Pakkausseloste

ALOMIDE ögondroppar, lösning 1 mg/ml

Tilläggsinformation

Alomide 1 mg/ml ögondroppar, lösning

lodoxamid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Alomide är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alomide

3. Hur du använder Alomide

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alomide ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Alomide 1 mg/ml ögondroppar, lösning innehåller den aktiva substansen lodoxamid.

Alomide används för att behandla ögoninflammation (konjunktivit) som inte är orsakad av bakterier utan av något ämne som dina ögon är överkänsliga mot. Konjunktiviter brukar yttra sig genom att ögonen blir röda, känsliga och/eller svullna. Konjunktivit är en inflammation i ögats bindhinna, vilken täcker insidan av ögonlocket och ögats främre del. Behandlingen med Alomide hjälper till att minska rodnad, svullnad och irritation i ögonen.

Alomide är receptfritt.

Lodoxamid som finns i Alomide kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Alomide

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Alomide.

I början av behandlingen med Alomide kan obehag i ögat såsom sveda eller stickande känsla förekomma. Dessa symtom är vanligen övergående. Rådfråga läkare om symtomen trots allt fortsätter.

Om du använder andra läkemedel, se även avsnitt Andra läkemedel och Alomide.

Andra läkemedel och Alomide

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Alomide får användas under graviditet eller amning endast om läkaren anser det nödvändigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du drabbas av tillfällig dimsyn efter användning av Alomide ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän synen har klarnat.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Alomide innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 0,35 mg bensalkoniumklorid per 5 ml motsvarande 0,07 mg/ ml. Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinser innan du använder läkemedlet och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts igen.

Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.

Användning av kontaktlinser rekommenderas emellertid inte under behandling av ögoninflammation.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna, äldre och barn över 4 år:

Vanlig dos är 1 droppe i båda ögonen 4 gånger dagligen med jämna mellanrum.

Ofta blir symtomen bättre redan efter några dagar, men ibland kan behandlingen behöva fortsätta i upp till fyra veckor.

Barn under 4 år:

Alomide rekommenderas ännu inte till barn under 4 år, eftersom erfarenhet saknas.

Alomide ska enbart droppas i ögonen.

Så här använder du Alomide på rätt sätt:

Ta av den lösa kragen från locket när flaskan öppnas första gången.

1. Ta fram flaskan med Alomide.

2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

3. Vrid av flasklocket.

4. Håll flaskan med spetsen nedåt mellan tummen och långfingret (bild 1).

5. Luta huvudet bakåt. Dra ned det undre ögonlocket med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan det undre ögonlocket och ögat. Här ska droppen placeras.

6. För flaskans spets mot ögat. Använd en spegel om det hjälper till.

7. Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med spetsen. Det kan förorena ögondropparna i flaskan.

8. Kläm inte på flaskan: den är utformad så att det räcker med ett lätt tryck på botten (bild 2).

9. Tryck lätt i flaskans botten för att frigöra en droppe Alomide i taget (bild 3).

10. När du har använt Alomide stänger du ögonlocket och trycker försiktigt med ett finger i ögonvrån vid näsan under 2 minuter (bild 4). Det hjälper till att förhindra att Alomide kommer ut i resten av kroppen.

11. Om du använder Alomide i båda ögonen upprepar du steg 4–10 för det andra ögat.

12. Stäng flasklocket noga omedelbart efter användning.

Om en droppe missar ögat gör du ett nytt försök.

Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.

Om du har använt för stor mängd av Alomide

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Skölj bort läkemedlet ur ögat med varmt vatten. Droppa inte fler droppar förrän det är dags för din nästa dos.

Vid oavsiktligt intag, kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal eller Giftinformationscentralen.

Överdos via munnen kan ge följande symtom: värmekänsla, hudrodnad, illamående, kräkningar, svettningar, bukkramper, huvudvärk, svindel, trötthet, lös avföring och ökning av blodtrycket vilket snart återgår till det normala.

Om du har glömt att använda Alomide

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos ska du hoppa över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Alomide

Sluta inte att använda detta läkemedel i förtid, även om dina symtom har försvunnit. Om du slutar att använda detta läkemedel för tidigt kan symtomen komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har observerats vid användning av Alomide:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Biverkningar i ögat: obehag i ögat.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Biverkningar i ögat: dimsyn, torra ögon, klåda i ögat, ökad tårproduktion, röda ögon, krustabildning på ögonlocken.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Biverkningar i ögat: smärta i ögat, trötta ögon, vita avlagringar på ögats yta (hornhinnan), ögonsekret, ögonirritation, fjällande hud på ögonlocken.

Allmänna biverkningar: yrsel, huvudvärk, illamående, värmekänsla.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Biverkningar i ögat: skador och ärrbildning på hornhinnan, ögoninflammation, nedsatt synförmåga.

Allmänna biverkningar: allergi, sömnighet, obehaglig smak i munnen, torr näsa, nysningar, magbesvär, hudutslag.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Allmänna biverkningar: onormalt snabb hjärtrytm.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Kassera flaskan 4 veckor efter öppnandet.

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är lodoxamid. 1 ml lösning innehåller 1,78 mg lodoxamidtrometamol motsvarande 1 mg lodoxamid.
  • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), dinatriumedetat, mannitol, hypromellos, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, tyloxapol, saltsyra eller natriumhydroxid (för justering av pH) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alomide är en klar och färglös lösning som tillhandahålls i en 5 ml plastflaska med skruvlock.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Finland Oy

Skogsjungfrugränden 10

FI-02130 Esbo

Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V. eller Alcon Cusi S.A.

Rijksweg 14 Camil Fabra 58

2870 Puurs 08320 El Masnou, Barcelona

Belgien Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast 30.9.2022

Texten ändrad

30.09.2022