadol Extend ruuan ja juoman kanssa

Voit ottaa Panadol Extend -tabletin joko tyhjään vatsaan tai ruokailun yhteydessä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa Panadol -valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteys lääkäriin, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene, tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Voit käyttää tätä lääkevalmistetta imetyksen yhteydessä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Panadol Extend ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuisille ja yli 12-vuotiaille (40 kg): 1—2 tablettia enintään 3 kertaa vuorokaudessa.

Korkeintaan 6 tablettia vuorokaudessa. Tabletteja ei saa ottaa useammin kuin 6 tunnin välein.

Älä ylitä annosteluohjetta. Käytä aina pienintä tehokasta annosta ja käytä sitä mahdollisimman lyhyen aikaa oireiden lievittämiseen. Yhtäjaksoiseen käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Niele tabletit kokonaisina. Älä imeskele tai pureskele tätä tablettia. Tabletti voidaan ottaa tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä.

Käyttö lapsille

Ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Käyttöohje

Tablettipurkki avataan näin:

Purkin kansi voidaan avata esim. lyijykynän avulla asettamalla kynä kannen päällä olevan ristikon loviin ja kääntämällä kynää vastapäivään.

Jos käytät enemmän Panadol Extendia kuin sinun pitäisi

Parasetamolin yliannostus saattaa johtaa hengenvaaralliseen maksavaurioon.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Panadol Extendia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

LOPETA valmisteen käyttö ja kerro asiasta välittömästi lääkärille:

 • jos saat allergisen reaktion, kuten ihottumaa ja kutinaa, hengitysvaikeuksia tai huulten, kielen, kurkun tai kasvojen turvotusta.
 • jos ihosi kesii tai saat ihottumaa tai rakkuloita.
 • jos saat suun haavaumia.
 • jos olet saanut aikaisemmin hengitysvaikeuksia käyttäessäsi asetyylisalisyylihappovalmisteita tai muita tulehduskipulääkkeitä ja saat samanlaisen reaktion käyttäessäsi tätä valmistetta.
 • jos sinulla on vereen liittyviä ongelmia, kuten epätavallista verenvuotoa tai mustelmanmuodostusta.

Yllämainitut haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta).

Runsaan alkoholin käytön yhteydessä parasetamolivalmisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti maksaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos tablettipurkin sinetti tai läpipainopakkauksen folio on rikki lääkettä ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Panadol Extend sisältää

 • Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on yhdessä tabletissa 665 mg.
 • Muut aineet ovat hypromelloosi, esigelatinoitu tärkkelys, povidoni, magnesiumstearaatti, esigelatinoitu maissitärkkelys, kroskarmelloosinatrium ja steariinihappo.
  Kalvopäällyste sisältää hypromelloosia, glyserolitriasetaattia ja karnaubavahaa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai luonnonvalkoinen kapselin muotoinen kalvopäällystetty tabletti, jonka toisella puolella on merkintä “8” ja toinen puoli on ilman merkintää.

Pahvikotelossa on 12, 24, 48 tai 96 tablettia läpipainopakkauksessa.

Muovipurkissa on 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand

Tanska

 

Valmistaja

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd

Knockbrack

Dungarvan

Co. Waterford

Irlanti

tai

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura

Aranda de Duero

Burgos

Espanja

tai

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG

Benzstrasse 25

71083 Herrenberg

Saksa

 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: mystory.nd@haleon.com 

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.04.2023

 

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta http://www.fimea.fi

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

14.04.2023