Package information leaflet

FURESIS tablett 500 mg

Tilläggsinformation

Furesis 500 mg tabletter

furosemid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Furesis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Furesis-tabletter

3. Hur du tar Furesis-tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Furesis-tabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Furosemid som ingår i Furesis-tabletterna är ett urindrivande läkemedel. Det ökar utsöndringen av urin varvid kroppens vätskemängd minskar och svullnaderna försvinner.

Furesis-tabletter används vid tillstånd som kräver kraftig diuretikabehandling, såsom vid nedsatt njurfunktion och svår hjärtsvikt.

Furesis-tabletter får endast användas av sjukhuspersonalen. De används också vid fortsatt behandling efter en sjukhusvistelse eller vid fortsatt behandling som övervakas av en specialläkare.

Furosemid, som finns i Furesis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Furesis-tabletter får inte användas av patienter med normal njurfunktion.

Ta inte Furesis-tabletter

 • om du är allergisk mot furosemid, sulfonamider (sk. sulfaantibiotika), sulfonylureapreparat (blodsockersänkande läkemedel som tas genom munnen, t.ex. glibenklamid, glipizid eller glimepirid) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har normal njurfunktion
 • om du lider av gravt nedsatt leverfunktion med tidvis förekommande leverkoma (medvetslöshet på grund av störd leverfunktion)
 • om du har konstaterats ha rubbningar i kroppens vätske- eller saltbalans, såsom uttorkning och brist på natrium eller kalium
 • om urinblåsans tömning blir försvårad eller upphävd av en okänd orsak.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Furesis-tabletter

 • om du lider av nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion eller sockersjuka. I dessa falla kontrollerar läkaren behandlingens trygghet med regelbundna blodprov.
 • om du har eller har haft gikt
 • om du har förstorad prostata eller urininkontinens
 • om du ska opereras under narkos (allmän anestesi)
 • om det börjar ringa i öronen eller hörseln nedsätter under behandlingen
 • om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

Andra läkemedel och Furesis-tabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner, receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Furesis‑tabletter kan förändras eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

 • kolestipol och kolestyramin (kolesterolläkemedel), som inte bör intas innan minst 4 timmar har gått från intagning av Furesis-tabletter
 • probenicid (medel mot gikt)
 • litium, eftersom sambruket kan leda till för höga litiumhalter i blodet
 • användning av antiinflammatoriska läkemedel
 • karbamazepin och fenytoin (antiepileptika)
 • antibiotika
 • teofyllin (medel mot astma)
 • andra blodtrycksmediciner
 • digitalis och sotalol (hjärtmediciner)
 • kortikosteroider, glycyrrizin (som finns i lakrits), amfotericin-B (svampmedicin)
 • klofibrat (kolesterolläkemedel)
 • warfarin (läkemedel som hindrar blodets koagulation)
 • risperidon (psykosläkemedel).

Kom ihåg att tala om att du använder Furesis-tabletter i samband med följande läkarbesök.

I samband med eventuella urinprov skall du omnämna att du behandlas med Furesis-tabletter, för furosemid kan påverka vissa testresultat.

Furesis-tabletter med mat och dryck

Svälj tabletten hel eller ta en halva tablett på tom mage, d.v.s minst en timme före måltid eller 2 timmar efter måltid. Drick ett glas vatten eller annan dryck, när du tar tabletten.

Rökning kan minska effekten av furosemid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Furesis-tabletter kan i början av behandlingen sänka blodtrycket och således förorsaka svindel och yrsel. Om detta förekommer skall man varken köra eller använda maskiner. Symtomen avtar vanligen när behandlingen pågår, varefter man kan köra och använda maskiner som vanligt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller 10 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per tablett. Den högsta dagliga dosen (4 tabletter) innehåller 40 mg natrium, som motsvarar 2 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium for vuxna.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du finner att effekten av Furesis är för stark eller för svag, kontakta läkaren eller apoteket.

Doseringen av Furesis-tabletter är individuell. Recommenderad dos för vuxna är ½–4 tabletter (250‑2 000 mg) dagligen.

Svälj tabletten hel på tom mage, d.v.s minst en timme före måltid eller 2 timmar efter måltid. Tabletten kan också delas i två lika stora doser. Drick ett glas vatten eller annan dryck, när du tar tabletten.

Läkemedlet ger jämn effekt om det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet.

Om du har tagit för stor mängd av Furesis-tabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Furesis-tabletter

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta den bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Kontrollera inför semester eller resa att du har tillräckligt av läkemedlet.

Om du slutar att ta Furesis-tabletter

Man ska inte plötsligt avbryta Furesis‑behandlingen, eftersom den behandlade sjukdomen kan akut bli värre. Ändra inte på doseringen eller avsluta läkemedelsbehandlingen på egen hand.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar oftast förekommer hos patienter med dåligt skick och flera sjukdomar.

Sluta att ta Furesis‑tabletter och kontakta omedelbart läkare eller närmaste jourpoliklinik om du får följande symtom:

 • kraftig svindel eller ett svimningsanfall, stark yrsel, muskelkramper eller rytmstörningar i hjärtat eller kraftigt magknip
 • svåra hud- och slemhinnereaktioner, såsom purpurröda hudfläckar, flagnande hud och blåsbildning.

Kontakta läkare så snart som möjligt om du får följande symtom:

 • muntorrhet, kontinuerlig törst, onormal minskning av urinmängden, urineringsbesvär, kraftlöshet, synrubbningar, känslolöshet, öronsusning, nedsatt hörsel, ledvärk, hudutslag eller ökad benägenhet för blånader.

Andra biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • uttorkning (dehydrering), störningar i saltbalansen (brist på kalium, magnesium, natrium eller kalcium), störningar i kroppens syra-basjämvikten (hypoklorisk metabolisk alkalos).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • minskad känslighet för blodsocker, ökad mängd urinsyra i blodet (hyperurikemi), gikt, förändringar i blodets fettvärden, nedsatt blodmängd, lågt blodtryck
 • nervositet, yrsel, huvudvärk, känsel- och synstörningar
 • dövhet (ibland bestående)
 • rytmrubbningar
 • muntorrhet, kontinuerlig törst, illamående, försämrad tarmpassage, muskelkramper
 • urineringsstörningar, urinstopp
 • kraftlöshet, trötthet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • försämring av benmärgsfunktion, minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, agranulocytos), minskad bildning av blodceller (aplastisk anemi), anemi som beror på en förtidig upplösning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi), minskat antal blodplättar
 • öronsusning (tinnitus), nedsatt hörsel
 • kärlinflammation, njurinflammation, bukspottkörtelinflammation, gallstopp
 • utslag, överkänslighet för ljus
 • feber.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck)
 • allergiska reaktioner på hud och i slemhinnor (en del svåra)
 • akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är furosemid, varav det finns 500 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, polysorbat 80, gelatin, trinatriumfosfat, natriumstärkelseglykolat, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit eller nästan vit (kan vara prickig), rund, konvex, odragerad tablett med skåra, diameter 13 mm.

Förpackningsstorlekar: 20 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 20.3.2023

Texten ändrad

20.03.2023