Pakkausseloste

IVOMEC VET oraalipasta 18,7 mg/g

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ivomec vet 18,7 mg/g oraalipasta
Ivermektiini

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 ruiskullinen sisältää 6,42 g pastaa.

1 gramma pastaa sisältää:
Vaikuttava aine: Ivermektiini 18,7 mg.
Muut aineet: hydroksipropyyliselluloosa, titaanidioksidi (E171), hydrattu risiiniöljy, propyleeniglykoli.

KÄYTTÖAIHEET

Valmiste tehoaa seuraaviin hevosilla tavattaviin loisiin:

Suuret sukkulamadot
Strongylus vulgaris (aikuiset ja valtimoissa vaeltavat toukkamuodot)
S. edentatus (aikuiset ja kudoksissa vaeltavat toukat)
S. equinus (aikuiset)
Triodontophorus spp. (aikuiset)

Pienet sukkulamadot (aikuiset ja L4-toukat)
Cyathostomum spp.
Cylicocyclus spp.
Cylicostephanus spp.
Cylicodontophorus spp.
Gyalocephalus spp.
mukaan lukien bentsimidatsolille vastustuskykyiset pienet sukkulamadot
Strongyloides westerii (aikuiset)

Kihomadot (aikuiset ja keskenkasvuiset)
Oxyuris equi

Suolinkainen (aikuiset, L3- ja L4-toukat)
Parascaris equorum

Pieni mahamato (aikuiset)
Trichostrongylus axei

Mikrofilarioita tuottavat sukkulamadot
Onchocerca spp.

Käpymato eli mahasaivartaja
Gasterophilus spp.toukkamuodot

Keuhkomadot (aikuiset ja L4-toukat)
Dictyocaulus arnfieldi
Onchocerca
spp. mikrofilaremian aiheuttama ihottuma (ihon onkosersiaasi)

VASTA-AIHEET

Ei tunnettuja vasta-aiheita.

HAITTAVAIKUTUKSET

Ohimenevää paikallista turvotusta ja kutinaa varsinkin pään ja vatsan seudulla saattaa esiintyä hevosilla, joilla on voimakas Onchocerca-lajin aiheuttama mikrofilariainfektio. Reaktio johtuu todennäköisesti suurien matomäärien kuolemisesta. Oireiden ilmaantuessa on otettava yhteyttä eläinlääkäriin.

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi

Vaihtoehtoisesti voit myös ilmoittaa kansallista raportointijärjestelmää käyttäen www.fimea.fi/elainlaakkeet/

KOHDE-ELÄINLAJI

Hevonen.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Lääke annetaan suuhun. Suositeltu annos on 0,2 mg ivermektiiniä elopainokiloa kohti. Annosruiskun asteikolla painokilot on merkitty 25 kg välein. Yksi ruiskullinen sisältää annoksen 600-kiloiselle hevoselle.

ANNOSTUSOHJEET

Oikean annoksen varmistamiseksi hevosen paino tulee määrittää mahdollisimman tarkasti. Lisäksi tulee tarkistaa annosruiskun tarkkuus.

Säädä ruiskun mäntä osoittamaan hevosen arvioitua painoa kiertämällä säätörengasta ensin 1/4 kierrosta vastapäivään (vasemmalle). Painomerkintä luetaan lähinnä ruiskua olevan säätörenkaan puolelta. Lukitse sitten säätörengas kiertämällä sitä 1/4 kierrosta myötäpäivään (oikealle). Varmista, ettei hevosen suussa ole rehun tähteitä. Irrota muovikorkki ja aseta ruisku hevosen suuhun hammasloman kohdalta. Puserra pasta mahdollisimman syvälle hevosen kielelle. Nosta hevosen päätä pystyyn heti pastan annettuasi muutaman sekunnin ajaksi, jottei hevonen sylje pastaa suustaan.

VAROAIKA

Teurastus: 14 vrk.
Ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä alle 25 oC lämpötilassa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu ulkopakkauksessa Käyt. viim. jälkeen. Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

ERITYISVAROITUKSET

Ei saa käyttää hevosilla, joilla esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

Seuraavia toimintatapoja on vältettävä tarkoin, koska ne suurentavat loislääkeresistenssin kehittymisvaaraa ja voivat lopulta johtaa hoidon tehon menettämiseen.

  • Samaan luokkaan kuuluvien matolääkkeiden liian tiheä ja toistuva käyttö pitkäaikaisesti.
  • Liian pieni annostus, mikä saattaa johtua eläimen painon arvioimisesta liian pieneksi, tai lääkevalmisteen virheellisestä annostelusta.

Jos epäillään loislääkeresistenssiä, on asia selvitettävä asianmukaisilla tutkimuksilla (esim. munien määrän vähenemistä lannassa osoittava testi, faecal egg count reduction test). Tapauksissa, joissa tutkimusten tulokset viittaavat vahvasti resistenssiin tietylle lääkkeelle, on käytettävä eri lääkeaineluokkaan kuuluvaa ja toisella tavalla vaikuttavaa lääkettä.

Eläinlääkärin tulee antaa ohjeet sopivasta annostuksesta ja tallin loishäätöohjelmasta riittävän loistorjunnan aikaansaamiseksi ja loislääkeresistenssin kehittymisen pienentämiseksi. Jos eläimen omistaja epäilee, että valmiste ei tehoa, hänen on otettava yhteys eläinlääkäriin.

Ivermektiini erittyy aktiivisessa muodossa lantaan. Kun ivermektiini on kosketuksissa maahan, se sitoutuu nopeasti ja voimakkaasti maaperään, jolloin se inaktivoituu. Jos hoidettu eläin ulostaa suoraan pienempiin vesistöihin, ivermektiinin pitoisuus vedessä voi nousta tasolle, joka on myrkyllinen herkille vesieliöille.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:
Valmiste on tarkoitettu käytettäväksi vain hevosille eikä sitä saa antaa muille eläinlajeille. Valmisteen sisältämä vahva ivemektiini voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia (pahimmillaan kuolemia) koirille (erityisesti colliet, vanhaenglanninlammaskoira sekä niiden lähisukuiset koirarodut tai risteytykset), kissoille ja kilpikonnille. Täten tulee estää, että eläimet eivät pääse vahingossa syömään valmistetta tai nuolemaan käytettyjä lääkeruiskuja.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:
Valmistetta käsiteltäessä on vältettävä tupakoimista ja syömistä. Pese kädet vedellä ja saippualla valmisteen käsittelyn jälkeen. Vältä valmisteen joutumista silmiin.

Tiineys ja imetys:
Haitallisia vaikutuksia sikiöön tai tammojen tiinehtymiseen ei ole todettu. Valmistetta voidaan antaa myös astuville oriille. Jos lääkitään imettäviä tammoja, ivermektiini voi erittyä tamman maitoon. Ivermektiinin vaikutuksista vastasyntyneille varsoille ei ole tutkittua tietoa.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

ERITTÄIN VAARALLISTA KALOILLE JA VESIELIÖILLE. Käyttämätön valmiste tai siitä peräisin oleva jätemateriaali on hävitettävä kansallisten määräysten mukaisesti.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

18.11.2019

MUUT TIEDOT

Pakkauskoot:
1 x 6,42 g
10 x 1 á 6,42 g
20 x 1 á 6,42 g
50 x 6,42 g
10 x 10 x 1 á 6,42 g

Kertakäyttöinen polypropyleeniruisku, joka sisältää 6,42 g pastaa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 Kööpenhamina Ö

Tanska

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:
Merial
4 Chemin du Calquet
31300 Toulouse
Ranska