Pakkausseloste

HIRUDOID FORTE gel 4,45 mg/g

Tilläggsinformation

Hirudoid® forte 4,45 mg/g gel

mukopolysackaridpolysulfat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  1. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  2. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  3. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  4. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Hirudoid forte gel är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Hirudoid forte gel

3. Hur du använder Hirudoid forte gel

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Hirudoid forte gel ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den verksamma komponenten i Hirudoid forte gel tränger snabbt genom huden till de ytliga vävnaderna, där den har en jämn och långvarig effekt. Gelen motverkar uppkomsten av ytliga blodproppar och påskyndar deras upplösning, dämpar inflammation och minskar svullnad genom att förbättra den lokala cirkulationen. Hirudoid forte gel befrämjar också återuppbyggnaden av bindvävsstrukturer.

Hirudoid forte gelen används vid behandling av ytliga tromboflebiter samt i förebyggande syfte och behandling av infusions- och injektionsflebiter (veninflammationer), och vid behandling av blodutgjutningar under huden dvs. blåmärken och kontusioner.

Mukopolysackaridpolysulfat som finns i Hirudoid forte gel kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdpersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Hirudoid forte gel:

- om du är allergisk mot mukopolysackaridpolysulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Hirudoid forte gel.

Hirudoid forte gel innehåller isopropanol, varför man bör undvika att den kommer i kontakt med slemhinnor (ögon, läppar osv.) och öppna sår, där den förorsakar sveda.

Användning av Hirudoid forte gel under impermeabelt förband bör undvikas.

Andra läkemedel och Hirudoid forte gel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Inga kända interaktioner.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga begränsningar föreligger för användning av preparatet under graviditet och amning.

Hirudoid forte gel innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 5 mg propylenglykol per 1 gram gel. Propylenglykol kan ge hudirritation.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Om inte läkaren föreskriver annat, appliceras 3 - 5 cm gel (vid behov och i början av behandlingen även mera).på området som ska behandlas en eller flera gånger om dagen. Hirudoid forte gel kan också användas som medicinskt förmedlarämne vid ultraljudsbehandling och i samband med iontofores, då gelen bredes ut under katoden.

Gelen är enkel och behändig att använda. Huden tolererar gelen väl. Den åstadkommer en angenäm svalkande känsla på huden.

Om du använt för stor mängd av Hirudoid forte gel Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar är sällsynta. I enstaka fall kan irritation av huden eller överkänslighet förekomma.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i rumstemperatur (15 - 25 °C).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  1. Den aktiva substansen är mukopolysackaridpolysulfat. Ett gram gel innehåller 4,45 mg mukopolysackaridpolysulfat motsvarande 400 U*.
  2. Övriga innehållsämnen är: isopropylalkohol, propylenglykol, polyakrylsyra, natriumhydroxid, renat vatten.

* Anges aktiverad partiell tromboplastintid (APTT).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös gel.

Aluminiumtub med skruvhatt.

Förpackningsstorlekar: 30 g, 40 g, 50 g ja 100 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Tillverkare

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

och

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Tyskland

Lokal företrädare:

STADA Nordic ApS, filial i Finland

PB 1310

00101 Helsingfors

Denna bipacksedel ändrades senast 14.4.2020.

Ytterligare information till användaren:

image1.png

Öppning av tuben:

Då du öppnar tuben för första gången, perforera den skyddande filmen på tubens öppning fullständigt med spetsen som finns på korken. Tryck korken kraftigt mot öppningen och vrid. Se till att folien är helt genomborrad.

Varje tub kontrolleras för rätt vikt. Under fyllningsprocessen, i syfte att säkerställa korrekt förslutning av tuben, krävs det av tekniska skäl ett visst fritt utrymme inuti tuben. Detta tomrum har dock ingen påverkan på tubens fyllningsvikt.

Texten ändrad

14.04.2020