Pakkausseloste

KATAPEKT oraaliliuos

KATAPEKT ORAALILIUOS

Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg,

ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän kuluessa tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Katapekt on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Katapektia

3. Miten Katapektia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Katapektin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Katapekt on tarkoitettu yskän hoitoon. Se hillitsee yskänärsytystä ja irrottaa sitkeää limaa hengitysteistä. Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi 7 päivän kuluessa tai jos tunnet olosi huonommaksi.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Katapektia

  • jos olet allerginen kodeiinille, guaifenesiinille, ammoniumkloridille, timjamiuutteelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
  • jos olet alle 12-vuotias
  • jos tiedät, että elimistösi muuntaa kodeiinia morfiiniksi erittäin nopeasti
  • jos imetät

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Katapektia.

Kodeiini muuttuu maksassa morfiiniksi entsyymin vaikutuksesta. Morfiini on aine, joka saa aikaan kodeiinin vaikutukset. Joillakin ihmisillä on tämän entsyymin muunnos, mikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Joidenkin ihmisten elimistö ei tuota morfiinia tai sitä muodostuu erittäin pieniä määriä, jotka eivät riitä vaikuttamaan yskän oireisiin. Toiset puolestaan saavat vakavia haittavaikutuksia todennäköisemmin kuin muut, koska heidän elimistönsä muodostaa erittäin suuria määriä morfiinia. Jos huomaat minkä tahansa seuraavista haittavaikutuksista, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja käänny välittömästi lääkärin puoleen: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus.

Yli 12-vuotiaat nuoret

Katapektia ei suositella nuorille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt, yskän oireiden hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Katapekt

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Mikäli joudut käyttämään säännöllisesti muita lääkkeitä kuin Katapektia, on tärkeää, että noudatat kaikkien näiden lääkkeiden käytössä lääkärin antamia ohjeita. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä, että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

Katapekt voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat mm.

  • kinidiini (rytmihäiriölääke)
  • useat psykoosi- ja masennuslääkkeet

Edellä mainittujen lääkkeiden ja Katapektin samanaikaista käyttöä tulee välttää.

Katapekt-valmisteen ja rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä ja se voi olla henkeä uhkaava. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Mikäli lääkäri määrää sinulle Katapekt-valmistetta samanaikaisesti rahoittavien lääkkeiden kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.   

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi sedatiivisista lääkkeistä, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annossuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille yllä kuvatuista yhteiskäytön mahdollisista oireista ja merkeistä. On otettava yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Katapekt sisältää kodeiinia, joka saattaa vaikuttaa sikiön hyvinvointiin.

Älä käytä Katapektia kun imetät. Kodeiini ja morfiini erittyvät rintamaitoon. Guaifenesiinin, ammoniumkloridin ja timjamiuutteen kulkeutumista äidinmaitoon ei ole tutkittu.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Katapekt voi haitata suorituskykyä liikenteessä ja tarkkuutta vaativien laitteiden käyttöä. Ohjeen mukaisella annostuksella vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn on kuitenkin epätodennäköistä.

Katapekt sisältää etanolia, metyyliparahydroksibentsoaattia, propyyliparahydroksibentsoaattia ja sorbitolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 900 mg alkoholia (etanolia) per 15 ml (600 mg alkoholia per 10 ml), joka vastaa 60 mg/ml (7,5 vol-%). Alkoholimäärä 15 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa 23 ml:aa olutta tai 9 ml:aa viiniä. Alkoholimäärä 10 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa 15 ml olutta tai 6 ml viiniä.

Tämän lääkevalmisteen sisältämällä alkoholimäärällä ei todennäköisesti ole vaikutusta aikuisiin tai nuoriin, eivätkä vaikutukset lapsiin todennäköisesti ole havaittavia. Pienillä lapsilla saattaa esiintyä joitain vaikutuksia, kuten uneliaisuutta.

Tämän lääkkeen sisältämä alkoholimäärä saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos parhaillaan käytät muita lääkkeitä.

Jos olet raskaana tai imetät, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos olet riippuvainen alkoholista, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämä valmiste sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia ja propyyliparahydroksibentsoaattia. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Tämä lääkevalmiste sisältää 7,5 sorbitolia per 15 ml (5 g sorbitolia per 10 ml), joka vastaa 0,5 g/ml.

Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla (tai lapsellasi) on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä (sinulle tai lapsellesi).

Sorbitoli saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja olla lievästi laksatiivinen. 

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jos yskä pitkittyy tai pahenee, on syytä mennä lääkäriin.

Aikuiset: 15 millilitraa 3-4 kertaa päivässä.

Käyttö lapsille ja nuorille

15–17-vuotiaat: 15 millilitraa 3-4 kertaa päivässä.

12–15-vuotiaat: 10 millilitraa 3-4 kertaa päivässä.

Katapekt-valmisteen käyttöä ei suositella 12–18 vuoden ikäisille nuorille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt.

Katapekt-valmistetta ei tule käyttää alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos otat enemmän Katapektia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Usein esiintyviä: Väsymys, pahoinvointi, ummetus

Joskus esiintyviä: Vatsavaivat

Harvoin esiintyviä: Ihon yliherkkyysreaktiot

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Katapekt sisältää

  • Vaikuttavat aineet ovat: kodeiinifosfaattihemihydraatti, guaifenesiini, ammoniumkloridi ja timjamiuute.
  • Muut aineet ovat: sorbitoli, etanoli, lakritsiuute, metyyliparahydroksibentsoaatti, propyyliparahydroksibentsoaatti, piparminttuöljy ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tummanruskea liuos, 150 ml lasipullo.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Puh: (03) 615 600

Fax: (03) 618 3130

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.1.2021

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

11.01.2021