Pakkausseloste

RENITEC COMP tabletti 20/12,5 mg

Renitec comp tabletti

enalapriilimaleaatti/hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Renitec comp on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Renitec comp -valmistetta
 3. Miten Renitec comp -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Renitec comp -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Renitec comp -valmisteen vaikuttavilla aineilla enalapriililla ja hydroklooritiatsidilla on molemmilla verenpainetta alentava vaikutus ja niiden vaikutukset täydentävät toisiaan. Enalapriili, joka kuuluu ACE:n estäjien ryhmään, vaikuttaa laajentamalla verisuonia ja auttaa siten sydäntä pumppaamaan verta eri puolille kehoa. Hydroklooritiatsidi, jolla on nestettä poistava (diureettinen) vaikutus, alentaa verenpainetta todennäköisesti lisäämällä suolan ja veden poistumista kehosta.

Lääkäri on määrännyt sinulle Renitec comp -valmistetta korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Renitec comp -valmistetta

 • jos olet allerginen enalapriilimaleaatille, hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinua on aiemmin hoidettu toisella tämän lääkkeen kanssa samaan lääkeryhmään, ACE:n estäjiin, kuuluvalla valmisteella, ja olet tällöin saanut allergisen reaktion, esim. kasvojen, huulien, kielen ja/tai nielun turvotusta, johon liittyy nielemis- ja hengitysvaikeuksia. Älä käytä tätä valmistetta, jos sinulla on ollut tämän tyyppisiä reaktioita ilman tiedossa olevaa syytä tai jos sinulla on todettu perinnöllinen tai idiopaattinen angioedeema.
 • jos olet allerginen sulfonamidijohdoksille
 • jos et saa virtsattua
 • jos sinulla on vakava munuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla on vakava maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä
 • jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. (Renitec comp -valmisteen käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus).
 • jos sinua hoidetaan sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmällä, joka on sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävä lääke.

Jos et ole varma, pitäisikö sinun aloittaa tämän lääkkeen käyttö, ota yhteys lääkäriin.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Renitec comp -valmistetta.

Kerro lääkärille kaikista sairauksista sekä allergioista, joita sinulla on tai on aikaisemmin ollut.

Kerro lääkärille,

 • jos sinulla on sydänsairaus
 • jos sinulla on verisairauksia
 • jos sinulla on maksasairauksia
 • jos olet dialyysihoidossa tai käytät diureetteja (nesteenpoistolääkkeitä)
 • jos sinulla on äskettäin ollut voimakasta oksentelua tai ripulia
 • jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota, käytät kaliumvalmisteita, kaliumia säästäviä nesteenpoistolääkkeitä, kaliumia sisältäviä suolavalmisteita tai muita lääkevalmisteita, jotka voivat suurentaa veresi kaliumpitoisuutta (esim. hepariinia [valmiste, jota käytetään verihyytymien ehkäisyyn], trimetopriimia sisältäviä valmisteita, kuten kotrimoksatsolia [tulehdusten hoitoon käytettäviä valmisteita]), olet yli 70-vuotias, sinulla on diabetes tai munuaissairauksia (mukaan lukien munuaisensiirrännäinen), sillä nämä voivat johtaa kaliumpitoisuuden suurenemiseen veressä, mikä saattaa olla vakavaa. Näissä tapauksissa lääkäri joutuu ehkä säätämään Renitec comp -annostasi ja seuraamaan veresi kaliumpitoisuutta.

Jos sinulla on diabetes ja käytät suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä tai insuliinia, sinun pitää seurata tarkoin verensokeripitoisuutta etenkin Renitec comp -hoidon ensimmäisen kuukauden aikana.

Kerro lääkärille, jos sinulla on aikaisemmin ollut allergisia reaktioita, joihin on liittynyt kasvojen, huulien, kielen ja/tai nielun turvotusta sekä nielemis- tai hengitysvaikeuksia. Kerro myös lääkärille, jos saat ns. LDL-afereesihoitoa tai siedätyshoitoa vähentämään mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamaa yliherkkyyttä.

Kerro lääkärille, jos sinulla on alhainen verenpaine (voi ilmetä huimauksena tai pyörrytyksenä erityisesti seistessä).

Kerro lääkärille ennen nukutusta tai kirurgisia toimenpiteitä mm. hammaslääkärin vastaanotolla, että käytät Renitec comp -valmistetta, koska verenpaine saattaa laskea äkillisesti nukutuksen aikana.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Tätä lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Sitä ei saa käyttää, jos raskaus on kestänyt yli 3 kuukautta, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi raskauden tässä vaiheessa (ks. kohta Raskaus).

Kerro lääkärille, jos käytät mTOR:in estäjähoitoa (esim. temsirolimuusi, sirolimuusi, everolimuusi: lääkkeitä, joita käytetään tietyn tyyppisten syöpien hoidossa tai estämään kehon immuunipuolustusta hylkimään elinsiirrettä) tai neprilysiinin estäjää sisältävää lääkettä, kuten sakubitriilia (saatavilla yhdistelmävalmisteena valsartaanin kanssa), jota käytetään sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille, tai rasekadotriilia, jota käytetään äkillistä ripulia sairastaville potilaille. Sinulla saattaa olla lisääntynyt angioedeemaksi kutsutun allergisen reaktion riski.

Kerro lääkärille, jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana.
Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Renitec comp -valmistetta.

Kerro lääkärille, jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:

 • angiotensiini II -reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia.
 • aliskireeni

Kerro lääkärille, jos sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai kohonneesta silmänpaineesta ja voivat ilmetä muutaman tunnin tai viikkojen sisällä Renitec comp -valmisteen ottamisesta. Hoitamattomana tämä saattaa johtaa pysyvään näön menetykseen. Jos sinulla on aiemmin ollut penisilliini- tai sulfonamidiallergia, riskisi tämän saamiseen voi olla korkeampi.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa ”Älä ota Renitec comp -valmistetta” olevat tiedot.

Lapset ja nuoret
Turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Renitec comp
Renitec comp -valmistetta voidaan yleensä käyttää muiden lääkkeiden kanssa. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin.

Jotta lääkäri voi määrätä sinulle sopivan Renitec comp -annoksen, on erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille, jos käytät

 • angiotensiini II -reseptorin salpaajaa tai aliskireeniä (katso tietoja myös kohdista ”Älä ota Renitec comp -valmistetta” ja ”Varoitukset ja varotoimet”)
 • muita verenpainelääkkeitä
 • diureetteja (nesteenpoistolääkkeitä)
 • kaliumia sisältäviä lääkkeitä (myös ravintona käytettäviä suolavalmisteita) tai muita lääkevalmisteita, jotka voivat nostaa veresi kaliumpitoisuutta (esim. hepariini [valmiste, jota käytetään verihyytymien ehkäisyyn], trimetopriimia sisältävät valmisteet, kuten kotrimoksatsoli [tulehdusten hoitoon käytettäviä valmisteita])
 • litiumia (lääkettä, jota käytetään maanis-depressiivisyyden eli kaksisuuntaisten mielialahäiriöiden hoitoon)
 • trisyklisiä masennuslääkkeitä (lääkkeitä, joita käytetään masennuksen hoitoon)
 • psykoosilääkkeitä (lääkkeitä, joita käytetään skitsofrenian hoitoon)
 • sympatomimeettejä (lääkkeitä, joita käytetään tiettyjen sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon ja joitakin flunssalääkkeitä)
 • diabeteslääkkeitä (lääkkeitä, joita käytetään sokeritaudin eli diabeteksen hoitoon)
 • tiettyjä kipu- ja niveltulehduslääkkeitä (myös kultahoito)
 • alkoholia
 • kolestyramiinia tai kolestipolia (resiinejä)
 • barbituraatteja
 • digitalista
 • kortikosteroideja tai kortikotropiinia (ACTH)
 • mTOR:in estäjiä (esim. temsirolimuusi, sirolimuusi, everolimuusi: lääkkeitä käytetään tietyn tyyppisten syöpien hoidossa tai estämään kehon immuunipuolustusta hylkimään elinsiirrettä). Katso tietoja myös kohdasta ”Varoitukset ja varotoimet”.
 • neprilysiinin estäjää sisältävää lääkettä, kuten sakubitriilia (saatavilla yhdistelmävalmisteena valsartaanin kanssa) tai rasekadotriilia. Angioedeeman (kasvojen, huulien, kielen tai nielun turvotus, johon liittyy hengitys- tai nielemisvaikeuksia) riski saattaa suurentua. Katso tietoja myös kohdista ”Älä ota Renitec comp ‑valmistetta” ja ”Varoitukset ja varotoimet”.
 • solunsalpaajia (syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
 • rytmihäiriölääkkeitä (kinidiini, prokaiiniamidi, amiodaroni, sotaloli).

Renitec comp ruuan ja juoman kanssa
Renitec comp voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan. Useimmat ottavat Renitec comp -valmisteen vesilasillisen kanssa.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Raskaus
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Renitec comp -valmisteen käytön ennen kuin tulet raskaaksi tai heti, kun tiedät olevasi raskaana, ja kehottaa sinua käyttämään jotain muuta lääkettä Renitec comp -valmisteen asemesta. Tätä lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden aikana ja sitä ei saa käyttää kolmen ensimmäisen raskauskuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys
Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Tätä lääkettä ei suositella imettäville äideille.

Ajaminen ja koneidenkäyttö
Lääkkeen vaikutukset eri potilailla voivat vaihdella. Tietyt tällä lääkkeellä todetut haittavaikutukset voivat vaikuttaa joidenkin potilaiden ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

Renitec comp sisältää laktoosia
Renitec comp sisältää laktoosiksi kutsuttua sokeria. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Renitec comp sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen sen mukaan, millainen sairautesi on ja käytätkö muita lääkkeitä. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavallinen annos on yksi tai kaksi tablettia päivässä.

On erittäin tärkeää, että käytät tätä lääkettä niin kauan kuin lääkäri määrää. Älä ota useampia tabletteja kuin lääkäri on määrännyt.

Jos otat enemmän Renitec comp -tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
Todennäköisimmät yliannostuksen oireet ovat pyörrytys ja huimaus, joka johtuu äkillisestä tai liian voimakkaasta verenpaineen laskusta, ja/tai voimakas janon tunne, sekavuus, virtsan erittymisen väheneminen tai nopea pulssi.

Jos unohdat ottaa Renitec comp -tabletin
Jos olet unohtanut ottaa annoksen, älä ota ylimääräistä annosta, vaan jatka tavallisen annostusohjeen mukaan.

Jos lopetat Renitec comp -tablettien käytön
Älä lopeta lääkkeen käyttöä ilman lääkärin määräystä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Renitec comp -valmistetta siedetään yleensä hyvin. Yleisimmät haittavaikutukset ovat olleet huimaus ja väsymys. Muita harvinaisempia haittavaikutuksia ovat huimauksen ja pyörrytyksen tunne, joita voi esiintyä verenpaineen laskiessa, kun noustaan nopeasti seisomaan, lihaskouristukset, pahoinvointi, heikkous, päänsärky, yskä ja impotenssi.

Myös muita melko harvinaisia tai harvinaisia haittavaikutuksia voi esiintyä, ja jotkut niistä voivat olla vakavia. Lisätietoja haittavaikutuksista voit kysyä lääkäriltä tai apteekista.

Kerro lääkärille tai apteekissa heti kaikista edellä mainituista tai muista epätavallisista oireista.

Lopeta Renitec comp -valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin heti, jos sinulle ilmaantuu

 • kasvojen, huulien, kielen ja/tai nielun turvotusta, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia.
 • käsien, jalkojen tai nilkkojen turvotusta
 • nokkosihottumaa.

Mustaihoisilla potilailla voi esiintyä muita useammin tämän tyyppisiä ACE:n estäjien haittavaikutuksia.

Hoidon alussa verenpaineen lasku voi olla suurempi kuin myöhemmin hoidon aikana. Tämä voi ilmetä huimauksena tai pyörrytyksenä. Makuulle meno voi helpottaa oireita. Jos oireet huolestuttavat sinua, ota yhteys lääkäriin.

Muita haittavaikutuksia:

Hyvin yleinen (voi esiintyä yli yhdellä 10 henkilöstä)

 • hämärtynyt näkö
 • huimauksen tai heikkouden tunne
 • pahoinvointi
 • yskä.

Yleinen (voi esiintyä enintään yhdellä 10 henkilöstä)

 • päänsärky, masennus
 • matala verenpaine, pyörtyminen (synkopee), sydämen rytmin muutokset, rasitusrintakipu tai rintakipu, tiheät sydämenlyönnit
 • hengästyneisyys
 • ripuli tai vatsakipu, makuaistin muutokset
 • ihottuma, allergiset reaktiot, kuten kasvojen, raajojen, huulien, kielen tai nielun turvotus, mikä voi aiheuttaa hengitys- ja/tai nielemisvaikeuksia
 • väsymys (uupumus)
 • kohonnut veren kaliumpitoisuus ja kohonneet veren kreatiniinipitoisuudet (molemmat havaitaan yleensä verikokeella), alentunut veren kaliumpitoisuus, kohonnut veren kolesteroli- ja rasva-ainepitoisuus, korkea veren virtsahappopitoisuus
 • lihaskouristukset.

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä 100 henkilöstä)

 • anemia (mukaan lukien aplastinen ja hemolyyttinen anemia)
 • kihti
 • alentunut veren magnesiumpitoisuus (hypomagnesemia)
 • sekavuus, unettomuus tai uneliaisuus, hermostuneisuus, ihon pistely tai puutuminen, huimaus
 • äkillinen verenpaineen lasku
 • nopeat tai epäsäännölliset sydämenlyönnit (sydämentykytys)
 • sydänkohtaus tai aivohalvaus (joka voi johtua erittäin alhaisesta verenpaineesta tietyillä riskiryhmään kuuluvilla potilailla, mukaan lukien potilaat, joilla on sydämen tai aivojen verenkiertohäiriöitä)
 • vuotava nenä, kurkkukipu tai käheys, astma
 • hidas ruuansulatus, haimatulehdus, pahoinvointi (oksentelu), ruuansulatusvaivat, ilmavaivat, ummetus, ruokahaluttomuus, ärtynyt maha (mahalaukun ärsytys), suun kuivuminen, mahahaava
 • nivelkipu (artralgia)
 • lisääntynyt hikoilu, kutina, nokkosihottuma, hiustenlähtö
 • heikentynyt munuaisten toiminta, munuaisten vajaatoiminta, korkea virtsan proteiinipitoisuus (mitattu kokeella)
 • impotenssi, vähentynyt sukupuolivietti
 • punoitus, korvien soiminen (tinnitus), yleinen huonovointisuuden tunne, kuume
 • korkea veren ureapitoisuus, matala verensokeri tai veren natriumpitoisuus (kaikki mitattuina verikokeella).

Harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä 1000 henkilöstä)

 • veriarvojen muutokset, kuten valkoisten ja punaisten verisolujen alentunut määrä, matala hemoglobiini, vähentynyt verihiutaleiden määrä, suurentuneet kaulan, kainalon ja nivusen imusolmukkeet
 • luuydinlama, autoimmuunisairaudet
 • oudot unet ja univaikeudet
 • Raynaud'n oireyhtymä, jossa kädet ja jalat voivat muuttua hyvin kylmiksi ja valkoisiksi vähäisen veren virtauksen vuoksi
 • keuhkoinfiltraatit, nenän limakalvon turvotus, allerginen keuhkorakkulatulehdus/eosinofiilinen keuhkokuume, hengitysvaikeus (mukaan lukien keuhkotulehdus ja keuhkopöhö)
 • poski-, ien-, kieli-, huuli-, nielutulehdus
 • suun haavaumat
 • maksahäiriöt, kuten heikentynyt maksan toiminta, maksatulehdus, keltatauti (ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus), korkeat maksaentsyymi- tai bilirubiiniarvot (mitattu verikokeella)
 • erythema multiforme
 • Stevens-Johnsonin oireyhtymä eli vakava ihosairaus, johon liittyy ihon punoitusta ja hilseilyä, rakkuloita tai verestäviä haavoja, tai ihon pintakerroksen irtoamista alemmista ihon kerroksista, epätavalliset ihoverenpurkaumat ja mustelmat, ihon punahukka (lupus erythematosus)
 • virtsan vähyys, munuaissairaus (interstitiaalinen munuaistulehdus)
 • maitorauhasten suurentuminen miehillä
 • korkea verensokeripitoisuus
 • lihasheikkous, joka voi johtua matalasta veren kaliumpitoisuudesta (pareesi).

Hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä 10 000 henkilöstä)

 • suolenseinämän turvotus (intestinaalinen angioedeema)
 • kohonnut veren kalsiumpitoisuus (hyperkalsemia).

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

 • antidiureettisen hormonin liikaeritys, joka aiheuttaa nesteen kertymistä ja tästä aiheutuvaa heikkoutta, väsymystä tai sekavuutta
 • On todettu oireisto, johon saattavat kuulua jotkin tai kaikki seuraavista: kuume, verisuonitulehdus (serosiitti/vaskuliitti), lihassärky (myalgia/myosiitti), nivelsärky (artralgia/artriitti), positiiviset tumavasta-aineet, kohonnut lasko ja lisääntynyt valkosolupitoisuus (nämä todetaan verikokeesta). Ihottumaa, valoherkkyyttä tai muita ihoreaktioita saattaa esiintyä.
 • iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä)
 • näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio)).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Renitec comp sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat enalapriilimaleaatti ja hydroklooritiatsidi. Yksi tabletti sisältää 20 mg enalapriilimaleaattia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, natriumvetykarbonaatti, maissitärkkelys, keltainen rautaoksidi (E172), esigelatinoitu tärkkelys ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tabletti on keltainen, pyöreä, aaltoreunainen, toisella puolella merkintä MSD 718 ja toisella puolella jakouurre. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

28 tai 98 tabletin läpipainopakkaus.

Myyntiluvan haltija
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem, Alankomaat

Valmistaja
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem, Alankomaat

tai

Schering-Plough Labo NV
Industriepark 30
Heist-op-den-Berg, 2220, Belgia

Lisätietoja antaa
MSD Finland Oy
Keilaranta 3
02150 Espoo
puh. (09) 804 650

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.4.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

06.04.2021