Pakkausseloste

KATAPEKT oral lösning

Tilläggsinformation

KATAPEKT ORAL LÖSNING

Kodeinfosfathemihydrat 1 mg, guaifenesin 20 mg,

ammoniumklorid 25 mg, timjamextrakt 60 mg

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre inom 7 dagar eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Katapekt är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Katapekt

3. Hur du använder Katapekt

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Katapekt ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Katapekt används för behandling av hosta. Det dämpar hostretningen och löser det sega slemmet i luftvägarna. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre inom 7 dagar eller om du mår sämre.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Katapekt

  • om du är allergisk mot kodein, guaifenesin, ammoniumklorid, timjamextrakt eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
  • om du är under 12 år
  • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin
  • om du ammar

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Katapekt.

Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Ämnet som producerar kodeinets effekter är morfin. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Hos vissa människor produceras inget eller nästan inget morfin vilket gör att deras hosta inte lindras. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

Ungdomar över 12 år

Katapekt rekommenderas inte till ungdomar med nedsatt andningsfunktion vid behandling av hosta.

Andra läkemedel och Katapekt

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Om du regelbundet använder andra läkemedel än Katapekt, är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användning av alla dessa läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som mediciner vilka kan köpas utan recept.

Katapekt kan förändra eller förstärka verkan av andra mediciner. Sådana läkemedel är

  • kinidin (antiarytmika läkemedel)
  • många psykos läkemedel och antidepressiva medel

Det rekommenderas att Katapekt inte används samtidigt med förenämnda läkemedel.

Samtidig användning av Katapekt och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner och liknande läkemedel ökar risken för sömnighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma vilket kan vara livshotande. På grund av detta bör samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Katapekt samtidigt med sedtiva, bör dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

Berätta för läkaren om du tar sedativa läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Kodeinet i Katapekt kan möjligtvis störa fostrets välbefinnande.

Ta inte Katapekt om du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjölk. Huruvida guaifenesin, ammoniumklorid och timjamextrakt går över i modersmjölken har inte undersökts.

Körförmåga och användning av maskiner

Katapekt kan nedsätta reaktionsförmåga i trafiken och vid användning av maskiner som kräver noggrannhet. Det är osannolikt att reaktionsförmågan nedsätts vid användning av terapeutiska doser.

Katapekt innehåller etanol, metylparahydroxibentsoat, propylparahydroxibentsoat och sorbitol

Detta läkemedel innehåller 900 mg alkohol (etanol) per 15 ml (600 mg alkohol per 10 ml) motsvarande 60 mg/ml (7,5 vol-%). Mängden i 15 ml av detta läkemedel motsvarar 23 ml öl eller 9 ml vin. Mängden i 10 ml av detta läkemedel motsvarar 15 ml öl eller 6 ml vin.

Mängden alkohol i detta läkemedel ger troligtvis inga effekter hos vuxna och ungdomar och dess effekt hos barn är troligtvis inte märkbar. Den kan ha viss effekt hos yngre barn, t.ex. sömnighet.

Alkoholen i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel.

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du är eller har varit beroende av alkohol rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller metylparahydroxibentsoat och propylparahydroxibentsoat. Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Detta läkemedel innehåller 7,5 g sorbitol per 15 ml (5 g sorbitol per 10 ml) motsvarande 0,5 g/ml.

Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om hostan fortsätter eller försämras, är det skäl att uppsöka läkare.

Vuxna: 15 milliliter 3-4 gånger dagligen.

Användning för barn och ungdomar

15–17 -åringar: 15 milliliter 3-4 gånger dagligen.

12–15 -åringar: 10 milliliter 3-4 gånger dagligen.

Användning av Katapekt rekommenderas inte till ungdomar 12-18 år med nedsatt andningsfunktion.

Katapekt ska inte ges till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Katapekt

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar är möjliga:

Ofta: Trötthet, illamående, förstoppning

Ibland: Magbesvär

Sällan: Hudens överkänslighet reaktioner

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är: kodeinfosfathemihydrat, guaifenesin, ammoniumklorid och timjamextrakt.
  • Övriga innehållsämnen är: sorbitol, etanol, lakritsextrakt, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, pepparmyntsolja och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Mörk brun lösning, 150 milliliter i glasflaskan.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Tavastehus

Tel: (03) 615 600

Fax: (03) 618 3130

Denna bipacksedel är ändrades senast 11.1.2021

 

Texten ändrad

11.01.2021