Pakkausseloste

DERMOVAT SCALP kutan lösning 0,5 mg/ml

Tilläggsinformation

Dermovat Scalp 0,5 mg/ml kutan lösning

klobetasolpropionat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Dermovat Scalp är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Dermovat Scalp

3. Hur du använder Dermovat Scalp

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Dermovat Scalp ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Detta läkemedel heter Dermovat Scalp kutan lösning. Dermovat Scalp innehåller klobetasolpropionat som verksamt ämne och som hör till läkemedelsgruppen extra starka kortikosteroider. Kortikosteroider lindrar rodnad, svullnad och irritation på huden.

Dermovat Scalp används för behandling av psoriasis och andra svårbehandlade sjukdomar i huvudsvålen, då mildare preparat inte har haft effekt.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Dermovat Scalp

 • mot infektioner på hårbotten
 • på barn som inte fyllt ett år
 • on du har harft en tidigare lokal överkänslighet mot kortikosteroider
 • om du är allergisk mot klobetasol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

→ Använd inte Dermovat Scalp kutan lösning om du är osäker på om ovannämnda tillstånd gäller dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar behandlingen.

Varningar och försiktighet

 • Det angripna hårbotten som vårdas får inte täckas med gasväv, bandage eller något annat om inte läkaren ordinerat annorlunda. Det verksamma ämnet adsorberas i mindre utsträckning genom hårbotten och infektionsrisken blir mindre om det angripna området inte täcks.
 • Använd Dermovat Scalp kutan lösning så länge som läkaren rekommenderat. Om utslaget inte blir bättre inom 2–3 veckor ska du kontakta läkare.

→ Kontakta läkare om din hud infekteras (Se avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

→ Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dermovat Scalp om:

 • du drabbas av nyuppkommen skelettsmärta eller försämring av tidigare skelettsymtom under behandling med Dermovat, särskilt om du har använt Dermovat under lång tid eller upprepade gånger.
 • du använder andra orala/topikala läkemedel som innehåller kortikosteroider eller läkemedel för att reglera immunsystemet (t.ex. för en autoimmun sjukdom eller efter en transplantation). Kombination av Dermovat och sådana läkemedel kan leda till allvarliga infektioner.

Andra läkemedel och Dermovat Scalp

En del läkemedel kan inverka på hur Dermovat Scalp fungerar. Biverkningarna kan också visa sig lättare. Sådana läkemedel är

 • ritonavir och itrakonazol

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du använder läkemedel som innehåller dessa verksamma ämnen. Det kan också finnas andra läkemedel med samma verkan. Därför är det mycket viktigt att du talar om för läkaren eller apotekspersonalen om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ska du inte använda Dermovat Scalp förrän du talat med läkare.

Om du ammar ska du tala med läkaren innan du använder Dermovat Scalp.

 • Om du ammar och använder Dermovat Scalp ska du inte applicera Dermovat Scalp på bröstet. På detta sätt säkerställer du att barnet inte får i sig Dermovat Scalp av misstag.

Fråga läkare eller apotekspersonalen om råd innan du använder något läkemedel under graviditeten eller amningsperioden.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Dermovat Scalp kutan lösning ska användas?

Använd Dermovat Scalp kutan lösning 1-2 gånger per dag. Den kutana lösningen kan appliceras mer sällan då huden blivit bättre. Läkaren kan också ordinera lindrigare steroidpreparat.

Hur används Dermovat Scalp kutan lösning?

Om du tvättar håret ska håret vara torrt innan du applicerar den kutana lösningen på hårbotten.

Därför att Dermovat Scalp lösning är lättantändligt ska du undvika att röka eller att vistas nära öppen eld då du applicerar Dermovat Scalp lösning och omedelbart efter användning.

Preparatet får inte komma in i ögat. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Öppna flaskans kork och för flaskans mynning till det angripna området. Tryck lätt på flaskan och stryk på ett tunt, jämt skikt av den kutana lösningen. Du kan smörja in lösningen i hårbotten eller låta bli. Huden kan kännas sval tills den kutana lösningen torkat.

Om du har glömt att använda Dermovat Scalp

 • Om du glömmer använda Dermovat Scalp, applicera kutan lösning genast du kommer ihåg och fortsätt behandlingen såsom förut.
 • Ta inte en dubbeldos för att kompensera en utebliven applicering.

Om du slutar att använda Dermovat Scalp

 • Om du använder Dermovat Scalp regelbundet ska du kontakta läkare innan du upphör med behandlingen.

Om du använt för stor mängd av Dermovat Scalp

 • Du kan insjukna om du applicerar en stor mängd eller om du av misstag sväljer kutan lösning. Om du svalt en stor mängd Dermovat Scalp ska du skölja munnen med rikligt med vatten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna kan inbegripa din hud och andra kroppsdelar, om en tillräcklig mängd läkemedel absorberas genom huden och når blodomloppet.

Om din hudsjukdom förvärras eller om din hud sväller upp och rodnar under behandlingen är du eventuellt allergisk mot läkemedlet, du kan ha en infektion eller eventuellt behöver du annan behandling.

⇒ Upphör med Dermovat Scalp -behandlingen och kontakta läkare så fort som möjligt.

Om du använt Dermovat Scalp länge och regelbundet är det speciellt viktigt att du snabbt kontakter läkare om du upphör med Dermovat Scalp behandlingen (se avsnitt Hur produkten används. ovan Om du slutar att använda Dermovat Scalp).

Vanliga biverkningar (efter det att produkten godkänts har följande symptom rapporterats hos upp till en person på 10)

 • kliande hud
 • lokal brännande känsla eller smärta

Mindre vanliga biverkningar (efter det att produkten godkänts har följande symptom rapporterats hos upp till en person på 100)

 • förtunnad hud, ärrbildning till följd av töjning
 • kapillärblodkärl som syns under huden.

Mycket sällsynta biverkningar (efter det att produkten godkänts har följande symptom rapporterats hos upp till en person på 10 000)

Följande biverkningar kan visa sig om Dermovat Scalp används länge eller om man använt ett bandage som inte släpper igenom luft:

 • ökad vikt
 • månansikte/runt ansikte
 • övervikt
 • förtunnad hud
 • rynkor
 • torr hud
 • förändringar i hudens färg
 • ökad hårväxt på kroppen
 • håravfall/upphörande av hårväxt/hårskador.

Andra mycket sällsynta hudreaktioner är:

 • allergisk reaktion vid det behandlade hudområdet
 • försämring av det angripna hudområdet
 • irritation av det angripna hudområdet
 • rodnad
 • utslag eller nässelfeber
 • om du har psoriasis kan du få blåsor med vätska under huden. Detta kan ske mycket sällan under behandlingen eller efteråt. Det är frågan om psoriasis med vätskande blåsor.
 • hudinfektion
 • akne.

Då man behandlar barn ska man se upp med följande symptom:

 • fördröjd viktökning
 • långsam längdväxt.

Mycket sällsynta biverkningar som syns i blodprov eller vid en läkarkontroll:

 • nedsatt mängd kortisolhormon i blodet
 • ökad mängd socker i blodet eller urinen
 • ökat blodtryck
 • grumlig lins i ögat (katarakt)
 • ökning av ögats inre tryck (glaukom)
 • synrubbningar, som orsakas av näthinneavlossning i ögat (central serös korioretinopati)
 • benskörhet till följd av gradvis minskande brist på mineraler (osteoporos). Tillståndet säkerställs med medicinska tilläggstest efter läkarkontroll.

Frekvensen är okänd

 • dimsyn

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Tillslut behållaren väl då den inte är i användning. Innehållet är lättantändligt.

Förvara inte Dermovat Scalp lösning i närheten av eld, lågor eller hetta.

Lämna inte Dermovat Scalp lösning i direkt solljus.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är klobetasolpropionat. En milliliter Dermovat Scalp lösning innehåller klobetasolpropionat 0,5 mg.
 • Övriga innehållsämnen är karbomerer, isopropylalkohol, natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dermovat Scalp är en färglös, klar eller något opaleserande, trögflytande vätska som luktar starkt av isopropylalkohol.

Vit polyetenflaska (HDPE), förpackningsstorlekar 25 ml och 100 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Oy

PB 24

02231 Esbo

Finland

Tillverkare

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, D-23843 Bad Oldesloe, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

GlaxoSmithKline Oy

PB 24

02231 Esbo

Tfn: 010 303030

Denna bipacksedel ändrades senast 15.6.2022

Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen.

©2022 GSK-koncernen eller dess licensgivare.

Texten ändrad

15.06.2022