Pakkausseloste

ENBREL pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 mg för användning till barn

Tilläggsinformation

Enbrel 10 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning för användning till barn

Etanercept

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Din läkare kommer även att förse dig med ett patientkort som innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om före och under behandling med Enbrel.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 •  Detta läkemedel har ordinerats till ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1.  Vad Enbrel är och vad det används för
 2.  Vad du behöver veta innan du använder Enbrel
 3.  Hur du använder Enbrel
 4.  Eventuella biverkningar
 5.  Förvaring av Enbrel
 6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
 7.  Instruktioner för beredning och injicering av Enbrel-injektionslösning (se andra sidan)

Vad produkten är och vad den används för

Enbrel är ett läkemedel som är framställt av två humanproteiner. Det binder till ett annat protein som orsakar inflammation och blockerar dess aktivitet. Denna blockering minskar inflammationen som är förknippad med sjukdomen.

Enbrel används för behandling av följande sjukdomar hos barn och ungdomar:

 • För följande typer av barndomsreumatism (juvenil idiopatisk artrit), när behandling med metotrexat inte har gett tillräckliga resultat eller inte är lämpligt:
  • Inflammation i många leder (polyartrit) (reumatoidfaktorpositiv eller -negativ) och inflammation som drabbar 5 eller fler leder (utvidgad oligoartrit) hos patienter från 2 års ålder.
  • Ledinflammation som är kopplad till hudsjukdomen psoriasis (psoriasisartrit) hos patienter från 12 års ålder.
 • För patienter från 12 års ålder med muskel-, senfästes- och ledinflammation (entesitrelaterad artrit) när andra vanliga behandlingar inte har gett tillräckliga resultat eller inte är lämpliga.
 • Svår psoriasis hos patienter från 6 års ålder som haft otillräcklig effekt av (eller som inte kan behandlas med) ljusbehandling eller andra systemiska behandlingar (läkemedel som påverkar hela kroppen).

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Enbrel

 • om ditt barn är allergiskt mot etanercept eller mot något annat innehållsämne i Enbrel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar). Om ditt barn får allergiska reaktioner, exempelvis andnöd, pip i bröstet, yrsel eller utslag, sluta injicera Enbrel och kontakta omedelbart ditt barns läkare.
 • om ditt barn har, eller löper risk att utveckla en allvarlig infektion i blodet som kallas blodförgiftning. Om du inte är säker, kontakta ditt barns läkare.
 • om ditt barn har en infektion. Om du är osäker, kontakta då ditt barns läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Enbrel.

 • Allergiska reaktioner: Om du eller ditt barn får allergiska reaktioner, exempelvis andnöd, pip i bröstet, yrsel eller utslag, sluta injicera Enbrel och kontakta omedelbart din eller ditt barns läkare.
 • Infektioner/operationer: Om ditt barn utvecklar en ny infektion eller står inför en större operation, kan barnets läkare vilja övervaka behandlingen med Enbrel.
 • Infektioner/diabetes: Berätta för ditt barns läkare om ditt barn har haft återkommande infektioner eller har diabetes eller något annat tillstånd som ger ökad risk för infektioner.
 • Infektioner/uppföljning: Tala om för läkaren om ditt barn nyligen varit på resa utanför Europa. Om barnet skulle drabbas av symtom på en infektion såsom feber, frossa eller hosta, kontakta då omedelbart läkare. Läkaren kan vilja fortsätta att följa ditt barn med avseende på förekomsten av infektioner efter det att ditt barn avslutat behandlingen med Enbrel.
 • Tuberkulos: Eftersom fall av tuberkulos har rapporterats hos patienter som behandlats med Enbrel kommer din läkare att göra en undersökning för att se om det finns tecken på tuberkulos innan behandlingen med Enbrel påbörjas. Detta kan innefatta en grundlig genomgång av din sjukdomshistoria, en lungröntgen samt ett tuberkulintest. Resultaten av dessa undersökningar ska föras in på patientkortet. Det är viktigt att du talar om för din läkare om ditt barn någon gång har haft tuberkulos eller haft nära kontakt med någon person som haft tuberkulos. Om symtom på tuberkulos (t ex ihållande hosta, viktminskning, försämrat allmäntillstånd eller lätt feber) eller någon annan infektion uppstår under behandlingen ska du omedelbart kontakta din läkare.
 • Hepatit B: Tala om för din läkare om ditt barn har eller någonsin har haft hepatit B. Din läkare ska ta prov för hepatit B innan ditt barn påbörjar behandlingen med Enbrel. Behandling med Enbrel kan resultera i reaktivering av hepatit B hos patienter som tidigare har varit infekterade med hepatit B-virus. Om det händer ska behandlingen med Enbrel avbrytas.
 • Hepatit C: Tala om för läkaren om ditt barn har hepatit C. Din läkare kan vilja kontrollera behandlingen med Enbrel om infektionen förvärras.
 • Blodsjukdomar: Sök omedelbart medicinsk hjälp om ditt barn har symtom som ihållande feber, halsont, blåmärken, blödningar och/eller blekhet. Sådana symtom kan tyda på en potentiellt livshotande störning i blodbilden, som kräver att behandlingen med Enbrel avbryts.
 • Nervsystemet och ögonsjukdomar: Berätta för barnets läkare om ditt barn har multipel skleros, optisk neurit (inflammation i ögats nerver) eller transversell myelit (inflammation i ryggmärgen). Ditt barns läkare kommer att bestämma om Enbrel är rätt behandling.
 • Hjärtsvikt: Berätta för ditt barns läkare om ditt barn har en sjukdomshistoria med hjärtsvikt, eftersom Enbrel måste användas med försiktighet under sådana omständigheter.
 • Cancer: Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft lymfom (en typ av blodcancer) eller annan typ av cancer innan du får Enbrel. Patienter med svår reumatoid artrit som har haft sjukdomen under lång tid kan ha en högre risk än genomsnittet att utveckla lymfom. Barn och vuxna som använder Enbrel kan ha en större risk att utveckla lymfom eller annan typ av cancer. Vissa barn och tonåringar som har fått Enbrel eller andra läkemedel som verkar på liknande sätt som Enbrel har utvecklat cancer, inklusive ovanliga typer som ibland ledde till döden. Vissa patienter som har fått Enbrel har utvecklat hudcancer. Tala om för läkaren om du eller ditt barn utvecklar någon typ av hudförändring eller växt på huden.
 • Vattkoppor: Tala om för ditt barns läkare om ditt barn har varit utsatt för vattkoppssmitta under tiden för behandling med Enbrel. Läkaren kommer att bestämma om förebyggande behandling mot vattkoppor behövs.
 • Alkoholmissbruk: Enbrel ska inte användas för behandling av hepatit som är relaterad till alkoholmissbruk. Tala om för läkaren om ditt barn har en bakgrund med alkoholmissbruk.
 • Wegeners granulomatos: Enbrel rekommenderas inte vid behandling av Wegeners granulomatos, en sällsynt inflammationssjukdom. Tala med läkaren om ditt barn har Wegeners granulomatos.
 • Läkemedel mot diabetes: Tala om för din läkare om du eller ditt barn har diabetes eller tar läkemedel för behandling av diabetes. Din läkare avgör om du eller ditt barn behöver en mindre dos av läkemedel mot diabetes under behandling med Enbrel.

Barn och ungdomar

Vaccinationer: Om det är möjligt ska barn ha fått alla vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet innan behandling med Enbrel påbörjas. Vissa vacciner, t ex oralt poliovaccin, bör inte tas samtidigt som behandlingen med Enbrel pågår. Kontrollera med ditt barns läkare innan ditt barn får någon vaccination.

Enbrel ska normalt inte användas till barn under 2 års ålder med polyartrit eller utvidgad oligoartrit, eller till barn under 12 års ålder med entesitrelaterad artrit eller psoriasisartrit, eller till barn under 6 års ålder med psoriasis.

Andra läkemedel och Enbrel

Tala om för ditt barns läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (inklusive anakinra, abatacept och sulfasalasin), även receptfria sådana. Använd inte Enbrel samtidigt med läkemedel som har anakinra eller abatacept som aktiv substans.

Graviditet och amning

Enbrel ska endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt. Kontakta din läkare om du blir gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Om du har fått Enbrel under graviditeten så kan ditt barn löpa en större risk för att få en infektion. I en studie fann man dessutom fler missbildningar när mamman hade fått Enbrel under graviditeten, jämfört med mödrar som inte hade fått Enbrel eller andra liknande läkemedel (TNF-antagonister), men det var ingen särskild typ av missbildning som rapporterades. En annan studie visade inte på någon ökad risk för missbildningar när mamman fått Enbrel under graviditeten. Läkaren hjälper dig att avgöra om nyttan med behandlingen uppväger den potentiella risken för ditt barn. Det är viktigt att du berättar för spädbarnets läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal att Enbrel har använts under graviditet innan spädbarnet erhåller någon vaccination (mer information finns i avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används, ”Vaccinationer”).

Du ska inte amma under användningen av Enbrel eftersom Enbrel går över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner Användning av Enbrel förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Hur produkten används

Användning för barn och ungdomar

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga ditt barns läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du upplever att effekten av Enbrel är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Den lämpliga dosen och hur ofta den ska ges till ditt barn eller ungdom beror på kroppsvikt och sjukdom. Barnets läkare kommer att ge dig noggranna instruktioner för beredning och uppmätning av den rätta dosen.

Injektionsflaskan 10 mg är avsedd för barn som ordineras en dos på 10 mg eller mindre. Varje injektionsflaska ska användas endast för en dos av endast en patient och resten ska kasseras.

För patienter från 2 års ålder med polyartrit eller utvidgad oligoartrit, eller för patienter från 12 års ålder med entesitrelaterad artrit eller psoriasisartrit, är den vanliga dosen 0,4 mg Enbrel per kilo kroppsvikt (upp till maximalt 25 mg per dos) som ges två gånger per vecka, eller 0,8 mg Enbrel per kilo kroppsvikt (upp till maximalt 50 mg per dos) som ges en gång per vecka.

För patienter från 6 års ålder med psoriasis är den vanliga dosen 0,8 mg Enbrel per kilo kroppsvikt (upp till maximalt 50 mg per dos) givet en gång per vecka. Om Enbrel inte visar någon effekt efter 12 veckor kan läkaren be dig avbryta behandlingen med detta läkemedel.

Metod och väg för tillförsel

Enbrel injiceras under huden (subkutan injektion).

Enbrel kan tas tillsammans med eller utan mat eller dryck.

Pulvret måste lösas upp före användning. Detaljerade instruktioner om hur Enbrel ska beredas och injiceras finns i avsnitt 7 ”Instruktioner för beredning och injicering av Enbrel injektionslösning”. Blanda inte Enbrel-lösningen med något annat läkemedel.

För att du lättare ska komma ihåg, kan det vara till hjälp att skriva in i en almanacka vilka veckodagar Enbrel ska tas.

Om du har tagit för stor mängd av Enbrel

Om du eller ditt barn har injicerat för stor mängd Enbrel (antingen i för stor mängd eller för ofta i förhållande till vad barnets läkare har föreskrivit) kontakta barnets läkare eller apotekspersonal omedelbart. Ta alltid med den märkta ytterförpackningen av läkemedlet, även om den är tom.

Om du har glömt att ta Enbrel

Om du glömmer en dos, ska du ta injektionen så fort du kommer ihåg det, om inte nästa planerade dos ska tas dagen efter, då ska du hoppa över den missade dosen. Fortsätt sedan att injicera läkemedlet på den vanliga planerade dagen. Om du inte kommer ihåg dosen förrän samma dag som nästa injektion ska tas ska du inte ge ditt barn dubbla doser (två doser på samma dag) för att kompensera för den glömda dosen.

Om du slutar att använda Enbrel

Dina symtom kan återkomma om behandlingen upphör.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner

Om något av nedanstående symtom uppstår, injicera då inte mer Enbrel utan kontakta omedelbart ditt barns läkare alternativt akutmottagningen på närmaste sjukhus.

 • Svårigheter att svälja eller att andas
 • Svullnad av ansikte, hals, händer eller fötter
 • Känsla av nervositet eller oro, bultande känsla, plötslig rodnad i huden med eller utan värmekänsla
 • Svåra hudutslag, klåda eller nässelfeber (röda fläckar eller blek hud som ofta kliar)

Allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta men en eller flera av ovan nämnda symtom kan tyda på en allergisk reaktion orsakad av Enbrel och sjukvård ska omedelbart uppsökas.

Allvarliga biverkningar

Om du observerar något av följande symtom ska ditt barn omedelbart uppsöka sjukvård.

 • Symtom på en allvarlig infektion, såsom hög feber som eventuellt är förknippad med hosta, andningssvårigheter, svaghetskänsla eller en varm, röd och spänd yta i huden eller vid en led.
 • Symtom på någon blodsjukdom, såsom blödning, blåmärke eller blekhet.
 • Symtom på någon neurologisk sjukdom, såsom känslobortfall och en stickande känsla, synförändringar eller muskelsvaghet i armar eller ben.
 • Symtom på hjärtsvikt eller försämrad hjärtsvikt, såsom trötthet eller andningssvårigheter vid ansträngning, svullna anklar, en känsla av uppsvälld nacke och buk, svårt att andas på natten, hosta eller blåaktig färg på naglar eller läppar.
 • Symtom på cancersjukdom: Cancer kan drabba alla delar av kroppen, även huden och blodet, och symtomen beror på typ av cancer och lokalisation. Dessa symtom kan vara viktnedgång, feber, svullnad (med eller utan smärta), ihållande hosta, knutor eller utväxter i huden.
 • Symtom på autoimmuna reaktioner (då antikroppar bildas som kan skada kroppens normala vävnader) som smärta, klåda, svaghet, avvikande andning, tankar, förnimmelser eller syn.
 • Symtom på inflammatorisk allmänsjukdom (lupus) eller lupusliknande syndrom som viktförändring, ihållande hudutslag, feber, led- eller muskelvärk, eller trötthet.
 • Symtom på inflammation i blodkärlen som smärtor, feber, rodnad eller värmekänsla i huden, eller klåda.

Detta är sällsynta eller mindre vanliga biverkningar, men allvarliga (en del av dem kan ha en dödlig utgång). Om något av ovanstående symtom uppstår, kontakta omedelbart din eller ditt barns läkare eller akutmottagningen på närmaste sjukhus.

Kända biverkningar av Enbrel är de följande, indelade i grupper efter fallande frekvens:

 • Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Infektioner (inklusive övre luftvägsinfektioner, bronkit, urinvägsinfektion, hudinfektioner), reaktioner på injektionsstället (såsom blödning, blåmärken, rodnad, klåda, smärta, svullnad) (dessa avtar ofta efter den första behandlingsmånaden, vissa patienter utvecklar en reaktion vid ett injektionsställe som har använts nyligen) och huvudvärk.

 • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Allergiska reaktioner, feber, utslag, klåda, antikroppar riktade mot normal vävnad (autoantikroppsbildning).

 • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Allvarliga infektioner, inklusive lunginflammation, djupa hudinfektioner, ledinfektioner, blodförgiftning och infektioner på olika ställen, förvärrad kronisk hjärtsvikt, lågt antal röda blodkroppar, lågt antal vita blodkroppar, låga halter neutrofiler (en typ av vita blodkroppar), lågt antal blodplättar, hudcancer (exklusive melanom), lokal svullnad av huden (angioödem), nässelfeber (röda fläckar eller blek hud som ofta kliar), ögoninflammation, psoriasis (nydebuterad eller försämrad), inflammation i blodkärlen som kan drabba flera organ, förhöjda levervärden i blodprov (hos patienter som även får metotrexat, är frekvensen av förhöjda levervärden ”vanliga”), kramp och smärta i magen, diarré, viktminskning eller blod i avföringen (tecken på tarmsjukdom).

 • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Allvarliga allergiska reaktioner (inklusive svår lokal svullnad av huden och pipande andning), lymfom (en typ av blodcancer), leukemi (cancer som påverkar blodet och benmärgen), melanom (en typ av hudcancer), en kombination av lågt antal blodplättar, röda och vita blodkroppar, påverkan på nervsystemet (med svår muskelsvaghet samt tecken och symtom liknande de av multipel skleros eller inflammation i ögats nerver eller ryggmärg), tuberkulos, nydebuterad hjärtsvikt, krampanfall, lupus eller lupusliknande symtom (symtomen inkluderar ihållande hudutslag, feber, ledvärk och trötthet), hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning och flagning av huden, lichenoida reaktioner (kliande röd-lila hudutslag och/eller trådliknande vit-gråa linjer på slemhinnor), inflammation i levern orsakad av kroppens eget immunförsvar (autoimmun hepatit, hos patienter som även får metotrexat är frekvensen ”mindre vanliga”), immunsjukdom som kan påverka lungorna, huden och lymfkörtlarna (sarkoidos), inflammation och fibros i lungorna (hos patienter som även får metotrexat är frekvensen för inflammation och fibros i lungorna ”mindre vanliga”).

 • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Oförmåga hos benmärgen att producera blodkroppar (aplastisk anemi).

 • Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Merkelcellcancer (en typ av hudcancer). Kaposis sarkom, en sällsynt cancer förknippad med infektion med humant herpesvirus 8. Kaposis sarkom uppträder oftast som purpurfärgade fläckar på huden. Överaktivering av vita blodkroppar associerade med inflammation (makrofagaktiveringssyndrom), reaktivering av hepatit B (en leverinfektion), försämring av ett tillstånd som kallas dermatomyosit (muskelinflammation och svaghet åtföljt av hudutslag).

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Biverkningar och biverkningsfrekvens hos barn och ungdomar är desamma som hos vuxna, se beskrivningen ovan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Får ej frysas.

Innan Enbrel injektionslösning görs i ordning, kan Enbrel förvaras utanför kylskåp vid temperaturer upp till maximalt 25°C under en enstaka period upp till fyra veckor, varefter den inte bör förvaras i kylskåp igen. Enbrel ska kasseras om det inte används inom fyra veckor efter uttag från kylskåp. Det rekommenderas att du antecknar datumet som Enbrel tas ut ur kylskåpet och datumet när Enbrel ska kasseras (inte längre än 4 veckor efter uttag från kylskåpet). Detta nya utgångsdatum ska inte vara senare än det utgångsdatum som finns på ytterkartongen.

När injektionslösningen med Enbrel har gjorts i ordning, rekommenderas omedelbar användning. Injektionslösningen kan dock användas i upp till 6 timmar när den förvaras i temperaturer upp till högst 25°C.

Använd inte detta läkemedel om du ser att lösningen inte är klar eller innehåller partiklar. Lösningen ska vara klar, färglös till blekt gul eller ljusbrun, utan klumpar, flagor eller partiklar.

Kassera injektionslösningen av Enbrel som inte har injicerats inom 6 timmar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Enbrel är etanercept. Varje flaska av Enbrel 10 mg pulver och vätska till injektionsvätska för användning till barn innehåller 10 mg etanercept. Beredd Enbrel-lösning innehåller 10 mg/ml etanercept.

Övriga innehållsämnen är:

Pulver: Mannitol (E 421), sackaros och trometamol.

Lösningsmedel: Vatten för injektionsvätska

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Enbrel 10 mg pulver och vätska till injektionsvätska för användning till barn levereras som ett vitt pulver med lösningsmedel för beredning av en injektionslösning (pulver till injektionsvätska). Varje förpackning innehåller 4 injektionsflaskor, 4 förfyllda sprutor med vatten för injektionsvätska, 4 injektionsnålar, 4 adapter till injektionsflaskor och 8 kompresser med alkohol.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning av Enbrel är:

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgien

Enbrel tillverkas av:

Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12,
2870 Puurs
Belgien 

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Denna bipacksedel ändrades senast 05/2021.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Direktiv för användaren

7. Instruktioner för beredning och injicering av Enbrel injektionslösning

Detta avsnitt är indelat i följande underrubriker.

 1. Inledning
 2. Förberedelser inför en injektion
 3. Att göra i ordning den dos av Enbrel som ska injiceras
 4. Tillsats av spädningsvätska
 5. Att dra upp Enbrellösningen ur flaskan
 6. Placera nålen på sprutan
 7. Att välja ett ställe att injicera på
 8. Att förbereda ett ställe för injektion och att injicera Enbrel-lösningen
 9. Destruktion av materialet

a. Inledning

Följande anvisningar beskriver hur du bereder och injicerar Enbrel injektionslösning. Läs dessa anvisningar noggrant och följ dem steg för steg. Du kommer att bli instruerad av ditt barns läkare eller dennes medhjälpare om tekniken för hur du ger en injektion och om mängden som ska ges till barnet. Försök inte injicera innan du är säker på att du kan bereda och injicera injektionslösningen .

Injektionslösningen ska inte blandas i spruta eller injektionsflaska som innehåller någon annan läkemedel. Se avsnitt Hur produkten ska förvaras för instruktioner om hur Enbrel ska förvaras.

b. Förberedelser inför en injektion

 • Tvätta händerna ordentligt.
 • Se till så att du har en ren, väl upplyst, plan arbetsyta.
 • Dosbrickan ska innehålla följande artiklar: (Om något saknas, använd inte brickan och kontakta apoteket.) Använd endast de artiklar som finns på listan. Använd INTE någon annan spruta.

1 Enbrelflaska

1 Förfylld spruta med klar, färglös vätska (vatten för injektionsvätskor)

1 Nål

1 Adapter

2 Kompresser med alkohol

 • Se efter vilka utgångsdatum som finns angivna på flaskans och sprutans etiketter. De ska inte användas efter den angivna månaden och året.

c. Att göra i ordning den dos av Enbrel som ska injiceras

 • Töm brickan.

Tag loss plastlocket från Enbrel-flaskan (se bild 1.) Tag INTE bort den grå proppen eller aluminiumringen kring toppen på flaskan.

Bild 1

image15.png

 • Använd en ny kompress med alkohol för att göra ren den grå proppen på Enbrel-flaskan. När proppen har gjorts ren får den inte beröras med fingrarna eller komma i kontakt med någon yta.
 • Ställ flaskan på en ren plan yta
 • Ta bort skyddspapperet från baksidan av adapterförpackningen
 • Placera adaptern på toppen av Enbrel-flaskan så att adapterns spets är centrerad på toppen av proppen (se bild 2) medan den fortfarande är inpackad i skyddsplasten.
 • Håll flaskan stadigt med en hand placerad på den plana ytan. Tryck adapterförpackningen BESTÄMT RAKT NEDÅT med den andra handen, tills du känner att adapterns spets har trängt igenom proppen på flaskan, och KÄNNER OCH HÖR ATT ADAPTERNS LOCK ÄR PÅ PLATS (se bild 3). Tryck INTE ner adaptern i vinkel med flaskan (se bild 4). Det är viktigt att spetsen på adaptern har penetrerat proppen fullständigt.
 • Håll flaskan i en hand och ta bort skyddsplasten från adaptern (se bild 5).
 • Tag bort gummiproppen på sprutspetsen genom att bryta den vita proppen längs perforeringen . Det gör du genom att hålla runt den vita proppen medans du vickar änden på den med den andra handen och böjer den upp och ner tills den bryts (se bild 6). Ta inte bort den vita ringen som sitter kvar på sprutan.
 • Använd inte sprutan om perforeringen mellan spetsen och proppen redan är bruten utan börja då om på nytt med en ny dosbricka.
 • Håll i glasdelen på sprutan (håll inte i den vita ringen) i den ena handen och adaptern (inte flaskan) i den andra, fäst sprutan på adaptern genom att sticka in spetsen i öppningen och vrida medsols tills den sitter stadigt (se bild 7).

d. Tillsats av spädningsvätska

 • Håll flaskan stående på en plan yta. Tryck MYCKET LÅNGSAMT in kolven tills all vätska överförts till flaskan. Långsam rörelse minskar tendensen till att det bildas skum (se bild 8).
 • När vätskan överförs till Enbrel-flaskan kan det hända att kolven åker upp av sig själv. Detta beror på lufttrycket i flaskan och är inte något att bry sig om.
 • Med sprutan fortfarande fastsittande på flaskan, rör försiktigt flaskan i cirklar, så att pulvret löser sig (se bild 9). Flaskan ska INTE skakas. Vänta tills allt pulver har löst sig (normalt mindre än 10 minuter). Lösningen ska vara klar och färglös till blekt gul eller ljusbrun, utan klumpar, flagor eller partiklar. En viss förekomst av vitt skum i flaskan är normalt. Använd INTE Enbrel om pulvret i flaskan inte har löst sig inom 10 minuter utan börja då om på nytt med en ny dosbricka.

e. Att dra upp Enbrellösningen ur flaskan

 • Läkaren eller dennes medhjälpare ska ha instruerat dig om den rätta mängd lösning som ska dras upp från injektionsflaskan. Om läkaren inte har gett denna instruktion, vänligen ta kontakta med henne/honom.
 • Låt sprutan sitta kvar i flaskan och adaptern. Håll injektionsflaskan upp och ned i ögonhöjd. Tryck kolven ända in i sprutan (se bild 10).
 • Dra därefter försiktigt ut kolven, så att vätskan sugs in i sprutan (se bild 11). Dra endast ut den mängd vätska, som ditt barns läkare har anvisat. Efter det att du har dragit ut Enbrel-lösningen från flaskan, kan det finnas lite luft kvar i sprutan. Det gör inget eftersom luften kommer att avlägsnas i ett senare steg.
 • Med injektionsflaskan fortfarande upp och ner, ta loss sprutan från adaptern genom att vrida moturs (se bild 12).
 • Placera den fyllda sprutan på den rena, plana ytan. Försäkra dig om att spetsen inte vidrör någonting. Var försiktig så att inte kolven trycks in.

f. Placera nålen på sprutan

 • Nålen har förpackats i en plastförpackning för att hålla den steril.
 • För att öppna plastförpackningen, håll den korta, vida änden i en hand. Håll den andra handen på den längre delen av förpackningen.
 • För att bryta förseglingen, vicka den långa änden upp och ner tills den bryts (se bild 13).

 • När förseglingen är bruten, ta bort den korta vida änden av plastförpackningen.
 • Nålen kommer fortfarande att vara kvar i den långa delen av förpackningen.
 • Håll nålen och förpackningen i en hand, ta upp sprutan och sätt fast sprutans spets i nålöppningen.
 • Fäst sprutan på nålen genom att vrida den medsols tills den sitter helt fast (bild 14).
 • Tag bort nålskyddet genom att dra det rakt ut från sprutan. Var noggrann med att inte beröra nålen eller låta nålen komma i kontakt med någon yta (se bild 15). Var försiktig så att du inte böjer eller vrider nålskyddet när du tar bort det, eftersom detta kan skada nålen.
 • Håll sprutan upprätt och avlägsna eventuella luftbubblor genom att försiktigt trycka på kolven tills luften har försvunnit (se bild 16).

g. Att välja ett ställe att injicera på

 • De tre injektionsställen som rekommenderas är: 1) mitt på framsidan av låren, 2) buken, förutom ett 5 cm stort område precis runt naveln, och 3) yttre delen av överarmen (se bild 17). Om du injicerar dig själv bör du inte använda yttre delen av överarmen.
 • Använd ett nytt injektionsställe för varje ny injektion. Varje ny injektion bör ges minst 3 cm från ett tidigare injektionsställe. Injicera inte på sådana ställen där huden är öm, blå, röd eller hård. Undvik ställen med ärr eller bristningar. (Det kan vara praktiskt att föra bok över vilka injektionsställen som har använts.)
 • Om barnet har psoriasis, försök undvika att injicera i hudfläckar som är förhöjda, tjocka, röda eller fjälliga (”hudlesioner av psoriasistyp”).

h. Att förbereda ett ställe för injektion och att injicera Enbrel-lösningen

 • Rengör hudytan där Enbrel ska injiceras med en ny alkoholfuktad kompress. Använd cirkelformade rörelser. Vidrör INTE den rengjorda hudytan innan injektionen är given.
 • När den rengjorda hudytan har torkat, nyp tag om huden och håll ett stadigt grepp med ena handen. Håll sprutan som en penna med den andra handen.
 • Tryck med en snabb kort rörelse in nålen hela vägen genom huden i en vinkel mellan 45° och 90° (se bild 18). Med tiden kommer du att hitta den vinkel som känns bäst för barnet. Var försiktig så att du inte trycker in nålen i huden för långsamt, eller med för stor kraft.
 • Släpp huden som du håller i när nålen är helt och hållet intryckt i huden.

Håll med din lediga hand i sprutans nedre del för att hålla den stadig. Tryck sedan in kolven så att all vätska injiceras i en långsam, jämn fart (se bild 19).

 • När sprutan är tom dras nålen ut ur huden. Se till att den dras ut med samma vinkel som den stacks in.
 • Håll en bomullstuss mot injektionsstället i 10 sekunder. Det kan blöda lite. Gnid INTE injektionsstället. Inget förband behövs.

i. Destruktion av materialet

 • Sprutan och nålarna får ALDRIG användas flera gånger. Följ anvisningarna från läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal för hur du ska hantera de använda nålarna och sprutorna.

Om du har några frågor kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal som har kunskap om Enbrel.

Texten ändrad

25.05.2021