Pakkausseloste

PICORION tipat, liuos 7,5 mg/ml

Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos

natriumpikosulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Picorion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Picorion-valmistetta

3. Miten Picorion-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Picorion-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Picorion-valmisteen vaikuttava aine natriumpikosulfaatti muodostaa paksusuolessa ainetta, joka kiihdyttää suolen liikkeitä. Samalla paksusuoleen jää vettä. Tämän vuoksi ulostemassa on pehmeämpää ja ulostaminen helpottuu.

Picorion-valmistetta käytetään toiminnallisen ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Picorion-valmistetta

 • jos olet allerginen natriumpikosulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on suolitukos
 • jos sinulla on samanaikaisesti vaikeita kivuliaita ja/tai kuumeisia vatsan alueen vaivoja (esim. umpilisäkkeen tulehdus), joihin voi liittyä pahoinvointia ja oksentelua
 • jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus
 • jos sinulla on vaikea nestetasapainon häiriö.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Picorion-valmistetta.

Kuten muitakaan ulostuslääkkeitä Picorion-valmistetta ei pidä käyttää yhtäjaksoisesti päivittäin tai pitkiä ajanjaksoja ilman, että ummetuksen syy on selvitetty. Pitkittynyt liiallinen käyttö voi johtaa nestetasapainohäiriöön ja veren kaliumpitoisuuden laskuun.

Picorion-valmistetta käyttäneillä potilailla on joskus raportoitu huimausta ja/tai pyörtymistä, mutta luultavimmin nämä reaktiot ovat johtuneet ponnistelusta ulostamisen aikana tai ummetuksen aiheuttamien vatsakipujen vaikutuksesta.

Picorion-valmistetta ei suositella käytettäväksi muutoin kuin lääkärin valvonnassa tai lääkärin ohjeen mukaan seuraavissa tapauksissa:

 • käyttö on jatkunut yli yhden viikon
 • vatsaleikkausten jälkeen
 • jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai sydänsairaus
 • alle 12-vuotiailla lapsilla.

Muut lääkevalmisteet ja Picorion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Nesteenpoisto- tai kortisonilääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttitasapainon häiriöitä, jos Picorion-valmistetta käytetään suuria annoksia. Elektrolyyttitasapainon häiriö voi lisätä herkkyyttä tietyille sydänlääkkeille.

Antibiootit voivat vähentää Picorion-valmisteen vaikutusta.

Picorion saattaa nopeuttaa suolen läpikulkuaikaa. Se voi siis vaikuttaa muiden suun kautta otettavien lääkkeiden (esim. epilepsialääkkeiden, ehkäisytablettien, diabeteslääkkeiden ja antibioottien) imeytymiseen.

Tulehduskipulääkkeet (NSAID), tietyt masennus- ja psykoosilääkkeet sekä karbamatsepiini saattavat suurentaa nesteen kertymisen ja/tai elektrolyyttitasapainon häiriöiden riskiä, jos niitä käytetään samanaikaisesti Picorion-valmisteen kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisteen käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tutkimuksia.

Pitkä kokemus ei ole antanut viitteitä haitallisista vaikutuksista raskaudenaikaisessa käytössä.

Valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

Valmisteen vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Picorion-valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Picorion sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E218)

Valmisteen sisältämä metyyliparahydroksibentsoaatti voi aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annos tulee sovittaa yksilöllisesti siten, että uloste pehmenee sopivaksi. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille suositellaan aluksi 14 tippaa illalla. Lääke otetaan suun kautta. Vaikutus alkaa 6–12 tunnin kuluttua. Suurin suositeltu vuorokausiannos on 28 tippaa, eikä sitä saa ylittää.

Picorion voidaan sekoittaa ruokaan tai juomaan.

Hoidon aikana pitää juoda riittävästi. Tämä on tärkeää erityisesti nuorten ja iäkkäiden potilaiden kohdalla, koska he ovat alttiimpia nestehukan vaikutuksille.

Pitkäaikaisessa käytössä lääkettä otetaan vain joka toinen päivä.

Lääkäri voi määrätä myös toisenlaisen annostuksen.

14 tippaa Picorion-valmistetta vastaa 5 mg natriumpikosulfaattia.

Käyttö lapsille ja nuorille

Alle 12-vuotiaille lapsille Picorion-valmistetta annetaan vain lääkärin määräyksestä.

Jos otat enemmän Picorion-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Picorion-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä): ripuli.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä): päänsärky, vatsavaivat, vatsakipu, vatsan kouristelu, ilmavaivat.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta): pahoinvointi, oksentelu.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta): ihottuma, allerginen reaktio tai kielen, huulten ja kasvojen turvotus.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): heitehuimaus, pyörrytys, pyörtyminen .

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avattu pullo on käytettävä 12 kuukauden kuluessa.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Picorion sisältää

 • Vaikuttava aine on natriumpikosulfaatti.
 • Muut apuaineet ovat: metyyliparahydroksibentsoaatti (E218, säilytysaine), makrogoliglyserolihydroksistearaatti, piparminttuöljy, fenkolin eteerinen öljy, glyseroli (vedetön), puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön liuos.

20 ml:n ruskea lasipullo, jossa on tiputin ja kierrekorkki (polyeteenia).

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.11.2020.

Tekstin muuttamispäivämäärä

16.11.2020