Pakkausseloste

DRONBITS tabletti 525/504/175 mg

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Dronbits 525 mg/504 mg/175 mg tabletti

febanteeli/pyranteeliembonaatti/pratsikvanteeli

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi tabletti sisältää:

Vaikuttavat aineet:

525 mg febanteeli

175 mg pyranteeli, joka vastaa 504 mg pyranteeliembonaattia

175 mg pratsikvanteeli

Vaaleanruskea tai ruskea, lihanmakuinen, luunmuotoinen tabletti, jossa jakouurre molemmilla puolilla. Tabletti voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osan.

KÄYTTÖAIHEET

Seuraavien pyörömatojen ja heisimatojen aiheuttamien sekainfektioiden hoitoon:

Pyörömadot:

Suolinkaiset (aikuiset ja myöhäiset toukkamuodot):Toxocara canis, Toxascaris leonina

Hakamadot (aikuiset): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum

Piiskamadot (aikuiset): Trichuris vulpis

 

Heisimadot (aikuiset ja toukkamuodot): Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp.

VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttaville aineille tai apuaineille. Ei saa käyttää tiineyden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen aikana (ks. kohta Erityisvaroitukset).

HAITTAVAIKUTUKSET

Hyvin harvinaisena haittavaikutuksena voi esiintyä lieviä ja ohimeneviä maha-suolikanavan oireita (kuten oksentelua).

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin harvinainen (alle 1/10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Vain suun kautta.

Annostus:

Koiran hoitoon yksi tabletti 35:tä painokiloa kohden (15 mg febanteelia, 14,4 mg pyranteeliembonaattia ja 5 mg pratsikvanteelia painokiloa kohden).

Annostus seuraavan taulukon mukaisesti:

Eläimen paino (kg)

Tablettien määrä

7-17,5

½

> 17,5-35

1

> 35-52,5

> 52,5-70

2

Jokaista 17,5:tä lisäpainokiloa kohden annostusta lisätään puoli tablettia.

Miten lääkettä annetaan ja hoidon kesto:

Tabletit ovat maustettuja. Tutkimukset osoittivat, että tabletit ovat maittavia ja että suurin osa tutkituista koirista (noin 9 koiraa 10:stä) otti tabletit vapaaehtoisesti.

Tabletit tulee antaa kerta-annoksena.

Pyydä eläinlääkäriltä arvio toistuvien hoitojen tarpeellisuudesta ja toistuvien hoitokertojen hoitovälin pituudesta.

Ei saa käyttää koirille, joiden paino on alle 7 kg.

ANNOSTUSOHJEET

Tabletit voidaan antaa ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Ruokaa ei ole tarpeen rajoittaa ennen hoitoa tai sen jälkeen.

Hävitä käyttämättä jääneet tabletin puolikkaat tai kiedo ne alumiinifolioon ja aseta takaisin paikoilleen läpipainopakkaukseen.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Ei erityisiä säilytysohjeita.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa EXP jälkeen. Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Puolitettujen tablettien kestoaika: 7 päivää.

ERITYISVAROITUKSET

Loisissa voi kehittyä resistenssiä mille tahansa sisäloislääkeryhmälle, jos tämän ryhmän lääkkeitä käytetään usein ja toistuvasti.

Kirput toimivat väli-isäntinä Dipylidium caninum ‑heisimatolajille.

Heisimatotartunta uusiutuu varmasti ellei kirppuja, hiiriä ja muita mahdollisia väli-isäntiä häädetä.

Loistartunnan uusiutumisen ja uuden tartunnan kehittymisen riskin minimoimiseksi, kerää ja hävitä huolellisesti koiran ulosteet 24 tunnin ajan hoidon jälkeen.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Jos nielet valmistetta vahingossa, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä pakkausselostetta tai myyntipäällystä.

Hyvien hygieniatapojen mukaisesti, pese kädet tablettien käsittelyn jälkeen.

Muut varoitukset:

Koska valmiste sisältää pratsikvanteelia, se tehoaa myös Echinococcus spp.-lajeihin (esim. kääpiöheisimato), joita ei esiinny kaikissa EU-jäsenvaltioissa, mutta ne ovat yleistymässä joissain jäsenvaltioissa. Ekinokokkoosi voi tarttua ihmiseen. Ekinokokkoosi kuuluu Maailman eläintautijärjestölle (OIE) ilmoitettaviin tauteihin. Ekinokokkoosi-infektiota epäiltäessä tulee sairauden hoidossa, seurannassa ja varotoimenpiteissä noudattaa erityisiä viranomaisen määrittelemiä toimintaohjeita.

Tiineys ja imetys:

Tiineyden alkuvaiheessa annetuilla suurilla febanteeliannoksilla on ollut sikiötä vaurioittavia vaikutuksia rotilla, lampailla ja koirilla.

Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta tiineyden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen aikana ei ole selvitetty. Älä käytä valmistetta koirilla tiineyden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen aikana. (ks. kohta Vasta-aiheet)

Yksittäinen kertahoito tiineyden viimeisellä kolmanneksella tai laktaation aikana on osoitettu turvalliseksi.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Tämän valmisteen ja piperatsiinia sisältävien valmisteiden teho voi estyä, jos niitä käytetään samanaikaisesti.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Kymmenkertainen annos valmisteen ohjeannokseen nähden ei aiheuttanut merkkejä haittavaikutuksista koirilla eikä koiranpennuilla.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

26.09.2017

MUUT TIEDOT

Pakkauskoot: 2 ja 8 tablettia.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure, Ranska

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projendorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Saksa