Pakkausseloste

MEDIPEKT tablett 8 mg

Tilläggsinformation

Medipekt 8 mg tabletter

bromhexinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Medipekt är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Medipekt

3. Hur du tar Medipekt

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Medipekt ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Medipekt är en hostmedicin som lösgör slem och används vid tillfällig behandling av sjukdomar i andningsvägarna då segt slem samlats i luftrören.

Det verksamma medlet i Medipekt, bromhexin, gör segt slem mera lättflytande och sålunda underlättas upphostning av slemmet. Effekten av Medipekt märks ofta redan under den första behandlingsdagen, även om förtunningen av slemmet sker gradvis under behandlingen. Den bästa effekten uppnås efter 3–5 dagars behandling.

Medipekt tabletter lämpar sig inte för behandling av barn under 6 år.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Medipekt

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Medipekt

 • om du har tidigare haft magsår eller sår i tolvfingertarmen.

Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexin. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda Medipekt och omedelbart kontakta läkare.

Långvarig användning av bromhexin kan upprätthålla riklig slembildning och upphostning av slemmet. Därför ska behandlingen inte pågå längre än 5 dagar utan läkarordination.

Barn

Medipekt tabletter får inte användas för barn under 6 år.

Andra läkemedel och Medipekt

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Man känner inte till att Medipekt skulle ge upphov till några skadliga samverkningar vid samtidig användning av andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Medipekt ska inte användas under graviditet eller under amning.

Effekten av Medipekt på fertilitet hos människor har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts med preparatet med avseende på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Medipekt innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller 24,7 mg laktos (i form av monohydrat) per tablett. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och över 14‑åringar

Rekommenderad dos är 1 tablett 3 gånger per dygn. I början av behandlingen kan dosen vid behov höjas till 2 tabletter 3 gånger per dygn.

Användning för barn

Barn 6–14‑år: ½ tablett 3 gånger per dygn.

Medipekt-tabletter är inte lämpliga för barn under 6 år.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Viktigt!

Du bör kontakta läkare, om symtomen inte förbättras snabbt, när du använder Medipekt för akut sjukdom i andningsvägarna.

Om symtomen fortsätter över 5 dagar, du måste tala med läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Medipekt

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Medipekt

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta läkare genast om du plötsligt får t. ex. andningssvårigheter, hudutslag, sår i slemhinnorna (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används) eller svullnad av ansikte, mun, läppar, tunga eller hals.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • diarré
 • kräkningar
 • illamående
 • smärta i övre delen av magen.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • överkänslighetsreaktioner
 • hudutslag, nässelfeber
 • övergående förhöjning av levervärden (transaminaser).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda
 • svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens‑Johnsons syndrom / toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos)
 • andnöd eller andningssvårigheter (bronkospasm).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid rumstemperatur (15–25 °C).

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid, varav en tablett innehåller 8 mg.
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat, povidon, polysorbat 80, magnesiumstearat, stärkelse och som färgämne kinolingult (E104).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Medipekt är en gul, rund, odragerad, jämn tablett med brytskåra. Diametern är 7 mm.

Förpackningsstorlek: 30 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 08.02.2021.

Texten ändrad

08.02.2021