Pakkausseloste

PANADOL oral suspension 24 mg/ml

Tilläggsinformation

Panadol 24 mg/ml oral suspension

paracetamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om barnet får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om barnet inte mår bättre eller om barnet mår sämre efter tre dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Panadol oral suspension är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Panadol oral suspension

3. Hur du använder Panadol oral suspension

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panadol oral suspension ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Panadol är ett läkemedel mot feber och värk med smärtstillande och febernedsättande effekt.

Panadol oral suspension används som febernedsättande och smärtstillande medel vid tillfällig värk och feber hos barn. Dessa tillstånd kan vara värk när tänderna bryter fram, till huvudvärk, tandvärk, öronvärk, andra vanliga tillstånd med feber och värk, förkylning, influensa och reaktioner på vaccinationer.

Enligt läkares föreskrift kan Panadol oral suspension användas även för behandling av andra smärttillstånd.

Du måste tala med läkare om barnet inte mår bättre eller om barnet mår sämre efter tre dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Panadol oral suspension

 • Om barnet är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • Om barnet har hjärtsvikt, en lever- eller njursjukdom ska du inte använda Panadol oral suspension utan läkares föreskrift.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du ger barnet Panadol oral suspension.

 • Panadol oral suspension är avsedd för tillfälligt bruk. Om symtomen fortsätter länge eller ofta återkommer bör läkare kontaktas.
 • Inga andra smärtstillande medel får användas samtidigt utan läkarordination.
 • Ett barn med feber behöver mycket vätska, rummet där barnet vistas får inte vara för varmt och behovet av vila ska anpassas efter hur barnet mår. Om barnet får feber överstigande 38,5°C, huvudvärk eller muskelrelaterade smärtor kan besvären lindras med läkemedel. Vid feber som kvarstår under mer än tre dagar samt då orsaken till febern är oklar, vid feber med svåra smärtor och om barnets allmäntillstånd försämras bör läkare konsulteras.
 • Innehåller paracetamol. Om man tar för mycket paracetamol kan det orsaka allvarlig leverskada.
 • Ge inte detta läkemedel om barnet tar några andra receptbelagda eller receptfria läkemedel som innehåller paracetamol för att behandla smärta, feber, symptom på förkylning eller influensa.
 • Om barnet har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb och ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om barnet får en kombination av dessa symtom.

Rådfråga alltid läkare innan användning av Panadol oralsuspension om barnet

 • har lever- eller njurproblem
 • är underviktig eller undernärd
 • regelbundet dricker alkohol.

Du kan behöva undvika att använda produkten helt och hållet eller begränsa mängden paracetamol som du ger.

Andra läkemedel och Panadol oral suspension

Tala om för läkare eller apotekspersonal om barnet tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel. Läkemedlets effekt kan ibland förändras vid samtidig användning av andra läkemedel.

Om barnet använder metoklopramid, kolestyramin, kloramfenikol, domperidon eller probenecid innehållande preparat, antikoagulantia (t ex warfarin) eller antiepileptika rådgör med läkare om samtidig medicinering med Panadol oralsuspension.

Andra paracetamol innehållande läkemedel får inte användas samtidigt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Panadol användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Du kan använda denna produkt vid amning.

Panadol oral suspension innehåller sorbitol (E420), flytande maltitol (hydrogenerad glukossirap) (E965) och parahydroxibensoater (E218 & E216)

Produkten innehåller 150 mg sorbitol per ml. Sorbitol är en källa för fruktos. Om ditt barn har fått höra av en läkare att ditt barn lider av någon sockerintolerans eller om barnet är diagnostiserat med ärftlig fruktosintolerans (HFI), ovanlig ärftlig sjukdom, där kroppen inte kan spjälka fruktos, tala om det för läkare före du ger detta läkemedel till ditt barn.

Sorbitol kan ge obehag i mage/term. Sorbitol och flytande maltitol (hydrogenerad glukossirap) kan ha en milt laxerande effekt. Energiinnehåll är 2,3 kcal/g maltitol.

Panadol oral suspension innehåller methyl- och propylparahydroxibensoater (E218 & E216), som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Användning för barn

Till barn under tre månader endast enligt läkares ordination.

Paracetamoldosen till barn (över 3 mån) är 15 mg per kilo kroppsvikt högst 3 gånger i dygnet.

3—4 kg

1—2 ml

5—8 kg

3—5 ml

9—12 kg

5,5—7,5 ml

13—16 kg

8—10 ml

17—20 kg

10,5—12,5 ml

21—24 kg

13—15 ml

25—30 kg

15,5—18,5 ml

Från de dosområden som anges ovan per viktintervall, väljs den dos som bäst motsvarar barnets vikt.

Den lägre dosen för varje dosområde motsvarar den lägre vikten i viktintervallet och den högre dosen motsvarar den högre vikten i viktintervallet.

Använd inte mer än tre doser i dygnet. Dosintervallet bör vara minst 4 timmar.

Överskrid inte doseringsanvisningen.

Använd den minsta dosen ditt barn behöver för att behandla symtom och använd medicinen så kort som möjligt. Du måste tala med läkare om barnet inte mår bättre eller om barnet mår sämre efter tre dagar. För kontinuerlig användning i mer än tre dagar endast med läkarordination.

Panadol oral suspension ges genom munnen. Flaskan ska omskakas före användning.

BRUKSANVISNING

Hur du använder doseringssprutan

Varningar och försiktighet

Använd inte sprutan om den är skadad eller smutsig. Använd inte sprutan för annat ändamål eller till något annat läkemedel.

Om du har använt för stor mängd av Panadol oral suspension

Överdosering av paracetamol kan leda till livshotande leverskada.

Om du ger ett barn för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Panadol oral suspension

Ge inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA att använda denna medicin och kontakta läkare direkt:

 • om barnet upplever allergiska reaktioner inklusive hudutslag och klåda, andningssvårigheter eller svullnad i läppar, tunga, hals eller ansikte.
 • om barnet upplever hudflagor eller hudutslag eller blåsor.
 • om barnet upplever sår i munnen.
 • om barnet har upplevt tidigare andningsproblem vid användning av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska värkmediciner och barnet upplever samma reaktion vid användning av denna produkt.
 • om barnet har förändringar i blodet, inklusive oväntad blödning eller blåmärken.

Ovannämnda biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10.000 personer).

I anslutning till omfattande alkoholkonsumtion kan paracetamolpreparat ha skadlig effekt på levern.

Rapportering av biverkningar

Om barnet får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara vid högst 30 °C. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Panadol oral suspension kan användas i 6 månader efter att flaskan har öppnats.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd inte detta läkemedel om flaskkorken är trasig eller öppen vid inköpstillfället.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol som det finns 24 mg per milliliter i Panadol oral suspension.
 • De övriga innehållsämnena är icke-kritalliserande, flytande sorbitol (E420), xantangummi, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), vattenfri citronsyra, natriumcitrat, glyserol (E422), jordgubbsarom, dinatriumedetat, sukralos, flytande maltitol (E965) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Panadol 24 mg/ml oral suspension är en opal eller genomskinlig, vit till svagt brunaktig oral suspension. Jordgubbssmak.

60 ml, 100 ml och 200 ml i glasflaska. Flaskan har ett säkerhetslock som öppnas genom att man trycker ned locket och samtidigt vrider motsols. Doseringsspruta medföljer förpackningen.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Danmark

Tillverkare

Farmaclair

440 Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville Saint-Clair

Frankrike

eller

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Danmark

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PB 24

02231 Esbo

Tel.: 0800 77 40 80

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast 26.02.2021

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas webbplats http://www.fimea.fi

Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen. ©2021 GSK-koncernen eller dess licensgivare.

Texten ändrad

26.02.2021