Package information leaflet

AMLODIPIN ORION tabletti 5 mg, 10 mg

Amlodipin Orion 5 mg tabletit

Amlodipin Orion 10 mg tabletit

amlodipiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Amlodipin Orion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Amlodipin Orion -valmistetta

3. Miten Amlodipin Orion -valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Amlodipin Orion -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Amlodipin Orion -valmisteen vaikuttava aine on amlodipiini, joka kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä kalsiumkanavan salpaajat.

Amlodipin Orion -valmisteella hoidetaan kohonnutta verenpainetta (hypertensiota) ja rasitusrintakipua (angina pectorista), jonka harvinainen muoto on Prinzmetalin angiina eli varianttiangiina.

Kohonnutta verenpainetta sairastavilla potilailla lääke rentouttaa verisuonen seinämiä, jolloin veri pääsee virtaamaan helpommin verisuonissa. Rasitusrintakipupotilailla Amlodipin Orion parantaa sydänlihaksen verensaantia, minkä seurauksena sydämen hapensaanti paranee ja rintakipu estyy. Lääke ei välittömästi helpota angina pectoriksesta johtuvaa rintakipua.

Amlodipiinia, jota Amlodipin Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Amlodipin Orion -valmistetta, jos

 • olet allerginen amlodipiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai jollekin muulle kalsiumkanavan salpaajalle. Yliherkkyys voi ilmetä kutinana, ihon punoituksena tai hengitysvaikeutena.
 • sinulla on hyvin matala verenpaine (hypotensio).
 • sinulla on sydämen ulosvirtauskanavan ahtauma (aorttaläpän ahtauma) tai sydänperäinen sokki (tila, jossa sydän ei kykene pumppaamaan riittävästi verta elimistöön).
 • sinulla on sydäninfarktin jälkeen ilmaantunut sydämen vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Amlodipin Orion -valmistetta.

Kerro lääkärillesi, jos jokin seuraavista koskee tai on koskenut sinua:

 • äskettäin sairastettu sydänkohtaus
 • sydämen vajaatoiminta
 • voimakas verenpaineen nousu (hypertensiivinen kriisi)
 • maksasairaus
 • olet iäkäs ja jos lääkeannostasi on suurennettava.

Lapset ja nuoret

Amlodipin Orion -valmisteen käyttöä ei ole tutkittu alle 6‑vuotiaiden lasten hoidossa. Amlodipin Orion -valmistetta tulisi käyttää kohonneen verenpaineen hoitoon vain 6–17 vuoden ikäisille lapsille ja nuorille (ks. kohta Miten valmistetta käytetään).

Annosta 2,5 mg ei saada Amlodipin Orion -valmisteen pienimmällä vahvuudella eli Amlodipin Orion 5 mg ‑tableteilla, koska tabletteja ei ole tehty jaettaviksi kahteen yhtä suureen annokseen. Jos annos on 2,5 mg, on käytettävä jotain muuta amlodipiinivalmistetta.

Jos haluat lisätietoja, keskustele lääkärin kanssa.

Muut lääkevalmisteet ja Amlodipin Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Amlodipin Orion voi vaikuttaa muihin lääkkeisiin ja muut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen. Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • ketokonatsoli, itrakonatsoli (sienilääkkeitä)
 • ritonaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri (ns. proteaasinestäjiin kuuluvia HIV‑lääkkeitä)
 • rifampisiini, erytromysiini, klaritromysiini (antibiootteja)
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum)
 • verapamiili, diltiatseemi (sydänlääkkeitä)
 • dantroleeni-infuusio (vakavien kehon lämpötilapoikkeavuuksien hoitoon)
 • takrolimuusi, sirolimuusi, temsirolimuusi ja everolimuusi (elimistön immuunivastetta muuntavia lääkkeitä)
 • simvastatiini (veren kolesteroliarvoja alentava lääke)
 • siklosporiini (elimistön immuunivastetta alentava lääke).

Amlodipin Orion -valmisteen verenpainetta alentava vaikutus saattaa voimistua, jos käytät jo muita lääkkeitä kohonneen verenpaineen hoitoon.

Amlodipin Orion ruuan ja juoman kanssa

Älä syö greippiä tai juo greippimehua, jos käytät Amlodipin Orion -valmistetta. Greippi ja greippimehu voivat suurentaa lääkkeen vaikuttavan aineen amlodipiinin pitoisuutta veressä, mikä voi johtaa Amlodipin Orion -valmisteen verenpainetta alentavan vaikutuksen arvaamattomaan voimistumiseen.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Amlodipiinin käytön turvallisuutta raskauden aikana ei ole varmistettu. Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Imetys

Pieniä määriä amlodipiinia on havaittu erittyvän äidinmaitoon. Jos imetät tai olet aloittamassa imetystä, keskustele lääkärin kanssa ennen Amlodipin Orion -hoidon aloittamista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Amlodipin Orion voi vaikuttaa kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos tabletit aiheuttavat huonovointisuutta, huimausta tai väsymystä, tai saat niistä päänsärkyä, älä aja tai käytä koneita ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu aloitusannos on yksi Amlodipin Orion 5 mg ‑tabletti kerran vuorokaudessa. Annos voidaan nostaa 10 mg:n annokseen Amlodipin Orion -valmistetta vuorokaudessa.

Lääkkeen voi ottaa ruokailun yhteydessä tai sen jälkeen. Ota lääke aina samaan aikaan vuorokaudesta veden kanssa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lapsille ja nuorille (6–17‑vuotiaat) suositeltu tavanomainen aloitusannos on 2,5 mg vuorokaudessa.

Suurin suositeltu annos on 5 mg vuorokaudessa. Annosta 2,5 mg ei saada Amlodipin Orion -valmisteen pienimmällä vahvuudella eli Amlodipin Orion 5 mg ‑tableteilla, koska tabletteja ei ole tehty jaettaviksi kahteen yhtä suureen annokseen. Jos annos on 2,5 mg, on käytettävä jotain muuta amlodipiinivalmistetta.

On tärkeää jatkaa tablettien käyttöä säännöllisesti. Älä odota, kunnes tabletit ovat loppuneet, ennen kuin käyt lääkärissä.

Jos otat enemmän Amlodipin Orion -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos olet ottanut liian suuren määrän tabletteja, verenpaineesi voi aleta jopa vaarallisen paljon. Voit tuntea huimausta, heikotusta, pyörrytystä tai voimattomuutta. Jos verenpaine laskee liikaa, siitä voi aiheutua sokki.

Keuhkoihisi voi kertyä ylimäärin nestettä (keuhkoedeema) aiheuttaen hengenahdistusta, joka voi kehittyä 24–48 tunnin kuluessa lääkevalmisteen ottamisesta.

Ihosi saattaa tuntua kylmältä ja nihkeältä ja saatat menettää tajuntasi. Hakeudu heti lääkäriin, jos olet ottanut liikaa Amlodipin Orion-tabletteja.

Jos unohdat ottaa Amlodipin Orion -valmistetta

Jos unohdat ottaa tabletin, jätä annos väliin kokonaan. Ota seuraava annos normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Amlodipin Orion -valmisteen oton

Lääkäri kertoo, miten pitkään sinun on otettava tätä lääkettä. Jos lopetat hoidon liian aikaisin, oireet saattavat uusiutua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin seuraavista haittavaikutuksista tämän lääkkeen ottamisen jälkeen:

 • äkillinen hengityksen vinkuminen, rintakipu, hengenahdistus tai hengitysvaikeus
 • silmäluomien, kasvojen tai huulien turvotus
 • kielen ja kurkun turvotus, joka aiheuttaa pahoja hengitysvaikeuksia
 • vakavat ihoreaktiot, mukaan lukien voimakas ihottuma, nokkosihottuma, ihon punoitus kauttaaltaan koko keholla, voimakas kutina, rakkulamuodostus, ihon hilseily ja turvotus, limakalvojen tulehdus (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) tai muut allergiset reaktiot
 • sydänkohtaus, poikkeava sydämensyke
 • haiman tulehtuminen, joka voi aiheuttaa voimakasta vatsakipua ja selkäkipua ja johon liittyy erittäin huono olo.

Seuraavaa hyvin yleistä haittavaikutusta on raportoitu. Jos se aiheuttaa sinulle ongelmia tai oire jatkuu yli viikon ajan, ota yhteys lääkäriin.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä kymmenestä)

 • edeema (nesteen kerääntyminen elimistöön).

Seuraavia yleisiä haittavaikutuksia on raportoitu. Jos jokin näistä haitoista aiheuttaa sinulle ongelmia tai oireet jatkuvat yli viikon ajan, ota yhteys lääkäriin.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä)

 • päänsärky, huimaus, uneliaisuus (erityisesti hoidon alussa)
 • sydämentykytys, punastelu
 • vatsakipu, pahoinvointi
 • suolentoiminnan muutokset, ripuli, ummetus, närästys
 • väsymys, heikotus
 • näköhäiriöt, kahtena näkeminen
 • lihaskrampit
 • nilkkojen turvotus.

Seuraavassa on lueteltu muita ilmoitettuja haittavaikutuksia. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta)

 • mielialan muutokset, ahdistuneisuus, masennus, unettomuus
 • vapina, makuhäiriöt, pyörtyminen
 • raajojen puutuminen tai pistely, kiputunnon häviäminen
 • korvien soiminen
 • matala verenpaine
 • aivastelu/nenän vuotaminen, joka johtuu nenän limakalvon tulehduksesta (nuha)
 • yskä
 • suun kuivuminen, oksentelu
 • hiustenlähtö, lisääntynyt hikoilu, ihon kutina, punaiset läiskät iholla, ihon värimuutos
 • virtsaamishäiriöt, lisääntynyt virtsaamistarve yöllä, tihentynyt virtsaamistarve
 • erektiokyvyttömyys, miehen rintarauhasten kipu tai suurentuminen
 • kipu, huonovointisuus
 • nivel- tai lihaskipu, selkäkipu
 • painonnousu tai painonlasku.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhannesta)

 • sekavuus.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä tuhannesta)

 • veren valkosolujen määrän väheneminen, verihiutalemäärän väheneminen, mikä saattaa aiheuttaa epätavallista mustelmien muodostumista tai verenvuotoherkkyyttä
 • kohonnut verensokeri (hyperglykemia)
 • hermosairaus, joka saattaa aiheuttaa lihasheikkoutta, pistelyä tai puutumista
 • ikenien turvotus
 • vatsan turvotus (gastriitti)
 • maksan toimintahäiriö, maksatulehdus (hepatiitti), ihon keltaisuus, kohonneet maksaentsyymit, jotka saattavat vaikuttaa joihinkin laboratoriotutkimustuloksiin
 • lisääntynyt lihasjännitys
 • verisuonitulehdus, johon usein liittyy ihottuma
 • valoyliherkkyys
 • sairaudet, joihin liittyy kankeutta, vapinaa ja/tai liikehäiriöitä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Amlodipin Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on amlodipiini. 5 mg: Yksi tabletti sisältää 5 mg amlodipiinia (besilaattina). 10 mg: Yksi tabletti sisältää 10 mg amlodipiinia (besilaattina).
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, kalsiumvetyfosfaatti, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

5 mg: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, litteä, viistoreunainen, päädyistä katkaistu ovaali, päällystämätön tabletti, jonka toisella puolella on kaiverrus ”C” ja toisella puolella ”58”.

10 mg: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, litteä, viistoreunainen, pyöreä, päällystämätön tabletti, jonka toisella puolella on kaiverrus ”C” ja toisella puolella ”59”.

PVC/PVdC-alumiini-läpipainopakkaus.

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 250, 300 ja 500 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.6.2022.

Tekstin muuttamispäivämäärä

21.06.2022