Package information leaflet

SCOPODERM depotplåster 1 mg/72 h

Tilläggsinformation

Scopoderm 1 mg/72 timmar depotplåster

skopolamin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Scopoderm är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Scopoderm
 3. Hur du använder Scopoderm
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Scopoderm ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Scopoderm depotplåster innehåller den aktiva substansen skopolamin, som är ett läkemedel mot illamående.
    
Scopoderm depotplåster används för att förebygga symtom av åksjuka, såsom illamående, kräkningar och rotatorisk yrsel som kan uppstå när man färdas med båt, flyg, tåg eller bil.

Vad du behöver veta innan produkten används

Det är viktigt med noggrann munhygien, eftersom muntorrhet är en vanlig biverkning vid användning av Scopoderm.

Använd inte Scopoderm

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Scopoderm

 • om du lider av pylorusstenos (förträngning av nedre magmunnen)
 • om du har svårigheter vid urinering (t.ex. på grund av prostataförstoring)
 • om du har tarmstopp (partiellt eller fullständigt stopp i tunn- eller tjocktarmen)
 • om du är äldre eller har någon metabolisk sjukdom, lever- eller njursjukdom
 • om du har eller har haft smärta i ögonen, dimsyn, eller om du ser regnbågfärgade glorior runt ljus (Scopoderm depotplåster ska endast användas efter en ögonundersökning av en läkare)
 • om du har eller har haft epilepsi eller epileptiska anfall (ökat antal anfall har rapporterats).

Under dessa omständigheter kan Scopoderm depotplåster vara olämpligt för dig.

I sällsynta fall kan förvirring och/eller synhallucinationer förekomma. Ta bort Scopoderm depotplåster omedelbart och kontakta läkare om detta skulle hända.

Försiktighet ska vidtas efter att plåstret tagits bort eftersom biverkningarna kan kvarstå upp till 24 timmar eller längre.

Ta bort plåstret före medicinska bilddiagnostiska undersökningar.

Efter applicering, borttagning eller hantering av plåstret ska händer tvättas ordentligt. Efter borttagning av plåstret ska även applikationsplatsen tvättas ordentligt.
Applicera inte mer än ett plåster i taget.

Barn (under 10 år)

Scopoderm bör inte användas av barn under 10 år, eftersom det endast finns begränsad information av användning av Scopoderm i denna åldersgrupp.

Äldre personer

Äldre personer kan använda Scopoderm (se rekommendation för vuxna), men de kan vara mera benägna att få biverkningar av scopolamin än yngre personer (se Varningar och försiktighet).

Andra läkemedel och Scopoderm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

Tala särskilt om för din läkare om du tar för närvarande något av följande, eftersom Scopoderm depotplåster kan ha samverkan med dem:

 • andra läkemedel som påverkar centrala nervsystemet (hjärnan), särskilt läkemedel som påverkar den antikolinergiska aktiviteten, som t.ex.:
  • andra belladonnaalkaloider
  • allergiläkemedel
  • antidepressiva läkemedel (t ex amitriptylin och imipramin)
  • läkemedel mot Parkinsons sjukdom eller virusinfektioner (amantadin)
  • läkemedel mot oregelbunden hjärtverksamhet (antiarrytmika) (kinidin)andra läkemedel mot åksjuka.

Scopoderm med alkohol

Undvik alkoholkonsumtion vid behandling med Scopoderm depotplåster.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Scopoderm depotplåster kan ha biverkningar som dåsighet, förvirring, yrsel eller det kan påverka din syn.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna

 • Ett plåster fästs på en ren, torr, hårfri, oskadad hudyta bakom örat minst 5–6 timmar före resans början eller kvällen före.
 • Öppna dospåsen i dess övre del och ta ut det gulbruna plåstret som är täckt av en transparent sexkantig skyddsfilm (bild 1).
 • Håll i kanten av plåstret och ta bort den sexkantiga transparenta skyddsfilmen. Försök låta bli att röra den silverfärgade limytan (bild 2).
 • Tryck fast plåstret (silverfärgade limytan nedåt) på en ren, torr, hårfri, oskadad hudyta bakom örat (bild 3). Kontrollera att plåstret är ordentligt fastsatt. När det sitter fast får det inte flyttas.

 • Depotplåstret fäster normalt bra mot huden. Om plåstret ändå faller av, ska det ersättas av ett nytt plåster.
 • Efter att plåstret har satts på ska man undvika att röra plåstret, eftersom trycket då kan orsaka att den aktiva substansen sipprar ut i kanten.
 • Efter att plåstret har satts på eller tagits av ska händerna (och efter att plåstret har tagits av, även appliceringsstället) tvättas noga för att förhindra att spår av aktiv substans kommer in i ögonen från fingrarna, då detta kan leda till tillfälligt dimmig (när)syn och förstorade pupiller (ibland bara i ena ögat).
 • Det räcker att sätta på ett Scopoderm depotplåster för att ha skydd upp till 3 dagar, men om resan är kortare ska du ta bort plåstret tidigare. Om du behöver skydd under en längre tid ska du ta bort plåstret efter 3 dagar och sätta på ett nytt plåster bakom det andra örat.
 • Om du simmar, duschar eller tvättar håret så kommer detta inte att påverka vidhäftningsförmågan eller effekten av Scopoderm depotplåster, förutsatt att du inte utsätter plåstret för vatten under alltför lång tid.

Användning för barn och ungdomar

Scopoderm depotplåster kan användas av barn som är 10 år eller äldre (se dosering för vuxna).

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Om du har frågor om hur länge du ska använda Scopoderm depotplåster, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Scopoderm

Om du av misstag tar på för många plåster på samma gång, kan du känna dig rastlös, upphetsad eller förvirrad. I fall av högre överdosering kan du bli desorienterad, hallucinera eller få krampanfall. I svåra fall av överdosering kan koma och andningssvårigheter förekomma.

Ta bort plåstret/plåstren omedelbart (eftersom vissa överdoseringssymptom kan kvarstå i upp till 24 timmar eller längre efter plåstret har tagits bort).

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta med dig alla kvarblivna plåster.

Om du slutar att använda Scopoderm

I sällsynta fall, vanligen efter flera dagars användning, har symtom som t.ex. yrsel, illamående, kräkningar, huvudvärk och balanssvårigheter rapporterats efter att behandlingen avslutats. Kontakta din läkare om du får dessa symtom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga, men är mycket sällsynta (kan förekomma hos högst en person av 10 000 användare)

 • synförändringar med ökat tryck i ögat (möjliga tecken på glaukom).

Om du upplever detta, sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart.

Vissa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än en person av 10 användare)

 • muntorrhet
 • dåsighet, yrsel
 • dimmig (när)syn och förstorade pupiller (ibland bara i ena ögat)
 • svårighet att fokusera blicken på föremål på nära eller långt håll (ackommodation).

Vissa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos högst en person av 10 användare)

 • irritation i ögonlocken
 • hudirritation.

Vissa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos högst en person av 1 000 användare)

 • svårigheter att kasta vatten (urinera)
 • försämrat minne eller koncentration, rastlöshet, desorientering, förvirring eller hallucinationer.

Vissa biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma högst hos en person av 10 000 användare)

 • hudutslag.

Vissa biverkningar är av okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data)

 • reaktioner på appliceringsstället som klåda, rodnad och brännande känsla
 • rastlöshet (agitation), koordinationsavvikelser, huvudvärk.

Om du får biverkningar som oroar dig (också sådana som inte har nämnts i denna bipacksedel), ta bort plåstret och tala med läkare eller apotekspersonal.

Biverkningar i samband med att Scopoderm-behandlingen avbryts

Efter att behandlingen avbryts – vanligtvis i samband med flera dagars användning – har sällsynta biverkningar rapporterats som bl.a. yrsel, illamående, kräkningar, huvudvärk och balanssvårigheter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras under 25 °C.

Ta inte bort skyddsfilmen innan du behöver ett plåster.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använda plåster viks ihop med limytorna mot varandra och kasseras så att barn inte kommer åt dem. Skär inte plåstret.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är skopolamin. Scopoderm depotplåster innehåller 1,5 mg aktiv substans per depotplåster. Scopoderm-depotplåster är en 0,2 mm tjock och 2,5 cm2 stor film med fyra lager. Varje plåster frisätter ca 1 mg skopolamin per 72 timmar.
 • Övriga innehållsämnen är lättflytande paraffin, polyisobuten, polypropylen och aluminiserad polyesterfilm.

Hyoscin är namnet på den aktiva substansen i Europafarmakopén (Ph.Eur.)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Scopoderm depotplåster är ett platt, runt reservoarplåster, ungefär 1,8 cm i diameter. Ena sidan av plåstret är gulbrun. Den andra sidan är silverfärgad och placerad på en överdimensionerad transparent sexkantig skyddsfilm.

Scopoderm depotplåster finns i platta individuellt förpackade dospåsar, i kartonger med 5 eller 10 dospåsar.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Baxter Oy 
PL 119
00181 Helsinki

Tillverkare

Famar A.V.E. Avlon Plant 48th km National Road Athens-Lamia
48th km National Road Athens-Lamia, Avlona, 19011, Attiki
Grekland

Denna bipacksedel ändrades senast 15.05.2023

Texten ändrad

15.05.2023