Pakkausseloste

MAREVAN tablett 3 mg, MAREVAN FORTE tablett 5 mg

Tilläggsinformation

Marevan 3 mg tabletter

Marevan forte 5 mg tabletter

warfarinnatrium

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Marevan är och vad det används för

2. Vad behöver du veta innan du använder Marevan

3. Hur du använder Marevan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Marevan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Marevan är warfarinnatrium. Marevan används för att förebygga och behandla blodproppar. Marevan hämmar blodets naturliga benägenhet att levra sig.

Din läkare informerar dig om för vilken sjukdom han eller hon har ordinerat Marevan.

Oftast används Marevan för att:

 • förebygga och behandla djup ventrombos i benen eller trombos i lungorna
 • förebygga tromboser i samband med förmaksflimmer
 • förebygga nya och återkommande tromboser vid eftervård av hjärtinfarkt
 • förebygga tromboser efter att man opererat in en konstgjord hjärtklaff.

 

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Marevan om du

 • har blödarsjuka (hemofili, von Willebrands sjukdom, brist på blodplättar d.v.s. trombocyter i blodet eller deras funktionsstörning)
 • lider av allvarligt nedsatt leverfunktion eller levercirros
 • lider av obehandlad blodtryckssjukdom
 • nyligen har haft hjärnblödning
 • har en tendens att falla
 • nyligen har genomgått en ögonoperation eller en operation på det centrala nervsystemet eller kommer att genomgå en sådan operation i den närmaste framtiden
 • har inflammation i hjärtats innerhinna eller hjärtsäcken, eller om du har vätskeansamling i hjärtsäcken
 • tidigare har haft allvarliga blödningar i matsmältningskanalen (t.ex. blödande magsår, svarta avföringar eller blodiga kräkningar) eller blödningar i urinvägarna (blod i urinen av okänd orsak), eller om du har divertiklar på tjocktarmen
 • är allergisk mot warfarinnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försigtighet

Tala med läkare innan du använder Marevan om du

 • är gravid eller planerar ett havandeskap
 • har nedsatt eller förhöjd sköldkörtelfunktion
 • har nedsatt hjärtfunktion med akuta försämringsfaser (ökade svullnader eller andnöd)
 • lider av nedsatt leverfunktion eller om du har hepatit
 • lider av nedsatt njurfunktion
 • skall opereras under den närmaste framtiden.

Feber, diarré, kräkning och absorptionsstörningar i magtarmkanalen kan påverka INR-kontrollen under Marevan-behandlingen.

Andra läkemedel och Marevan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Läkemedel

Många läkemedel påverkar effekten av Marevan genom att antingen öka eller minska den. Inga nya läkemedel tas i bruk eller tidigare behandlingar avslutas på egen hand. Vårdbalansen av Marevan kan ändras, då nya läkemedel tas i bruk eller då någon tidigare behandling avslutas, och då måste INR värden (laboratorieprov) kontrolleras oftare än vanligt för att justera behandlingsdosen.

Kontakta läkaren om du behöver värkmediciner. De flesta receptfria värkmediciner kan inte användas tillsammans med Marevan. Tillfälligt kan dock värkmediciner och febernedsättande mediciner som innehåller paracetamol användas.

Glukosamin (används för artros) kan öka effekten av Marevan.

Naturprodukter och naturmedel

Om du redan använder någon av följande naturprodukter, skall du rådgöra med din läkare innan du slutar använda naturprodukten. Extrakt av ginkgoträdet (Ginkgo biloba), vitlöksextrakt (Allium sativum), dong quai -preparat (Angelica sinensis), papajaextrakt (Carica papaya) och danshen (Salvia miltiorrhiza) kan öka effekten av Marevan. Äkta johannesört (Hypericum perforatum) och ginseng (Panax spp.) kan däremot minska effekten av Marevan. Användande av dessa naturprodukter skall därför inte påbörjas eller avslutas under behandlingen med Marevan utan råd av läkare.

Marevan med mat och dryck

K-vitamin kan påverka vårdbalansen av Marevan. Därför bör tillförseln av K-vitamin vara så stabil som möjligt. Akuta förändringar i kosten skall undvikas. K-vitamin finns rikligt i gröna vegetabilier, blad och örter.

Några födoämnen som innehåller rikligt med K-vitamin har omnämnts nedan. Man behöver inte undvika att använda dem, men det dagliga intaget bör vara så regelbundet som möjligt: teblad (men inte bryggt te), amarantusblad, avokado, endiv, ärter, kayote, huvudkål, kiwifrukt, koriander, gurkskal (men ej skalad gurka), bladkål, bladsallad, rova, mintblad, olivolja, broccoli, persilja, spenat, pistascher, röd havstång, gräslök, brysselkål, rypsolja, senapsblad, sojabönor, sojaolja, vattenkrasse, vårlök.

Tranbärsjuice och andra preparat som innehåller tranbär kan öka effekten av Marevan, och man bör därför undvika samtidig användning av dessa.

Rökning kan påverka effekten av warfarin. Om du har rökt under en längre tid och slutar röka under behandling med Marevan kan du behöva tätare kontroll av INR-värden.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkaren bestämmer om användandet av Marevan under graviditet. Marevan kan vara skadligt för fostret.

Warfarinnatrium som ingår i Marevan går inte över i modersmjölken, varför Marevan kan användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan.

Marevan innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller cirka 85 mg laktos (i form av monohydrat). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Läkaren, sjukhuset eller hälsovårdscentralen ger dig specifika anvisningar för behandlingen med Marevan. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingen förutsätter regelbundna laboratorieprov. Läkemedelsdoserna anpassas individuellt och den dagliga dosen kan variera. Doseringsanvisningen och den dagliga dosen antecknas i behandlingskortet, där det framgår avsikten med behandlingen, målet (t.ex. INR 2,0–3,0 eller INR 2,5–3,5) samt tidpunkten för följande INR-kontroll (laboratorieprov). Det är absolut viktigt att följa doseringsanvisningarna och besöka INR-kontrollerna.

Tabletterna kan delas i två lika stora doser.

Viktigt!

Kontakta läkaren om du under behandlingen med Marevan observerar ökad benägenhet eller känslighet för blånader, blödningar i näsan eller tandköttet, blod i urinen, svarta eller blodiga avföringar, blodiga kräkningar, rikligare eller långvarigare menstruation än normalt. Dessa kan bero på en för stor dosering.

Om du har tagit för stor mängd av Marevan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Om överdosen är mycket stor, kan medicinskt kol ges som första hjälp. Trots detta skall läkarvård omedelbart uppsökas.

Om du har glömt att ta Marevan

Om du glömmer att ta en dos och du märker det inom 12 timmar, kan du genast ta den bortglömda dosen. Följande dag tas läkemedlet som vanligt. Om det gått mera än 12 timmar, delas den bortglömda dosen i två eller tre doser, som tas i samband med följande dagars doser så att veckodosen inte förändras. Om du glömt att ta flera än en läkemedelsdos, bör du kontakta din läkare för vidare behandlingsanvisningar. Ta inte dubbel dos eller två doser i följd för att kompensera för glömd dos.

Det är bra att bokföra läkemedelsdoserna, som stöd för minnet.

Om du slutar att använda Marevan

Då användningen av Marevan avslutas kan den hämmande effekten på blodets koagulering fortsätta under 2–5 dagars tid.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart med läkare om du får smärtsamma hudutslag. I sällsynta fall kan warfarin orsaka allvarliga hudåkommor, bland annat ett tillstånd kallat kalcifylaxi som kan börja som ett smärtsamt hudutslag, men som kan leda till andra allvarliga komplikationer. Denna biverkning är vanligare hos patienter med kronisk njursjukdom.

Marevan kan också orsaka följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Mindre blödningar (blödningar i näsan eller i tandköttet, blånader), blod i urinen, svarta eller blodiga avföringar, riklig eller långvarig menstruation eller andra blödningar, illamående, uppkastningar, diarré.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Nekros, ”blåa tår” -syndrom (på fotblad och tår finns heta och blåröda eksemområden).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Allergiska reaktioner (eksem), övergående ökning av leverenzymer, gallbesvär, blodkärlsinflammationer, övergående håravfall, ihållande erektion (vanligen i början av behandlingen), förkalkning i luftstrupen.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Små bitar av kolesterol som ansamlats i kärlväggarna lossnar och blockerar små blodkärl.

Nedsatt njurfunktion vid kraftig antikoagulation och förekomst av blod i urinen (antikoagulationsrelaterad nefropati).

Om dessa avvikande symtom förekommer, är det skäl att kontakta läkaren.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se kontaktdetaljerna nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. Tillslut burken väl och förvara i ytterkartongen. Ljuskänsligt och fuktkänsligt. Plastburken innehåller en torkmedelskapsel, som skyddar tabletterna mot fukt och bör därför inte avlägsnas från burken. Torkmedelskapseln får inte sväljas.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är warfarinnatrium, varav det finns 3 mg eller 5 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, magnesiumstearat samt färgämnen: indigokarmin (E 132) i 3 mg tabletterna (ljusblå) eller erytrosin (E 127) i 5 mg tabletterna (ljusröd).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Marevan 3 mg tabl.: ljusblå (kan vara prickig), rund, slät tablett med fasade kanter och skåra. Tablettens diameter är 7 mm och är märkt med koden ORN 17.

Marevan Forte 5 mg tabl.: ljusröd (kan vara prickig), rund, slät tablett med fasade kanter och skåra. Tablettens diameter är 7 mm och är märkt med koden ORN 18.

Plastburk (HDPE) som innehåller en torkmedelskapsel.

Förpackningsstorlekar: 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel reviderades senast 11.11.2021.

Texten ändrad

11.11.2021