Package information leaflet

HYDROCORTISON kräm 0,5 %, 1 %, 2,5 %, kutan lösning 10 mg/ml

Tilläggsinformation

Hydrocortison 0,5 %, 1 % och 2,5 % krämer

Hydrocortison 10 mg/ml kutan lösning

hydrokortison

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Hydrocortison är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrocortison
 3. Hur du använder Hydrocortison
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Hydrocortison ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Hydrokortison dvs. kortisol är kroppens viktigaste naturliga glukokortikoid. Dess huvudsakliga effekt är lokal anti-inflammatorisk. Det minskar klåda, rodnad och svullnad, som förekommer i samband med eksem förorsakad av allergi eller någon annan hudirritation. Det varken förstör eller hämmar tillväxten av bakterier, virus eller svampar.

Kortikosteroidpreparaten för utvärtes bruk indelas i fyra styrkeklasser: I Milt verkande, II Medelstarkt verkande, III Starkt verkande, IV Särskilt starkt verkande. Hydrocortison preparaten tillhör styrkegruppen I, "Milt verkande".

Användningsområden av Hydrocortison

Hydrocortison krämerna används, såsom andra lokalverkande kortikosteroider, mot flera olika allergiska och inflammatoriska sjukdomstillstånd i huden. Hydrocortison krämerna kan också användas för vård av solbränd hy, insektbett, eksem i hudvecken hos barn samt för kortvarig behandling av blöjeksem.

Hydrocortison lösningen används vid inflammatoriska sjukdomstillstånd i hårbottnet, speciellt då där bildas mjäll.

Hydrokortison som finns i Hydrocortison preparaten kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Hydrocortison
 • om du är allergisk (överkänslig) mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har sårnader såsom bensår och liggsår
 • om du har hudinfektioner förorsakade av bakterier, virus eller svampar såsom svinkoppor, ros, vattkoppor, vårtor, små ljusa vårtor förorsakade av virus, hudförändringar förorsakade av syfilis, hudtuberkulos och svampsjukdomar i huden (i oklara fall är det skäl att rådfråga läkaren).
Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Hydrocortison

 • om du märker att huden förtunnas på det behandlade området
 • om det behandlade hudområdet irriteras.

Acne rosacea och eksem kring munnen kan förvärras under användningen av preparatet.

Om utslagen förvärras eller förblivit oförändrade två veckor efter påbörjad behandling, kontakta läkare.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Hydrocortison

Man känner inte till några skadliga samverkningar förorsakade av samtidig användning av andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel.

Kom ihåg att tala om att du använder Hydrocortison i samband med följande läkarbesök.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga hinder för kortvarig användning på små hudytor. Om man tänker behandla större hudytor långvarigt är det skäl rådfråga läkaren.

Körförmåga och användning av maskiner

Hydrocortison-preparater påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Hydrocortison krämer innehåller cetostearylalkohol, cetylalkohol och propylenglykol

Hydrocortison krämer innehåller cetostearylalkohol, cetylalkohol och propylenglykol. Kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller hudirritation.

Hydrocortison lösning innehåller propylenglykol

Hydrocortison lösning innehåller propylenglykol. Kan ge hudirritation.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hydrocortison krämer

Krämen stryks ut 1–3 gånger dagligen på hudområdet som kräver vård. Då symtomen avtar räcker vanligtvis en behandling per dag.

Hydrocortison lösning

En liten mängd lösning (1–3 ml) masseras i hårbotten två gånger dagligen.

Läkaren kan ha ordinerat en annan dosering av läkemedlet än den som ges här. Följ alltid läkarens ordination.

Viktigt

Vid egenvård ska Hydrocortison-preparaten användas endast kortvarigt för behandling av små hudytor. Krämen och lösningen ska strykas ut endast på de hudområden som ska behandlas.

Hydrocortison-preparaten ska inte användas för vård av öppna sår eller skavsår. Däremot hindrar inte en spricka eller en repa, som uppkommit på eksemområdet, att dessa läkemedel används.

Vid behandling av känsliga hudområden (t.ex. könsorgan, huden kring ögonen) ska försiktighet iakttas.

Hydrocortison-preparaten får inte användas för ögonen. Det är dock inte farligt, och kräver inga speciella försiktighetsåtgärder, om läkemedlet tillfälligtvis stryks på huden kring ögonen.

Efter läkares övervägande och enligt hans eller hennes anvisningar kan Hydrocortison-preparaten användas också för att behandla hudutslag kring ögonen.

En fortlöpande, dagligen upprepad behandling begränsas till två veckor på tunna hudområden och vid vård av blöjeksem, emedan en baddande blöja kan öka upptagningen av läkemedlet och risken för ogynnsamma effekter. Efter två veckors paus kan krämen vid behov användas på nytt. Denna tidsgräns gäller inte vid behandling som sker mera sällan eller tillfälligt.

Långvarig och riklig användning av hydrokortison, speciellt på känsliga hudområden, kan orsaka biverkningar. Barn samt äldre patienter är mottagligare för biverkningar.

Om du använt för stor mängd av Hydrocortison

En långvarig användning kan leda till att huden förtunnas på de behandlade områdena, speciellt på hudområden som normalt är tunna (ansiktet, armhålorna, ljumskområdet) och på huden hos spädbarn. Rätt använda är Hydrocortison preparaten trygga att använda.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan dessa läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Hydrocortison preparaten är så milda, att biverkningar förekommer mycket sällan.

Mindre vanliga biverkningar (hos fler än 1 av 1 000 och hos färre än en av 100):

 • långvarig användning speciellt på känsliga hudområden (t.ex. hyn kring ögonen, ansiktet, armhålorna, böjveck) kan förorsaka att huden förtunnas och blir skör

hudstrimmor, utvidgning av hudens ytliga blodådror, blodutgjutningar.

Sällsynta biverkningar (hos färre än en av 1 000):

 • hämning av binjurefunktionen
 • ökad hårväxt, eksem kring munnen och minskat pigment i huden.

Biverkningar med ingen känd frekvens:

 • grå starr, glaukom
 • överkänslighetsreaktioner, allergisk kontaktdermatit
 • dimsyn.

Svampsjukdomar, akne och herpes simplex kan förvärras under behandlingen.

Under behandlingen kan det uppstå en sekundärinfektion på huden, som kräver en lämplig antimikrobiell behandling.

Efter avlustad behandling med Hydrocortison-preparaten kommer de lokala förändringarna delvis att förbättras under följande månader.

Preparatens innehållsämnen kan förorsaka till några användare överkänslighetsreaktioner och allergisk kontaktdermatit.

Om biverkningar uppträder bör medicineringen avbrytas.

Ytterligare biverkningar hos barn

Vid långvarig behandling av stora hudytor kan läkemedlet upptas i sådan mängd, att binjurarnas funktion kan rubbas hos barn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Hydrocortison krämer: Förvaras vid högst 25 °C.

Hydrocortison lösning: Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Hydrocortison krämer

 • Den aktiva substansen är hydrokortison, varav finns 5 mg, 10 mg eller 25 mg i en gram kräm.
 • Övriga innehållsämnen är cetylalkohol, kolesterol, emulgerande cetostearylalkohol (typ A), vitt vaselin, paraffin (flytande), propylenglykol och renat vatten.

Hydrocortison lösning

 • Den aktiva substansen är hydrokortison, varav finns 10 mg i en milliliter lösning.
 • Övriga innehållsämnen är carbomerum 974P, isopropylalkohol, propylenglykol, klorvätesyra, natriumhydroxid och renat vatten.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hydrocortison krämer: vit.

Hydrocortison lösning: litet opaliserande, viskos lösning.

Förpackningsstorlekar

Krämer: 0,5 % 20 g och 50 g; 1 % 10 g, 20 g, 50 g och 100 g; 2,5 % 20 g, 50 g och 100 g.

Lösning: 30 ml och 100 ml.

Eventuellt kommer inte all förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Hydrocortison 0,5 %, 1 % och 2,5 % krämer:

Orion Pharma

Tengströmsgatan 8

20360 Åbo

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Hydrocortison 10 mg/ml kutan lösning:

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Denna bipacksedel ändrades senast 19.2.2020

Texten ändrad

19.02.2020