Pakkausseloste

AETHOXYSKLEROL injektionsvätska, lösning 5 mg/ml

Tilläggsinformation

Aethoxysklerol 5 mg/ml injektionsvätka, lösning
lauromakrogol 400

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Aethoxysklerol 5 mg/ml är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du ges Aethoxysklerol 5 mg/ml
 3. Hur Aethoxysklerol 5 mg/ml ges
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Aethoxysklerol 5 mg/ml ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Aethoxysklerol är ett skleroserande medel som innehåller lauromakrogol 400 och som används för behandling av varicer (åderbråck). Den aktiva substansen är också känd som polidokanol (tidigare INN-namn) eller makrogollauryleter (namnet i Europeiska farmakopén).

Koncentrationen av Aethoxysklerol som ska användas beror på storleken av varicerna som ska behandlas.

Aethoxysklerol 5 mg/ml används för skleroterapi av teleangiektasier (spindelvener och/eller deras centralvener).

Lauromakrogol 400 som finns i Aethoxysklerol 5 mg/ml kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Läkaren kan inte ge dig Aethoxysklerol 5 mg/ml

 • om du är allergisk mot lauromakrogol 400 eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du är sängliggande eller oförmågen att gå
 • om du har allvarlig arteriell cirkulationsnedsättning (arteriell ocklusiv sjukdom enligt Fontaine stadium III och IV)
 • om du har kärlocklusion p.g.a. lokalt eller migrerande koagel
 • om du har hög risk för kärlocklusion (trombos), t ex om du har medfödd predisposition för koagulation eller multipla riskfaktorer för kärlocklusion såsom användning av hormonell antikonception eller hormonell ersättningsbehandling, övervikt, rökning, utdragna perioder av immobilitet etc.
 • om du har en akut allvarlig sjukdom (särskilt om den är obehandlad)
 • om du har känd, symtomatisk öppen foramen ovale (ovala öppningen i väggen mellan hjärtats förmak).

Tala med läkare innan du ges detta läkemedel om du har eller har haft något av följande:

 • arteriell cirkulationsnedsättning (arteriell ocklusiv sjukdom enligt Fontaine stadium II) och läkemedlet ska ges för skleroterapi av teleangiektasier
 • svullna ben p.g.a vätskeansamling (benödem) som inte kan påverkas med kompressionsbandage
 • feber
 • hudinflammation i området som ska behandlas
 • symtom orsakade av en ocklusion av de minsta arteriella kärlen, som t ex beror på diabetes (mikroangiopati) eller som yttrar sig som nedsatt känsel (neuropati)
 • nedsatt rörlighet
 • dåligt allmäntillstånd
 • attacker av ansträngd andning (bronkialastma) eller stark benägenhet för allergier
 • öppen foramen ovale (ovala öppningen i väggen mellan hjärtats förmak) som inte orsakar symtom
 • synrelaterade, psykiska eller neurologiska symtom i samband med föregående skleroterapi.

Varningar och försiktighet
Skleroserande medel får aldrig injiceras i en artär eftersom det kan åstadkomma omfattande vävnadsdöd vilket kan nödvändiggöra amputation. En kärlkirurg måste tillkallas omedelbart om en sådan incident inträffar.

Användning av skleroserande medel i ansiktsregionen måste bedömas noggrant eftersom en intravaskulär injektion kan leda till tryckreversering i artärerna och därmed till irreversibel synstörning (blindhet).

I vissa kroppsregioner, som i fotbladet eller vid vristen, kan risken för oavsiktlig injektion i en artär vara förhöjd. I sådana områden ska endast små mängder skleroserande medel användas och särskild försiktighet iakttas under behandlingen.

Andra läkemedel och Aethoxysklerol 5 mg/ml
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Den aktiva substansen i Aethoxysklerol, lauromakrogol 400, är också ett lokalbedövningsmedel. När det kombineras med andra bedövningsmedel finns det därför en risk för intensifiering av effekten av dessa bedövningsmedel på hjärt-kärlsystemet.

Graviditet och amning
Om du är gravid får läkaren inte ge dig Aethoxysklerol 5 mg/ml om det inte är absolut nödvändigt, eftersom det inte finns tillräckligt med information om användning av Aethoxysklerol 5 mg/ml hos gravida kvinnor. I djurstudier har det inte observerats att läkemedlet skulle orsaka medfödda missbildningar, om det används under graviditet.

Om skleroterapi är nödvändig under amning bör amning avbrytas i 2–3 dagar, eftersom studier om utsöndring av lauromakrogol 400 i bröstmjölk inte har utförts.

Körförmåga och användning av maskiner
Aethoxysklerol 5 mg/ml har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Aethoxysklerol 5 mg/ml innehåller alkohol, kalium och natrium
Aethoxysklerol 5 mg/ml innehåller 79 mg alkohol (etanol) per glasampull (2 ml) motsvarande 5 volymprocent etanol (alkohol). Mängden i 2 ml av detta läkemedel motsvarar mindre än 3 ml öl eller 1 ml vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.

Aethoxysklerol 5 mg/ml innehåller mindre än 1 mmol (39 mg) kalium per glasampull (2 ml), d.v.s. är näst intill ”kaliumfritt”.

Aethoxysklerol 5 mg/ml innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per glasampull (2 ml), d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Dosering
En dos av 2 mg lauromakrogol 400 per kg kroppsvikt per dygn bör inte överskridas (för en patient som väger 70 kg blir detta en dos på 28 ml Aethoxysklerol 5 mg/ml per dygn).

Om du har benägenhet för allergiska reaktioner, ska läkaren ge dig bara en injektion vid första behandlingstillfället. Beroende på resultatet av behandlingen kan fler injektioner ges vid efterföljande behandlingstillfällen, under förutsättning att maximala dosen av lauromakrogol 400 inte överskrids.

Läkaren injicerar 0,1–0,2 ml Aethoxysklerol 5 mg/ml i venen beroende på storleken av området som ska behandlas.

Administreringssätt
Läkaren ger injektionerna i benet som är placerat i horisontalläge eller 30–45o däröver.

Läkaren bör ge injektionerna av Aethoxysklerol 5 mg/ml intravaskulärt.

Läkaren använder mycket tunna kanyler (t ex kanyler till insulinsprutor) och lätt löpande sprutor för injicering. Kanylen bör föras in i venen i en liten vinkel i förhållande till kärlets längdriktning tills kanylen är placerad intravenöst.

När injektionsstället är täckt, måste ett åtsittande kompressionsbandage eller en elastisk strumpa appliceras. Efter det bör du gå i 30 min, helst inom närhet till praktiken.

Kompressionsbandaget bör användas i 2–3 dagar efter skleroterapi av spindelvener, i annat fall i 5–7 dagar. Vid utbredda varicer rekommenderas längre kompressionsbehandling med kortelastiskt bandage.

För att bandaget inte ska glida ned, särskilt på låret och koniska underben, rekommenderas en skumgummilinda under själva kompressionsbandaget.

Beroende på utbredningen av varicerna kan det bli nödvändigt med flera behandlingar med intervall på 1–2 veckor.

Ett lyckat resultat av skleroterapi beror på en noggrann och omsorgsfull användning av kompressionsbandage efter injicering.

Användning av Aethroxysklerol vid skumberedning rekommenderas inte ännu, eftersom det inte finns tillräckligt med information om denna typ av behandling.

Om du ges för stor mängd av Aethoxysklerol 5 mg/ml
Aethoxysklerol 5 mg/ml ges alltid av läkare. Information om åtgärder vid eventuell överdosering ges i produktresumén (avsnitt 4.9).

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har observerats med frekvenser enligt nedan:

Mycket vanliga

Hos fler än 1 av 10 patienter

Vanliga

Hos fler än 1 av 100 patienter

Mindre vanliga

Hos färre än 1 av 100 patienter

Sällsynta

Hos färre än 1 av 1 000 patienter

Mycket sällsynta

Hos färre än 1 av 10 000 patienter, inklusive isolerade fall


Immunsystemet
Mycket sällsynta: Anafylaktisk chock (symtomen är t ex plötsliga andningsbesvär, yrsel, blodtrycksfall), angioödem (symtom inkluderar plötsliga svullnader särskilt i ansiktet, t ex av ögonlocken, läppar och struphuvud), nässelutslag, astma.

Centrala och perifera nervsystemet
Mycket sällsynta: Slaganfall, huvudvärk, migrän, lokala känselstörningar, förlust av medvetande, förvirring, svindel, talstörningar, ostadighet, halvsidig förlamning, nedsatt känsel i munregionen.

Ögon
Mycket sällsynt: Synstörningar.

Hjärtat
Mycket sällsynta: Hjärtstopp, hjärtklappningar, onormal pulsfrekvens (takykardi, bradykardi), brustet hjärta syndrom (stressinducerad kardiomyopati).

Blodkärl
Vanliga: Förekomst av blodkärl i skleroseringsområdet vilka inte syntes före behandling, hematom.
Mindre vanliga: Ytlig veninflammation, veninflammation.
Sällsynt: Djup ventrombos (okänd etiologi, möjligen beroende på underliggande sjukdom).
Mycket sällsynta: Blodpropp i lungan, hjärt-kärlproblem (svimning), chock, inflammation i kärlväggen.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum
Mycket sällsynta: Ansträngd andning (andnöd), tryckkänsla i bröstet, hosta.

Magtarmkanalen
Mycket sällsynta: Smakstörningar, illamående, kräkning.

Hud och subkutan vävnad
Vanliga: Missfärgning av huden, blödning under huden.
Mindre vanliga: Allergisk inflammation i huden, nässelutslag, hudreaktioner, rodnad.
Mycket sällsynt: Ökad hårväxt i området som behandlas.

Muskuloskeletala systemet och bindväv
Sällsynt: Smärta i arm och ben.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Vanliga: Kortvarig, lokal smärta vid injektionsstället, blodkoagel vid injektionsstället (lokala, intravarikösa blodkoagel).
Mindre vanliga: Lokal vävnadsdöd, vävnadsförhårdning, svullnad.
Mycket sällsynta: Feber, värmekänsla, lätt illamående, kraftlöshet.

Undersökningar
Mycket sällsynt: Onormalt blodtryck.

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer
Mindre vanlig: Nervskador.

Lokala biverkningar (t ex nekros), särskilt i hud och underliggande vävnad (och, sällan, i nervvävnad) har observerats vid behandling av varicer på benet efter en oavsiktlig injektion in i omgivande vävnad. Risken ökar vid användning av större volymer och högre koncentrationer av Aethoxysklerol.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatumet som anges på ampullen och på ytterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet är avsett för engångsanvändning. Överbliven lösning ska kastas.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är lauromakrogol 400.
 • Övriga innehållsämnen är etanol 96 %, kaliumdivätefosfat, dinatriumfosfatdihydrat och vatten för injektionsvätskor.

En ampull på 2 ml av Aethoxysklerol 5 mg/ml innehåller 10,00 mg lauromakrogol 400 som aktiv substans.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Aethoxysklerol 5 mg/ml injektionsvätska, lösning tillhandahålls i förpackningar om 5 ampuller. Varje ampull innehåller 2 ml injektionsvätska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Chemische Fabrik Kreussler & Co GmbH
Rheingaustraße 87–93
D-65203 Wiesbaden, Tyskland
www.kreussler.com
info@kreussler.com

Denna bipacksedel ändrades senast 28.8.2020

Texten ändrad

28.08.2020