Package information leaflet

BACIBACT puuteri 250 IU/g+5 mg/g, voide 500 IU/g+5 mg/g

Bacibact voide

Bacibact puuteri

basitrasiini, neomysiinisulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Bacibact on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bacibact-valmistetta

3. Miten Bacibact-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Bacibact-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Basitrasiini ja neomysiini kuuluvat paikallisesti käytettävien antibioottien ryhmään. Ne hävittävät ihoa infektoivia taudinaiheuttajia, varsinkin ns. märkäbakteereja, estämällä näiden valkuaisainesynteesiä. Basitrasiinin ja neomysiinin vaikutukset täydentävät toinen toisiaan.

Bacibact-valmisteen käyttöaiheet

Paikallishoitona ihon pieniin naarmuihin ja haavoihin sekä märkiviin ihotulehduksiin. Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen hoitoon pienehköillä ihoalueilla.

Basitrasiinia ja neomysiinia, joita Bacibact sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bacibact-valmistetta
 • kroonisten haavaumien, kuten säärihaavojen tai makuuhaavojen, pitkäaikaiseen hoitoon
 • virusten tai sienten aiheuttamiin ihomuutoksiin (epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä lääkärin puoleen)
 • silmän sidekalvolla tai korvakäytävässä
 • jos olet allerginen basitrasiinille, neomysiinille, muille saman ryhmän antibiooteille (aminoglykosideille) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
Varoitukset ja varotoimet

Ole erityisen varovainen Bacibact-valmisteen suhteen

 • jos iho-oireet eivät rauhoitu 1–2 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta
 • jos hoidettu ihoalue ärtyy
 • jos käytät samanaikaisesti joitain muita antibiootteja.

Ristiyliherkkyys (voit tulla yliherkäksi neomysiinille ja saman ryhmän antibiooteille) neomysiinin ja muiden samaan ryhmään kuuluvien antibioottien (aminoglykosidien) kuten kanamysiinin ja gentamisiinin kanssa on yleistä. Neomysiinin ja muiden samaan ryhmään kuuluvien antibioottien (aminoglykosidien) kuten kanamysiinin ja gentamisiinin kanssa voi esiintyä ristiresistenssiä (bakteerit voivat kehittää vastustuskyvyn neomysiinille ja muille saman ryhmän antibiooteille). Valmisteen pitkäaikainen/epätarkoituksenmukainen käyttö voi johtaa resistenttien bakteerikantojen kehittymiseen ja ei-herkkien bakteerien liikakasvuun. Tämän vuoksi sekä käyttötarkoitusta että hoidon kestoa (vain lyhytaikaiseen hoitoon) on noudatettava mahdollisimman tarkoin, jotta näiden antibioottien käytettävyys säilyisi eikä ristiyliherkkyyttä ja ristiresistenssiä kehittyisi.

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Bacibact-valmistetta

 • jos sinulla on ollut sisäkorvaperäinen kuurous
 • jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa.
Muut lääkevalmisteet ja Bacibact

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bacibact-valmisteita ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana laajoilla ihoalueilla eikä pitkäaikaisesti.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bacibact ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Miten valmistetta käytetään

Käytä näitä lääkkeitä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Levitä Bacibact-voidetta ohut kerros hoidettavalle ihoalueelle kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Voide on tarkoitettu karstaisten ja rupisten ihottumien hoitoon.

Sirottele Bacibact-puuteria ohut kerros hoidettavalle ihoalueelle kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Puuteri soveltuu erityisesti vetistäville ja märkäisille alueille.

Tärkeää

Itsehoidossa Bacibact-valmisteita tulee käyttää vain lyhytaikaisesti (korkeintaan 2–3 viikon päivittäinen hoito) ja pienehköille ihoalueille. Voidetta ja puuteria tulee käyttää vain hoidettaville ihoalueille. Suuria paikallisia annoksia sekä pitkäaikaista käyttöä laajoilla ihoalueilla tulee välttää etenkin lapsilla.

Bacibact-voidetta ja -puuteria ei saa käyttää silmiin. Satunnainen pyyhkiytyminen silmien seudun iholle ei kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi erityisiä varotoimia.

Bacibact-voidetta ja -puuteria ei pidä käyttää korvakäytävässä.

Jos käytät enemmän Bacibact-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Basitrasiinin yliannostuksesta ei ole tutkittua tietoa. Neomysiini on sisäisesti suurina annoksina käytettynä munuaisia ja kuuloaistia vaurioittava lääkeaine. Paikalliskäytössä imeytyminen on mahdollista, jos hoidetaan laajoja ihoalueita, joiden luontainen suojamekanismi on vaurioitunut sarveiskerroksen rikkoutumisen, tulehduksen tai palovamman takia.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Käyttöohjeen mukaisesti annosteltuna basitrasiinin ja neomysiinin imeytyminen on merkityksetöntä, joten sisäelimiin kohdistuvia haittavaikutuksia ei ole odotettavissa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • yliherkkyysreaktiot
 • kutina, kuumotus, punoitus, tulehduksen lisääntyminen, ihottuma hoitoalueella (läiskikäs, rokkomainen tai nokkosrokkomainen).

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • äkillinen yliherkkyysreaktio (anafylaktinen reaktio), kosketusihottuma
 • kuulovauriot.

Haittavaikutusten ilmetessä tulee lääkkeen käyttö keskeyttää.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Bacibact-voide

Säilytä alle 25 °C.

Bacibact-puuteri

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bacibact sisältää

Bacibact-voide

 • Vaikuttavat aineet ovat basitrasiinia 500 IU (kansainvälistä yksikköä) ja neomysiinisulfaattia 5 mg yhdessä grammassa voidetta.
 • Muut apuaineet ovat nestemäinen parafiini ja valkovaseliini.

Bacibact-puuteri

 • Vaikuttavat aineet ovat basitrasiinia 250 IU (kansainvälistä yksikköä) ja neomysiinisulfaattia 5 mg yhdessä grammassa puuteria.
 • Muu apuaine on muunnettu maissitärkkelys.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Bacibact-voide on valkoinen tai kellertävä voide. Pakkauskoot: 20 g ja 100 g.

Bacibact-puuteri on valkoinen tai melkein valkoinen hienojakoinen jauhe. Pakkauskoko: 10 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistajat

Bacibact-voide:

Orion Corporation Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

 

tai

 

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Bacibact-puuteri:

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

 

tai

 

Recipharm Parets, S.L.U.

C/ Ramón y Cajal 2

Parets del Vallès

Barcelona 08150

Espanja

 

Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi 20.05.2021.

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

20.05.2021