Pakkausseloste

LIORESAL tablett 10 mg, 25 mg

Tilläggsinformation

Lioresal 10 mg och 25 mg tabletter

baklofen

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

 

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Lioresal är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Lioresal

3. Hur du använder Lioresal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Lioresal ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Lioresal hör till gruppen muskelavslappnande läkemedel.

Användningsändamål: Din läkare har beslutat att ordinera den här medicinen till dig eller ditt barn. Lioresal används för att minska och lindra olika typer av överdriven muskelspänning (spasmer), som kan förekomma i samband med eller efter många sjukdomar, t.ex. CP-syndrom, multipel skleros (MS-sjukdom), cerebrovaskulära sjukdomar, skador i ryggmärgen eller andra sjukdomar i nervsystemet.

Verkningssätt: Eftersom Lioresal får musklerna att slappna av och därigenom minskar smärtorna, förbättrar läkemedlet rörelseförmågan och underlättar utförandet av alldagliga aktiviteter samt genomförandet av fysioterapi.

Om du har ytterligare frågor om produktens verkningssätt eller undrar över varför du ordinerats Lioresal, vänligen kontakta din läkare.

Vad du behöver veta innan produkten används

Följ alltid de anvisningar din läkare ger dig. De kan skilja sig från de allmänna instruktioner som ingår i denna bipacksedel.

Använd inte Lioresal

Om du misstänker att du är allergisk mot någon av de substanser som nämns ovan, rådfråga din läkare innan du använder Lioresal.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lioresal om du har

 • sjukdomar som medför förvirringstillstånd eller depression
 • epilepsi (krampanfall)
 • akut smärta i mage eller tarm, andningssvårigheter, någon leversjukdom eller cirkulationsrubbningar i hjärnan
 • någon njursjukdom. I så fall kommer din läkare att särskilt utvärdera om du kan använda Lioresal.
 • leverinsufficiens
 • någon pågående medicinering med smärtstillande medel eller medel mot ledinflammation
 • svårigheter att urinera (”kasta vatten”)
 • diabetes
 • är gravid. Användning av Lioresal under graviditeten kan ge den nyfödda konvulsioner och andra symtom orsakade av plötsligt avbrott i medicineringen genast efter födelsen (se Om du slutar att använda Lioresal). Det kan vara nödvändigt att läkaren ger den nyfödda små doser av Lioresal med gradvis förminskande dosering för att kontrollera och förhindra symtom.
 • Har varit alkoholberoende, dricker för mycket alkohol eller om du missbrukat eller varit beroende av droger

Vissa personer som behandlas med baklofen har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord eller har försökt begå självmord. De flesta av dessa personer hade även depression, hade använt för mycket alkohol eller var benägna att få tankar om att begå självmord. Om du någon gång skulle få tankar om att skada dig själv eller begå självmord, ska du genast tala med din läkare eller uppsöka ett sjukhus. Be även en familjemedlem eller en nära vän att tala om för dig om de är oroliga för några förändringar i ditt beteende och be dem att läsa denna bipacksedel.

Om något av ovannämnda tillstånd gäller för dig, diskutera med din läkare innan du använder Lioresal.

Äldre personer och patienter med muskelkramper som beror på hjärnsjukdom

Om du tillhör dessa grupper, kan du ha en ökad benägenhet för biverkningar. Därför kommer din läkare noggrant att följa upp ditt tillstånd, och vid behov justera din dos av Lioresal.

Barn och ungdomar

Lioresal lämpar sig inte för behandling av barn med en vikt på mindre än 33 kg.

Andra läkemedel och Lioresal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är känt att effekten av Lioresal påverkas av följande ämnen:

 • alkohol
 • lugnande medel
 • läkemedel för behandling av depression
 • litium
 • läkemedel mot högt blodtryck
 • läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom
 • smärtstillande medel och läkemedel mot ledinflammation
 • muskelrelaxanter
 • opioider.

Lioresal med mat och dryck

Ta Lioresal i samband med måltid och svälj tabletterna tillsammans med vätska. Du får inte dricka alkohol medan du behandlas med Lioresal.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Lioresal då du är gravid, om inte din läkare uttryckligen ordinerar dig att göra så. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar en graviditet. I så fall kommer din läkare att informera dig om de eventuella risker detta preparat kan utgöra i samband med en graviditet. Om du tar Lioresal när du är gravid, kan ditt barn få konvulsioner och andra symtom orsakade av ett plötsligt avslutande av behandlingen genast efter födelsen (se Om du slutar att använda Lioresal).

Endast små mängder av den aktiva substansen i Lioresal passerar över i modersmjölken. Om läkaren anser amning vara acceptabelt i ditt fall och barnets tillstånd följs upp noga, kan du amma trots behandlingen.

Körförmåga och användning av maskiner

Lioresal kan hos en del personer förorsaka svindel, dåsighet och synstörningar. Om du observerar sådana biverkningar, ska du inte köra bil, använda maskiner eller utföra andra uppgifter som kräver fullständig koncentration.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lioresal innehåller vetestärkelse

Detta läkemedel innehåller endast mycket låga halter av gluten (från vetestärkelse). Det är mycket osannolikt att det ger problem om du har glutenintolerans (celiaki).

En 10 mg tablett innehåller inte mer än 6,1 mikrogram gluten.

En 25 mg tablett innehåller inte mer än 8,3 mikrogram gluten.

Om du är allergisk mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska du inte använda detta läkemedel.

Ytterligare säkerhetsråd

Om du ska opereras (gäller också tandkirurgi) eller måste uppsöka en förstahjälpstation, tala då om för den behandlande läkaren att du använder Lioresal.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Överskrid aldrig den dos läkaren ordinerat.

Dosering

En vanlig startdos för vuxna är 15 mg per dygn. Dygnsdosen skall helst fördelas på 3 deldoser. Dosen ökas sedan gradvis tills optimal dos uppnås. En optimal dos ligger vanligen på mellan 30 och 80 mg per dag, fördelat på 2-4 deldoser. Läkaren kan också ordinera en större dos än så.

Då det gäller barnpatienter, anpassas dosen enligt barnets vikt. Vanligen börjas behandlingen med en mycket liten dos (cirka 0,3 mg/kg/d), och dygnsdosen delas i 2-4 doser (helst i 4). Den dagliga dosen höjs försiktigt tills en tillräcklig individual dos uppnås. Den kan vara 0,75-2 mg/kg. Dosen hos barn under 8 år, får inte överstiga den maximala dosen på 40 mg per dygn. Barn över 8 år kan använda den maximala dosen på 60 mg per dygn. Lioresal lämpar sig inte för behandling av barn med en kroppsvikt på mindre än 33 kg.

Den dos din läkare ordinerat kan avvika från de doser som anges i denna bipacksedel. Om så är, ska du dock alltid följa de instruktioner din läkare gett dig.

När och hur ska Lioresal användas

Läkaren talar om för dig exakt hur många tabletter Lioresal du ska ta. Beroende på hur du svarar på behandlingen, kan läkaren eventuellt öka eller minska på din dos.

Ta Lioresal i samband med måltid och svälj tabletterna tillsammans med vätska. Tabletterna kan brytas i mindre delar om så behövs.

Använd Lioresal regelbundet och följ noggrant de instruktioner din läkare gett dig. På detta sätt uppnås bästa möjliga behandlingsresultat samtidigt som risken för biverkningar hålls möjligast låg.

Hur länge ska Lioresal användas

Om du använt Lioresal i 6−8 veckors tid och ditt tillstånd inte förbättrats ska du tala om detta för din läkare. Läkaren avgör sedan om du ska fortsätta behandlingen med Lioresal eller inte.

Fortsätt med Lioresal tills din läkare uppmanar dig att sluta (se avsnitt Om du slutar att använda Lioresal).

Om du undrar över hur länge behandlingen ska pågå, vänd dig till din läkare eller fråga på apoteket.

Om du har använt för stor mängd av Lioresal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Huvudsakliga symtom på en eventuell överdos är dåsighet, andningssvårigheter, sänkt medvetandegrad och medvetslöshet (koma).

Andra symtom kan vara förvirring, hallucinationer, ångest, kramper, grumligt synfält, ovanlig muskelslapphet, plötsliga muskelryckningar, svaga eller bortfallna reflexer, för högt eller för lågt blodtryck, ovanligt långsamma, snabba eller oregelbundna hjärtslag, låg kroppstemperatur, illamående, kräkningar, diarré, ökad salivutsöndring eller tinnitus (ringningar i öronen).

Om du har glömt att använda Lioresal

Om du glömmer bort en dos, ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Om det snart skulle vara dags för nästa dos, hoppa då över den bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta sedan nästa dos enligt ditt normala schema. Om du glömmer bort flere doser, kontakta din läkare.

Om du slutar att använda Lioresal

Avbryt inte behandlingen med Lioresal helt plötsligt och utan att först ha rådfrågat din läkare. Läkaren talar om för dig när och hur din behandling kan avslutas. Behandlingen måste avslutas gradvis. Om behandlingen avbryts helt plötsligt, kan ditt tillstånd bli sämre.

Ett abrupt avbrytande av behandlingen kan förorsaka nervositet, förvirring, hallucinationer, ovanliga tankegångar eller avvikande beteende, kramper, okontrollerade ryckningar, skakningar eller krumbuktande rörelser, hjärtklappning, feber. Muskelkramperna kan också förvärras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna är i allmänhet lindriga och förekommer oftast i början av handlingen. I vanliga fall fösvinner de inom några dagar.

En del biverkningar kan vara allvarliga.

Om du får någon av följande biverkningar, kontakta genast din läkare:

 • andningssvårigheter
 • förvirring
 • överdriven lycklighetskänsla
 • nedstämdhet (depression)
 • koordinationsproblem som påverkar balans och gång, lem- och ögonrörelser och/eller tal (tecken på ataxi)
 • skakningar
 • hallucinationer
 • mardrömmar
 • grumligt synfält/andra synrubbningar
 • andnöd i vila eller i samband med rörelse, svullna ben och trötthet (tecken på hjärtsvikt)
 • alltför lågt blodtryck (hypotension)
 • hudutslag och nässelutslag
 • svårigheter att urinera, smärtor vid urinering eller plötsligt minskad urinmängd
 • kramper
 • buksmärtor, gulskiftande hud eller ögon och trötthet (tecken på leversjukdom)
 • låg kroppstemperatur
 • symtom efter ett abrupt avbrytande av användning av läkemedel (abstinenssymtom) (se avsnitt Hur produkten används Om du slutar att använda Lioresal).

Om du får någon av ovannämnda biverkningar, kontakta omedelbart läkare.

Andra, mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 10 av 100 användare):

 • dåsighet
 • lugnande effekt (sedering)
 • illamående.

Om du får dessa biverkningar ska du tala om det för din läkare.

Andra, vanliga biverkningar (förekommer hos 1− 10 av 100 användare):

 • yrsel, trötthet, utmattning, svindel
 • huvudvärk, sömnlöshet
 • svaghet i armar och ben, muskelvärk
 • ryckningar i ögonen
 • muntorrhet
 • störningar i mag-tarmkanalen, illamående, kräkningar, förstoppning, diarré
 • hudutslag, extrem svettning
 • ökad urinmängd, sängvätning.

Om någon av dessa biverkningar är svår, tala om det för din läkare.

Andra, sällsynta biverkningar (förekommer hos 1− 10 av 10 000 användare):

 • stickningar eller känslolöshet i händer och/eller fötter, talsvårigheter, störningar i smaksinnet
 • buksmärtor
 • plötsligt minskad urinmängd
 • oförmåga att få och upprätthålla erektion (impotens).

Biverkningar med okänd frekvens

(information till buds räcker inte för uppskattning)

 • långsam hjärtrytm
 • förhöjt blodsocker
 • besvär med att andas under sömn (sömnapnésyndrom).

Om någon av dessa biverkningar är svår, tala om det för din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • 10 mg: Förvaras vid högst 30 °C. 25 mg: Förvaras vid högst 25 °C.
 • Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är baklofen.
 • Övriga innehållsämnen i tabletterna är kolloidal, vattenfri kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, povidon och vetestärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lioresal 10 mg tabletterna är vita eller lätt gulskiftande, runda till sin form och har en diameter på 7 mm. Tabletterna är försedda med brytskåra och märkta med ”C/G, K/J”.

Lioresal 25 mg tabletterna är vita eller lätt gulskiftande, runda till sin form och har en diameter på 8 mm. Tabletterna är försedda med brytskåra och märkta med ”C/G, U/R”.

Lioresal finns att få i tryckförpackningar på 50 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Novartis Finland Oy, Skogsjungfrugränden 10, FI-02130 Esbo.

Tillverkare (Lioresal 10 mg tabletter)

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito, 131

80058 Torre Annunziata (NA)

Italien

eller

Tillverkare (Lioresal 10 mg och 25 mg tabletter)

Novartis Finland Oy, Skogsjungfrugränden 10, FI-02130 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast den 1.10.2021.

Texten ändrad

01.10.2021