Pakkausseloste

DALACIN kutan emulsion 10 mg/ml

Tilläggsinformation

DALACIN 10 mg/ml kutan emulsion

klindamycin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Dalacin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin

3. Hur du använder Dalacin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Dalacin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Dalacin är ett antibiotikum som lindrar hudinflammation vid akne. Dalacin kutan emulsion används för behandling av måttlig till svår akne. Dess aktivsubstans är klindamycin.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Dalacin kutan emulsion

 • om du är allergisk mot den aktiva substansen (klindamycin) eller linkomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du vid föregående behandling med antibiotika har observerat så kallad pseudomembranotisk kolit (tjocktarmsinflammation).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dalacin,

 • om du har eller tidigare har haft någon tarmsjukdom
 • om du tidigare har fått diarré i samband med antibiotikabehandling.

Att tänka på under behandlingen

 • Dalacin-emulsion bör inte komma i beröring med ögon, slemhinnor och skadad hud. Om detta skulle ske, bör man skölja grundligt med kallt, rinnande vatten.
 • Om du får långvarig blodig eller svår diarré under eller efter behandlingen skall du kontakta din läkare..

Andra läkemedel och Dalacin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt för läkaren att veta om du använder erytromycin (antibioticum) eller något muskelavslappnande läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om du tillsammans med Dalacin använder vissa andra läkemedel. Rådgör alltså därför alltid med din läkare före samtidig användning av andra recept- eller receptfria läkemedel under Dalacin-behandlingen.

Graviditet och amning

Säkerheten av Dalcin under graviditet och amning har ännu inte fastställts.

Klindamycin kan orsaka diarre, blod i avföringen eller hudutslag hos det ammande barnet.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Dalacin har ingen känd påverkan på uppgifter som kräver precision, såsom bilkörning och hantering av maskiner.

Dalacin kutan emulsion innehåller cetostearylalkohol och isostearylalkohol samt metylparahydroxybensoat

Dalacin-emulsionen innehåller 25 mg/ml cetostearylalkohol och 25 mg/ml isostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem), samt 3 mg/ml metylparahydroxybensoat, som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Hur produkten används

Använd alltid Dalacin enligt läkarens anvisningar. Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med en dosering avvikande från den normala doseringen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Skaka flaskan före användning. Rengör och torka det angripna hudområdet.

Stryk ett tunt lager Dalacin-emulsion på huden två gånger dagligen. Behandlings tidenär högst tre månader.

Om du har använt för stor mängd av Dalacin

Om du av misstag har fått i dig läkemedel genom munnen, kontakta alltid läkare eller sjukhus.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Möjliga biverkningarna har listats nedan enligt förekomstfrekvens.

Mycket vanliga (som drabbar fler än 1 patient av 10)

Irritation av hud, nässelutslag, uttorkning av huden.

Vanliga (som drabbar högst 1 patient av 10)

Fet hud.

Andra rapporterade biverkningar, ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Inflammation i hårsäck (follikulit), ögonvärk, magont, störningar i matsmältningskanalen, pseudomembranös kolit, kontakteksem (hudutslag).

Kontakta genast din läkare om diarré eller andra oväntade biverkningar uppstår.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid rumstemperatur (15–25 °C).

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

nnehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är klindamycin. En milliliter innehåller10 mg klindamycin (som klindamycinfosfat).
 • Övriga innehållsämnen är glycerol, cetostearylalkohol, isostearylalkohol, stearinsyra, Lexemul T (glycerylstearat), natriumlauroylsarcosinat, metylparahydoxybensoat (förvaringsmedel), renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Produktbeskrivning

Vit eller nästan vit emulsion.

Förpackningsstorlek

30 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av försäljningstillstånd

Pfizer Oy
Datagränden 4
00330 Helsingfors
Telefon (09) 430 040

Tillverkare

Pfizer Service Company BVBA
Hoge Wei
1930 Zaventem
Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 25.1.2021

Texten ändrad

25.01.2021