Pakkausseloste

PRIMASPAN enterotablett 50 mg, 100 mg, 250 mg

Tilläggsinformation

Primaspan 50 mg enterotablett

Primaspan 100 mg enterotablett

Primaspan 250 mg enterotablett

acetylsalicylsyra

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Detta läkemedel är receptfritt. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.
 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Primaspan är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Primaspan
 3. Hur du tar Primaspan
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Primaspan ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Primaspan‑enterotabletterna innehåller acetylsalicylsyra. Acetylsalicylsyra används som ett läkemedel vid smärta, värk och feber samt för att lindra svullnad relaterad till inflammatoriskt betingad smärta. Acetylsalicylsyra har redan i mindre doser konstaterats påverka även blodets koagulationsförmåga, samt förhindra uppkomsten av blodproppar bl.a. i hjärtats och hjärnans blodkärl.

På grund av sin effekt används Primaspan‑enterotabletterna som ett läkemedel för att förebygga blodproppsbildning.

Primaspan är utvecklat för långvarig salicylatbehandling. Den är dragerad med en film som tål magsaft, så den löser upp sig först i tunntarmen. I jämförelse med vanliga acetylsalicylsyratabletter, upptas acetylsalicylsyran långsammare från Primaspan‑enterotabletterna och i motsvarande grad fortgår effekten under en längre tid. Primaspan‑enterotabletten förorsakar mindre irritation i mag-tarmkanalen än vanliga tabletter.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Primaspan

 • om du har ett färskt sår i mag‑tarmkanalen
 • om du har blödningsbenägenhet (t.ex. på grund av blödarsjuka eller minskat antal blodplättar i blodet)
 • om du har allvarligt nedsatt njur‑ eller leverfunktion
 • om du lider av astma och symtomen blir värre vid användning av värkmediciner
 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar) eller mot andra värkmediciner.

Under tredje trimestern av graviditeten ska inte doser över 100 mg/dag användas.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Primaspan

 • om du lider av magsår eller svårartade matsmältningsstörningar
 • om du har astma, polyper i näsan eller har fått en allergisk reaktion av andra antiinflammatoriska värkmediciner
 • om du lider av någon bindvävssjukdom
 • om du har nedsatt hjärt‑, njur‑ eller leverfunktion.

Acetylsalicylsyra ökar risken för blödningar, vilket ska tas i beaktande vid kirurgiska åtgärder. Beslut om fortsättning eller avslutning av användning av acetylsalicylsyra måste basera sig på en noggrann värdering av riskerna för patienten med beaktande av riskerna både för blodpropp och blödningar.

Barn och ungdomar

Primaspan rekommenderas inte för barn (under 16 år) som en förstahandsmedicin mot feber.

Andra läkemedel och Primaspan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel.

Samtidig användning av vissa andra läkemedel kan påverka effekten av acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra kan påverka effekten eller säkerheten av dessa läkemedel t.ex.:

 • antikoagulanter för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin och heparin)
 • läkemedel mot avstötning av organ efter transplantation (t.ex. ciklosporin och takrolimus)
 • blodtrycksläkemedel (t.ex. diuretika eller ACE-hämmare)
 • läkemedel mot smärta och antiinflammation (t.ex. kortisonläkemedel och antiinflammatoriska läkemedel)
 • läkemedel mot koliksmärta och blåskramper (metamizol)
 • giktläkemedel (t.ex. probenecid)
 • cancerläkemedel och antireumatiska medel (t.ex. metotrexat)
 • depressionsläkemedel (litium och serotoninåterupptagshämmare t.ex. fluoxetin, paroxetin, sertralin, citalopram)
 • antibiotika som innehåller sulfonamider
 • hjärtläkemedel (t.ex. digoxin)
 • epilepsiläkemedel (t.ex. barbiturater).

Metamizol (substans som minskar smärta och feber) kan minska effekten av acetylsalicylsyra på blodplättsaggregationen (blodkroppar som fäster ihop och bildar en blodpropp), när den intas samtidigt. Därför bör denna kombination användas med försiktighet hos patienter som tar en låg dos acetylsalic för hjärtskydd.

Tala om att du använder Primaspan i samband med nästa läkarbesök.

Primaspan med alkohol

Alkohol kan förstärka acetylsalicylsyrans biverkningar i mag‑tarmkanalen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Produkten hör till en grupp av läkemedel (antiinflammatoriska värkmediciner), som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, dvs. upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Rådgör med läkaren om användning av Primaspan under graviditet.

Då Primaspan tas i normala doser är läkemedelsmängden som går över i modersmjölken så pass liten, att den antagligen inte har någon skadlig effekt på det diande barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Primaspan påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Primaspan innehåller laktos

Läkemedlet innehåller laktos 26 mg (50 mg tablett), 52 mg (100 mg tablett) eller 51 mg (250 mg tablett). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Profylaktisk behandling av blodproppar inleds av läkare och ges under läkaruppsikt. Använd alltid Primaspan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad dos är 100–300 mg per dygn.

Läkaren kan ha ordinerat en dosering av läkemedlet som avviker från den ovannämnda. Följ alltid läkarens ordination.

Enterotabletterna tas med en riklig mängd vätska (till exempel ett glas vatten) och sväljs hela, varvid de upplöses först i tarmen. Därmed kan magirritationen minskas och preparatets egenskaper bibehållas. Om man söndrar en Primaspan‑enterotablett, beter den sig som en odragerad acetylsalicylsyratablett (Disperin, Aspirin).

Om du har tagit för stor mängd av Primaspan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vid överdosering kan medicinskt kol ges som första hjälp till en patient vid medvetande.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Primaspan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Eventuella biverkningar

Irritation av magsäcken och blödningar från magens slemhinna är allmänna biverkningar hos vanliga acetylsalicylsyrapreparat, och vid långvarig användning kan magsår uppkomma som en följd av detta. Då Primaspan‑enterotabletterna sväljs hela upplöses de först i tarmen varvid risken för magirritation minskar. Eftersom acetylsalicylsyra förhindrar blodets benägenhet att levra sig kan sår blöda längre än vanligt. Vätskeansamlingar kan förekomma i synnerhet hos personer som lider av hjärt‑ eller njurinsufficiens. De vanligaste överkänslighetssymtomen är nässelutslag, sammandragning av luftrören och besvärlig snuva. Reaktioner förekommer allmännast hos astmatiker.

Vid långvarigt bruk av stora doser kan symtom på salicylism uppkomma. Sådana symptom är öronsusningar, huvudvärk, yrsel, illamående, svettningar, ökad andningsfrekvens och ibland diarré.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn‑ och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra, varav det finns 50 mg, 100 mg eller 250 mg i en tablett.
 • Hjälpämnena i tablettkärnan är pregelatiniserad stärkelse, natriumstärkelseglykolat, majsstärkelse, laktosmonohydrat och gelatin.
  Hjälpämnena i filmdrageringen är hypromellos, propylenglykol, hypromellosftalat och trietylcitrat.

Läkemedlets utseende

Primaspan är en vit eller nästan vit, rund, konvex, filmdragerad tablett. Diameter 6,2 mm (50 mg enterotablett), 8,2 mm (100 mg enterotablett) eller 9,2 mm (250 mg enterotablett).

Primaspan burkförpackningar innehåller en torkmedelskapsel som inte får sväljas.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation Orionvägen 1 FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Primaspan 50 mg enterotablett

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Finland

Primaspan 100 mg och 250 mg enterotablett

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 26.5.2020.

Texten ändrad

26.05.2020