Pakkausseloste

NEURONTIN filmdragerad tablett 600 mg, 800 mg, kapsel, hård 300 mg, 400 mg

Tilläggsinformation

Neurontin 300 mg hårda kapslar

Neurontin 400 mg hårda kapslar

Neurontin 600 mg filmdragerade tabletter

Neurontin 800 mg filmdragerade tabletter

gabapentin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Neurontin är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Neurontin
 3. Hur du tar Neurontin
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Neurontin ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

Vad produkten är och vad den används för

Neurontin tillhör en grupp läkemedel som används vid behandling av epilepsi och perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskada).

Den aktiva substansen i Neurontin är gabapentin.

Neurontin används för att behandla

 • Olika former av epilepsi (anfall som i början är begränsade till vissa delar av hjärnan, med eller utan spridning till andra delar av hjärnan). Läkaren som behandlar dig eller ditt barn på 6 år eller äldre kan ordinera Neurontin för att behandla epilepsin om den nuvarande behandlingen inte ger tillräcklig effekt. Du eller ditt barn på 6 år eller äldre ska ta Neurontin som tillägg till den nuvarande behandlingen, såvida inte din doktor har sagt något annat. Neurontin kan också användas som enda läkemedel till vuxna och barn från 12 år.
 • Perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskada). Ett flertal olika sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta (främst i benen och/eller armarna), såsom diabetes eller bältros. Smärtan kan beskrivas som en varm, brännande, bultande, blixtrande, stickande, skarp, krampaktig, värkande, svidande, förlamande känsla eller som myrkrypningar.

Gabapentin som finns i Neurontin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Neurontin

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Neurontin

 • om du har njurproblem, då kan din läkare förskriva ett annat dosschema
 • om du går på hemodialys (avlägsnar avfallsprodukter vid nedsatt njurfunktion), tala om för din läkare om du får muskelsmärta och/eller muskelsvaghet
 • om du får symtom såsom ihållande buksmärta, illamående och kräkningar. Kontakta i så fall omedelbart din läkare då detta kan vara symtom på akut pankreatit (bukspottskörtelinflammation)
 • om du har sjukdomar i nervsystemet, luftvägssjukdomar eller om du är äldre än 65 år, kan läkaren komma att ordinera dig en annan dosering.

Fall av missbruk och beroende har rapporterats för gabapentin efter marknadsintroduktionen. Tala med läkaren om du tidigare har haft problem med missbruk eller beroende.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. Neurontin har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

Viktig information om reaktioner som kan vara allvarliga

Ett litet antal personer som tar Neurontin råkar ut för en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara allvarlig och utvecklas till allvarligare problem om den inte behandlas. Du behöver känna till vilka symtom du ska vara uppmärksam på medan du tar Neurontin.

Läs beskrivningen av dessa symptom i denna bipacksedel under avsnitt Eventuella biverkningar. Kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att du tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga.

Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt känner dig dålig eller har hög feber, kan bero på en onormal muskelnedbrytning som kan vara livshotande och leda till njurproblem. Du kan också få missfärgad urin, och förändrade blodprovsresultat (särskilt förhöjt blodkreatinfosfokinas). Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa symtom.

Andra läkemedel och Neurontin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala i synnerhet om för läkare (eller apotekspersonal) om du tar eller nyligen har tagit läkemedel mot kramper, sömnstörningar, depression, ångest eller några andra neurologiska eller psykiska problem.

Läkemedel som innehåller opioider såsom morfin

Om du tar några läkemedel som innehåller opioider (såsom morfin), tala om det för läkare eller apotekspersonal, eftersom opioider kan öka effekten av Neurontin. Dessutom kan kombination av Neurontin och opioider orsaka sömnighet, sedering, minskad andning eller dödsfall.

Antacida för magproblem

Om Neurontin tas tillsammans med ett syrabindande medel (s.k. antacida) som innehåller aluminium och magnesium, kan upptaget av Neurontin från magen minska. Neurontin bör därför tas tidigast två timmar efter det att du tagit antacida.

Neurontin

 • förväntas inte påverka eller påverkas av andra epilepsiläkemedel eller p-piller.
 • kan störa vissa laboratorietester. Om du behöver lämna urinprov, tala om för din läkare eller sjukhuspersonalen vad du tar.

Neurontin med mat

Neurontin kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Neurontin ska inte tas under graviditet, såvida inte din läkare sagt något annat. Ett effektivt preventivmedel måste användas av kvinnor i fertil ålder.

Inga studier har genomförts för att speciellt undersöka användningen av gabapentin hos gravida kvinnor, men vid användning av andra epilepsimediciner har ökad risk för fosterskada rapporterats, särskilt när mer än en sådan medicin tagits samtidigt. Så långt det är möjligt, ska du försöka att inte ta mer än en epilepsimedicin under graviditet, och endast i samråd med läkare.

Kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid, om du tror att du är gravid eller om du planerar graviditet medan du tar Neurontin. Sluta inte abrupt att ta detta läkemedel. Detta kan leda till en genombrottskramp och innebära allvarliga konsekvenser för dig och ditt barn.

Amning

Gabapentin, den aktiva substansen i Neurontin, passerar över i bröstmjölk. Eftersom effekten på barnet är okänd, bör du inte amma när du behandlas med Neurontin.

Fertilitet

Ingen effekt på fertiliteten ses i djurstudier.

Körförmåga och användning av maskiner

Neurontin kan orsaka yrsel, dåsighet och trötthet. Du ska inte köra bil, använda avancerade maskiner eller delta i andra eventuellt riskfyllda aktiviteter förrän du vet om detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs all information i denna bipacksedel för vägledning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Neurontin 300 mg och 400 mg hårda kapslar innehåller laktos

Neurontin hårda kapslar innehåller laktos (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Neurontin 300 mg och 400 mg hårda kapslar innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per hård kapsel, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

 

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare avgör vilken dos som är lämplig för dig.

Epilepsi, rekommenderad dos är

Vuxna och ungdomar

Ta det antal kapslar eller tabletter som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis. Vanlig startdos är mellan 300 mg och 900 mg dagligen. Sedan kan dosen enligt din läkares anvisning ökas upp till högst 3 600 mg dagligen, uppdelat på 3 separata tillfällen, dvs. en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.

Barn från 6 år

Läkaren avgör vilken dos som ska ges till ditt barn, eftersom den beräknas med hänsyn till barnets vikt. Behandlingen börjar med en låg startdos, som sedan ökas gradvis under cirka 3 dagar. Vanlig dos vid epilepsibehandling är 25–35 mg per kg per dag. Kapslarna eller tabletterna tas vanligen fördelade på 3 separata dostillfällen varje dag, en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.

Neurontin rekommenderas inte för barn under 6 års ålder.

Perifer neuropatisk smärta, rekommenderad dos är

Vuxna

Ta det antal kapslar eller tabletter som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis. Vanlig startdos är mellan 300 mg och 900 mg dagligen. Sedan kan dosen enligt din läkares anvisning ökas upp till högst 3 600 mg dagligen, uppdelat på 3 separata tillfällen, dvs. en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.

Om du har njurproblem eller går på hemodialys

Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller dos om du har problem med njurarna eller går på hemodialys.

Om du är äldre (över 65 år), ska du ta normal dos av Neurontin, såvida du inte har problem med njurarna. Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller dos om du har problem med njurarna.

Om du tycker att dosen är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.

Administreringssätt och administreringsväg

Neurontin skall sväljas. Svälj alltid kapslarna eller tabletterna tillsammans med rikligt med vatten. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Fortsätt att ta Neurontin tills din läkare säger till dig att sluta.

Om du har tagit för stor mängd av Neurontin

Högre dos än den rekommenderade kan leda till ökade biverkningar inkluderande medvetslöshet, yrsel, dubbelsyn, sluddrigt tal, sömnighet och diarré. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig de kapslar eller tabletter som du inte har tagit, tillsammans med förpackningen och etiketten, så att personalen lätt ska kunna se vilket läkemedel du har tagit.

Om du har glömt att ta Neurontin

Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Neurontin

Sluta inte att ta Neurontin, såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om behandlingen avslutas, ska detta göras stegvis under minst 1 vecka. Om du slutar att ta Neurontin plötsligt eller innan din läkare har sagt till dig att göra det, finns en ökad risk för kramper.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att du tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga:

 • allvarliga hudreaktioner som kräver omedelbar vård, såsom svullna läppar och ansikte, hudutslag och rodnad och/eller håravfall (detta kan vara symtom på allvarlig allergisk reaktion)
 • ihållande buksmärta, illamående och kräkningar då detta kan vara symtom på akut pankreatit (bukspottskörtelinflammation)
 • andningsproblem, där du i allvarliga fall kan behöva akut- och intensivvård för att fortsätta andas normalt.
 • Neurontin kan orsaka en allvarlig eller livsfarlig allergisk reaktion som drabbar huden eller andra delar av kroppen såsom levern eller blodcellerna. Utslag kan förekomma i samband med denna typ av reaktion. Du kan behöva läggas in på sjukhus eller avsluta behandlingen med Neurontin. Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:
 • hudutslag
 • nässelutslag
 • feber
 • svullna körtlar som inte går över
 • svullnad i läppar och tunga
 • gulnad av hud eller ögonvitor
 • ovanliga blåmärken eller blödningar
 • svår trötthet eller svaghet
 • oväntade muskelsmärtor
 • upprepade infektioner.

Dessa symtom kan vara första tecken på en allvarlig reaktion. Du behöver undersökas av en läkare som avgör om du kan fortsätta ta Neurontin.

Om du går på hemodialys, tala om för din läkare om du får muskelsmärta och/eller muskelsvaghet.

Övriga biverkningar inkluderar:

Mycket vanliga (kan uppträda hos fler än 1 av 10 användare)

 • virusinfektion
 • dåsighetskänsla, yrsel, okoordinerade muskelrörelser
 • trötthetskänsla, feber.

Vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 10 användare)

 • lunginflammation, luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, öroninflammation eller andra infektioner
 • minskat antal vita blodkroppar
 • anorexi, ökad aptit
 • aggressioner mot andra, förvirring, skiftande sinnesstämning, depression, oro, nervositet, svårigheter att tänka klart
 • kramper, ryckiga rörelser, talsvårigheter, minnesförlust, darrningar, sömnsvårigheter, huvudvärk, hudkänslighet, minskad känsel (domningar), koordinationssvårigheter, onormala ögonrörelser, ökade/minskade eller frånvaro av reflexer
 • dimsyn, dubbelseende
 • svindel
 • högt blodtryck, rodnad/utvidgning av blodkärlen
 • andningssvårigheter, luftrörskatarr, halsont, hosta, nästorrhet
 • kräkningar, illamående, problem med tänderna, inflammerat tandkött, diarré, magont, matsmältningsbesvär, förstoppning, mun- och halstorrhet, gaser
 • ansiktssvullnad, blåmärken, utslag, klåda, akne
 • ledvärk, muskelvärk, ryggont, ryckningar
 • erektionssvårigheter (impotens)
 • svullna ben och armar, gångsvårigheter, svaghet, värk, sjukdomskänsla, influensaliknande symtom
 • viktökning
 • olycksfall, frakturer, skrubbsår.

Därutöver har aggressivt beteende och ryckiga rörelser rapporterats som vanliga biverkningar i kliniska studier på barn.

Mindre vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 100 användare)

 • agitation (ett tillstånd av ständig rastlöshet och ofrivilliga, meningslösa rörelser)
 • allergiska reaktioner, som t.ex. nässelfeber
 • minskade rörelser
 • hjärtklappning
 • sväljsvårigheter
 • svullnad som även kan omfatta ansikte, bål och lemmar
 • onormala blodtestresultat som tyder på problem med levern
 • psykisk störning
 • fallolyckor
 • ökat blodsockervärde (ses oftast hos patienter med diabetes)

Sällsynta (kan uppträda hos upp till 1 av 1000 användare)

 • sänkt blodsockervärde (ses oftast hos patienter med diabetes)
 • medvetslöshet
 • andningsbesvär, ytlig andning (andningsdepression)

Efter att Neurontin introducerades på marknaden har följande biverkningar rapporterats:

 • minskat antal blodplättar (celler som är av betydelse för koagulationen)
 • självmordstankar, hallucinationer
 • onormala rörelser, som t.ex. slingrande eller ryckiga rörelser och stelhet
 • öronringningar
 • en grupp av biverkningar som kan omfattas av att svullna lymfkörtlar (isolerade, små, förhöjda bulor under huden), feber, utslag och leverinflammation förekommer samtidigt.
 • gulfärgning av hud och ögon (gulsot), inflammation i levern
 • akut njursvikt, inkontinens
 • ökning av bröstvävnad, bröstförstoring
 • biverkningar efter abrupt avbrytande av behandlingen med gabapentin (oro, sömnsvårigheter, illamående, värk, svettningar), bröstsmärta
 • nedbrytning av muskelvävnad (rabdomyolys)
 • förändring av blodprovsresultat (förhöjd blod kreatinfosfokinas)
 • sexuell dysfunktion inkluderat orgasmstörning, sen ejakulation
 • låg natriumhalt i blodet
 • anafylaktisk reaktion (allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande, med symtom som andningssvårigheter, svullnad av läppar, svalg och tunga samt lågt blodtryck som kräver akutbehandling).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Neurontin efter utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Neurontin kapslar förvaras vid högst 30 oC.

Neurontin tabletter förvaras vid högst 25 oC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Neurontin hårda kapslar

Den aktiva substansen är gabapentin. Varje hård gelatinkapsel innehåller antingen 300 mg eller 400 mg gabapentin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapsel, innehåll: laktosmonohydrat, majsstärkelse och talk.

Kapselhölje: gelatin, renat vatten och natriumlaurilsulfat.

Kapslar 300 mg innehåller färgämnena E171 (titandioxid) och E172 (gul järnoxid) och kapslar 400 mg innehåller färgämnena E171 (titandioxid) och E172 (röd och gul järnoxid). Tryckfärgen som används på samtliga kapslar innehåller shellack, E171 (titandioxid) och E132 (indigokarmin aluminium salt).

Neurontin filmdragerade tabletter

Den aktiva substansen är gabapentin. Varje filmdragerad tablett innehåller antingen 600 mg eller 800 mg gabapentin.

Övriga innehållsämnen är: Poloxamer 407 (etylenoxid och propylenoxid), kopovidon, majsstärkelse och magnesiumstearat.

Filmdragering: Opadry White YS-1-18111 (hydroxipropylcellulosa, talk)

Polermedel: candelillavax

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapslar, hårda

Neurontin 300 mg hårda kapslar är gula och märkta med ”Neurontin 300 mg” och ”PD”.

Neurontin 400 mg hårda kapslar är orange och märkta med ”Neurontin 400 mg” och ”PD”.

Tillhandahålls som PVC/PVDC/aluminiumfolie blisterförpackning om 20, 30, 50, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500, 1000 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Filmdragerade tabletter

Neurontin 600 mg tabletter är vita, elliptiska filmdragerade tabletter med brytskåra på båda sidorna samt prägling ”NT” och ”16” på ena sidan.

Neurontin 800 mg tabletter är vita, elliptiska filmdragerade tabletter med brytskåra på båda sidorna samt prägling ”NT” och ”26” på ena sidan.

Tillhandahålls som PVC/PE/PVDC/aluminiumfolie eller PVC/PVDC/aluminiumfolie blisterförpackning om 20, 30, 45, 50, 60, 84, 90, 100, 200, 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Upjohn EESV

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Nederländerna

Lokal företrädare

Pfizer Oy

Tel: (09) 4300 40

Tillverkare

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 5.7.2021

Texten ändrad

05.07.2021