Pakkausseloste

BEMETSON emulsiovoide 0,1 %, liuos päänahkaan 1 mg/ml, voide 0,1 %

Bemetson 0,1 % emulsiovoide

Bemetson 0,1 % voide

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan

beetametasoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Bemetson on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bemetsonia
 3. Miten Bemetsonia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bemetsonin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bemetson-valmisteet sisältävät vaikuttavana aineena beetametasonia. Beetametasoni kuuluu vahvojen paikalliskortikoidien ryhmään, jolla on voimakas tulehduksenvastainen vaikutus iholla. Lisäksi se hidastaa orvaskeden eli ihon pintakerroksen solukon, uusiutumista.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erityisen vahvat.

Bemetson-valmisteet kuuluvat vahvuusluokkaan III "Vahvat".

Bemetson-valmisteita käytetään muiden paikalliskortikoidien tavoin monenlaisiin ihon allergisiin ja tulehduksellisiin sairaustiloihin. Bemetson-valmisteita käytetään myös psoriasiksen ja eräiden muiden pitkäaikaisten ihottumien hoidossa.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bemetsonia
 • jos olet allerginen (yliherkkä) beetametasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on virusten, bakteerien ja sienten aiheuttamia ihoinfektioita, kuten märkärupi, ruusu, ektyyma, vesirokko, syylät, ontelosyylät, kupan aiheuttamia ihomuutoksia, ihotuberkuloosia tai ihon sienitauteja
 • jos sinulla on ihohaavaumia, kuten sääri- ja makuuhaavoja
 • jos sinulla on ruusufinni, akne tai suunympärysihottuma
 • alle vuoden ikäiselle lapselle, jolla on ihottumaa.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Bemetsonia

 • jos havaitset ihon ohenemista, haavautumista tai pintaverisuonten laajenemista hoitoalueella
 • jos hoidettu ihoalue ärtyy käyttämästäsi tuotteesta
 • jos sinun tarvitsee levittää valmistetta laajalle ihoalueelle, ihotaipeisiin tai peittositeen alle
 • jos käytät Bemetsonia lapselle, sillä pitkäaikainen kortikosteroidihoito saattaa häiritä lasten pituuskasvua ja kehitystä
 • jos käytät valmistetta psoriaasin hoitoon.

Jos oireet pahenevat tai ne eivät parane 2 – 4 viikossa, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Herkkiä ihoalueita (esim. silmänympärykset, kasvot, kainalot, taipeet) on yleensä syytä välttää ja tarvittaessa hoitaa Bemetson-valmisteilla ainoastaan lyhytaikaisesti. Riski haittavaikutuksiin on suurempi herkillä ihoalueilla ja pitkäaikaisessa käytössä.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Valmisteen joutumista silmiin on varottava. Lääkkeiden satunnainen pyyhkiytyminen esim. voidelluista käsistä silmien seudun iholle ei kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi erityisiä varotoimia.

Paikalliset yliherkkyysreaktiot saattavat muistuttaa hoidettavan ihosairauden oireita. Bemetson-valmisteet voivat myös peittää, aktivoida tai pahentaa ihoinfektiota. Jos ihottuma-alue tulehtuu, on aiheellista käyttää sopivaa mikrobilääkettä. Tulehduksen leviäminen vaatii Bemetson-hoidon lopettamista.

Muut lääkevalmisteet ja Bemetson

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bemetsonia ei saa käyttää laajoilla ihoalueilla, suuria määriä eikä pitkiä aikoja raskauden aikana.

Jos Bemetsonia käytetään imetyksen aikana, sitä ei saa levittää rintojen iholle, jotta vältetään imeväisen tahaton altistuminen lääkeaineelle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bemetson-valmisteet eivät vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Bemetson sisältää propyleeniglykolia, setostearyylialkoholia ja kloorikresolia

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan sisältää propyleeniglykolia. Propyleeniglykoli voi aiheuttaa ihoärsytystä.

Bemetson 0,1 % emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja kloorikresolia. Setostearyylialkoholi voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Kloorikresoli voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jos Bemetsonin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Bemetson-valmisteita tulee käyttää mahdollisimman pienin annoksin, mieluummin pienille ihoalueille ja lyhytaikaisesti. Pitkäaikaista jatkuvaa hoitoa laajoilla ihoalueilla pitäisi välttää etenkin lapsilla, ellei lääkäri ole toisin määrännyt. Alle 10-vuotiaille lapsille valmistetta tulisi käyttää vain erittäin vaikeissa tilanteissa lääkärin harkinnan mukaan.

Jos käytät enemmän Bemetsonia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Pitkäaikainen tehokkaan kortikoidilääkkeen valvomaton käyttö voi johtaa ihon ohenemiseen. Tämä vaara on suurempi niillä ihon alueilla, jotka luonnostaan ovat ohuita: kasvoissa, kainaloissa, kämmenselissä ja nivusten seudussa tai lasten ja vanhusten iholla. Oikein käytettynä ja huolellisesti valvottuna nämä lääkkeet ovat turvallisia.

Noudata lääkärin antamia ohjeita käyttäessäsi Bemetson-valmisteita. Näiden lääkkeiden reseptiä ei tulisi pyytää uusittavaksi, ellei hoitavalla lääkärillä ole samalla mahdollisuutta henkilökohtaisesti tarkistaa hoidettavan ihosairauden ja ihon tilannetta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuva ihon oheneminen, mikä ilmenee ihon haurautena ja muuttumisena paperimaiseksi ja pintasuonten näkymisenä aiempaa selvemmin
 • arpijuovat, verenpurkaumat, ruusufinni, ihon punatäpläisyys (purpura), pintaverisuonten laajeneminen, mikä aiheuttaa paikallista punakkuutta
 • tulehdukset hoidettavilla ihoalueilla

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • ihon värimuutoksia (pigmentaation lisääntyminen tai väheneminen)
 • lisämunuaisen toiminnan aleneminen. Laaja-alaisessa ja pitkäaikaisessa käytössä on mahdollisuus lääkkeen imeytymiseen siinä määrin, että oma lisämunuaisten toiminta häiriintyy.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

 • allerginen kosketusihottuma, yliherkkyysreaktiot
 • ihokarvojen liikakasvu
 • märkärakkulainen psoriaasi, ihottuman paheneminen

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • näön hämärtyminen

Kortikosteroidit kuten Bemetson hidastavat haavan paranemista ja niiden käyttö silmän alueella voi nostaa silmänpainetta ja altistaa harmaakaihelle. Pitkäkestoisen hoidon keskeyttäminen voi johtaa ihottuman äkilliseen pahenemiseen.

Hoidettaessa lasten ihottumia on syytä pitää mielessä, että lapset ovat kokonsa ja ihon ohuuden vuoksi herkempiä saamaan haittavaikutuksia. Pikkulapsilla vaippa voi lisätä voiteen imeytymistä ja haittavaikutusriskiä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla) Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‑ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Bemetson 0,1 % emulsiovoide ja Bemetson 0,1 % voide säilytetään huoneenlämmössä (15‑25 °C).

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan säilytetään jääkaapissa (2–8 °C). Säilytä lääkepullo alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bemetson sisältää

Vaikuttava aine on beetametasoni.

Bemetson 0,1 % emulsiovoide sisältää beetametasonivaleraattia, jonka määrä vastaa 1 mg beetametasonia grammassa emulsiovoidetta.

Muut aineet ovat makrogolisetostearyylieetteri, emulgoiva setostearyylialkoholi (tyyppi A), valkovaseliini, parafiini (nestemäinen), natriumdivetyfosfaattidihydraatti, kloorikresoli ja puhdistettu vesi.

Bemetson 0,1 % voide sisältää beetametasonivaleraattia, jonka määrä vastaa 1 mg beetametasonia grammassa voidetta.

Muut aineet ovat parafiini (nestemäinen) ja valkovaseliini.

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan sisältää beetametasonivaleraattia, jonka määrä vastaa 1 mg beetametasonia millilitrassa liuosta.

Muut aineet ovat isopropanoli, karbomeeri 934, propyleeniglykoli, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Bemetson 0,1 % emulsiovoide:

Valkoinen emulsiovoide.

Pakkauskoot: 20 g, 50 g ja 100 g.

Bemetson 0,1 % voide:

Valkoinen tai kellertävä voide.

Pakkauskoot: 50 g ja 100 g.

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan:

Opalisoiva ja viskoosi.

Pakkauskoot: 30 ml ja 100 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj Orionintie 1 02200 Espoo

Valmistaja:

Bemetson 0,1 % emulsiovoide ja Bemetson 0,1 % voide:

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan:

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.8.2018

Tekstin muuttamispäivämäärä

28.08.2018