Pakkausseloste

POSTINOR tablett 1,5 mg

Tilläggsinformation

Postinor 1,5 mg tablett

levonorgestrel

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Postinor är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Postinor
3. Hur du tar Postinor
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Postinor ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Postinor är ett akut-p-piller som kan användas inom 72 timmar (3 dygn) efter oskyddat samlag eller om en använd preventivmetod misslyckats.

Postinor innehåller en syntetisk hormonliknande aktiv substans som kallas levonorgestrel. Det förhindrar graviditet i 99 % av fallen när tabletten tas inom 72 timmar (3 dygn) efter ett oskyddat samlag. Postinor förhindrar inte graviditet vid varje tillfälle, och tabletten är mer effektiv om den tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag. Det är bättre att ta den inom 12 timmar än att vänta till det tredje dygnet.

Postinor antas verka genom att:

 • förhindra ägglossningen
 • förhindra spermierna att befrukta ett ägg som redan lossnat.


Postinor kan förhindra graviditet om du tar tabletten inom 72 timmar efter oskyddat samlag. Det fungerar inte om du redan är gravid. Om du har oskyddat samlag efter att du tagit Postinor ger tabletten inte någon preventiv effekt och det finns återigen en risk att du kan bli gravid.

Postinor är inte avsett för användning före den första menstruationsblödningen.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Postinor


Varningar och försiktighet
Om något av följande gäller dig ska du tala om det för läkaren innan du tar Postinor eftersom akut-p-piller kanske inte är lämpliga för dig. Läkaren kan ordinera en annan typ av akut preventivmedel.

 • Om du är gravid eller tror att du är gravid. Postinor fungerar inte om du redan är gravid. Om du redan är gravid kan Postinor inte avbryta en pågående graviditet. Postinor är alltså inte ett abortpiller.
  Du kan redan vara gravid om:
  • din menstruation är mer än 5 dagar försenad eller onormal blödning förekommer vid den förväntade tidpunkten för nästa menstruation
  • du har haft oskyddat samlag mer än 72 timmar tidigare och sedan din senaste menstruation.


Användning av Postinor rekommenderas inte:

 • om du har en sjukdom i tunntarmen (t.ex. Crohns sjukdom) som hämmar upptaget av läkemedlet
 • om du har svåra leverproblem
 • om du tidigare haft ett utomkvedshavandeskap (där fostret utvecklas utanför livmodern)
 • om du har haft äggledarinflammation.


Akut-p-piller ska tas alltid så snart som möjligt efter oskyddat samlag. Det finns vissa belägg för att effekten av Postinor kan minska med ökande kroppsvikt eller kroppsmasseindex (BMI), men dessa data är begränsade och ofullständiga. Därför rekommenderas Postinor fortfarande till alla kvinnor oavsett vikt och BMI.

Tala med vårdpersonalen om du är orolig över något som rör användning av akut-p-piller.

Barn och ungdomar
Postinor är inte avsett för användning före den första menstruationsblödningen.

Andra läkemedel och Postinor
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
Vissa läkemedel kan försämra effekten av Postinor. Om du har använt något av läkemedlen nedan under de senaste 4 veckorna kan Postinor vara mindre lämpligt för dig. Din läkare kan ordinera en annan typ av (icke-hormonellt) akut preventivmedel, d.v.s. kopparspiral. Om detta inte är ett alternativ för dig eller om du inte har möjlighet att besöka läkare genast, kan du ta en dubbel dos av Postinor:

 • barbiturater och andra epilepsiläkemedel (t.ex. primidon, fenytoin och karbamazepin)
 • tuberkulosläkemedel (t.ex. rifampicin, rifabutin)
 • HIV-läkemedel (ritonavir, efavirenz)
 • ett svampläkemedel (griseofulvin)
 • naturmedicin som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum)


Tala med apotekspersonal eller läkare om du behöver ytterligare råd om rätt dos för dig.

Rådfråga läkare så snart som möjligt efter att du tagit tabletterna för att få ytterligare råd om tillförlitliga vanliga preventivmedel och för att utesluta graviditet (Se också avsnitt Hur produkten används ”Hur du tar Postinor” för ytterligare råd).

Postinor kan också påverka effekten av andra läkemedel

 • ett läkemedel som kallas ciklosporin (dämpar immunförsvaret).


Hur ofta Postinor kan tas
Postinor ska endast användas som en nödåtgärd och inte som en regelbunden preventivmetod. Om Postinor används mer än en gång under en menstruationscykel ökar sannolikheten för störningar av menstruationscykeln.

Postinor fungerar inte lika bra som regelbundna preventivmetoder. Du kan få information av läkare, mottagningssköterska eller familjeplaneringsrådgivningen om långsiktiga preventivmetoder som förhindrar graviditet på ett effektivare sätt.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Graviditet
Du ska inte ta det här läkemedlet om du redan är gravid. Om du har haft oskyddat samlag sedan din senaste menstruation och det har gått mer än 72 timmar sedan samlaget, kan du redan vara gravid och då fungerar behandlingen inte. Om din senaste menstruation var mer än 5 dagar försenad, eller om den var ovanligt lätt eller ovanligt riklig, bör du kontakta läkare för att kontrollera att du inte är gravid.

Om du blir gravid trots att du tagit detta läkemedel, är det viktigt att du uppsöker läkare. Det finns inga belägg för att Postinor skadar ett foster som utvecklas i livmodern. Trots detta kan läkaren vilja utesluta ett utomkvedshavandeskap (där fostret utvecklas utanför livmodern). Det är speciellt viktigt om du får svåra magsmärtor efter intag av Postinor eller om du tidigare har haft ett utomkvedshavandeskap eller inflammation i bäckenet eller om du har genomgått en äggledaroperation.

Amning
Mycket små mängder av den aktiva substansen i detta läkemedel kan gå över i bröstmjölken. Detta antas inte vara skadligt för barnet. Men om du känner dig orolig kan du ta tabletten direkt efter amning. På så vis tar du tabletten i god tid före nästa amning och mängden aktiv substans som ditt barn kan få i sig med bröstmjölken minskar.

Körförmåga och användning av maskiner
Det är osannolikt att Postinor påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Undvik dock att köra eller använda maskiner om du känner dig trött eller yr.

Postinor innehåller laktos
Om du är laktosintolerant, bör du känna till att varje Postinor tabletter också innehåller 142,5 mg laktos.
Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta tabletten så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och senast 72 timmar (3 dygn) efter oskyddat samlag.  Skjut inte upp intaget av tabletten. Tabletten fungerar bättre ju snabbare du tar den efter oskyddat samlag. Den kan endast förhindra en graviditet om du tar den inom 72 timmar efter oskyddat samlag.
 • Postinor kan tas när som helst under menstruationscykeln förutsatt att du inte redan är gravid eller misstänker att du kan vara gravid. Tugga inte tabletten utan svälj den hel med vatten.
 • Om du använder något läkemedel som kan förhindra Postinor från att fungera ordentligt (se avsnittet ”Andra läkemedel och Postinor” ovan) eller om du har använt något av dessa läkemedel under de senaste 4 veckorna, kan Postinor vara mindre effektivt. Din läkare kan ordinera en annan typ av (icke-hormonellt) akut preventivmedel, d.v.s. kopparspiral. Om detta inte är ett alternativ för dig eller om du inte kan inte har möjlighet att besöka läkare genast, kan du ta en dubbel dos av Postinor (d.v.s. 2 tabletter på samma gång).
 • Om du redan använder en regelbunden preventivmetod, t.ex. p-piller, kan du fortsätta ta dessa vid vanlig tidpunkt.


Om du igen har oskyddat samlag efter att du tagit Postinor (även om det sker inom samma menstruationscykel) ger tabletten ingen preventiv effekt och du riskerar att bli gravid.

Vad du ska göra om du kräks
Om du kräks inom 3 timmar efter att ha tagit tabletten ska du ta en ny tablett. Kontakta apoteket, läkaren, mottagningssköterskan eller familjeplaneringsrådgivningen för att få en ny tablett.

Efter att du har tagit Postinor
Om du vill ha samlag efter att du har tagit Postinor och inte använder p-piller, bör du använda kondom eller pessar kombinerat med spermiedödande medel tills din nästa menstruation. Orsaken till detta är att Postinor inte fungerar om du har oskyddat samlag igen före din nästa menstruation.

När du har tagit Postinor bör du beställa tid hos läkare omkring tre veckor senare för att kontrollera att Postinor har fungerat. Om menstruationen är mer än 5 dagar försenad, eller om den är ovanligt lätt eller ovanligt riklig bör du kontakta läkare så snart som möjligt. Om du blir gravid trots att du tagit detta läkemedel, är det viktigt att du uppsöker läkare.

Du kan få information av läkaren om långsiktiga preventivmetoder som förhindrar graviditet mer effektivt.

Om du fortsätter att använda ett regelbundet hormonellt preventivmedel som t.ex. p-piller och du inte får en blödning under uppehållet bör du uppsöka läkare för att kontrollera att du inte är gravid.

Din nästa menstruation efter att du tagit Postinor
Efter att du tagit Postinor är menstruationen vanligen normal och börjar vid den förväntade tidpunkten, men ibland kan den komma några dagar för sent eller för tidigt. Om menstruationen är mer än 5 dagar försenad, om onormal blödning förekommer vid denna tidpunkt eller om graviditet misstänks, bör du göra ett graviditetstest för att kontrollera om du är gravid.

Om du har använt för stor mängd av Postinor
Det finns inga rapporter om allvarliga biverkningar hos kvinnor som tagit för många piller på en gång. Om du har tagit flera tabletter på en gång kan du uppleva illamående, kräkningar eller blödning från slidan. Fråga apotekspersonal, läkare, mottagningssköterska eller preventivmedelsmottagning om råd, särskilt om du kräkts eftersom tabletten kanske inte har fungerat ordentligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Illamående
 • Oregelbunden blödning före nästa menstruation
 • Smärtor i nedre delen av buken
 • Trötthet
 • Huvudvärk.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 till 10 användare):

 • Kräkningar. Om du kräks, läs avsnittet Vad du ska göra om du kräks.
 • Avvikande menstruation. De flesta kvinnor får en normal menstruation vid förväntad tidpunkt, men en del får menstruation senare eller tidigare än normalt. Du kan också få oregelbunden blödning eller stänkblödningar före nästa menstruation. Om menstruationen är mer än 5 dagar försenad, eller om den är ovanligt lätt eller ovanligt riklig, bör du kontakta läkare så snart som möjligt.
 • Du kan få ömma bröst, diarré eller yrsel efter att ha tagit det här läkemedlet.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Utslag, nässelutslag, klåda, svullnad av ansiktet, bäckensmärta, smärtsamma menstruationer, buksmärta.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
FI‐00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är levonorgestrel. Varje tablett innehåller 1,5 mg levonorgestrel.

Övriga innehållsämnen är:
Potatisstärkelse
Majsstärkelse
Kolloidal vattenfri kiseldioxid
Magnesiumstearat
Talk
Laktosmonohydrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Tablett: benvit, platt tablett med en kant, diameter cirka 8 mm, präglad med texten ”G00” på ena sidan.

Förpackning: en tablett i ett PVC//aluminiumblister i en kartong.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Gedeon Richter Plc.
H-1103 Budapest
Gyömrői út 19-21.
Ungern

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:
Gedeon Richter Nordics AB
Barnhusgatan 22
111 23 Stockholm
Sverige

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Finland: Postinor
Storbritannien: Levonorgestrel 1.5 mg Tablet

Denna bipacksedel ändrades senast 18.12.2020

Texten ändrad

18.12.2020