Pakkausseloste

IMODIUM kapseli, pehmeä 2 mg

Imodium 2 mg kapseli, pehmeä

loperamidihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kahden (2) päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Imodium on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imodium-kapseleita
 3. Miten Imodium-kapseleita käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Imodium-kapseleiden säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Imodium on ripulin hoitoon tarkoitettu lääke, joka vaikuttaa ruoansulatuskanavan seinämän lihaksistoon ja hidastaa suoliston liikkeitä. Se tekee ulosteet kiinteämmiksi ja vähentää ulostuskertoja.

Imodium on tarkoitettu äkillisen (akuutin) ripulin hoitoon. Lääkäri voi määrätä valmistetta myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten pitkäkestoisen (kroonisen) ripulin hoitoon, ärtyvän suolen oireyhtymään (irritable bowel syndrome, IBS) liittyvien äkillisten ripulijaksojen oireenmukaiseen hoitoon tai avannepotilaiden ulosteiden määrän vähentämiseen.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Imodium-kapseleita

 • jos olet allerginen loperamidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • alle 6-vuotiaille lapsille (alle 20 kg)
 • jos uloste on veristä tai ripuliin liittyy korkea kuume
 • jos sinulla on paksusuolen tulehdus (esim. akuutti haavainen paksusuolitulehdus)
 • jos sinulla on antibioottihoidon aiheuttama kova ripuli
 • jos ruuan kulku suolistossa on hidastunut, esimerkiksi jos sinulla on ummetusta tai turvonnut vatsa
 • jos sinulla on elimistössä leviävän bakteerin (esim. salmonellan, shigellan tai kampylobakteerin) aiheuttama suolitulehdus.

Imodium-kapseleita saa antaa äkillisen ripulin hoitoon alle 12-vuotiaalle lapselle vain lääkärin määräyksestä.

Jos et ole varma, voitko käyttää valmistetta, kysy neuvoa apteekkihenkilökunnalta.

Varoitukset ja varotoimet

Vaikka Imodium lopettaa ripulin, se ei hoida ripulin syytä. Aina kun se on mahdollista, myös ripulin syytä pitää hoitaa.

Ripulin yhteydessä ihminen menettää paljon nestettä. Menetetty nestemäärä pitää korvata juomalla runsaasti. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla. Hoito-ohjeita voi pyytää apteekista.

Äkillisessä ripulissa Imodium yleensä lopettaa oireet 48 tunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta Imodium-hoito ja ota yhteys lääkäriin.

Kerro apteekkihenkilökunnalle mahdollisista maksan toimintahäiriöistä ennen Imodium-hoidon aloittamista, koska tällöin Imodium-hoito on ehkä annettava lääkärin valvonnassa.

Jos sinulla on AIDS ja vatsasi turpoaa Imodium-hoidon aikana, lopeta lääkkeen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Älä käytä tätä valmistetta mihinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen (ks. kohta Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään), äläkä koskaan ota tätä valmistetta suositeltua määrää enempää (ks. kohta Miten valmistetta käytetään). Potilailta, jotka ovat ottaneet liikaa loperamidia, Imodiumin vaikuttavaa ainetta, on ilmoitettu vakavia sydänongelmia (joiden oireita ovat esimerkiksi nopea tai epäsäännöllinen syke).

Muut lääkevalmisteet ja Imodium

Kerro apteekkihenkilökunnalle, jos käytät joitakin muita lääkkeitä, kuten

 • kinidiiniä (sydämen rytmihäiriölääke)
 • itrakonatsolia tai ketokonatsolia (sieni-infektiolääkkeitä)
 • gemfibrotsiilia (kolesterolia alentava lääke)
 • ritonaviiria (HIV-infektioiden ja AIDS:n hoitoon)
 • desmopressiiniä suun kautta (janon ja virtsantuotannon säätelyyn potilailla, joilla on diabetes insipidus).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, sillä Imodiumilla voi olla yhteisvaikutuksia niiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Kysy apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, kerro siitä lääkärille, joka arvioi voitko käyttää Imodium-kapseleita.

Valmistetta ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana, koska pieniä määriä lääkeainetta erittyy rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ripulin johdosta voi esiintyä väsymystä, uneliaisuutta tai huimausta. Noudata varovaisuutta ajaessasi autoa ja käyttäessäsi koneita.

Imodium pehmeät kapselit sisältävät propyleeniglykolia 52,3 mg yhtä kapselia kohden.

Miten valmistetta käytetään

Käytä Imodium-kapseleita juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa neuvotaan tai lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet apteekista, jos olet epävarma.

Imodium 2 mg kapselit otetaan kokonaisina suun kautta nesteen kanssa. Imodium-kapselit voi ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset

Äkilliseen ripuliin alkuannos on 2 kapselia, sen jälkeen 1 kapseli jokaisen ripuliulostuksen jälkeen. Vuorokausiannos on korkeintaan 8 kapselia. Jos uloste muuttuu kiinteäksi tai kovaksi tai jos ulostetta ei tule 24 tuntiin, lopeta Imodium-hoito.

Alle 12-vuotiaille lapsille, pidempiaikaiseen käyttöön ja muihin käyttötarkoituksiin vain lääkärin määräyksestä.

Jos otat enemmän Imodium-kapseleita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liikaa Imodiumia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan ohjeiden saamiseksi. Oireita voivat olla esimerkiksi kohonnut syke, epäsäännöllinen syke, sykkeen muutokset (näillä oireilla voi olla mahdollisesti vakavia hengenvaarallisia seurauksia), lihasjäykkyys, liikkeiden koordinaatiohäiriöt, uneliaisuus, virtsaamisvaikeudet tai hengitysvaikeudet.

Lapset reagoivat suuriin määriin Imodiumia voimakkaammin kuin aikuiset. Jos lapsi ottaa liikaa tätä valmistetta tai jos hänelle kehittyy mikä tahansa edellä mainittu oire ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Jos joku on ottanut yliannoksen lääkettä, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Tietoa lääkärille yliannostustapauksessa

 • Anna naloksoniruiske.
 • Toista naloksoniruiskeiden anto tarvittaessa 1–3 tunnin välein.
 • Potilasta on seurattava vähintään 48 tunnin ajan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Imodium on tavallisesti hyvin siedetty ja haittavaikutukset ovat harvinaisia, jos lääke otetaan ohjeiden mukaisesti.

Yleiset haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä mutta useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 100:sta): päänsärky, huimaus, ummetus, pahoinvointi, ilmavaivat.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta mutta useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 1 000:sta): uneliaisuus, vatsakipu tai epämiellyttävä tunne vatsassa, suun kuivuminen, oksentelu, ruoansulatusvaivat, ihottuma.

Harvinaiset haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 1 000:sta mutta useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 10 000:sta): silmän mustuaisten supistuminen, virtsaamisvaikeudet, väsymys.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista harvinaisista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota viipymättä yhteys lääkäriin:

 • Vakavat allergiset reaktiot kuten kasvojen, kielen tai kurkun turpoaminen, hengenahdistus, nokkosihottuma (urtikaria), ihon punoitus tai rakkulat.
 • Voimakas väsymys, koordinointivaikeudet, tajunnanmenetys.
 • Voimakas vatsakipu ja/tai vatsan turvotus, mitkä voivat johtua suolen tukkeumasta tai laajentumisesta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Imodium sisältää

Vaikuttava aine on loperamidihydrokloridi, jota on 2 mg yhdessä kapselissa.

Muut aineet:

 • Kapselin sisältö: propyleeniglykolimonokaprylaatti, propyleeniglykoli, puhdistettu vesi.
 • Kapselikuori: liivate, glyseroli 99 %, propyleeniglykoli, briljanttisininen (E133), soijalesitiini (E322), keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteen kuvaus: Kirkas, sininen, soikea pehmeä kapseli.

6, 10 tai 12 kapselia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie 2

02130 Espoo

Valmistaja

Catalent France Beinheim SA, Beinheim, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.8.2019

Tekstin muuttamispäivämäärä

20.08.2019