Pakkausseloste

BEPANTHEN sugtablett 100 mg

Tilläggsinformation

Bepanthen 100 mg sugtablett

dexpantenol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.  Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Bepanthen sugtabletter är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bepanthen sugtabletter

3. Hur du använder Bepanthen sugtabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bepanthen sugtabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Bepanthen sugtabletter används för vård av hud- och slemhinneskador i samband med inflammationer i munnen och svalget.

Bepanthen sugtabletter innehåller dexpantenol som i hud- och slemhinnevävnaden omvandlas till B5-vitamin, d.v.s. pantotensyra. B5-vitamin är en nödvändig tillväxtfaktor för hudens och slemhinnornas celler. Lokalt använd absorberas dexpantenol mycket snabbt i huden och slemhinnorna. B5-vitamin inverkar gynnsamt på utläkningen av sår genom att påskynda cellernas delning och förbättra kollagenets elasticitet.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Bepanthen sugtabletter

- om du är allergisk mot aktiv substans (dexpantenol) eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

- om du har mekaniskt tarmhinder

Andra läkemedel och Bepanthen

Preparatet kan motverka effekten av muskelrelaxantia (medel som avslappnar muskler under operationer, bl.a. curarepreparat).

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Bepanthen sugtabletter med mat och dryck

Sugtabletten ska upplösas långsamt i munnen. Munnen ska vara tom på mat och vätska då sugtabletten används. Sugtabletten inverkar nämligen lokalt i munnen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

All användning av mediciner under graviditet och amning bör ske under läkarövervakning. Detta gäller också receptfria läkemedel. Tala med din läkare om du vill använda Bepanthen sugtabletter.

Körförmåga och användning av maskiner

Bepanthen sugtabletter inverkar inte på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Bepanthen sugtabletter innehåller sackaros

En sugtablet innehåller 836 mg sackaros. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Kan vara skadligt för tänderna

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.. Sugtabletten ska upplösas långsamt i munnen.

Läkare kan dock ordinera Bepanthen sugtabletter med en annan dosering än vad som beskrivs i denna patientinformation, men vanlig dos för såväl vuxna som för barn är 2 – 6 sugtabletter dagligen. Överskrid inte denna eller ordinerad dos.

Om du har använt för stor mängd av Bepanthen sugtabletter

Det finns ingen risk för överdosering av det verksamma ämnet i Bepanthen sugtabletter. Vid olycksfall (t.ex. om ett barn sväljer okänt antal sugtabletter) ska du genast ta kontakt med läkare, apotek eller närmaste sjukhus. Du kan också ringa Giftinformationscentralen vid Helsingfors universitetscentralsjukhus [tel. (09) 471 977].

Om du har glömt att ta Bepanthen sugtabletter

Ta inte dubbel dos av Bepanthen sugtabletter för att kompensera för eventuellt glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bepanthen sugtabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats: överkänslighetsreaktioner och hudreaktioner såsom kontakteksem, överkänslighetseksem, klåda, erytem, eksem, utslag, nässelutslag, hudirritation och blåsor i huden.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapporter biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara vid högst 25°C.

En kapsel innehållande fuktuppsugande medel finns fastsatt i tubens kork. Kapseln innehåller rent kiselgel (vitt gel) och molekylsikt. Kapseln är inte farlig för hälsan.

Använd inte Bepanthen sugtabletter efter utgångsdatumet som anges på ytterkartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är dexpantenol. En sugtablet innehåller 100 mg dexpantenol.

- Övriga innehållsämnen är kolloidal hydratiserad kiseldioxid, natriumklorid, vinsyra, sackaros (rörsocker), gelatin, karmellosnatrium, stearinsyra, magnesiumstearat, talk och lindbloms- och apelsinarom.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sugtabletten är rund med en diameter på c. 18 mm och en tjocklek på c. 3,5 mm, färgen är grågul och sugtabletten har en doft av citron. Längs tablettkanten står BEPANTHEN.

Bepanthen sugtabletter är förpackade i 20 och 100 tabletters förpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Oy, Pansiovägen 47, 20210 Åbo, Finland

Tillverkare:

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Tyskland

Ytterligare information om detta läkemedelspreparat ges av innehavaren av godkännande för försäljning:

Bayer Oy Consumer Health, Kägelstranden 12, 02150 Esbo. Tel. 020 78521, fax 020 785 8214.

Denna bipacksedel andrades senast 27.10.2016

 

Texten ändrad

27.10.2016