Pakkausseloste

IVOMEC VET oral pasta 18,7 mg/g

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Ivomec vet 18,7 mg/g oral pasta
Ivermektin

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 doseringsspruta innehåller 6,42 g oral pasta.

1 g pasta innehåller:
Aktivt substans: Ivermektin 18,7 mg.
Hjälpämnen: Hydroxipropylcellulosa, titandioxid (E171), hydrerad ricinolja, propylenglykol.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Läkemedlet är effektivt mot följande parasiter hos häst:

Stora strongylider
Strongylus vulgaris (vuxna och arteriella stadier)
S. edentatus (vuxna och vävnadsstadier)
S. equinus (vuxna)
Triodontophorus spp. (vuxna)

Små strongylider (vuxna och L4-larver)
Cyathostomum spp.
Cylicocyclus spp.
Cylicoctephanus spp.
Cylicodontophorus spp.
Gyalocephalus spp.
Inklusive benzimidazolresistenta små strongylider
Strongyloides westerii (vuxna)

Springmask (vuxna och larver)
Oxyuris equi

Spolmask (vuxna, L3- och L4-larver)
Parascaris equorum

Lilla magmasken (vuxna)
Trichostrongylus axei

Nackbandmask (mikrofilarier)
Onchocerca spp.

Styngflugelarver
Gasterophilus spp. larvstadier

Lungmask (vuxna och L4-larver)
Dictyocaulus arnfieldi
Onchocerca
spp. exem orsakad av mikrofilaremi

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända kontraindikationer.

BIVERKNINGAR

En övergående lokal svullnad och klåda i framförallt huvud och bukregion kan uppkomma efter behandling av hästar som är kraftigt infekterade med nackbandmaskens mikrofilarier. Sådana reaktioner förmodas uppstå då ett stort antal mikrofilarier avdödas. Om sådana symtom uppträder bör veterinär kontaktas.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Du kan också rapportera biverkningar via det nationella rapporteringssystemet

För Finland:

http://www.fimea.fi/web/sv/veterinar

För Sverige:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

DJURSLAG

Häst.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Läkemedlet skall ges i munnen. Rekommenderad dosering är 0,2 mg ivermektin per kg kroppsvikt. För doseringssprutor avsedda att behandla hästar som väger 600 kg och 1100 kg tillhandahålls elstreck som motsvarar 100 kg kroppsvikt. För doseringssprutan avsedd att behandla hästar som väger 750 kg tillhandahålls delstreck som motsvarar 125 kg kroppsvikt.

 

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

För att säkerställa korrekt dosering, bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt; doseringens noggrannhet skall kontrolleras.

Ställ in uppskattad vikt på sprutans graderade kolvstång genom att först vrida kolvringen ett 1/4 varv åt vänster. Viktmarkeringen skall avläsas på den sida av kolvringen som är närmast själva sprutan. Kolvringen låses därefter genom att den vrides 1/4 varv åt höger. Tillse att hästens mun är fri från foderrester. Tag av plastlocket och stick in sprutan mellan lanerna. Tryck ut pastan så långt bak på tungan som möjligt. Håll upp hästens huvud omedelbart under några sekunder för att förhindra att hästen spottar ut pastan.

KARENSTIDER

Slakt: 14 dygn.
Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartonen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Skall ej användas till hästar som är överkänsliga för det verksamma ämnet eller något av hjälpämnena.

Försiktighet bör iakttas för att undvika följande rutiner eftersom de ökar risken att resistens utvecklas och skulle slutligen kunna leda till ineffektiv behandling:

  • Alltför frekvent och upprepad användning av anthelmintika ur samma klass under en längre tidsperiod.
  • Underdosering, eventuellt beroende på underskattning av kroppsvikt, felaktig administrering av produkten eller bristfällig kalibrering av (eventuell) doseringsapparat.

Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör undersökas ytterligare med hjälp av lämpliga test (t.ex. träckprov avseende antal parasitägg - reduktionstest). Om testresultat starkt tyder på resistens mot ett visst anthelmintikum bör ett anthelmintikum som tillhör en annan farmakologisk klass och har ett annat verkningssätt användas. Veterinären bör ge råd om lämplig dos och ett avmaskningsprogram för stallet för att nå tillräcklig avparasitering och för att minska utveckling av läkemedelsresistens. Om ägaren misstänker att preparatet inte har effekt bör veterinär kontaktas.

Ivermektin utsöndras i aktiv form i träcken. När ivermektin kommer i kontakt med jorden så binds det snabbt och hårt till jordpartiklar och blir därigenom inaktivt. Om behandlade djur släpper träcken direkt i mindre vattendrag finns en viss risk att ivermektinkoncentrationen i vattnet når en nivå som är skadlig för känsliga vattenorganismer.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Preparatet är avsett att användas endast för häst och skall inte ges till andra djurarter. Katter och hundar, särskilt collie, old english sheepdog och besläktade raser eller korsningar, samt även sköldpaddor kan få allvarliga biverkningar av den koncentration av ivermektin som finns i detta läkemedel om de får i sig spilld pasta eller har tillgång till använda sprutor.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Vid hantering av preparatet skall man undvika att röka och äta. Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av preparatet. Undvik att preparatet kommer i kontakt med ögonen.

Dräktighet och digivning:

Inga ogynsamma effekter på foster eller stons dräktighetsresultat har påvisats. Likaså kan läkemedlet användas till betäckande hingstar. När digivande ston behandlas kan ivermektin överföras till modersmjölken. Studier på effekten av ivermektin på nyfödda föl saknas.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

MYCKET FARLIGT FÖR FISK OCH VATTENLEVANDE ORGANISMER. Oanvänt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall destrueras enligt gällande anvisningar.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

9.3.2021

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:
1 x 6,42 g
10 x 1 á 6,42 g
20 x 1 á 6,42 g
50 x 6,42 g
10 x 10 x 1 á 6,42 g

Polypropylenspruta för engångsbruk. Sprutan innehåller 6,42 g pasta.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 Köpenhamn Ö

Danmark

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4, Chemin du Calquet

31000 Toulouse

Frankrike