Pakkausseloste

NEUROMAX FORTE filmdragerad tablett

Tilläggsinformation

NeuroMax forte filmdragerad tablett

Tiaminhydroklorid

Pyridoxinhydroklorid

Cyanokobalamin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktigt för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. NeuroMax forte tabletter måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad NeuroMax forte tabletter är och vad de används för

2. Innan du använder NeuroMax forte tabletter

3. Hur du använder NeuroMax forte tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur NeuroMax forte tabletter ska förvaras

6. Övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

NeuroMax forte tabletter användas för förebyggande av och brist på B-vitamin.

B-vitaminerna har många viktiga uppgifter i organismens ämnesomsättning. De fungerar som koenzymer eller som enzymaktivatorer i flera reaktioner, de deltar i oxidations och reductions reaktioner, samt verkar på cellkärnan och möjligen mitokondrionerna. B-vitaminerna är vattenlösliga substanser, som inte upplagar i organismen. Tiamin rekommenderas för fullvuxna (s.k. RDA-värde) 1.0-1.5 mg i dygnet, pyridoksinets RDA är 1.5-2.1 mg och cyanokobalaminets RDA 3-4 mikrog.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte NeuroMax forte tabletter

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, cyanokobalamin eller något av övriga innehållsämnen i NeuroMax forte tabletter
Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vid användning av rekommenderad dosering kan NeuroMax forte tabletter intagas tillsammans med andra läkemedel.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

NeuroMax forte tabletter har inga kända risker vid användning under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Intag av NeuroMax forte tabletter påverkar inte körförmåga och förmågan att använda maskiner.

Hur produkten används

För vuxna 1 tablett dagligen. För barn endast enligt läkarens anvisning. Tabletten intages med riklig mängd av vätska. Följ doseringsanvisningen. Inte till fortgående bruk.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan NeuroMax tabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Långvarig användning av stora pyridoxindoser kan förorsaka nervsymptom, alltså domning, muskelsvaghet, minnesstörningar och klumpighet. Även nervskador är rapporterat. Om ovannämnda symptom förekommer, bör användning av NeuroMax forte -tabletter avslutas. Andra biverkningar kan vara hudutslag.

Vid oral tillförsel av cyanokobalamin har man inte upptäckt att det skulle orsaka biverkningar.

Vid stora doser av tiamin har enstaka överkänslighetsreaktioner beskrivits, så som svettning, takykardi samt klåda.

Vid användning av rekommenderad dos är biverkningar sällsynta. Om biverkningar uppkommer, kontakta din läkare.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte efter utgångsdatumet angivet på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
  • De aktiva substanserna är tiaminhydroklorid 100 mg, pyridoxinhydroklorid 200 mg och cyanokobalamin 0,2 mg i en tablett
  • Övriga innehållsämnen är modifierad matstärkelse, trinatriumcitrat (E331), citronsyra (E330), mikrokristallin cellulosa, etylcelluloosa, stearinsyra, kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.
  • Filmdrageringens innehållsämnen är hypromellos, titandioxid (E171), polydekstros och makrogol 4000.

NeuroMax forte tabletter är laktosfria och osötade.

Läkemedlets utseende

Filmdragerad tablett.

Vit eller lite ljusröd, konvex tablett med brytskåda. Diameter är 11 mm.

Förpackningsstorlekar

30, 50, 100 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkareVitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Tavastehus

Tel.: 03-615 600

Fax.: 03-618 3130

Denna bipacksedeln är reviderad senast den 12.6.2014

 

Texten ändrad

12.06.2014