Pakkausseloste

ATORVASTATIN PFIZER filmdragerad tablett 10 mg, 20 mg, 80 mg

Tilläggsinformation

Atorvastatin Pfizer 10 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Pfizer 20 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Pfizer 40 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Pfizer 80 mg filmdragerade tabletter

atorvastatin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Atorvastatin Pfizer är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Atorvastatin Pfizer

3. Hur du använder Atorvastatin Pfizer

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atorvastatin Pfizer ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Atorvastatin Pfizer tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett).

Atorvastatin Pfizer används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin Pfizer också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala. Under behandlingen med Atorvastatin Pfizer ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.

Atorvastatin som finns i Atorvastatin Pfizer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Atorvastatin Pfizer

 • om du är allergisk mot atorvastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern
 • om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden
 • om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder preventivmedel
 • om du är gravid eller försöker bli gravid
 • om du ammar
 • om du använder en kombination av glekaprevir och pibrentasvir för behandling av hepatit C.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Atorvastatin Pfizer

 • om du har allvarliga andningsbesvär
 • om du tar eller under de senaste 7 dagarna har tagit ett läkemedel som heter fusidinsyra (ett läkemedel mot bakterieinfektion) via munnen eller som injektion. Kombinationen av fusidinsyra och Atorvastatin Pfizer kan leda till allvarliga muskelbesvär (rabdomyolys)
 • om du tidigare har haft stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor av vätska i hjärnan från tidigare stroke
 • om du har njurproblem
 • om du har bristande tyroideakörtelfunktion (hypotyroidism)
 • om du har haft upprepade eller oförklarliga muskelsmärtor eller muskelproblem personligen eller i familjen
 • om du tidigare haft muskelproblem vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t.ex. andra statiner eller fibrater)
 • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol
 • om du har eller har haft någon leversjukdom
 • om du är över 70 år

Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover före och troligtvis under behandling med Atorvastatin Pfizer för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas tillsammans (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Andra läkemedel och Atorvastatin Pfizer”).

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Andra läkemedel och Atorvastatin Pfizer

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorvastatin Pfizer, alternativt kan deras effekt påverkas av Atorvastatin Pfizer. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för eller allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt Eventuella biverkningar:

 • Läkemedel som påverkar immunförsvaret, t.ex. ciklosporin
 • Vissa antibiotika eller medel mot svampinfektioner, t.ex. erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin och fusidinsyra
 • Andra blodfettssänkande läkemedel, t.ex. gemfibrozil, andra fibrater och kolestipol
 • Vissa kalciumflödeshämmare mot angina eller högt blodtryck, t.ex. amlodipin, diltiazem och läkemedel för att reglera hjärtrytmen t.ex. digoxin, verapamil, amiodaron
 • Letermovir, ett läkemedel som hjälper dig att inte bli sjuk av cytomegalovirus
 • Läkemedel som används vid behandling av HIV, t.ex. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombination av tipranavir och ritonavir etc.
 • Vissa läkemedel som används för att behandla hepatit C, t.ex. telaprevir, boceprevir och kombination av elbasvir och grazoprevir samt kombination av ledipasvir och sofosbuvir
 • Andra läkemedel som påverkar eller påverkas av Atorvastatin Pfizer inklusive ezetimib (som sänker kolesterolet), warfarin (blodförtunnande), p-piller, stiripentol (kramplösande vid epilepsi), cimetidin (används mot halsbränna och magsår), fenazon (smärtstillande), kolkicin (används mot gikt) och antacida (läkemedel mot matsmältningsproblem och som innehåller aluminium eller magnesium)
 • Receptfria läkemedel: johannesört
 • Om du behöver ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion kommer du att behöva göra ett tillfälligt uppehåll med detta läkemedel. Läkaren kommer att tala om för dig när det är säkert att börja ta Atorvastatin Pfizer igen. Samtidigt intag av Atorvastatin Pfizer och fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Mer information om rabdomyolys finns i avsnitt Eventuella biverkningar.

Atorvastatin Pfizer med mat och dryck

Se avsnitt Hur produkten används för instruktioner om hur du ska använda Atorvastatin Pfizer. Observera följande:

Grapefruktjuice

Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, då stora mängder grapefruktjuice kan påverka Atorvastatin Pfizers effekt.

Alkohol

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Varningar och försiktighet” för mer information.

Graviditet och amning

Använd inte Atorvastatin Pfizer under graviditet eller om du försöker bli gravid.

Använd inte Atorvastatin Pfizer om du är i fertil ålder och inte använder pålitligt preventivmedel.

Använd inte Atorvastatin Pfizer om du ammar.

Säkerheten av Atorvastatin Pfizer under graviditet och amning har ännu inte fastställts.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Atorvastatin Pfizer innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Atorvastatin Pfizer innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Atorvastatin Pfizer innehåller bensoesyra

10 mg tabletter: Detta läkemedel innehåller 0,00004 mg bensoesyra per tablett.

20 mg tabletter: Detta läkemedel innehåller 0,00008 mg bensoesyra per tablett.

40 mg tabletter: Detta läkemedel innehåller 0,00016 mg bensoesyra per tablett.

80 mg tabletter: Detta läkemedel innehåller 0,00032 mg bensoesyra per tablett.

Hur produkten används

Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan ska fortsätta med under behandlingen med Atorvastatin Pfizer.

Vanlig startdos av Atorvastatin Pfizer är 10 mg en gång dagligen hos vuxna och barn 10 år eller äldre. Dosen kan ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorvastatin Pfizer är 80 mg en gång dagligen.

Atorvastatin Pfizer tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingstiden bestäms av din läkare.

Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorvastatin Pfizer är för stark eller för svag.

Om du har tagit för stor mängd av Atorvastatin Pfizer

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Atorvastatin Pfizer

Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Atorvastatin Pfizer

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar eller symtom, sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till stora svårigheter att andas.
 • Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.
 • Muskelsvaghet, ömhet, smärta, bristning eller rödbrun missfärgning av urinen, speciellt om du samtidigt mår dåligt eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning (rabdomyolys). Den onormala muskelnedbrytningen går inte alltid över trots avslutad behandling med atorvastatin och kan vara livshotande och leda till njurproblem.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.
 • Lupusliknande sjukdomsbild (inklusive utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar).

Andra möjliga biverkningar med Atorvastatin Pfizer

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning
 • allergiska reaktioner
 • ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden), förhöjt kreatinkinas i blodet
 • huvudvärk
 • illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré
 • ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor
 • blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • anorexi (aptitförlust), viktökning, minskning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden)
 • mardrömmar, sömnlöshet
 • yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskad känsel för smärta eller beröring, förändringar i smakupplevelse, minnesförlust
 • dimsyn
 • ringningar i öronen och/eller huvud
 • kräkningar, rapningar, smärta i övre och nedre delen av buken, pankreatit (inflammation i bukspottkörteln som leder till magsmärta)
 • hepatit (leverinflammation)
 • utslag, hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall
 • nacksmärta, muskeltrötthet
 • trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad speciellt i vristerna (ödem), förhöjd temperatur
 • vita blodkroppar i urinen

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • synstörningar
 • oväntad blödning eller blåmärken
 • gallstas (gulfärgning av hud och ögonvitor)
 • senskada

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • en allergisk reaktion - symtomen kan omfatta plötsligt väsande andning och bröstsmärtor eller andnöd, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps
 • hörselnedsättning
 • gynekomasti (bröstförstoring hos män).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • muskelsvaghet som är ihållande.

Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):

 • sexuella svårigheter
 • depression
 • andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber
 • diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etikett och ytterkartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är atorvastatin.
  Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).
  Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).
  Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).
  Varje filmdragerad tablett innehåller 80 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).
 • Övriga innehållsämnen är: kalciumkarbonat, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, polysorbat 80, hydroxipropylcellulosa och magnesiumstearat.
 • Filmdrageringen av Atorvastatin Pfizer innehåller hypromellos, makrogol 8000, titandioxid (E 171), talk, simetikonemulsion innehållande simetikon, stearatemulgator (polyetenglykolsorbitantristearat, polyetoxylatstearat, glycerider), förtjockningsmedel (metylcellulosa, xantangummi), bensoesyra (E 210), sorbinsyra och svavelsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atorvastatin Pfizer 10 mg filmdragerade tabletter är vita, 5,6 mm i diameter med rund form. De är markerade 10 på ena sidan och ATV på andra sidan.

Atorvastatin Pfizer 20 mg filmdragerade tabletter är vita, 7,1 mm i diameter med rund form. De är markerade 20 på ena sidan och ATV på andra sidan.

Atorvastatin Pfizer 40 mg filmdragerade tabletter är vita, 9,5 mm i diameter med rund form. De är markerade 40 på ena sidan och ATV på andra sidan.

Atorvastatin Pfizer 80 mg filmdragerade tabletter är vita, 11,9 mm i diameter med rund form. De är markerade 80 på ena sidan och ATV på andra sidan.

Blisterförpackningen består av en formpressad film av polyamid/aluminiumfolie/polyvinylklorid med en baksida bestående av aluminiumfolie/vinyl värmeförseglad beläggning.

Burken består av HDPE, innehåller torkmedel och har en barnskyddande förslutning.

Atorvastatin Pfizer finns i blister med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter, sjukhusförpackningar med 200 (10x20) eller 500 filmdragerade tabletter samt burk med 90 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Upjohn EESV

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Nederländerna

Lokal företrädare

Pfizer Oy

Tel: (09) 4300 40

Tillverkare

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 25.5.2021.

Texten ändrad

25.05.2021