Pakkausseloste

DAKTARIN puder 2 %

Tilläggsinformation

Daktarin 2 % puder

mikonazolnitrat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Daktarin måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Daktarin är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Daktarin
 3. Hur du använder Daktarin
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Daktarin skall förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
 

Vad produkten är och vad den används för

Daktarin används för att behandla olika jäst- och svampinfektioner i huden, i hårbotten, i ansiktet, på kroppen samt på händer och fötter (fotsvamp). De används också för att behandla sekundära bakterieksem på de områden där svampeksem förekommer.

 

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Daktarin

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Daktarin.

Daktarin kan förorsaka allvarliga allergiska reaktioner. Observera tecken på allergisk reaktion när du använder Daktarin. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

Tvätt händerna noggrant efter användningen av Daktarin, om det inte gäller behandling av huden på händerna. För att hindra att svampinfektionen sprider sig, använd alltid en egen handduk och byt ofta kläder som kommer i kontakt med de infekterade hudområdena. Undvik kontakt med ögonen.

Andra läkemedel och Daktarin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Konsultera läkaren eller apoteket före användning av Daktarin om du behandlas med läkemedel som påverkar blodets koagulering, t.ex. warfarin.

Också effekten av vissa andra receptbelagda läkemedel kan påverkas av mikonazol. Fråga läkaren eller apoteket till råds innan du använder Daktarin.

Åt läkaren: Om patienten använder vissa andra läkemedel, såsom warfarin, diabetesmedicin som tas via munnen eller fenytoin, kan deras effekter bli starkare.

Graviditet och amning 

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Daktarin applicerad på huden absorberas minimalt i kroppen. Det finns ingen information om läkemedlet utsöndras i modersmjölken. Om du är gravid eller ammar, konsultera läkaren före användning av Daktarin.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har inte konstaterats påverka varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Daktarin innehåller talk

Talk kan förorsaka andningsproblem. Applicera pudret nära huden så att pudret inte andas in. Vid behandling av barn skall man försiktigt applicera pudret på blöjan eller först på handen och sen på det behandlade hudområdet. Läkemedlet förvaras oåtkomligt för barn.

 

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn:

För att nå ett lyckat behandlingsresultat måste Daktarin användas dagligen. Behandlingen får avslutas tidigast en vecka efter det att alla symtom försvunnit. Behandlingen kan pågå i 2−6 veckor beroende på infektionens typ och omfattning. Ifall eksemet inte tydligt förbättrats inom 2−3 veckor, är det skäl att kontakta läkare.

Tvätta och torka det infekterade hudområdet omsorgsfullt. Applicera Daktarin lätt med fingerspetsarna på det infekterade hudområdet och dess omgivning.

Tvätta händerna omsorgsfullt efter användningen av Daktarin för att hindra att infektionen sprider sig till andra hudområden eller andra människor.

Applicera Daktarin på huden två gånger dagligen. Om du använder Daktarin kräm tillsammans med Daktarin puder, räcker det att du använder kräm en gång per dag och puder en gång per dag, om inte läkaren ordinerat annat.

Om du har använt för stor mängd av Daktarin

Om Daktarin används i större mängder än vad som nämnts i anvisningarna, kan detta leda till rodnad, svullnad eller en hettande känsla på huden. Hoppa över en eller flera behandlingsgånger, börja därefter behandlingen på nytt och följ doseringsanvisningarna.

I allmänhet är det inte farligt om man sväljer en liten mängd Daktarin, men om det inträffar i misstag är det skäl att kontakta en läkare för säkerhets skull.

Daktarin pudret kan förorsaka andningssvårigheter om stora mängder puder i misstag andas in i lungorna. Då skall man omedelbart söka läkarvård.

 

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar är i allmänhet sällsynta. I sällsynta fall kan rodnad, irritation och/eller en svag hettande eller kittlande känsla förekomma på det behandlade hudområdet. I dessa fall räcker det i allmänhet med att man hoppar över en eller några behandlingsgånger.

Allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats under behandling med Daktarin. Tecken på den allergiska reaktionen kan vara

 • svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg
 • svårigheter att svälja eller andningssvårigheter
 • kliande utslag (nässelutslag).

Sluta att ta Daktarin och kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symptom.

Mindre vanliga (hos färre än 1 patient av 100):

 • brännande känsla i huden, hudinflammation, minskad pigmentering i huden
 • reaktion vid administreringsstället, såsom irritation, brännande känsla, klåda, värmekänsla.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • anafylaktisk reaktion, överkänslighet
 • angioödem, nässelutslag, kontakteksem, hudutslag, hudrodnad, klåda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

 

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter (Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen i är mikonazolnitrat varav det finns 20 mg i ett gram puder.
 • Övriga innehållsämnen är talk, zinkoxid och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Vit finfördelad puder.

Förpackningsstorlek: 20 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalavägen 2, 02130 Esbo.

Tillverkare

Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica SA, Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Portugal.

Denna bipacksedel ändrades senast 25.2.2016

Texten ändrad

25.02.2016