Pakkausseloste

DOXITIN tablett 150 mg

Tilläggsinformation

DOXITIN 100 mg tablet

DOXITIN 150 mg tablet

Doxycyklin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad DOXITIN-tabletter är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder DOXITIN-tabletter

3. Hur du använder DOXITIN-tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur DOXITIN-tabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

DOXITIN-tabletter innehåller doxycyklin som är en antibiot. Doxycyklin hindrar bakteriernas viktiga livsfunktioner och detta leder till bakteriernas död.

DOXITIN-tabletter används vid behandling av infektioner förorsakade av bakterier som är känsliga mot doxycyklin. Viktigaste användningsområden är infektioner i luftvägarna (t.ex. lunginflammation, luftrörskatarr), i urin- och könsorganen och infektioner på huden (t.ex. akne, borrelios).

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte DOXITIN-tabletter

- om du är allergisk mot doxycyklin, andra tetracyklin antibiotika eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

- under graviditet och amning.

Doxycyklin ska inte användas under utveckling av tänderna (under graviditet, neonatalperioden och upp till ca 8 års ålder), eftersom det kan orsaka permanent missfärgning av tänderna (gul-grå-brun) eller kan påverka utveckling av tänderna.

Under vissa omständigheter (t.ex. i allvarliga livshotande situationer) kan din läkare bestämma att fördelar överväger risker med barn under 8 år och doxycyklin ska ordineras.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder DOXITIN-tabletter.

.Var särskilt försiktig med DOXITIN-tabletter:

- om du är utsatt för riklig solljus eller solarium, emedan DOXITIN-tabletter kan göra huden känslig för ljus.

Andra läkemedel och DOXITIN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Samtidig användning av andra mediciner kan påverka DOXITIN-tabletters effekt.

Läkemedel som neutraliserar magsyra, som innehåller aluminium eller magnesium, samt kalk- och järnpreparat kan minska upptagningen av DOXITIN-tablett och därför skall dessa medel och DOXITIN -tabletter tas med minst 1 timmes mellanrum.

DOXITIN-tablett kan försvaga effekten av p-piller.

DOXITIN-tablett bör inte användas samtidigt med penicilliner eller cefalosporiner, emendan verkan av båda antibiotika minskas.

Probenesidi förhindrar avsöndringen av DOXITIN-tabletter.

DOXITIN-tabletter kan öka effekten av blodförtunnande medel.

Alkohol, fenobarbital, fenytoin och karbamazepin påskyndar avlägsnandet av DOXITIN-tabletter från kroppen.

Användning av DOXITIN-tabletter med mat och dryck

Mjölkprodukter församrar absorberingen av doxycyklin. Det rekommenderas en paus på minst en timme mellan DOXITIN-tablett och mjölkprodukter.

Det är bra att ta DOXITIN-tablett efter maten och med riklig mängd vätska.

Graviditet och amning

DOXITIN-tabletter skall inte användas under graviditet och amning. Doxycyklin kan skada tillväxten av benvävnad och tänder som utvecklas.

Körförmåga och användning av maskiner

DOXITIN-tabletter verkar inte till körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Hur produkten används

Använd alltid DOXITIN-tabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonalen om du är osäker. DOXITIN-tablett sväljs i sittande eller i stående ställning, inte just före läggdags, för att den inte skall irritera matstrupen.

Doseringen:

Doxitin 100 mg:

Barn 8-11 år

Doxycyklin ska användas vid behandling av akuta infektioner hos barn i åldern 8 till 11 i situationer där andra läkemedel inte är tillgängliga eller är osannolikt att de är effektiva.

Under sådana omständigheter är de vanliga doserna:

Barn som väger 45 kg eller mindre: Första dagen: 4,4 mg/kg/dag (en dos eller uppdelad i två), därefter 2,2 mg/kg/dag (enstaka doser eller uppdelad i två). Varaktigheten av behandlingen beror på infektionen som behandlas.

För behandling av allvarliga infektioner ska en dos på 4,4 mg/kg användas under hela behandlingstiden. Dosen och varaktigheten anpassas individuellt enligt infektionen.

Barn som väger mer än 45 kg: Dosen för vuxna ska användas; 200 mg på den första dagen och därefter 100 mg dagligen. Behandlingstiden beror på infektionen som behandlas.

Vuxna och barn mellan 12 och 17 år:

200 mg på den första dagen och därefter 100 mg dagligen. Behandlingstiden beror på infektionen som behandlas.

Doxitin 150 mg:

Barn 8-11 år

Doxycyklin ska användas vid behandling av akuta infektioner hos barn i åldern 8 till 11 i situationer där andra läkemedel inte är tillgängliga eller är osannolikt att de är effektiva.

Under sådana omständigheter är de vanliga doserna:

Barn som väger 45 kg eller mindre: Första dagen: 4,4 mg/kg/dag (en dos eller uppdelad i två), därefter 2,2 mg/kg/dag (enstaka doser eller uppdelad i två). Varaktigheten av behandlingen beror på infektionen som behandlas.

För behandling av allvarliga infektioner ska en dos på 4,4 mg/kg användas under hela behandlingstiden. Dosen och varaktigheten anpassas individuellt enligt infektionen.

Barn som väger mer än 45 kg: Dosen för vuxna ska användas; Den vanliga dosen för vuxen är en tablett en gång om dagen. Behandlingstiden beror på infektionen som behandlas.

Vuxna och barn mellan 12 och 17 år:

Den vanliga dosen för vuxen och barn mellan 12 och 17 år är en tablett en gång om dagen. Behandlingstiden beror på infektionen som behandlas.

Om du har tagit för stor mängd av DOXITIN-tabletter

Vid överdos skall du omedelbart kontakta läkare, första hjälpen på närmaste sjukhus eller Giftinfomationscentralen (tel 09-471977 eller växel 09-4711).

Om du har glömt att ta DOXITIN

Om du glömmer bort en dos, ta då ingen extra dos utan fortsätt med det vanliga doseringsschemat.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonalen.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanligaste biverkningar är illamående, magsmärtor, kräkningar och diarré. Sällsynta biverkningar är hudsymptom, såsom nässelutslag samt överkänslighet för solljus och UV-strålning, solljus-inducerad nageln avlossning, inflammation i matstrupen och svampinfektion.

Biverkningar utan känd frekvens (förekomst kan inte beräknas på basen av tillgängliga data) är missfärgning av tänderna och/eller störningar av tändernas utveckling.

Kontakta omedelbart läkaren om du får följande sällsynta biverkningar under behandlingen eller snart efter det.

  • svullnad av ansikte och/eller svalg, kliande hudutslag eller svårigheter med andning.
  • stark och/eller blodig diarré.

Kontakta din läkare snarast möjligt om något av följande symtom uppstår:

  • Jarisch-Herxheimer-reaktion som ger feber, frossa, huvudvärk, muskelsmärta och hudutslag. Dessa symptom är oftast självbegränsande. Detta inträffar kort tid efter påbörjad doxycyklinbehandling av infektioner orsakade av spiroketer såsom borreliainfektion.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är doxycyklin 100 mg eller 150 mg i en tablett.
  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallinsk cellulosa,

sackarinnatrium, kroskarmellosnatrium, povidon och magnesiumstearat.

DOXITIN-tabletter är laktosfria.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

DOXITIN 100 mg:

Tabletten är gul eller gröngul, rund, konvex tablett med brytskåra. Diametern är 9 mm.

DOXITIN 150 mg:

Tabletten är gul eller gröngul, rund, konvex tablett med brytskåra. Diametern är 11 mm.

Förpackningsstorlekar

8, 10 och 50 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Tavastehus

Tel.: 03-615600

Fax.: 03-6183130

Denna bipacksedel ändrades senast 25.4.2018

Texten ändrad

25.04.2018