Pakkausseloste

NASONEX nässpray, suspension 50 mikrog/dos

Tilläggsinformation

Nasonex 50 mikrogram/dos, nässpray, suspension
mometasonfuroat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Nasonex är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Nasonex
 3. Hur du använder Nasonex
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Nasonex ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Vad är Nasonex?
Nasonex nässpray innehåller mometasonfuroat, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.

Vad används Nasonex för?
Hösnuva och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)
Nasonex används för behandling av symtom vid hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit hos vuxna och barn 3 år och äldre. 

Hösnuva som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Perenn rinit förekommer under hela året och symtomen kan orsakas av en känslighet för en mängd olika saker som t ex.  husdammkvalster, djurhår (eller hudavlagringar), fjädrar och vissa livsmedel. Nasonex minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit.

Näspolyper
Nasonex används för behandling av näspolyper hos vuxna 18 år och äldre.

Näspolyper är små utväxter på slemhinnan inuti näsan och brukar påverka båda näsborrarna. Nasonex minskar inflammation i näsan vilket gör att polyperna gradvis krymper och minskar därmed en täppt känsla i näsa, vilket kan påverka andningen genom näsan.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Nasonex

 • om du är allergisk mot mometasonfuroat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du har en obehandlad infektion i näsan. Användning av Nasonex vid en obehandlad infektion i näsan, såsom herpes, kan förvärra infektionen. Du ska vänta tills infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen.
 • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nasonex

 • om du har eller någon gång har haft tuberkulos.
 • om du har någon annan infektion.
 • om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion.
 • om du har cystisk fibros.

Tala med din läkare, under tiden du använder Nasonex

 • om ditt immunförsvar blir nedsatt (om du har svårt att bekämpa infektioner) och du kommer i kontakt med någon som har mässling eller vattkoppor. Du ska undvika kontakt med någon som har dessa infektioner.
 • om du får en infektion i näsa eller hals.
 • om du använder läkemedlet i flera månader eller längre.
 • om du har ihållande irritation i näsa eller hals.

När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.

Om du har kliande eller irriterade ögon, kan din läkare rekommendera att du använder andra läkemedel tillsammans med Nasonex.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Barn
Vid långvarig behandling med höga doser av nässprayer som innehåller kortikosteroider kan vissa biverkningar uppträda såsom att barn växer långsammare.

Det rekommenderas att regelbundet kontrollera längden hos barn som under lång tid behandlas med nässprayer som innehåller kortikosteroider. Tala med läkare om förändringar uppstår.

Andra läkemedel och Nasonex
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Om du tar andra läkemedel som innehåller kortikosteroider för din allergi, antingen via munnen eller som injektion, kan din läkare bestämma att du ska sluta ta dem när du använder Nasonex. När du slutar ta kortikosteroider antingen via munnen eller som injektion, kan du uppleva symtom såsom värk i leder eller muskler, svaghet och depression. Det kan också hända att du får andra typer av allergier, såsom kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Om dessa symtom uppträder ska du kontakta din läkare.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Nasonex och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Graviditet och amning
Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av Nasonex hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Det finns ingen känd information om effekten av Nasonex påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Nasonex innehåller bensalkoniumklorid
Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

Hur produkten används

Använd alltid Nasonex enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte en större dos eller använd inte sprayen oftare eller under längre tid än din läkare ordinerat.

Behandling av hösnuva och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

Användning hos vuxna och barn 12 år och äldre 

Vanlig dos är två sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.

 • När symtomen är under kontroll (symtomfri) kan din läkare råda dig att minska dosen.
 • Om du inte börjar känna dig bättre ska du uppsöka din läkare som kan rekommendera dig att öka dosen till den maximala dagliga dosen, som är fyra sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.

Användning hos barn i åldern 3 till 11 år

Vanlig dos är en sprayning i vardera näsborre en gång dagligen 

Hos vissa patienter kan Nasonex börja lindra symtom inom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Därför bör du fortsätta med regelbunden användning för att uppnå full nytta av behandlingen.

Ifall du eller ditt barn har svåra besvär av hösnuva, kan läkaren rekommendera att du börjar använda Nasonex några dagar innan pollensäsongen börjar, eftersom detta bidrar till att förebygga dina hösnuvesymtom.

Näspolyper

Användning hos vuxna 18 år och äldre

Vanlig startdos är två sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.

 • Om symtomen inte blir bättre efter 5 till 6 veckor kan dosen ökas till två sprayningar i vardera näsborre två gånger dagligen. När symtomen är under kontroll kan din läkare råda dig att minska din dos.
 • Om symtomen inte blir bättre efter 5 till 6 veckor med två dagliga sprayningar bör du kontakta din läkare.

Hur du förbereder din nässpray för användning

Din Nasonex nässpray har ett plastskydd som skyddar pipen och håller den ren. Kom ihåg att ta av plastskyddet innan du använder sprayen och att sätt tillbaks det efter användningen.

Om du använder sprayen för första gången måste du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls:

 1. Skaka flaskan försiktigt.
 2. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om pipen och tummen under flaskan. Gör inte hål i pipen.
 3. Vänd pipen från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls.

Om du inte har använt sprayen under 14 dagar eller längre bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen två gånger tills en fin spraydusch erhålls.

Så här använder du din nässpray

 1. Skaka flaskan försiktigt och ta av plastskyddet (Figur 1).
 2. Snyt dig försiktigt.
 3. Håll för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren som visas (Figur 2). Böj huvudet lite framåt medan du håller flaskan upprätt.
 4. Börja långsamt och försiktigt att andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna.
 5. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre, beroende på vilken dos du har.
 6. Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.
 7. Upprepa steg 3 till 6 för den andra näsborren (Figur 3).

Efter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och plastskyddet sättas på igen.

Hur du rengör din nässpray

 • Det är viktigt att rengöra din nässpray regelbundet, annars kanske den inte fungerar på rätt sätt. 
 • Avlägsna plastskyddet och dra loss pipen försiktigt. 
 • Rengör pipen och plastskyddet i varmt vatten och skölj sedan under rinnande vatten. 
 • Försök inte att rengöra pipen genom att sticka in en nål eller annat vasst föremål, eftersom pipen då skadas, vilket gör att du inte får rätt dos av läkemedlet. 
 • Låt plastskyddet och pipen torka på en varm plats. Sätt tillbaka pipen på flaskan och sätt på plastskyddet. 
 • Sprayen kommer behöva tryckas igång igen med 2 sprayningar första gången den används efter rengöringen.

Om du använt för stor mängd av Nasonex

Kontakta läkare om du oavsiktligt använt mer läkemedel än ordinerat.

Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner. Hos barn kan detta påverka tillväxt och utveckling.

Om du har glömt att använda Nasonex

Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt ska du använda den så snart som du kommer ihåg det, fortsätt sedan som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Nasonex

Hos vissa patienter kan Nasonex börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet. Sluta inte med behandlingen även om du känner dig bättre, om inte din läkaren sagt detta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Nasonex och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg
 • svårigheter att svälja
 • nässelutslag
 • väsande andning eller andningssvårigheter.

När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid, kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen. 

Andra biverkningar
De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Nasonex eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar: 

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk
 • nysningar 
 • näsblödning [näsblödning var mycket vanlig (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) hos personer som behandlats för näspolyper och fått Nasonex, två sprayningar i vardera näsborre två gånger dagligen]
 • näs- eller halsirritation
 • sår i näsan
 • luftvägsinfektion

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • förhöjt tryck i ögat (grön starr) och/eller grå starr som orsakar synförändringar
 • skada på skiljeväggen i näsan som separerar näsborrarna
 • förändring av smak och lukt
 • svårighet att andas och/eller väsande andning
 • dimsyn

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
 • Förvara flaskan vid högst 25 °C. Får ej frysas.
 • Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • Varje flaska bör användas inom 2 månader efter att den öppnats. Öppna endast en flaska åt gången.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning innehåller 50 mikrogram mometasonfuroat, som monohydrat.
 • Övriga innehållsämnen är dispersibel cellulosa, glycerol, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid, renat vatten.
 • Detta läkemedel innehåller 0,02 mg bensalkoniumklorid per sprayning.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nasonex är en nässpray, suspension.
Varje flaska innehåller 60 eller 140 sprayningar.
Flaskor som innehåller 60 sprayningar finns i förpackningar på 1 nässpray.
Flaskor som innehåller 140 sprayningar finns i förpackningar på 1, 2 eller 3 nässpray.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Nederländerna

Tillverkare:
Schering-Plough Labo N.V.
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 27.4.2021.

Texten ändrad

27.04.2021