Pakkausseloste

LEVOLAC oral lösning 670 mg/ml

Tilläggsinformation

LEVOLAC® 670 mg/ml-oral lösning

Laktulos

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom några dagar.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Levolac är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Levolac -oral lösning
 3. Hur du använder Levolac
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Levolac ska förvaras
 6. Övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Det verksamma ämnet i Levolac är ett syntetiskt socker, laktulos, som bildas av fruktos och galaktos. Då laktulos spjälks i tjocktarmen, bildas bl.a. mjölksyra och ättiksyra, vilka ökar surheten i tarmen och vätskehalten i tarminnehållet. Därvid uppmjukas tarminnehållet och trycket i tarmen ökar. Detta stimulerar tarmfunktionen och det blir lättare att tömma tarmen.

Levolac används vid behandling av förstoppning. Läkaren kan ibland ordinera preparatet även för andra symtom.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Levolac

 • om du är allergisk (överkänslig) mot laktulos eller något av övriga innehållsämnen i Levolac
 • om du har en ärftlig störning av galaktosämnesomsättning (galaktosemi)
 • om det har konstateras en tilltäppning i tarmen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Levolac

 • om du har svår laktosintolerans; magsymtom kan förekomma vid användning av Levolac.

Stora Levolac-doser kan förorsaka diarré. I sådana fall skall dosen minskas eller användningen av Levolac avslutas.

De vanliga doser som används vid behandling av förstoppning påverkar i allmänhet inte blodsockervärdena hos diabetiker.

Andra läkemedel och Levolac -oral lösning

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria produkter, naturmediciner eller naturprodukter.

Om ihållande diarré förekommer under Levolac-behandlingen, kan detta föranleda brist på elektrolyter (särskilt kalium), och då kan verkan av hjärtglykosider förstärkas på grund av kaliumbristen.

Användning av Levolac med mat och dryck

Se punkt 3.

Graviditet och amning

Levolac kan användas under graviditet och amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Levolac påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Levolac

Läkemedlet till följd av laktulossyntesen också innehåller galaktos (högst 100 mg/ml), laktos (högst 67 mg/ml) och fruktos (högst 6 mg/ml).

Fruktos kan vara skadligt för tänderna.

Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Använd alltid Levolac enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen av Levolac är individuell. De vanligaste initial- och undershållsdoserna vid behandling av förstoppning är angivna nedan i tabellen:

 

GENOMSNITTLIG DAGSDOS

Initialdos

Underhållsdos

Vuxna

30 ml*

15 ml (10–30 ml)

6–14-åringar

15 ml*

7,5 ml (5–10 ml)

Spädbarn och barn i lekåldern

2,5–10 ml

5 ml

* För 3–4 dagar eller tills läkemedlet börjar verka.

Dosen bör helst tas som en engångsdos på morgonen. Levolac verkar snabbt då 15–45 ml av lösningen blandas med 1–2 dl vatten, kaffe, te, saft eller mjölk och dricks på morgonen på tom mage. En kraftig avföringsreflex uppstår vanligen cirka 2 timmar efter dosen. Levolac-behandling verkar dock individuellt, och effekten kan ibland börja långsammare, först efter några dagar.

Om Levolac tas i samband med eller efter måltid, är verkan svagare och då behövs vanligen större doser. Hos många patienter kan Levolac påverka tarmfunktionen i flera dagar, och då räcker det med att ta preparatet endast varannan eller var tredje dag. Levolac verkar även utan speciell diet, men fiberrik mat är en viktig del vid behandlingen av ihållande förstoppning.

Tala med läkaren om förstoppningen fortsätter trots behandlingen med Levolac.

Om du har tagit för stor mängd av Levolac

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdoseringen kan förorsaka diarré. Ihållande diarré kan föranleda brist på kalium (se punkt 2).

Om du har glömt att ta Levolac

Ta inte dubbel dos för att kompensera en glömd dos.

Om du slutar att använda Levolac

Efter långvarigt bruk skall användning av Levolac, liksom användning av andra laxativer, avslutas gradvis.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Levolac orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

I början av behandlingen förekommer ofta gasbesvär. Om dosen minskas och/eller den dagliga dosen fördelas i flera mindre doser lindras dessa besvär ofta snabbt.

Diarré, illamående och kräkningar kan förekomma speciellt i samband med de största rekommenderade doser. Ihållande diarré kan föranleda brist på kalium. Om diarré förekommer, dosen bör minskas eller användning av preparatet slutas.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Använd inte preparatet om det synbart har förändrats.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är laktulos, 670 mg/ml.
 • Övriga innehållsämnen är renat vatten, högst 100 mg/ml galaktos, högst 67 mg/ml laktos och högst 6 mg/ml fruktos samt små mängder av epilaktos och tagatos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Färglös eller ljus brunaktig gul, klar, viskos vätska.

200 ml, 250 ml, 500 ml och 1000 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Oy,

PB 1406,

00101 Helsingfors,

tfn 020 746 5000

Tillverkare

Takeda Pharma Sp. z o.o.,

ul. Ksiestwa Lowickiego 12,

99-420 Lyszkowice,

Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 19.10.2020

Texten ändrad

19.10.2020