Pakkausseloste

IMODIUM kapsel, mjuk 2 mg

Tilläggsinformation

Imodium 2 mg kapsel, mjuk

loperamidhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter två (2) dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Imodium är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Imodium
 3. Hur du använder Imodium
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Imodium ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Imodium är ett antidiarrémedel, som påverkar muskulaturen i magtarmkanalens vägg och gör tarmrörelserna långsammare, avföringen fastare och minskar antalet avföringstillfällen.

Imodium används för behandling av tillfällig (akut) diarré. Imodium kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré, behandling av akuta diarréattacker i samband med irritabelt tarmsyndrom (irritable bowel syndrome, IBS) eller för att minska antalet avföringstillfällen hos stomipatienter.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Imodium kapslar

 • om du är allergisk mot loperamid eller något annat innehållsämne i Imodium (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • för barn under 6 år (under 20 kg)
 • vid blod i avföringen eller vid diarré med samtidig hög feber
 • vid tjocktarmsinflammation (t ex akut ulcerös kolit)
 • vid svår diarré orsakad av antibiotikabehandling
 • om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, t ex om du är förstoppad eller besväras av uppspänd buk
 • vid tarminflammation orsakad av en s k invasiv bakterie (t ex salmonella, shigella eller kampylobakterie).

Imodium kapslar ska ges till barn under 12 år för behandling av akut diarré endast enligt läkares föreskrift.

Om du inte är säker på om du kan använda preparatet, rådfråga apotekspersonal.

Varningar och försiktighet

Behandling med Imodium lindrar symtom men botar inte orsaken. Även orsaken till diarrén bör alltid behandlas när det är möjligt. Vid diarrétillstånd förlorar man mycket vätska. Det är därför viktigt att ersätta vätskeförlusten genom att dricka mycket. Behandling av vätskebrist är särskilt viktig hos barn. Behandlingsföreskrifter kan erhållas på apoteket.

Vid behandling med Imodium upphör symtomen på akut diarré vanligen inom 48 timmar. I annat fall avsluta Imodium behandlingen och kontakta läkare. Meddela apotekspersonal om eventuella störningar i leverfunktionen innan behandling med Imodium påbörjas eftersom behandling med Imodium i sådana fall eventuellt måste ske under läkarkontroll.

Om du har AIDS och din mage svullnar upp under behandling med Imodium, avsluta behandlingen omedelbart och kontakta läkare.

Ta inte detta läkemedel för något annat än dess avsedda användning (se avsnitt Vad produkten är och vad det används för) och ta aldrig mer än den rekommenderade dosen (se avsnitt Hur produkten används). Allvarliga hjärtproblem (med symtom såsom snabba eller oregelbundna hjärtslag) har rapporterats hos patienter som har tagit för mycket loperamid, det aktiva innehållsämnet i Imodium.

Andra läkemedel och Imodium

Tala om för apotekspersonal om du tar andra läkemedel inklusive:

 • kinidin (används för att behandla rubbningar i hjärtrytmen)
 • itrakonazol eller ketokonazol (medel mot svamp)
 • gemfibrozil (används för att behandla högt kolesterol)
 • ritonavir (används för att behandla HIV-infektion och AIDS)
 • desmopressin via munnen (används för att kontrollera törst och urinproduktion hos patienter med diabetes insipidus).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eftersom Imodium kan interagera med dem.

Graviditet och amning

Rådfråga apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Om du är eller misstänker att du kan vara gravid tala om det för läkaren som avgör om du kan använda Imodium.

Läkemedlet rekommenderas inte under amning eftersom små mängder av läkemedlet passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du som en följd av diarré upplever trötthet, dåsighet eller yrsel, ska du vara försiktig vid bilkörning och hantering av maskiner.

Imodium mjuka kapslar innehåller propylenglykol 52,3 mg per en kapsel.

Hur produkten används

Använd alltid Imodium enligt anvisningarna i denna bipacksedel eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.

Imodium 2 mg kapslar skall tas hela via munnen tillsammans med vätska. Imodium-kapslarna kan tas när som helst under dygnet.

Vuxna och barn över 12 år

Vid behandling av akut diarré är inledningsdosen 2 kapslar och därefter 1 kapsel efter varje avföringstillfälle med diarré. Dygnsdosen bör ej överskrida 8 kapslar. Avbryt Imodium behandlingen om avföringen blir fast eller hård eller om ingen avföring förekommer under loppet av 24 timmar.

För barn under 12 år, för långvarigt bruk och för andra sjukdomar endast enligt läkares föreskrift.

Om du har tagit för stor mängd av Imodium

Om du har tagit för mycket av Imodium, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus för rådgivning. Symtomen kan bestå av ökad hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag, förändringar av hjärtslagen (dessa symtom kan potentiellt få allvarliga, livshotande följder), muskelstelhet, okoordinerade rörelser, dåsighet, svårighet att urinera eller svag andning.

Barn reagerar kraftigare än vuxna på stora mängder av Imodium. Kontakta omedelbart läkare om ett barn fått i sig för mycket av läkemedlet eller har något av de ovan nämnda symtomen.

Om någon har tagit en överdos av läkemedel, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Information för läkare vid fall av överdosering

 • Injicera naloxon.
 • Upprepa naloxoninjektionerna vid behov med 1–3 timmars mellanrum.
 • Patienten bör observeras under minst 48 timmar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Imodium tolereras i allmänhet väl och biverkningar är sällsynta om läkemedlet tas enligt föreskrift.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 men fler än 1 av 100 användare): huvudvärk, yrsel, förstoppning, illamående, gasbildning.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1 000 användare): sömnighet, smärtor eller obehag i magen, muntorrhet, kräkningar, matsmältningsbesvär, utslag.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 men fler än 1 av 10 000 användare): små pupiller, svårighet att kasta vatten, trötthet.

Sluta ta läkemedlet och sök omedelbart upp läkare om du får något av följande sällsynta biverkningar:

 • Allvarliga allergiska reaktioner, inklusive svullnad av ansikte, tunga eller svalg, andnöd, nässelutslag (urtikaria), hudrodnad eller blåsor.
 • Ekstrem trötthet, koordinationsproblem, medvetslöshet.
 • Svåra magsmärtor och/eller svullen mage vilket kan vara tecken på blockerad eller förstorad tarm.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och

utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är loperamidhydroklorid som det finns 2 mg av i varje kapsel.

Övriga innehållsämnen:

 • Innehållet i en kapsel: propylenglykolmonokaprylat, propylenglykol, renat vatten.
 • Kapselhöljet: gelatin, glycerol 99 %, propylenglykol, briljantblått (E133), sojalecitin (E322), medellångkedjiga triglycerider.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: Klar, blå, oval mjuk kapsel.

6, 10 eller 12 kapslar i blistrar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Vaisalavägen 2

02130 Esbo

Tillverkare

Catalent France Beinheim SA, Beinheim, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 20.8.2019

Texten ändrad

20.08.2019