Package information leaflet

BACIBACT puder 250 IU/g+5 mg/g, salva 500 IU/g+5 mg/g

Tilläggsinformation

Bacibact salva

Bacibact puder

bacitracin, neomycinsulfat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Bacibact är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bacibact

3. Hur du använder Bacibact

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bacibact ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Bacitracin och neomycin tillhör gruppen av antibiotika som används lokalt. De förintar sjukdomsalstrare som infekterar huden, speciellt s.k. varbakterier, genom att förhindra deras proteinsyntes. Verkningsmekanismerna för bacitracin och neomycin kompletterar varandra.

Användningsområden av Bacibact

Som lokalbehandling för små hudrepor och sår samt för varbildande hudinflammationer. Preparatet är avsett för kortvarig behandling av små hudytor.

Bacitracin och neomycin som finns i Bacibact kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Bacibact
 • långvarigt vid behandling av kroniska sårnader, såsom bensår eller liggsår
 • mot hudförändringar förorsakade av virus eller svamp (i oklara fall är det skäl att rådfråga en läkare)
 • på ögats bindhinna eller i hörselgången
 • om du är allergisk mot bacitracin, neomycin, antibiotika (aminoglykosider) som tillhör samma grupp eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
Varningar och försiktighet

Vad särskilt försiktig med Bacibact

 • om hudbesvären inte lugnat sig inom 1–2 veckor efter att behandlingen påbörjats
 • om det behandlade hudområdet blir irriterat
 • om du samtidigt använder andra antibiotika.

Korsallergi (du kan bli överkänslig mot neomycin eller antibiotika som tillhör samma grupp) är vanlig mellan neomycin och antibiotika (aminoglykosider) som tillhör samma grupp, såsom kanamycin och gentamicin. Neomycin tillsammans med antibiotika (aminoglykosider) som tillhör samma grupp, såsom kanamycin och gentamicin, kan orsaka korsresistens (bakterier kan bli resistenta mot neomycin eller antibiotika som tillhör samma grupp). Långvarig/olämplig användning av läkemedlet kan leda till utveckling av resistenta bakteriestammar och överväxt av icke-känsliga bakterier. Därför ska läkemedlets användningsändamål och behandlingens längd (endast kortvarig behandling) följas så noggrant som det går för att bevara användbarheten beträffande dessa antibiotika och undvika utveckling av korsallergi och korsresistens.

Tala med läkare innan du använder Bacibact

 • om du har haft dövhet som har sitt ursprung i innerörat
 • om du lider av nedsatt njurfunktion.
Andra läkemedel och Bacibact

Man känner inte till några skadliga samverkningar förorsakade av samtidig användning av andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Bacibact-preparaten ska inte användas under graviditet eller amning på stora hudytor eller under långa behandlingsperioder.

Körförmågan och användning av maskiner

Bacibact påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Stryk Bacibact-salva i ett tunt lager på området som ska behandlas en eller två gånger per dygn. Salvan är avsedd för behandling av skorvbildande eksem.

Strö Bacibact-puder i ett tunt lager på området som ska behandlas en eller två gånger per dygn. Pudret lämpar sig speciellt att användas på vätskande och variga områden.

Viktigt

Vid egenvård ska Bacibact-preparaten användas endast kortvarigt (daglig behandling under högst 2–3 veckor) och för behandling av tämligen små hudytor. Salvan och pudret ska användas endast på de hudområden som ska behandlas. Stora doser som appliceras lokalt samt användning på stora hudytor ska undvikas speciellt hos barn.

Bacibact-salva och -puder får inte användas för behandling av ögonen. Det är dock inte farligt, och kräver inga speciella försiktighetsåtgärder, om preparatet tillfälligtvis stryks på huden kring ögonen.

Bacibact-salva och -puder ska inte användas i hörselgången.

Om du har använt för stor mängd av Bacibact

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Forskningsresultat beträffande överdosering av bacitracin finns inte. Invärtes använt i stora doser skadar neomycin njurarna och hörselsinnet. Vid lokalbehandling är upptagning av läkemedlet möjlig om du behandlar stora hudområden, vilkas naturliga skyddsmekanism är skadad p.g.a. skadat hornlager, inflammation eller en brännskada.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Då Bacibact används enligt anvisningarna är upptagningen av bacitracin och neomycin betydelselös, varför biverkningar på de inre organen är osannolika.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • överkänslighetsreaktioner
 • klåda, hetta, rodnad, tilltagande inflammation, utslag på det behandlade området (fläckigt, utslag som påminner om koppor eller nässelutslag).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • plötslig överkänslighetsreaktion (anafylaktisk reaktion), kontaktutslag
 • hörselskador.

Om biverkningar uppträder, bör man avbryta användningen av läkemedlet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Bacibact-salva

Förvaras vid högst 25 °C.

Bacibact-puder

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Bacibact-salva

 • De aktiva substanserna är 500 IU (internationella enheter) bacitracin och 5 mg neomycinsulfat per ett gram salva.
 • Övriga innehållsämnen är flytande paraffin och vitt vaselin.

Bacibact-puder

 • De aktiva substanserna är 250 IU (internationella enheter) bacitracin och 5 mg neomycinsulfat per ett gram puder.
 • Övrigt innehållsämne är modifierad majsstärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningstorlekar

Bacibact-salva är en vit eller gulaktig salva. Förpackningsstorlekar: 20 g och 100 g.

Bacibact-puder är ett vitt eller nästan vitt fint pulver. Förpackningsstorlek: 10 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Bacibact-salva:

Orion Corporation Orion Pharma

Tengströmsgatan 8

20360 Åbo

 

eller

 

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Bacibact-puder:

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

 

eller

 

Recipharm Parets, S.L.U.

C/ Ramón y Cajal 2

Parets del Vallès

Barcelona 08150

Spanien

 

Denna bipacksedel ändrades senast 20.05.2021.

Texten ändrad

20.05.2021