Package information leaflet

THIOTEPA RIEMSER pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 15 mg, 100 mg

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.
- Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Thiotepa Riemser är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Thiotepa Riemser
3. Hur du använder Thiotepa Riemser
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Thiotepa Riemser ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Thiotepa Riemser innehåller den aktiva substansen tiotepa, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas alkylerande medel.

Thiotepa Riemser används för att förbereda patienter för benmärgstransplantation. Det verkar genom att förstöra benmärgsceller. Detta gör det möjligt att transplantera nya benmärgsceller (hematopoetiska stamceller), som i sin tur gör det möjligt för kroppen att bilda friska blodkroppar. Thiotepa Riemser kan användas av vuxna och barn och ungdomar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Thiotepa Riemser
- om du är allergisk mot tiotepa
- om du är gravid eller tror att du kan vara gravid
- om du ammar
- om du får vaccination mot gula febern, levande virala och bakteriella vacciner.

Varningar och försiktighet
Du ska tala om för din läkare om du har:
- lever- eller njurproblem
- hjärt- eller lungproblem
- krampanfall (epilepsi) eller har haft sådana tidigare (om dessa behandlas med fenytoin eller fosfenytoin).

Eftersom Thiotepa Riemser förstör benmärgsceller som ansvarar för tillverkning av blodkroppar kommer du regelbundet lämna blodprover under behandling för kontroll av antalet blodkroppar.

För att förhindra och behandla infektioner kommer du att få läkemedel mot infektioner.

Thiotepa Riemser kan framkalla en annan typ av cancer i framtiden. Din läkare kommer att diskutera denna risk med dig.

Andra läkemedel och Thiotepa Riemser
Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet
Du måste tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid innan du får Thiotepa Riemser. Du får inte använda Thiotepa Riemser under graviditet.

Både kvinnor och män som använder Thiotepa Riemser måste använda effektiva preventivmetoder under behandling. Manliga patienter ska inte avla barn under tiden de behandlas och året efter behandlingen har upphör.

Det är okänt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Som en försiktighetsåtgärd får kvinnor inte amma under behandling med Thiotepa Riemser.

Thiotepa Riemser kan försämra fruktsamheten hos män och kvinnor. Manliga patienter bör söka råd med att spara sperma innan behandling påbörjas.

Körförmåga och användning av maskiner
Det är sannolikt att vissa biverkningar av tiotepa såsom yrsel, huvudvärk och dimsyn kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du märker sådana biverkningar ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Hur produkten används

Din läkare kommer att beräkna dosen efter din kroppsyta eller vikt och din sjukdom.

Hur Thiotepa Riemser ges
Thiotepa Riemser ges av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som en intravenös infusion (dropp i en ven) efter spädning av injektionsvätskan. Varje infusion pågår i 2-4 timmar.

Administreringsfrekvens
Du kommer att få dina infusioner var 12:e eller 24:e timme. Behandlingen kan pågå i upp till 5 dagar. Hur ofta infusionerna ges och hur lång behandlingen är beror på din sjukdom.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Thiotepa Riemser orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 

De allvarligaste biverkningarna av behandling med Thiotepa Riemser eller av transplantationen kan omfatta
- minskat antal cirkulerande blodkroppar (avsedd effekt av läkemedlet för att förbereda dig för din transplantationsinfusion) 
- infektion 
- rubbning av leverns funktion inklusive blockering av en ven i levern 
- transplantatet angriper din kropp (transplantat-mot-värd-reaktion) 
- andningskomplikationer. 

Din läkare kommer att regelbundet kontrollera dina blodvärden och leverenzymer för att upptäcka och 
behandla dessa biverkningar. 

Andra biverkningar av Thiotepa Riemser, som kan förekomma i vissa frekvenser, listas nedan: 

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)
- ökad infektionskänslighet 
- blodförgiftning (inflammatoriskt tillstånd i hela kroppen; sepsis)
- minskat antal vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar (anemi) 
- de transplanterade cellerna angriper din kropp (transplantat-mot-värd-reaktion)
- yrsel, huvudvärk, dimsyn 
- okontrollerade skakningar i kroppen (krampanfall) 
- en känsla av myrkrypningar, stickningar eller domningar (parestesi)
- partiell förlust av rörelseförmågan
- hjärtstillestånd
- illamående, kräkningar, diarré 
- inflammation i munslemhinnan (mukosit) 
- irriterad mage, matstrupe, tarm
- inflammation i tjocktarmen
- anorexi, minskad aptit
- hög blodsockernivå 
- hudutslag, klåda, fjällning av huden 
- förändrad hudfärg (ska inte förväxlas med gulsot – se nedan)
- hudrodnad (erytem) 
- håravfall
- rygg- och buksmärtor, smärtor 
- muskel- och ledsmärtor
- onormal elektrisk aktivitet i hjärtat (arytmi)
- inflammation i lungvävnaden
- förstorad lever
- förändrad organfunktion 
- blockering av en ven i levern (venös ocklusiv leversjukdom, VOD) 
- gulfärgning av hud och ögon (gulsot) 
- försämrad hörsel
- tilltäppning av lymfkärl 
- högt blodtryck 
- förhöjda nivåer av lever-, njur- och matspjälkningsenzymer
- onormala mängder av elektrolyter i blodet 
- viktökning 
- feber, allmän svaghet, frossbrytningar 
- blödningar 
- näsblödningar 
- allmän svullnad på grund av vätskeansamling (ödem)
- smärta eller inflammation på injektionsstället
- ögoninfektion (konjunktivit) 
- minskat spermieantal
- blödningar från slidan
- uteblivna menstruationer (amenorré)
- minnesförlust 
- försenad viktökning och längdtillväxt
- rubbning av urinblåsans funktion
- för låg produktion av testosteron 
- otillräcklig produktion av sköldkörtelhormon 
- otillräcklig aktivitet hos hypofysen 
- förvirringstillstånd

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)
- oro, förvirring 
- onormal utbuktning av en av artärerna i hjärnan (intrakraniell aneurysm) 
- förhöjd kreatininnivå 
- allergiska reaktioner
- blodpropp (tilltäppning av ett blodkärl; emboli)
- rubbningar i hjärtrytmen
- bristande funktion hos hjärtat
- bristande funktion hos hjärtkärlsystemet
- syrebrist
- vätskeansamling i lungorna (lungödem) 
- lungblödningar 
- andningsstillestånd 
- blod i urinen (hematuri) och måttlig försämring av njurfunktionen 
- inflammation i urinblåsan
- obehag vid urinering och minskad urinmängd (dysuri och oliguri) 
- ökad mängd kvävekomponenter i blodbanan
- grå starr (katarakt)
- bristande funktion hos levern
- hjärnblödning 
- hosta 
- förstoppning och magbesvär
- tilltäppning av tarmen
- perforering av magsäcken
- förändrad muskelspänning 
- kraftigt minskad koordination av muskelrörelser
- blåmärken på grund av lågt antal blodplättar 
- klimakteriesymtom
- cancer
- onormal hjärnfunktion 
- manlig och kvinnlig ofruktsamhet 

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)
- hudinflammation och fjällning av huden (erytroderm psoriasis) 
- delirium, nervositet, hallucinationer, agitation 
- sår i mage/tarm
- inflammation i hjärtats muskelvävnad (myokardit)
- hjärtsjukdom (kardiomyopati)

Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data) 
- förhöjt blodtryck i artärena (blodkärl) i lungorna (pulmonell arteriell hypertension) 
- allvarlig hudskada (t.ex. allvarliga lesioner, större blåsor etc.) som potentiellt omfattar hela kroppsytan vilket kan vara livshotande 
- skada på en del av hjärnan (den så kallade vita hjärnsubstansen) som till och med kan vara livshotande (leukoencefalopati).

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt 

Sverige
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Finland
webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utveklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PC 55
00034 FIMA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. 

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på injektionsflaskans etikett efter EXP. 
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 

Förvaras och transporteras kallt (2 °C-8 °C).
Får ej frysas.

Efter beredning är lösningen stabil i 8 timmar om den förvaras vid 2 °C-8 °C. 

Efter spädning är lösningen stabil i 24 timmar om den förvaras vid 2 °C-8 °C och i 4 timmar om den förvaras vid 25 °C. Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart. 

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
Thiotepa Riemser 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
- Den aktiva substansen är tiotepa. En injektionsflaska innehåller 15 mg tiotepa. Efter beredning innehåller varje ml 10 mg tiotepa (10 mg/ml).

Thiotepa Riemser 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
- Den aktiva substansen är tiotepa. En injektionsflaska innehåller 100 mg tiotepa. Efter beredning innehåller varje ml 10 mg tiotepa (10 mg/ml).

- Thiotepa Riemser innehåller inga andra hjälpämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Thiotepa Riemser 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Thiotepa Riemser är ett vitt kristallint pulver som levereras i en injektionsflaska av glas innehållande 15 mg tiotepa.

Thiotepa Riemser 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Thiotepa Riemser är ett vitt kristallint pulver som levereras i en injektionsflaska av glas innehållande 100 mg tiotepa.

Varje kartong innehåller 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning
Esteve Pharmaceuticals GmbH
Hohenzollerndamm 150-151
14199 Berlin
Tyskland

Tillverkare
HWI development GmbH
Straßburger Str. 77
77767 Appenweier
Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien
Eurocept Pharmaceuticals
Pays-Bas/Nederland/Niederlande
Tél/Tel: +31 35 528 8377
info@eurocept.nl

България
Thrive Pharma Ltd.
България
Teл.: +359 2 878 05 43
office@thrivepharmabg.com

Česká republika
LERAM pharmaceuticals s.r.o.
Česká republika
Tel: +420 513 035 442
info@leram-pharma.cz

Danmark
Abacus Medicine A/S
Danmark
Tlf: +44 (0) 203 630 1244
amps-medinfo@abacusmedicine.com

Deutschland
Esteve Pharmaceuticals GmbH
Deutschland
Tel: +49 (0) 30 338427-0
info.germany@esteve.com

Eesti
AUXILIA Pharma OÜ
Eesti
Tel: +372 605 00 05
info@auxiliapharma.eu

Ελλάδα
Esteve Pharmaceuticals GmbH
Γερμανία
Τηλ: +49 (0) 30 338427-0
info.germany@esteve.com

España
Esteve Pharmaceuticals, S.A.
España
Tel: +34 93 446 60 00

France
Esteve Pharmaceuticals S.A.S
France
Tél: +33 1 42 31 07 10
contact-france@esteve.com

Hrvatska
MEDIS Adria d.o.o.
Hrvatska
Tel: +385 1 2303 446
info@medisadria.hr

Ireland
Esteve Pharmaceuticals GmbH
Germany
Tel: +49 (0) 30 338427-0
info.germany@esteve.com

Ísland
Abacus Medicine A/S
Danmörk
Sími: +44 (0) 203 630 1244
amps-medinfo@abacusmedicine.com

Italia
Esteve Pharmaceuticals S.r.l.
Italia
Tel: +49-(0) 30 338427-0
info.italy@esteve.com

Lietuva
UAB ARMILA
Lietuva
Tel: +370 (0) 5 2777596
info@armila.com

Κύπρος
MA Pharmaceuticals Trading Ltd.
Κύπρος
Τηλ: +357 25 587112
regulatory@mapharmagroup.com

Latvija
Auxilia Pharma OÜ
Estija
Tel: +372 605 00 05
info@auxiliapharma.eu

Luxembourg/Luxemburg
Eurocept Pharmaceuticals
Pays-Bas/Nederland/Niederlande
Tél/Tel: +31 35 528 8377
info@eurocept.nl

Magyarország
SANATIS Europe Kft.
Magyarország
Tel.: +36 (0) 23 367 673
office@sanatis.hu

Malta
Esteve Pharmaceuticals GmbH
Il-Ġermanja
Tel: +49 (0) 30 338427-0
info.germany@esteve.com

Nederland
Eurocept Pharmaceuticals
Nederland
Tel: +31 35 528 8377
info@eurocept.nl

Norge
Abacus Medicine A/S
Danmark
Tlf: +44 (0) 203 630 1244
amps-medinfo@abacusmedicine.com

Österreich
AGEA Pharma GmbH
Österreich
Tel: +43 (0) 1 336 01 41
office@ageapharma.com

Polska
COPHARMA JOSEPH RAKOTO
Polska
Tel.: +48 691 702 426
joseph.rakoto@copharma.pl

Portugal
Esteve Pharmaceuticals – Laboratório
Farmacêutico, Limitada
Portugal
Tel: +34 93 446 60 00

România
Esteve Pharmaceuticals GmbH
Germania
Tel: +49 (0) 30 338427-0
info.germany@esteve.com

Slovenija
MEDIS d.o.o.
Slovenija
Tel: +386 (0) 1 589 69 00
info@medis.si

Slovenská republika
LERAM pharmaceuticals s.r.o.
Česká republika
Tel: +420 513 035 442
info@leram-pharma.cz

Suomi/Finland
Abacus Medicine A/S
Tanska
Puh/Tel: +44 (0) 203 630 1244
amps-medinfo@abacusmedicine.com

Sverige
Abacus Medicine A/S
Danmark
Tel: +44 (0) 203 630 1244
amps-medinfo@abacusmedicine.com

United Kingdom (Northern Ireland)
Esteve Pharmaceuticals GmbH
Germany
Tel: +49 (0) 30 338427-0
info.germany@esteve.com

Denna bipacksedel ändrades senast 02/2023.

Övriga informationskällor
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Direktiv för experterna inom hälsovården

 

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

BEREDNINGSANVISNING
Thiotepa Riemser 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Thiotepa Riemser 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

tiotepa

Läs denna anvisning före beredning och administrering av Thiotepa Riemser. 

1. BESKRIVNING

Thiotepa Riemser 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Thiotepa Riemser levereras som 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Thiotepa Riemser 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Thiotepa Riemser levereras som 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 

Thiotepa Riemser måste beredas och spädas ytterligare innan det administreras.

2. SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR DESTRUKTION OCH ÖVRIG HANTERING

Allmänt
Metoder för rätt hantering och kassering av cancerläkemedel ska beaktas. Alla överföringsförfaranden kräver att aseptiska tekniker följs noggrant, helst med användning av en säkerhetshuv med laminärt luftflöde.
Liksom andra cytotoxiska substanser, måste försiktighet iakttas vid hantering och beredning av Thiotepa Riemser-lösningar för att undvika oavsiktlig kontakt med hud eller slemhinnor. Lokala reaktioner associerade med oavsiktlig exponering för tiotepa kan förekomma. Användning av handskar rekommenderas vid beredning av injektionsvätskan. Om lösning innehållande tiotepa oavsiktligt kommer i kontakt med huden, måste huden omedelbart tvättas noggrant med tvål och vatten. Om tiotepa oavsiktligt kommer i kontakt med slemhinnor, måste de spolas med rikligt med vatten. 

Beräkning av dosen Thiotepa Riemser
Thiotepa Riemser administreras i olika doser i kombination med andra kemoterapeutika till patienter före konventionell hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) vid hematologiska sjukdomar eller solida tumörer.
Doseringen av Thiotepa Riemser delas in i vuxna och barn efter typen av HSCT (autolog eller allogen) och sjukdom. 

Dosering hos vuxna 

AUTOLOG HSCT

Hematologiska sjukdomar
Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar varierar mellan 125 mg/m2 /dag (3,38 mg/kg/dag)  och 300 mg/m2 /dag (8,10 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, och administreras från 2 till 4 dagar i följd före autolog HSCT, beroende på kombination med andra kemoterapeutika. Den totala maximala kumulativa dosen på 900 mg/m2 (24,32 mg/kg) får inte överskridas under konditioneringsbehandlingen. 

LYMFOM
Rekommenderad dos ligger mellan 125 mg/m2/dag (3,38 mg/kg/dag) och 300 mg/m2/dag (8,10 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 2 upp till 4 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 900 mg/m2 (24,32 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
LYMFOM I CENTRALA NERVSYSTEMET (CNS)
Rekommenderad dos är 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 2 dagar i följd före autolog HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 370 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
MULTIPELT MYELOM
Rekommenderad dos ligger mellan 150 mg/m2/dag (4,05 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag(6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 750 mg/m2 (20,27 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 

Solida tumörer
Rekommenderad dos vid solida tumörer ligger mellan 120 mg/m2/dag (3,24 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 2 upp till 5 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 800 mg/m2 (21,62 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
BRÖSTCANCER
Rekommenderad dos ligger mellan 120 mg/m2/dag (3,24 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag(6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 3 upp till 5 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 800 mg/m2 (21,62 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
CNS-TUMÖRER
Rekommenderad dos ligger mellan 125 mg/m2/dag (3,38 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag(6,76 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 3 upp till 4 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 750 mg/m2 (20,27 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
OVARIALCANCER
Rekommenderad dos är 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 2 dagar i följd före autolog HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 500 mg/m2 (13,51 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
KÖNSCELLSTUMÖRER
Rekommenderad dos ligger mellan 150 mg/m2/dag (4,05 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 750 mg/m2 (20,27 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 

ALLOGEN HSCT

Hematologiska sjukdomar

Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar ligger mellan 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) och 481 mg/m2/dag (13 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 1 upp till 3 dagar i följd före allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 555 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
LYMFOM
Rekommenderad dos vid lymfom är 370 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 370 mg/m2(10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
MULTIPELT MYELOM
Rekommenderad dos är 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 185 mg/m2 (5 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
LEUKEMI
Rekommenderad dos ligger mellan 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) och 481 mg/m2/dag (13 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 1 upp till 2 dagar i följd före allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 555 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
TALASSEMI
Rekommenderad dos är 370 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 370 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 

Dosering hos pediatriska patienter 

AUTOLOG HSCT

Solida tumörer

Rekommenderad dos vid solida tumörer ligger mellan 150 mg/m2/dag (6 mg/kg/dag) och 350 mg/m2/dag (14 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 2 upp till 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 1 050 mg/m2 (42 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
CNS-TUMÖRER
Rekommenderad dos ligger mellan 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) och 350 mg/m2/dag (14 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 1 050 mg/m2 (42 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 

ALLOGEN HSCT

Hematologiska sjukdomar

Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar ligger mellan 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 1 upp till 3 dagar i följd före allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 375 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
LEUKEMI
Rekommenderad dos är 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
TALASSEMI
Rekommenderad dos ligger mellan 200 mg/m2/dag (8 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
REFRAKTÄR CYTOPENI
Rekommenderad dos är 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 375 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
GENETISKA SJUKDOMAR
Rekommenderad dos är 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 2 dagar i följd före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 
SICKLECELLANEMI
Rekommenderad dos är 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen. 

Beredning 

Thiotepa Riemser 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Thiotepa Riemser måste beredas med 1,5 ml sterilt vatten för injektionsvätskor.
Med hjälp av en spruta med fastsatt nål dras 1,5 ml sterilt vatten för injektionsvätskor upp med aseptisk teknik. 

Thiotepa Riemser 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Thiotepa Riemser måste beredas med 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor.
Med hjälp av en spruta med fastsatt nål dras 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor upp med aseptisk teknik. 

Injicera innehållet i sprutan i injektionsflaskan genom gummiproppen.
Avlägsna sprutan och nålen och blanda manuellt genom att vända injektionsflaskan upp och ned upprepade gånger.
Endast färglösa lösningar utan partiklar får användas. Beredd lösning kan ibland se opak ut, vilket är helt i sin ordning. 

Ytterligare spädning i infusionspåsen 
Den färdigberedda lösningen är hypoton och innan den administreras måste den spädas ytterligare med 500 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) lösning för injektionsvätskor (1 000 ml om dosen överstiger 500 mg) eller med en lämplig volym av natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) för att uppnå en slutlig Thiotepa Riemser-koncentration mellan 0,5 och 1 mg/ml.

Administrering
Infusionslösningen med Thiotepa Riemser ska inspekteras visuellt för kontroll av partiklar eller missfärgning före administrering. Lösningar som innehåller utfällning ska kasseras.

Infusionslösningen måste administreras till patienterna med hjälp av ett infusionsaggregat som är utrustat med ett 0,2 µm ”in-line”-filter. Filtrering förändrar inte lösningens verkningsförmåga.

Thiotepa Riemser ska administreras med aseptisk teknik som en infusion under 2-4 timmar i rumstemperatur (cirka 25 °C) och normala ljusförhållanden. 

Före och efter varje infusion ska kvarkatetern spolas med ungefär 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) lösning för injektionsvätskor. 

Destruktion 
Thiotepa Riemser är enbart avsett för engångsbruk.
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar