Pakkausseloste

CARDIZEM RETARD depottabletti 90 mg, 120 mg, 180 mg

Cardizem® Retard 90 mg, 120 mg ja 180 mg depottabletit

diltiatseemihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Cardizem Retard on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cardizem Retard -valmistetta

3. Miten Cardizem Retard -valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Cardizem Retard -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cardizem Retard on niin sanottu kalsiuminestäjä, joka estää kalsiumin pääsyn tiettyihin soluihin. Tämä vähentää sydämen työtä, jolloin sydänlihaksen ylikuormittumisen ja rasitusrintakivun riski pienenee.

Cardizem Retard -valmiste laajentaa verisuonia, jolloin verenpaine laskee.

Depottableteissa vaikuttava aine diltiatseemi on tabletin ytimessä. Sitä ympäröi kuori, jossa on pieniä reikiä. Diltiatseemi vapautuu ytimestä ruoansulatuskanavassa. Depottabletin kuori kulkeutuu muuttumattomana suoliston läpi ja poistuu ulosteen mukana.

Cardizem Retard -valmisteella hoidetaan rasitusrintakipua (angina pectoris) ja kohonnutta verenpainetta (hypertensio).

Diltiatseemia, jota Cardizem Retard sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Cardizem Retard -valmistetta,

 • jos sinulla on ns. sairas sinus -oireyhtymä ilman toimivaa kammiotahdistinta
 • jos sinulla on II tai III asteen sydämen eteis-kammiokatkoksia ilman toimivaa kammiotahdistinta
 • jos sairastat vaikeaa sydämen harvalyöntisyyttä (alle 40 lyöntiä/min)
 • jos sinulla on sydämen vasemman kammion vajaatoiminta, johon liittyy keuhkoverentungos
 • jos olet allerginen diltiatseemille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulle annetaan suonensisäisesti dantroleenia (lihasrelaksantti)
 • jos sinulla on epätasapainossa oleva sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on ollut äskettäin sydäninfarkti tai sydänperäinen sokki
 • jos sinulla on alhainen verenpaine
 • jos käytät tiettyjen sydänsairauksien hoitoon ivabradiinia sisältävää lääkevalmistetta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Cardizem Retard –valmistetta,

 • jos sinulla on sydämen vasemman kammion vajaatoiminta, harvalyöntisyyttä tai I asteen eteis-kammiokatkos
 • jos olet menossa toimenpiteeseen, jossa sinut nukutetaan
 • jos olet iäkäs tai sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on suolentukkeumariski
 • jos sinulla on tai on ollut alhainen verenpaine
 • jos sinulla on aorttaläpän ahtauma (stenoosi).

Kalsiumestäjien kuten diltiatseemin käyttöön saattaa liittyä mielialan muutoksia, masennus mukaan lukien.

Muut lääkevalmisteet ja Cardizem Retard

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärillesi erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • nitraattijohdannaiset (rasitusrintakivun hoitoon)
 • alfa-salpaajat (verenpaineen ja eturauhasen liikakasvun hoitoon)
 • amiodaroni (rytmihäiriölääke)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • beetasalpaajat, nifedipiini (verenpainelääkkeitä)
 • muut rytmihäiriölääkkeet
 • statiinit (veren rasva-arvoja alentavia lääkkeitä)
 • karbamatsepiini, fenytoiini (epilepsialääkkeitä)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • H2-reseptorinsalpaajat, kuten simetidiini, ranitidiini (mahahaavalääkkeitä)
 • siklosporiini (elinsiirroissa käytettävä lääke)
 • litium (maanis-depressiivisen sairauden hoitoon)
 • imipramiini (ahdistus-/masennuslääke).
 • bentsodiatsepiinit, kuten midatsolaami, triatsolaami, diatsepaami (rauhoittavia/unilääkkeitä)
 • teofylliini (astmalääke)
 • metyyliprednisoloni (kortikosteroidi)
 • sirolimuusi, temsirolimuusi, everolimuusi (elimistön immuunivastetta vähentäviä lääkkeitä).

Jos tarvitset nukutuksen jotakin toimenpidettä varten, kerro hoitohenkilökunnalle lääkehoidostasi.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Valmisteella saattaa olla haitallisia vaikutuksia sikiöön. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Diltiatseemia erittyy äidinmaitoon vähäisiä määriä. Imetystä lääkkeen käytön aikana tulee välttää ja aloittaa äidinmaidonkorvikkeen käyttö, jos diltiatseemin käyttö imetyksen aikana on kliinisesti välttämätöntä. Keskustele siksi aina lääkärisi kanssa, ennen kuin käytät valmistetta imetysaikana.

Hoito saattaa heikentää miehen hedelmällisyyttä tilapäisesti. Tämä vaikutus häviää, kun hoito lopetetaan.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ajokyky ja koneiden käyttökyky voivat muuttua, jos sinulla esiintyy valmisteen käyttöön liittyviä yleisiä haittavaikutuksia kuten huimausta tai huonovointisuutta.

Cardizem Retard sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ota depottabletti kokonaisena; sitä ei saa jakaa eikä pureskella.

Ota Cardizem Retard depottabletteja lääkärin määräämän yksilöllisen annostusohjeen mukaan.

Suositeltu aloitusannos on 90–120 mg kaksi kertaa vuorokaudessa. Vuorokausiannos voidaan tarvittaessa suurentaa enintään 360 milligrammaan, joka jaetaan 2 antokertaan vuorokaudessa, eli enintään annokseen 180 mg kaksi kertaa vuorokaudessa.

Jos otat enemmän Cardizem Retard depottabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Cardizem Retard depottabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Cardizem Retard on hyvin siedetty; haittavaikutuksia ilmenee hoidon aikana vain noin 5 % potilaista.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

 • Hyvin yleinen (yli 1 potilaalla kymmenestä)
 • Yleinen (yli 1 potilaalla sadasta)
 • Melko harvinainen (alle 1 potilaalla sadasta)
 • Harvinainen (alle 1 potilaalla tuhannesta)
 • Hyvin harvinainen (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)
 • Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Veri ja imukudos

Tuntematon: verihiutaleiden niukkuus

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Melko harvinainen: anoreksia

Psyykkiset haitat

Melko harvinaiset: hermostuneisuus, unettomuus, hallusinaatiot

Harvinaiset: sekavuus, unihäiriöt

Tuntematon: mielialan vaihtelu (masennus mukaan lukien)

Hermosto

Yleiset: päänsärky, huimaus

Melko harvinaiset: muistamattomuus, tuntoharhat, uneliaisuus, pyörtyminen, vapina

Tuntematon: tahattomat lihasliikkeet (ekstrapyramidaalioireet)

Silmät

Melko harvinaiset: näön heikkeneminen, silmien ärsytys

Kuulo ja tasapainoelin

Melko harvinainen: korvien soiminen

Sydän

Yleiset: eteis-kammiokatkos, sydämen tykytys, sinusharvalyöntisyys

Melko harvinaiset: sydämen harvalyöntisyys, sydämen rytmihäiriö

Harvinaiset: rasitusrintakipu, sydämen lisälyöntisyys, sydämen tiheälyöntisyys

Tuntematon: sinuspysähdys, sydämen vajaatoiminta

Verisuonisto

Yleiset: kasvojen punoitus ja kuumotus

Melko harvinanen: pystyasentoon liittyvä matala verenpaine

Harvinainen: alhainen verenpaine

Tuntematon: verisuonitulehdus

Hengityselimet

Melko harvinaiset: hengenahdistus, nenäverenvuoto, nenän tukkoisuus

Ruoansulatuselimistö

Yleiset: ummetus, ruoansulatushäiriö, mahakipu, pahoinvointi

Melko harvinaiset: oksentelu, ripuli

Harvinainen: suun kuivuus

Tuntematon: ikenien liikakasvu

Maksa ja sappi

Melko harvinainen: maksaentsyymien nousu (ASAT-, ALAT-, LD-, AFOS-arvojen kohoaminen)

Harvinainen: granulomatoosinen maksasairaus

Tuntematon: maksatulehdus

Iho ja ihonalaiskudos

Yleiset: punoitus, kutina

Melko harvinainen: pieni verenpurkauma

Harvinainen: nokkosihottuma

Tuntematon: valoherkkyysreaktio, ihottuma, kohtauksittainen paikallinen ihoturvotus, monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme, mukaan lukien Stevens-Johnson oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi), hikoilu, hilseilevä ihotulehdus, akuutti yleistynyt ihottumainen märkärakkulaisuus, kuumeinen tai kuumeeton ajoittain hilseilevä punoitus

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen: nivelten turvotus

Melko harvinainen: lihaskipu

Harvinainen: nivelkipu

Munuaiset ja virtsatiet

Melko harvinaiset: tihentynyt virtsaamistarve yöllä, runsasvirtsaisuus

Sukupuolielimet ja rinnat

Melko harvinainen: seksuaalinen toimintahäiriö

Tuntematon: miehen rintojen suureneminen

Yleisoireet:

Hyvin ylenen: turvotus

Yleiset: huonovointisuus, voimattomuus, väsymys

Melko harvinainen: kävelyhäiriö

Tutkimukset

Melko harvinaiset: CK-arvon kohoaminen

Jos sinulla ilmenee hankalia iho-oireita, ota heti yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (+15 - +25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cardizem Retard sisältää

 • Vaikuttava aine on diltiatseemihydrokloridi.
 • Muut aineet ovat: Ydin: Natriumdivetysitraatti, sakkaroosi, povidoni, magnesiumstearaatti, makrogoli 6000. Päällyste: Sakkaroosi, päällystepolymeeri, asetyylitributyylisitraatti, polymerisoitu risiiniöljy, natriumvetykarbonaatti, etyylivanilliini, titaanidioksidi (väriaine E 171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Cardizem Retard 90 mg: Valkoinen, kupera, pyöreä depottabletti (halkaisija 9 mm).

Pakkauskoot: 100 ja 200 tablettia HDPE-muovipurkissa.

Cardizem Retard 120 mg: Valkoinen, kupera, pyöreä depottabletti (halkaisija 10 mm).

Pakkauskoot: 100 ja 200 tablettia HDPE-muovipurkissa.

Cardizem Retard 180 mg: Valkoinen, kupera, pyöreä depottabletti (halkaisija 11 mm).

Pakkauskoko: 100 tablettia HDPE-muovipurkissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki

Valmistaja

QPharma AB, 201 25 Malmö, Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.9.2020.

Tekstin muuttamispäivämäärä

10.09.2020