Package information leaflet

PEVISONE kräm 1/10 mg/g

Tilläggsinformation

PEVISONE 1 mg/g + 10 mg/g kräm

triamcinolonacetonid, ekonazolnitrat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Pevisone är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Pevisone
 3. Hur du använder Pevisone
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Pevisone ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Pevisone används vid inledande behandling av svampinfektioner i huden. Pevisone innehåller triamcinolonacetonid som lindrar inflammationssymtom. Ekonazolnitrat hindrar svamporganismernas förökning.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Pevisone

 • om du är allergisk mot triamcinolonacetonid, ekonazolnitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har perioral dermatit (hudinflammation runt munnen)
 • om du har en infektion i huden orsakad av bakterier eller virus, t ex tuberkulos, vattkoppor eller herpes
 • på det hudområde där du nyss fått vaccin.

Varningar och försiktighet

Pevisone är avsett för utvärtes bruk.

Undvik att få krämen i ögonen eller munnen. Om du får Pevisone i ögonen, skölj genast ögonen med vatten. Uppsök läkare om symtom kvarstår.

Avbryt behandlingen om du upplever symtom som tyder på överkänslighet eller på en kemisk reaktion.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Krämen innehåller en kortikosteroid (triamcinolonacetonid) och därför bör du vara särskilt försiktig:

 • vid behandling av barn, eftersom produkten inte rekommenderas för barn under 1 år
 • vid användning i ansiktet, särskilt runt ögonen, eftersom upprepad och/eller långvarig behandling med kortikosteroider runt ögonen kan orsaka grå starr (oklar syn), förhöjt tryck i ögonen eller ökad risk för grön starr (med symtom som huvudvärk, illamående, synnedsättning och regnbågssyn)
 • vid användning i armhålor, ljumskar eller andra hudveck där skavning lätt kan uppstå
 • om krämen appliceras på stora hudområden eller på skadad hud, under åtsittande kläder eller täckande förband och vid långvarig behandling, eftersom detta kan öka upptaget av läkemedlet
 • eftersom behandling med kortikosteroider även förknippas med hudförtunning och skör hud, strimmor i huden (hudbristningar), blodfyllda röda hudförändringar t.ex. på näsan, hudinflammation runt munnen, akne, synliga små blodkärl, mindre blödningar i hud och slemhinnor, ökad behåring hos kvinnor, fördröjd sårläkning och en ökad risk för svåra hudinfektioner
 • eftersom behandling med kortikosteroider kan maskera, aktivera eller förvärra hudinfektioner.

Användning alltför ofta, på alltför stora områden eller på felaktigt sätt under längre tid kan orsaka en utsättningsreaktion när behandlingen avslutas. 
Om du upplever att dina besvär återkommer kort efter att du har slutat med behandlingen ska du inte börja använda krämen igen utan att rådgöra med din läkare, såvida inte din läkare tidigare har rått dig att göra detta. Om dina besvär har försvunnit, och om hudrodnaden vid återkomst sprider sig utanför det ursprungligen berörda hudområdet och du upplever en brännande känsla, kontakta din läkare innan du återupptar behandlingen.

Andra läkemedel och Pevisone

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Tala om för läkare om du samtidigt använder blodförtunnande läkemedel (t ex warfarin eller acenokumarol).

Graviditet och amning

Det är okänt om ekonazolnitrat eller triamcinolonacetonid kan ha effekter på fostret eller om det går över i modersmjölken. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Pevisone har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Pevisone innehåller bensoesyra och butylhydroxianisol

Detta läkemedel innehåller 30 mg bensoesyra per tub med 15 g kräm, motsvarande 2 mg/g kräm och 60 mg bensoesyra per tub med 30 g kräm, motsvarande 2 mg/g kräm.

Bensoesyra kan orsaka lokal irritation och öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).

Butylhydroxianisol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig doseringsanvisning är:

Krämen appliceras på torr hud. Ett tunt lager av krämen masseras försiktigt in med fingret på det infekterade hudområdet morgon och kväll till dess att klåda och irritation lindrats. Behandlingen får inte pågå längre än två veckor.

Därefter skall det infekterade hudområdet behandlas med enbart ett svampmedel. För att undvika att infektionen flammar upp igen skall denna behandling fortgå ytterligare minst två veckor efter det att alla synliga symtom försvunnit.
Om du använder Pevisone alltför ofta, på alltför stora områden eller på annat sätt än anvisat under en längre period kan detta orsaka en utsättningsreaktion, särskilt om du avbryter behandlingen plötsligt (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används och Eventuella biverkningar). Rådfråga din läkare om du är osäker.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Pevisone

Pevisone är endast avsedd för användning på huden. Kortikosteroidmedel som påstrykes på huden, kan absorberas tillräckligt för att ge effekter också på andra ställen i kroppen.

Om du av misstag har svalt av krämen kan symtom som illamående, kräkningar och diarré uppkomma. Kontakta läkare eller sjukhus vid behov.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare) biverkningar är: brännande känsla i huden, hudirritation och rodnad.

Följande biverkningar har också rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): överkänslighet, angioödem (anfallsvis lokal svullnad av huden som kan inkludera nässelutslag), kontaktdermatit, hudförtunning, klåda, avskalning av hud, strimmor i huden, synliga små blodkärl, dimsyn, smärta eller svullnad vid administreringsstället, steroidutsättningsreaktion: användning alltför ofta, på alltför stora områden eller på annat sätt än anvisat under längre perioder kan orsaka en utsättningsreaktion när behandlingen avbryts, med ett eller flera av följande symtom: hudrodnad som kan spridas utanför det ursprungligen berörda hudområdet, brännande eller stickande känsla, intensiv klåda, fjällning, vätskande öppna sår.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna: Triamcinolonacetonid 1 mg/g, ekonazolnitrat 10 mg/g.
 • Övriga innehållsämnen: Pegoxol 7 stearat (blandning framställd genom förestring av stearinsyra och etylen- samt polyetylenglykol), oleoylmakrogolglycerider (blandning framställd genom förestring av vegetabiliska oljor och polyoxietylenglykol), flytande paraffin, bensoesyra (E210), dinatriumedetat, butylhydroxianisol (E320) samt renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Pevisone kräm tillhandahålls i förpackningar à 15 g och 30 g.

Innehavare av godkännande för försäljning
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige
medinfo@karopharma.com

Tillverkare
Temmler Italia S.R.L., Via Delle Industrie, 2 – 20061, Carugate (MI), Italien

Denna bipacksedel ändrades senast 13.03.2024

Texten ändrad

13.03.2024