Pakkausseloste

FUCIDIN kräm 2 %, salva 2 %

Tilläggsinformation

Fucidin 2 % kräm

fusidinsyra

Fucidin 2 % salva

natriumfusidat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Fucidin kräm/salva är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin kräm/salva

3. Hur du använder Fucidin kräm/salva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Fucidin kräm/salva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Fucidin kräm/salva används vid behandling av lätta och medelsvåra hudinfektioner, förorsakade av bakterier sensitiva för fusidinsyra/natriumfusidat.

Ifall läkaren har gett anvisningar till behandling i andra användningsområden bör anvisningarna följas.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Fucidin kräm/salva

- om du är allergisk mot natriumfusidat, fusidinsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fucidin kräm eller salva.

Fucidin kräm innehåller butylhydroxianisol, cetylalkohol och kaliumsorbat, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Butylhydroxianisol kan också vara irriterande för ögon och slemhinnor. Därför undvik kontakt med ögonen vid behandling av ansiktet.

Fucidin salva innehåller cetylalkohol, lanolin och butylhydroxitoluen, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Butylhydroxitoluen kan också vara irriterande för ögon och slemhinnor. Undvik kontakt med ögonen vid behandling av ansiktet, då innehållsämnen i Fucidin salva kan irritera bindhinnan.

Andra läkemedel och Fucidin kräm/salva

Tala med läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel

Interaktionsstudier har inte utförts. Interaktioner med systemiskt administrerade läkemedel anses vara minimala, då den systemiska absorptionen av lokalt applicerat Fucidin är försumbar.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Inga risker för den gravida kvinnan antas förekomma då den systemiska absorptionen av lokalt administrerad fusidinsyra till kroppen är obetydlig.

Kan användas under graviditet.

Amning

Inga risker för ammade nyfödda/spädbarn förväntas förekomma då absorptionen av topikalt administrerad fusidinsyra är obetydlig.

Kan användas under amning, men vid behandling av bröstvårta bör amning från det behandlade bröstet undvikas.

Fertilitet

Fertilitetsstudier har inte utförts med lokalt applicerat Fucidin.

Inga effekter på kvinnor i fertil ålder förväntas då systemisk absorption av lokalt applicerat Fucidin är obetydlig.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen påverkan på körförmågan och användning av maskiner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Appliceras på det infekterade området 2-3 gånger dagligen. Ifall skyddande förband används räcker

en applicering dagligen. Smörjes på huden i ett tunt lager.

Om du har använt för stor mängd av Fucidin salva och kräm

Ej relevant.

Om du har glömt att använda Fucidin salva och kräm

Om du har glömt att använda Fucidin salva eller kräm använd inte dubbel dos för att kompensera den dos du glömt utan fortsätt enligt doseringsanvisningarna.

Om du slutar att använda Fucidin salva och kräm

Följ den behandling som föreskrivits. I annat fall kan infektionen sprida sig och risk för utebliven behandlingseffekt föreligger.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De vanligast rapporterade biverkningarna är olika slag av hudreaktioner, såsom klåda och utslag. Andra vanliga biverkningar är hudreaktioner på applikationstället, såsom smärta och hudirritation.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Dermatit (inklusive kontakteksem, eksem)
Utslag (inklusive röda, fläckiga blemmor, variga blåsor)
Klåda
Erytem
Smärta på applikationsstället (inklusive brännande känsla på huden)
Hudirritation.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Överkänslighet
Bindhinneinflammation
Angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg)
Nässelutslag
Blåsor.

Ytterligare biverkningar hos barn

Biverkningar hos barn antas vara likadana som hos vuxna.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Dettä gäller även biverkingar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Fucidin kräm: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Fucidin salva: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Öppnad tub ska användas inom 3 månader.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Fucidin 2 % kräm:

  • Den aktiva substansen är fusidinsyra. Ett gram kräm innehåller 20 mg fusidinsyra.
  • Övriga innehållsämnen är butylhydroxianisol (E320), cetylalkohol, glycerol 85 %, flytande paraffin, kaliumsorbat (E202), polysorbat 60, vitt vaselin, all-rac-α-Tokoferol, saltsyra, renat vatten.

Fucidin 2 % salva:

  • Den aktivasubstansen är natriumfusidat. Ett gram salva innehåller 20 mg natriumfusidat.
  • Övriga innehållsämnen är cetylalkohol, ullfett (lanolin), flytande paraffin, vitt vaselin, all-rac-α-Tokoferol, butylhydroxitoluen (E321)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fucidin 2 % kräm:

Vit kräm

Förpackningsstorlekar: 15 g och 30 g i aluminiumtub

Fucidin 2 % salva:

Genomskinlig benvit salva

Förpackningsstorlekar: 15 g och 30 g i aluminiumtub

Innehavare av godkännande för försäljning

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Danmark

 

Tillverkare


LEO Laboratories Ltd., 285 Cashel Road, Dublin 12, Irland
eller
LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l, Via E. Schering 21, 20054 Segrate (MI), Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

LEO Pharma Oy, Vanda, tel. 020 721 8440.

Denna bipacksedel ändrades senast:

8.9.2022

Texten ändrad

08.09.2022