Pakkausseloste

HYPOTRON tabletti 2,5 mg, 5 mg, 10 mg

Hypotron 2,5 mg tabletit
Hypotron 5 mg tabletit
Hypotron 10 mg tabletit

midodriinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Hypotron on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Hypotron-tabletteja

3. Miten Hypotron-tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Hypotron-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lääkkeesi nimi on Hypotron. Hypotron-tabletit sisältävät midodriinihydrokloridi-nimistä lääkeainetta. Se kuuluu adrenergisiksi ja dopaminergisiksi aineiksi kutsuttuun lääkeaineryhmään.

Midodriinihydrokloridi on lääke, joka nostaa verenpainettasi ja sitä käytetään aikuisten tiettyjen vaikeiden matalan verenpaineen muotojen hoitoon, kun muista hoidoista ei ole ollut apua.

Midodriinihydrokloridia, jota Hypotron sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Hypotron-tabletteja

 • jos olet allerginen midodriinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on korkea verenpaine
 • jos sinulla on hidas sydämen syke
 • jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia
 • jos sinulla on tiettyjä sydän- ja verisuonisairauksia
 • jos sinulla on kohonnut silmänpaine (glaukooma) tai huono näkö diabeteksen seurauksena
 • jos sinulla on kilpirauhasen liikatoiminta
 • jos sinulla on lisämunuaisytimen kasvaimen (feokromosytooma) aiheuttamia hormonaalisia häiriöitä
 • jos sinulla on vaikea munuaissairaus
 • jos eturauhasesi on suurentunut

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Hypotron-tabletteja, jos sinulle on kerrottu, että verenpaineesi on korkea makuulla ollessa. Jos tämä pitää kohdallasi paikkansa,

 • verenpainettasi on tarpeen seurata säännöllisesti makuuasennossa ja seisoma-asennossa, koska on olemassa riski, että verenpaineesi nousee makuulla ollessa, esimerkiksi yöllä. Jos verenpaineesi nousee makuulla ollessa eikä annoksen pienentäminen korjaa ongelmaa, hoito tällä lääkkeellä on lopetettava.
 • on tärkeää, että et ota tätä lääkettä myöhään illalla. Ota päivän viimeinen annos viimeistään 4 tuntia ennen kuin menet nukkumaan. Mahdollisen makuulla ollessa tapahtuvan verenpaineen nousun riski on pienempi, jos pidät pääpuolta kohotettuna yöaikaan.

Kerro lääkärille myös jos:

 • sinulla on vakava hermoston häiriö (autonomisen hermoston häiriö), koska tämän lääkkeen ottaminen voi johtaa verenpaineen alentumiseen entisestään, kun nouset ylös. Jos näin tapahtuu, hoito tällä lääkkeellä pitää lopettaa.
 • sinulla on verenkierto-ongelmia, erityisesti jos sinulla on mahakipua tai mahan kouristelua ruokailun jälkeen, tai jalkakipua tai lihaskouristuksia jaloissa kävellessäsi.
 • sinulla on eturauhasen sairaus, koska virtsaaminen voi olla vaikeaa tämän lääkkeen käyttämisen aikana.

Lääkärin pitää tarkistaa munuaistesi toiminta ja verenpaine ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista. Verenpainettasi tarkkaillaan aika-ajoin lääkehoidon aikana ja annosta muutetaan tarpeen mukaan.

On tärkeää, että kerrot välittömästi korkeaan verenpaineeseen liittyvistä oireista, kuten rintakivusta, sydämentykytyksestä, hengenahdistuksesta, päänsärystä ja näön sumenemisesta. Lääkäri päättää silloin, muutetaanko annosta vai lopetetaanko Hypotron-hoito.

Jos jokin näistä varoituksista koskee tai on aiemmin koskenut sinua, kerro siitä lääkärillesi.

Lapset ja nuoret
Älä anna tätä lääkettä lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille, koska Hypotron-tablettien turvallisuutta ja tehoa tälle ikäryhmälle ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Hypotron
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät jotain seuraavista:

 • Näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa voimakasta verenpaineen nousua:
  • Reserpiiniä ja guanetidiinia (lääkkeitä, joita käytetään korkean verenpaineen alentamiseen)
  • Antihistamiineja (käytetään allergioiden hoitoon)
  • Kilpirauhashormoneja (käytetään, jos kilpirauhanen ei toimi kunnolla)
  • Trisyklisiä masennuslääkkeitä ja MAO-estäjiä (molempia käytetään masennuksen hoitoon)
  • Muita vasokonstriktoreita (verisuonia supistavia lääkkeitä) tai sympatomimeettejä (lääkkeitä, joilla on kiihdyttävä vaikutus tietyissä hermoston osissa)
 • Pratsosiinia ja fentolamiinia (sydänsairauden hoitoon käytettäviä lääkkeitä), koska ne estävät tämän lääkkeen vaikutuksen.
 • Digitalisvalmisteita (sydänsairauden hoitoon käytettäviä lääkkeitä), koska samanaikainen käyttö tämän lääkkeen kanssa voi johtaa sydämen toimintahäiriöön.
 • Kortikosteroideja, kuten fludrokortisoniasetaattia (tulehdusta estävä lääke), koska nämä lääkkeet voivat lisätä vaikutusta.
 • Lääkkeitä, jotka suoraan tai epäsuoraan laskevat sydämen sykettä. Jos tätä lääkettä annetaan samanaikaisesti niiden kanssa, on suositeltavaa, että lääkäri seuraa sinua tarkkaan.

Raskaus ja imetys
Tämän lääkkeen käyttöä ei suositella raskauden aikana eikä naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä. Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai haluat tulla raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana.

Älä käytä tätä lääkettä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tämä lääke ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa tai käyttää koneita. Jos tämän lääkkeen ottamisen jälkeen ilmenee huimausta tai heikotusta, sinun on kuitenkin oltava varovainen. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö ajamaan tai käyttämään koneita lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Hypotron 5 mg tabletit sisältävät paraoranssia alumiinilakkaa (E 110)
Paraoranssi alumiinilakka (E110) voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Niele tabletit veden kanssa.

Tämän lääkkeen voi ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Paljonko Hypotron-tabletteja pitää ottaa
Lääkäri päättää annoksesi ja kertoo, kuinka kauan lääkettä pitää ottaa. Hoito on yleensä pitkäaikainen.

Suositeltu aloitusannos on tavallisesti yksi 2,5 mg:n tabletti kolme kertaa vuorokaudessa. Tätä annosta voidaan nostaa viikoittain päätyen 10 mg:aan kolme kertaa vuorokaudessa, mikä on tavallinen ylläpitoannos (30 mg vuorokaudessa).

Suositeltu vuorokausiannos pitää jakaa tasaisesti kolmeen annokseen vuorokaudessa.

Ilta-annoksen ajoittaminen
Vältä ottamasta tätä lääkettä myöhään illalla. Viimeinen annos pitää ottaa vähintään 4 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Pääpuolen kohottaminen yöaikaan vähentää makuulla ilmenevän korkean verenpaineen riskiä. Lisätietoja tämän selosteen kohdassa Varoitukset ja varotoimet.

Jos sinusta tuntuu, että tämän lääkkeen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos otat enemmän Hypotron-tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Liian suuri määrä tätä lääkettä voi aiheuttaa:

 • korkeaa verenpainetta (hypertensiota), esim. sydämentykytystä, hengenahdistusta, rintakipua, päänsärkyä ja näön hämärtymistä
 • hidasta sydämen sykettä (bradykardiaa)
 • virtsaamisvaikeuksia
 • ihon menemistä kananlihalle
 • kylmyyden tunnetta

Jos unohdat ottaa Hypotron-tabletteja
Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos tavalliseen aikaan ja jatka sitten lääkkeen ottamista kuten lääkäri on määrännyt. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen, koska se lisää makuulla ilmenevän korkean verenpaineen riskiä.

Jos lopetat Hypotron-tablettien oton
Verenpaine ei laske äkillisesti.

Jos harkitset tämän lääkkeen oton lopettamista, keskustele siitä aina lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä):

 • ihon meneminen kananlihalle, päänahan kutina ja kipu virtsatessa.

Yleiset (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 100:sta mutta alle 1 henkilöllä 10:stä):

 • kihelmöinti ja kutina, korkea verenpaine makuulla ollessa, päänsärky, pahoinvointi, närästys, suun limakalvojen tulehdus, punastuminen, ihottuma, vilunväristykset, virtsaamisvaikeudet.

Melko harvinaiset (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 1 000:sta mutta alle 1 henkilöllä 100:sta):

 • unihäiriöt, mukaan lukien nukkumisvaikeudet, levottomuus, kiihtyneisyys ja ärtyneisyys, hidas sydämen syke, virtsaamispakko.

Harvinaiset (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10 000:sta mutta alle 1 henkilöllä 1 000:sta):

 • sydämentykytys, nopea sydämen syke, epänormaali maksan toiminta mukaan lukien maksaentsyymiarvojen kohoaminen.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • vatsakipu, oksentelu, ripuli, ahdistuneisuus, sekavuuden tunne.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkauksessa, ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.Säilytä alle 30 C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hypotron-tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on midodriinihydrokloridi. Yksi tabletti sisältää 2,5 mg, 5 mg tai 10 mg midodriinihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, magnesiumstearaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi. Hypotron 5 mg -tabletit sisältävät myös paraoranssia alumiinilakkaa (E 110). Hypotron 10 mg -tabletit sisältävät myös briljanttisininen FCF alumiinilakkaa (E 133).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
2,5 mg:n tabletit ovat valkoisia pyöreitä tabletteja, joissa on yhdellä puolella merkintä ”MID” jakouurteen yläpuolella ja ”2.5” jakouurteen alapuolella.
5 mg:n tabletit ovat oransseja pyöreitä tabletteja, joissa on yhdellä puolella merkintä ”MID” jakouurteen yläpuolella ja ”5” jakouurteen alapuolella.
10 mg: n tabletit ovat sinisiä, pyöreitä tabletteja, joissa on toisella puolella merkintä ”APO” ja toisella puolella merkintä ”MID” jakouurteen yläpuolella ja ”10” jakouurteen alapuolella.

Tätä lääkettä on saatavilla pahvirasioissa, joissa on 50 tai 100 tablettia alumiini/alumiini-läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Brancaster Pharma Ireland Ltd.
Garadice House
3-4 Fairview
Dublin 3, D03X0Y5
Irlanti

Valmistaja
CampusPharma AB
Karl Gustavsgatan 1A
411 25 Göteborg
Ruotsi

Paikallinen edustaja
CampusPharma AB
Karl Gustavsgatan 1A
411 25 Göteborg
Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.12.2021

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta www.fimea.fi

Tekstin muuttamispäivämäärä

10.12.2021