Pakkausseloste

CELESTON CHRONODOSE injektioneste, suspensio (3+3) mg/ml

Celeston Chronodose (3+3) mg/ml injektioneste, suspensio

beetametasoniasetaatti, beetametasoninatriumfosfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Celeston Chronodose on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Celeston Chronodose -valmistetta
 3. Miten Celeston Chronodose -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Celeston Chronodose -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Celeston Chronodose kuuluu kortikosteroidien lääkeryhmään. Nämä kortisonin tyyppiset lääkkeet lievittävät tulehduksia. Ne vähentävät turvotusta, punoitusta, kutinaa ja yliherkkyysoireita ja niitä käytetään usein yhtenä hoidon osana erilaisissa häiriötiloissa.

Celeston Chronodose -injektionestettä käytetään tukihoitona erilaisissa vakavissa häiriötiloissa. Tällaisia ovat erilaiset reumaattiset tilat sekä muut tulehdukselliset nivelten ja lihasten sairaudet, allergiset tilat kuten astma, heinänuha, lääkkeiden aiheuttamat reaktiot ja hyönteisten puremat.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Celeston Chronodose -valmistetta

 • jos olet allerginen beetametasoniasetaatille tai beetametasoninatriumfosfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos olet allerginen (yliherkkä) muille kortikosteroideille.
 • jos sinulla on systeeminen sieni-infektio.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, ennen kuin käytät Celeston Chronodose -valmistetta.
Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Ole erityisen varovainen Celeston Chronodose -valmisteen suhteen

 • jos sinulla on tuberkuloosi, sokeritauti (diabetes), korkea verenpaine, psyykkinen sairaus, sydänvaivoja tai mahahaava.

Muut lääkevalmisteet ja Celeston Chronodose
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, sillä joidenkin lääkkeiden annostusta saatetaan joutua muuttamaan Celeston Chronodose -hoidon aikana.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Celeston Chronodose -valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Celeston Chronodose sisältää natriumia ja bentsalkoniumkloridia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per ml eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia 0,2 mg per 1 ml:n ampulli, joka vastaa 0,2 mg/ml.

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia 1 mg per 5 ml:n injektiopullo, joka vastaa 0,2 mg/ml.

Miten valmistetta käytetään

Ravistettava ennen käyttöä. Valmisteen käsittelyssä on noudatettava aseptista tekniikkaa.

Celeston Chronodose annetaan pistoksena ja sen antaa tavallisesti lääkäri tai terveydenhoitaja. Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen hoidettavan sairauden ja sen vaikeusasteen mukaan.

Jos lopetat Celeston Chronodose -valmisteen käytön
Kun lääkettä on käytetty pitkään, sen käyttöä ei voi lopettaa äkkinäisesti. Lääkäri antaa sinulle ohjeet, kuinka käyttö lopetetaan annosta vähitellen pienentämällä.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota yhteys lääkäriin, jos Celeston Chronodose aiheuttaa reaktion, joka jatkuu, on vaivalloinen tai mielestäsi vakava.

Kortisonin tyyppisten lääkkeiden haittavaikutukset ovat yleensä riippuvaisia sekä annoksen suuruudesta että hoidon kestosta. Näiden lääkkeiden haittavaikutuksia ovat: luiden haurastuminen, lihasheikkous, veren sokeripitoisuuden kohoaminen, verenpaineen kohoaminen, mahahaava, hidastunut haavojen paraneminen, ihon oheneminen, mielialan vaihtelut, silmävaivat, glaukooma ja näön hämärtyminen mukaan luettuina, kasvojen pöhöttyminen. Kortikosteroidin pitkäaikainen käyttö saattaa hidastaa lasten kasvua.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille,apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä, alle 25°C. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle.

Avatun pakkauksen mikrobiologista ja kemiallista säilyvyyttä ei ole tutkittu. Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi käyttää heti avaamisen jälkeen. Muunlainen käyttö ja säilytys ovat käyttäjän vastuulla.

Jos Celeston Chronodose annetaan intra-artikulaarisesti tai periartikulaarisesti, injektiopulloa ei voi säilyttää lävistyksen jälkeen.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim./EXP) jälkeen.Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Celeston Chronodose sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat beetametasoniasetaatti ja beetametasoninatriumfosfaatti. 1 ml Celeston Chronodose -valmistetta sisältää 3 mg beetametasoniasetaattia ja beetametasoninatriumfosfaattia vastaten 3 mg beetametasonia.
 • Muut aineet ovat dinatriumfosfaattidihydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, dinatriumedetaatti, bentsalkoniumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Celeston Chronodose on kirkas, väritön liuos, joka sisältää helposti ravistelemalla uudelleen suspensiotilaan saatettavissa olevia valkoisia partikkeleita.

Pakkauskoot:
5 x 1 ml ja 10 x 1 ml, ampullit
1 x 5 ml, injektiopullo

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Alankomaat

Valmistaja:
Schering-Plough Labo N.V.
Heist-op-den-Berg
Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.5.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

06.05.2021