Pakkausseloste

DALACIN emulsio iholle 10 mg/ml

DALACIN 10 mg/ml emulsio iholle

klindamysiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Dalacin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dalacin-emulsiota

3. Miten Dalacin-emulsiota käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Dalacin-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Dalacin on antibiootti, joka lievittää akneen liittyvää ihotulehdusta. Dalacin emulsio iholle -valmistetta käytetään keskivaikean ja vaikean aknen hoitoon. Sen vaikuttava aine on klindamysiini.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Dalacin emulsio iholle -valmistetta, jos

 • olet allerginen vaikuttavalle aineelle (klindamysiini) tai linkomysiinille tai tämän lääkkeenjollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • sinulla on havaittu aiemmin antibioottihoidon yhteydessä niin sanottu pseudomembranoottinen koliitti (paksusuolitulehdus).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät valmistetta,

 • jos sinulla on tai on ollut jokin suolistosairaus.
 • jos sinulla on esiintynyt ripulia aiemman antibioottihoidon yhteydessä.

Huomioitavaa hoidon aikana

 • Dalacin-emulsio ei saa joutua kosketuksiin silmien, limakalvojen tai rikkoutuneen ihon kanssa. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele kyseinen alue perusteellisesti kylmällä vedellä.
 • Jos sinulle ilmaantuu hoidon aikana tai sen jälkeen pitkittynyttä, veristä tai voimakasta ripulia, ota yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Dalacin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Lääkärin on erityisen tärkeää tietää, jos käytät erytromysiiniä (antibiootti) tai jotain lihasrelaksanttia.

Hoidon teho voi muuttua, jos käytät Dalacin-valmisteen kanssa samanaikaisesti eräitä muita lääkkeitä. Keskustele siis aina lääkärin kanssa, ennen kuin käytät muita resepti- tai käsikauppalääkkeitä Dalacin-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Dalacin-valmisteen raskauden tai imetyksen aikaisen käytön turvallisuutta ei ole osoitettu.

Klindamysiini saattaa aiheuttaa imetettävälle lapselle ripulia, verisiä ulosteita tai ihottumaa.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Dalacin ei tiettävästi vaikuta haitallisesti tarkkuutta vaativiin tehtäviin, kuten ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Dalacin emulsio iholle sisältää setostearyyli- ja isostearyylialkoholia sekä metyyliparahydroksibetsoaattia

Dalacin-emulsio sisältää 25 mg/ml setostearyylialkoholia ja 25 mg/ml isostearyylialkoholia, jotka saattavat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa), sekä 3 mg/ml metyyliparahydroksibentsoaattia, joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Miten valmistetta käytetään

Käytä Dalacin-emulsiota juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Huomaa, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai tavanomaisesta poikkeavalla annostuksella. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ravista pulloa ennen käyttöä. Pese ja kuivaa hoidettava ihoalue.

Levitä iholle ohut kerros Dalacin-emulsiota kaksi kertaa vuorokaudessa.

Hoidon pituus on enintään kolme kuukautta.

Jos käytät enemmän Dalacinia kuin sinun pitäisi

Jos olet nauttinut lääkettä vahingossa suun kautta, ota aina yhteys lääkäriin tai sairaalaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkin puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa esiintymistiheyden mukaan.

Hyvin yleinen (yli yhdellä potilaalla kymmenestä)

Ihoärsytys, nokkosihottuma, ihon kuivuminen.

Yleinen (enintään yhdellä potilaalla kymmenestä)

Ihon rasvoittuminen.

Muut raportoidut haittavaikutukset (esiintymistiheys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä sen tarkkaan arviointiin)

Karvatuppitulehdus, silmäkipu, vatsakipu, ruoansulatuskanavan häiriöt, pseudomemraattinen koliitti, kosketusihottuma.

Jos sinulle ilmenee ripulia tai muita odottamattomia haittavaikutuksia, ota heti yhteys lääkäriisi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dalacin sisältää

 • Vaikuttava aine on klindamysiini. Yksi millilitra sisältää 10 mg klindamysiiniä (klindamysiinifosfaattina).
 • Muut aineet ovat glyseroli, setostearyylialkoholi, isostearyylialkoholi, steariinihappo, Lexemul T (glyseryylistearaatti), natriumlauroyyli-sarkosinaatti, metyyliparahydroksibentsoaatti (säilytysaine), puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valmisteen kuvaus

Valkoinen tai lähes valkoinen emulsio.

Pakkauskoko

30 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puhelin (09) 430 040

Valmistaja

Pfizer Service Company BVBA
Hoge Wei
1930 Zaventem
Belgia

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 25.1.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

25.01.2021